Mẫu số 5: Giấy đề nghị thay đổi thông tin CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích13.77 Kb.

Mẫu số 5: Giấy đề nghị thay đổi thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
CTCP Chứng Khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – CN TPHCM
Tên cổ đông (CHỮ IN HOA): ………………………………………………………………………

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Số CMMD/ĐKKD: …………………. Ngày cấp: …………………... Nơi cấp: ………….….……

Địa chỉ : ………………………….………………………………………………………………….

Mã cổ đông:.….….….……………….. Số lượng cổ phần sở hữu: ………...….…..…. cổ phần.

Người đại diện (của tổ chức): ……….….….….…………………………………………………….

Số CMMD/ĐKKD: …………………. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………………….

Đề nghị Công ty cập nhật những thay đổi thông tin về cổ đông như sau:


Nội dung thay đổi

Thông tin đã đăng ký
( Thông tin cũ)


Thông tin đề nghị điều chỉnh
(Thông tin mới)


Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:Điện thoại:Email:Chữ ký mẫu:Thông tin khác:Lý do điều chỉnh: …………….….….….…………………………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác và hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng….. năm 2015

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)
PHẦN XÁC NHẬN CỦA VIETINBANKSc
Nhân viên phụ trách

Kiểm soát viên

BAN GIÁM ĐỐC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương