Nội dung trangtải về 1.68 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2018
Kích1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt

4

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

5

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

6

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

9

I. ĐẶT VẤN Đ

9

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

11

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

11

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy ca nhà trưng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

12

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, đim trưng theo qui định của Điều lệ trưng tiểu học.

13

Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo qui định tại điều lệ trường Tiểu học.

14

Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

15

Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

17

Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đt đai, cơ sở vật chất theo quy định.

18

Tiêu chí 7: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

19

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

21

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

22

Tiêu chí 2: Sốợng, trình đ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

23

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

24

Tiêu chí 4: Sốợng, chất lượng và việc đảm bảo các chế đ chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

26

Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trưng đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

27

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

30

Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, bin trưng, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

30

Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

31

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

33

Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nưc, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

34

Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán b, giáo viên, nhân viên và học sinh.

36

Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

37

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

39

Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

39

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ đng tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở đa phương đ huy động nguồn lực xây dựng nhà trưng và môi trường giáo dục.

41

Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của đa phương, huy động sự tham gia của cộng đng để giáo dục truyền thông lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

43

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

45

Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục đa phương.

45

Tiêu chí 2: Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường

47

Tiêu chí 3: Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của đa phương.

49

Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

50

Tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt đng chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

52

Tiêu chí 6: Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

53

Tiêu chí 7: Giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hi để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

54

III. KẾT LUẬN CHUNG

56

Phần III: PHỤ LỤC (DANH MỤC MÃ HÓA MINH CHỨNG)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TT

Nội dung viết tắt

Chữ viết tắt

1

Cán bộ

CB

2

Cán bộ quản lý

CBQL

3

Cán bộ giáo viên nhân viên

CBGVNV

4

Cơ sở vật chất

CSVC

5

Cha mẹ học sinh

CMHS

6

Công nghệ thông tin

CNTT

7

Đồ dùng dạy học

ĐDDH

8

Giáo dục và Đào tạo

GD&ĐT

9

Giáo viên

GV

10

Giáo viên chủ nhiệm

GVCN

11

Hiệu trưởng

HT

12

Học sinh

HS

13

Kiểm định phổ thông

KĐPT

14

Kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục

KTKĐCLGD

15

Nhân viên

NV

16

Ngoài giờ lên lớp

NGLL

17

Phó hiệu trưởng

PHT

18

Quyết định19

Uỷ ban nhân dân

UBND

20

Tổng phụ trách

TPT

21

Thanh niên cộng sản

TNCS

22

Thiếu niên tiền phong

TNTP

23

Thông tư

TT
BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

x
5

x
2
x

6

x
3

x
7

x
4

x

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

x
4

x
2

x
5

x
3

x

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

x
4

x
2

x
5
x

3

x
6

x
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

x
3

x
2

x

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

x
5

x
2

x
6

x
3

x
7

x
4

x

Tổng số các chỉ số đạt: 82/84 - tỷ lệ: 97,6 %

Tổng số các tiêu chí đạt: 26/28 - tỷ lệ: 92,9%Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường: Trường Tiểu học Tiểu LaCơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà

Tỉnh/thành phố

Đà Nẵng
Họ và tên hiệu trưởng

Trương Văn Trường

Huyện/quận/thị xã/thành phố

Sơn Trà

Điện thoại

02363831266

Xã/phường/thị trấn

An Hải Bắc

FAX

không

Đạt chuẩn quốc gia

Chưa

WebsiteNăm thành lập

1997

Số điểm trường

01
Công lập


Có học sinh khuyết tậtTư thục
Có học sinh bán trúThuộc vùng đặc biệt khó khăn
Có học sinh nội trú
Trường liên kết với nước ngoài
Loại hình khác
Trường phổ thông DTNT  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương