Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Thuậntải về 12.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2018
Kích12.11 Kb.

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

http://ussh.vnu.edu.vn/ttlv-nghe-thuat-tu-su-trong-tieu-thuyet-cua-nha-van-thuan/2918

Tác giả: Vũ Thị Hạnh


Xuất bản: 29/10/2010, 09:48

Thông tin “Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận” của HVCH Vũ Thị Hạnh, chuyên ngành Lí luận văn học.

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Hạnh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/01/1985

4. Nơi sinh: Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ/XHNV-KH&SĐH, 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: đổi từ chuyên ngành Văn học nước ngoài sang Lí luận văn học theo Quyết định số 164/ QĐ-KH&SĐH, ngày 18/3/2009, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận văn: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học 9. Mã số: 60. 22. 32

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lý Hoài Thu – Giảng viên khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Thuận là một tác giả nổi tiếng, người có thể được xem như là một hiện tượng của văn học Việt Nam đương đại. Tác phẩm của Thuận giành được sự chú ý của bạn đọc cũng như những nhà nghiên cứu. Thuận có một lối đi riêng trong việc tiếp cận và phản ánh hiện thực cuộc sống đương đại. Thuận đã thực sự thành công trong việc phản ánh những vấn đề thuộc về bản chất con người. Trong luận văn, chúng tôi sử dụng lí thuyết tự sự học nghiên cứu tiểu thuyết của Thuận trên ba phương diện: nhân vật, kết cấu và phương thức tự sự. Qua đó, chúng tôi góp phần khẳng định những đóng góp của Thuận đối với tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận; nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vu Thi Hanh

2. Sex: Female

3. Date of birth: January 26th 1985

4. Place of birth: Phu Binh town, Thai Nguyen Province

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ/XHNV-KH&SĐH. Dated: 02/11/2007

6. Changes in academic process: changed the major from Foreign Literature to Literary Theory by the admission decision number: 164/ QĐ-KH&SĐH. Dated: 18/3/2009

7. Official thesis title: The art of narrative in Thuan’s works

8. Major: Literary Theory

9. Code: 60.22.32

10. Supervisors: Associate Professor, Doctor Ly Hoai Thu – Teacher of Literature Department, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.

11. Summary of the findings of the thesis: Thuan is a famous author who can be seen as a phenomenon of contemporary Vietnamese literature. Thuan’s works have attended by both the readers and researchers. She owns the one’s way to approach and reflex the truths of model life. Thuan approached the human nature very succesfully. In the thesis, we used the theory of naratology to research Thuan’s novel on 3 aspects: character, structure and narrative method. By the ways, we confirmed Thuan’s contribute for contemporary Vietnamese novels.

12. Practical applicability: None

13. Further research directions: Feminist issues in Thuan’s novels; The art of narrative in contemporary Vietnamese novels….14. Thesis-related publications: None


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương