ĐẢng ủy khối cq dân chính đẢng đẢng cộng sản việt namtải về 76.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.06.2020
Kích76.96 Kb.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ*

Số 66-KH/ĐBSNV Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 7 năm 2014KẾ HOẠCH


Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Căn cứ Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 01/7/2014 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Ninh Thuận về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Đảng bộ Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như sau:
I/ Mục đích, yêu cầu

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết được Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong việc thực hiện các Kết luận, Nghị quyết tại cơ quan.

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các Kết luận, Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, từ đó, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cơ quan, đơn vị.

- Yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Nội vụ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) theo lịch trình thời gian, địa điểm do Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức.

- Việc học tập, quán triệt kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với tự đọc, tự học là chính, không phô trương, hình thức.
II/ Nội dung, kế hoạch học tập, quán triệt

1/ Nội dung học tập, quán triệt :

- Các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy để thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

- Chương trình hành động của Đảng uỷ Khối.


2/ Kế hoạch học tập, quán triệt:

a) Lớp thứ nhất dành cho cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối tổ chức:

- Thời gian: 01ngày, hoàn thành trước 15/8/2014. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh).

- Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

(Các đồng chí đã tham dự lớp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở thì không tham gia học lớp này)


SỐTT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHÍNH QUYỀN

CHỨC VỤ

TRONG ĐẢNG

01

Kiều Văn Bê

Giám đốc Sở Nội vụ

TUV- Bí thư Đảng bộ Sở

02

Nguyễn Đình Liêm

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Phó Bí thư Đảng bộ Sở

03

Châu Thị Thanh Hà


Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên Thường vụ Đảng bộ Sở Nội vụ

04

Thái Văn Lai

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Đảng ủy viên Đảng bộ Sở

05

Trương Văn Phong


Phó Trưởng ban,

Ban Thi đua-Khen thưởngĐảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng

06

Đỗ Hải Nam

Phó Trưởng ban,

Ban Tôn giáoĐảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo

07

Trần Hải

Trưởng phòng Công chức viên chức

Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ TCBC và CCVC

08

Ngô Thị Hồng Việt


Chi cục trưởng,

Chi cục Văn thư- Lưu trữĐảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

09

Trần Thị Hiền

Phó Chánh Văn phòng Sở

Đảng uỷ viên- Bí thư Chi bộ Văn phòng và Thanh niên

10

Phạm Thị Xuân Diệu

Chánh Thanh tra Sở

Bí thư Chi bộ Thanh tra và Cải cách hành chính

11

Trần Đức Lực

Trưởng phòng Chính quyền địa phương

Bí thư Chi bộ Chính quyền địa phương

12

Lê Kim Dũng

Trưởng phòng Tổ chức biên chế

Phó bí thư Chi bộ Tổ chức biên chế -Công chức viên chức

13

Đặng Văn Nhơn

Phó Chi cục trưởng,

Chi cục Văn thư- Lưu trữPhó Bí thư Chi bộ Chi cục

Văn thư - Lưu trữ14

Nguyễn Ngọc Thành

Trưởng phòng Công tác Thanh niên

Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng và Thanh niên

15

Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết

Trưởng phòng Cải cách hành chính

Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra và Cải cách hành chính

16

Huỳnh Thị Hồng Lựu

Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp Ban Tôn giáo

Phó Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo

17

Nguyễn Thị Như Khoa

Phó phòng Nghiệp vụ

Phó Bí thư Chi bộ Ban Thi đua- Khen thưởng

18

Lê Trường Ninh


Phó Trưởng ban,

Ban Thi đua - Khen thưởng


19

Trần Nguyễn Khắc Huy

Phó Trưởng phòng TCBC
20

Phạm Ngọc Tiến

Phó Trưởng phòng CCHC
21

Đỗ Thị Như Giang

Phó phòng Chính quyền ĐP
22

Trần Đỗ Oanh

Phó phòng Công chức viên chức
23

Trần Vũ Huy

Phó phòng Công chức VC
(Riêng đ/c Nguyễn Thanh Quý: đang đi học tập trung tại Tp Hồ Chí Minh)
* Cử đ/c Phong: theo dõi điểm danh báo cáo với Đảng ủy Khối.
b) Lớp thứ hai dành cho đảng viên do Đảng ủy Khối tỉnh tổ chức:

- Thời gian : 01 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2014 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh).

- Thành phần: 08 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Sở Nội vụ.


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

01

Trần Đức Luận

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng

02

Ngô Thị Nhung

Phó phòng Hành chính - Tổng hợp,

Chi cục Văn thư- Lưu trữ03

Đỗ Thành Hậu

Chuyên viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ

04

Nguyễn Thị Thanh Truyền

Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng

05

Trịnh Lâm Hải

Chuyên viên phòng Chính quyền địa phương

06

Hoàng Thị Phong Lan

Thủ quỹ Ban Tôn giáo

07

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên phòng Chính quyền địa phương

08

Nguyễn Tường

Chuyên viên Ban Tôn giáo

* Cử đ/c Luận: theo dõi điểm danh báo cáo với Đảng ủy Khối.c) Lớp thứ ba dành cho đảng viên do Đảng ủy Khối tổ chức:

- Thời gian : 01 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2014 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh).

- Thành phần: 09 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Sở Nội vụSTT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

01

Nguyễn Tấn Thuyên

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo

02

Hà Văn Cầu

Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Tôn giáo

03

Lê Thị Ánh Sương

Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ

04

Trần Thị Thúy Vy

Chuyên viên Phòng Thanh tra

05

Nguyễn Thị Đông Xuân

Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng

06

Võ Sinh

Lưu trữ viên, Chi cục Văn thư - Lưu trữ

07

Nguyễn Quốc Trình

Kế toán Sở Nội vụ

08

Trần Thị Liên

Phó phòng quản lý VTLT, Chi cục VTLT

09

Đào Thị Trang

Chuyên viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ

* Cử đ/c Thuyên: theo dõi điểm danh báo cáo với Đảng ủy Khối.d) Lớp học do Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức:

- Thành phần tham dự: toàn thể CCVC chưa là đảng viên cơ quan Sở Nội vụ

- Thời gian học tập, quán triệt: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 9/2014. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

- Địa điểm: tại Hội trường cơ quan Sở Nội vụ

- Báo cáo viên: Đ/c Nguyễn Đình Liêm: Phó Bí thư - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
III/ Tổ chức thực hiện

1/ Đối với các Chi bộ:

- Thông báo đến đảng viên và CCVC của Chi bộ sắp xếp công việc để tham gia học tập, quán triệt đạt tỉ lệ 100% .

- Cấp phát tài liệu đến từng đảng viên và quần chúng để nghiên cứu, học tập.

- Giao Chi bộ Văn phòng và Thanh niên chịu trách nhiệm bố trí Hội trường và trang trí theo quy định đối với lớp học tập, quán triệt do Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức.


2/ Đối với Đảng ủy Sở Nội vụ:

- Thông báo triệu tập theo thời gian cụ thể do Đảng ủy Khối và Đảng bộ Sở tổ chức để Đảng viên và CCVC của Đảng bộ biết, tham dự học tập.

- Tổng hợp báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện về Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Ninh Thuận trước ngày 15/9/2014.
3/ Đối với đảng viên và CCVC: Thực hiện nghiêm túc theo thông báo triệu tập của Đảng ủy Sở Nội vụ.
Trên đây là Kế hoạch của Đảng bộ Sở Nội vụ Ninh Thuận về tổ chức thực hiện tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).


Nơi nhận: T/M BAN CHẤP HÀNH

- Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh,(b/c) BÍ THƯ

- 07 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ,

- Các đ/c BCH Đảng ủy Sở Nội vụ,

- Lưu hồ sơ. (đã ký)


Kiều Văn Bê

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương