Nguyên tác



tải về 32.39 Mb.
trang43/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   130

Phụ đính trích dẫn

Nguồn gốc kinh sách của Đạo giáo

Đạo giáo vốn thật không kinh sách đủ gọi “tạng”, duy nhất chỉ một quyển Đạo Đức kinh (道德經) gồm 5.000 chữ của Lão tử xác thật thôi. Khi khảo cứu sách Nguyên đô mục lục (元都目錄), tôi thấy hết thảy đều do người đời sau giả tạo, mượn từ nội dung của sách Nghệ văn chí (藝文志) rồi thêm vào các chú giải, thành ra 884 quyển, gọi đó tạng kinh sách của Đạo giáo.

Lại như việc tuyển chọn sai lầm các sách của Đạo giáo qua các triều đại thật khó nói ra cho hết. Nay chỉ xin lược cử một số trường hợp, như vào đời Tiền Hán Vương Mậu làm ra sách Động nguyên kinh (洞元經); đời Hậu Hán Trương Lăng làm ra sách Linh bảo kinh (靈寶經) cùng với các nghi lễ cúng tế, cả thảy 40 quyển. Thời Tam quốc, nước Ngô Cát Hiếu Tiên làm ra sách Thượng thanh kinh (上清經). Đời Tấn đạo Vương Phù làm ra sách Tam hoàng kinh (三皇經), đạo nước Tề Trần Hiển Minh làm ra sách Lục thập tứ chân bộ hư phẩm kinh (六十四 真步虛品經). Đời nhà Lương Đào Hoành Cảnh làm ra sách Thái thanh kinh (太清經).

Vào đời Đế thời Bắc Chu lại đạo Hoa Châu Trương Tân vâng chiếu nhận chức thứ sử Hoa Châu, đạo Trường An Trương Tử Thuận được tuyển làm chức Khai phủ, quận Phù Phong Dặc đỗ Tiến sĩ, Ung châu quan Biệt


1 Ma-lợi-chi thiên (摩利支天), Phạn ngữ Marīci-deva, Hán dịch Uy Quang thiên hay Dương Diệm thiên,

được tin một vị trời thường cứu hộ nhân gian, được nhắc đến trong kinh Ma-lợi-chi Bồ Tát Đà-la-ni (

摩利支菩薩陀羅尼經).

giá Thông, cả thảy 4 người này vào niên hiệu Thiên Hòa thứ 51 họp lại tại chùa Thủ Chân Cố thành, cùng sao chép tuyển soạn từ kinh điển nhà Phật làm thành những kinh giả của Đạo giáo gồm đến hơn ngàn quyển.2



Đời nhà Tùy, năm cuối niên hiệu Đại Nghiệp,3 đạo Ngũ Thông Quán Phụ Huệ Tường sửa đổi kinh Niết-bàn (涅槃經) thành Trường An kinh (長安經). Quan Thượng thư Vệ Văn Thăng tâu việc này lên triều đình, vua lập tức hạ lệnh bắt giải đến bên ngoài Kim quang môn chém đầu răn chúng.

Vào năm đầu niên hiệu Lân Đức,4 đạo Tây Kinh Quách Hành Chân, đạo Đông Minh Quán Vinh, đạo Hội Thánh Quán Điền Nhân Huệ, lại cùng nhau mang những ngụy kinh từ trước ra thêm thắt sửa chữa, lấy thêm nội dung từ kinh điển của Phật giáo tráo đổi đưa vào, từ đó trong Đạo giáo mới thêm các danh từ như tam giới (ba cõi), lục đạo (sáu đường), ngũ ấm (năm ấm), thập nhị nhập (mười hai nhập), thập bát giới (mười tám giới), tam thập thất trợ đạo phẩm (ba mươi bảy phẩm trợ đạo) cùng với các danh xưng như đại tiểu pháp môn, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di...

Đây quả thật đúng như lời Khổng tử nói: “Chư hầu tế lễ nên hướng đến thiên tử nghiêm trang kính cẩn, sao lại nhận lấy nơi tế tự của hàng quan tước Tam công cho đó tôn kính nhất?” Xét cho cùng, chỗ thâm trọng nhất của Đạo gia bất quá cũng chỉ đến cõi trời, cõi tiên hết, sao thể đạt được đến như pháp môn tu hành của hàng Bồ Tát?





  1. Tức năm 570.

  2. Việc trang trí trình bày số kinh giả này do một người huyện Vạn Niên tên Tác Hiệu (索皎) thực hiện.

(Chú giải của soạn giả)

  1. Tức năm 618.

  2. Tức năm 664.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương