Ngày tháng nămtải về 23.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích23.29 Kb.

head.jpg
........................................................., ngày.............tháng............năm...........................

1.

Họ và tên ………………………

(nếu là một nhóm người thì ghi tên ngưi đại diện và danh sách thành viên)

2.

Nơi ở hoặc nơi học tập/công tác …………………………..

3.

Địa chỉ thư tín

4.

Số điện thoại (tại Việt Nam)

5.

Địa chỉ thư điện tử

6.

Lĩnh vực đề xuất sáng kiến

7.

Mô tả chi tiết vướng mắc, bất hợp lý của thủ tục hành chính, thông tin về điều, khoản, điểm, tên, trích yếu

của các văn bn liên quan đến thủ tục hành chính vướng mắc và đánh giá nh hưởng của quy định về thủ

tục hành chính này đối với lĩnh vực hoạt động của bạn (tối đa khoảng 300 - 400 từ).


8.

Sáng kiến cải cách: giải pháp cụ thể giúp cắt giảm gánh nặng và chi phí hành chính nhưng vn đảm bảo

mục tiêu quản lý Nhà nước (khuyến khích các phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên thông

hoặc đề xuất ban hành quy định về thủ tục hành chính mới trong trường hợp nhà nưc đã ban hành chủ

trương, chính sách nhưng chưa trin khai đưc do chưa có quy định về Thủ tục hành chính, (tối đa khoảng

300 - 400 từ).
9.

Câu hỏi cộng điểm

Nếu có thể ước tính, bạn hoặc tổ chức của bạn sẽ tiết kiệm đưc ǵ (về tài chính, thời gian) nếu giải pháp

nêu trên được nghiên cứu, phê duyệt và đưa vào áp dụng trong thực tế? (Xem ví dụ minh họa trên trang

www.thutuchanhchinh.vn).Tên và chữ ký

(Đóng dấu nếu là tổ chức gửi bản in)footer.jpg

Áp dụng định dạng chuẩn tại phiếu tham gia cuộc thi và tài liệu gửi kèm (Unicode, phông chữ Times New Roman,cỡ chữ 14) và gửi về: hanghaiduong08@gmail.com hoặc địa chỉ gửi thư theo thể lệ cuộc thi.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương