Mẫu số 4-msns-btc: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tưtải về 46.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.09.2018
Kích46.31 Kb.

Mẫu số 04-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 / 7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Mẫu số: 04-MSNS-BTC

Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:……………

————


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ở GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư: ....................................................... ........................................

2. Nhóm dự án đầu tư:


□ Dự án quan trọng quốc gia

□ Dự án nhóm A□ Dự án nhóm B

□ Dự án nhóm C3. Hình thức dự án:

□ Xây dựng mới

□ Cải tạo mở rộng

□ Cải tạo sửa chữa

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

□Trực tiếp quản lý thực hiện

□ Thuê tư vấn quản lý dự án□ Ủy thác đầu tư

□ Khác


5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

5.1 Tên dự án cấp trên .: ..........................................................................................................

5.2 Mã dự án cấp trên .: ...........................................................................................................6. Chủ đầu tư:

6.1 Tên chủ đầu tư: . ...............................................................................................................

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: .............................................................................................................

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, Thành phố:. .......................................................................

- Quận, huyện: . ...................................................- Xã, phường:…. - Địa chỉ chi tiết: ...................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax...............................


7. Ban quản lý dự án (nếu có):7.1 Tên Ban Quản lý dự án .:....................................................................

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .:...........................................

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án:

- Tỉnh, Thành phố:. ............................................................................

- Quận, huyện: . ....................................................- Xã, phường:. ........

- Địa chỉ chi tiết: ...................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax...............................


8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ...........................................................

8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: .............................................9. Chương trình mục tiêu (nếu có):

9.1 Tên chương trình mục tiêu:. ................................................................

9.2 Mã chương trình mục tiêu .: ...............................................................10. Ngành kinh tế:

Mã ngành kinh tế

Tên ngành kinh tế11. Quyết định đầu tư:

11.1 Cơ quan ra quyết định: ..............................................................................

11.2 Số quyết định: ....................................................................................…..

11.3 Ngày quyết định:................................................................................….

11.4 Người ký quyết định:....….………………………………………..……..

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….…

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: .  • Chi phí xây dựng...........................................

  • Chi phí thiết bị: ............................................

  • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư...........................

  • Chi phí dự phòng: ............................................

  • Chi phí quản lý dự án: ........................................

  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:........

  • Chi phí khác: ................................

11.8 Nguồn vốn đầu tư:Nguồn vốn

Tỉ lệ nguồn vốn

11.9 Địa điểm thực hiện dự án:Quốc gia

Tỉnh, Thành phố

Quận, huyện

Xã, phườngNgày… tháng… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây

dựng cơ bản ở giai đoạn Thực hiện đầu tư
1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.

2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

5. Dự án cấp trên:

5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2. Mã dự án cấp trên:Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

6. Chủ đầu tư:

6.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Chủ đầu tư.

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.- Fax: Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án.

7.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên ban quản lý dự án.

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3.

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

8.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.

8.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchcủa chủ đầu tư ở mục 6.2.

9. Chương trình mục tiêu: (nếu có).

9.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .9.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

11. Quyết định đầu tư:

11.1 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

11.2 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

11.3 Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

11.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương