Mẫu 2: Trích ngang thành tích đtải về 25.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.06.2018
Kích25.39 Kb.

Mẫu 2.2: Trích ngang thành tích đối với cá nhân

TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC ….…

(Lưu ý: Tất cả các loại danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cá nhân đều phải có trích ngang thành tích)


TT

Họ và tên - chức vụ - Đơn v - Năm sinh

Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưng đề nghị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Ông (bà): Nguyễn Văn A -

Phó Hiệu trưởng

Trường…

Năm sinh…
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1. Thành tích đt đơc:

* Sơ lược thành tích của đơn vị: ối với cán bộ quản lý)

* Thành tích cá nhân:

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, trong giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào giảng dạy; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).2. Các danh hiệu hoặc hình thức khen thưng đt được:

1. Danh hiệu thi đua:

-


-

2. Hình thức khen thưởng:

-

-

Độ dài


không quá

1/2


trang A4/1 cá nhân

............, ngày ..........tháng ......... năm.......

Người lập danh sách Thủ trưng đơn v

(Ký, đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương