Mẫu 1: Công văn đề nghị của doanh nghiệptải về 6.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích6.67 Kb.

Mẫu 1: Công văn đề nghị của doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo công văn số 6871/CV-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2004)


UBND tỉnh/thành phố … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công ty: … Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: / Hà Nội, ngày tháng năm

V/v: Đăng ký kiểm tra xác nhận

Doanh nghiệp đáp ứng Quy định

Tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …
Công ty … (kèm theo địa chỉ,điện thoại, fax, email) đã hoàn thành đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô theo báo cáo khả thi đã được kiểm tra thẩm định theo quy định tại Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 và các quy định hiện hành có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.
Theo Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô ban hành kèm theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 và văn bản hướng dẫn đăng ký, thẩm tra xác nhận tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô tại công văn số 6871/CV-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2004, công ty … xin gửi kèm theo công văn này hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đã đầu tư đáp ứng Quy định tiêu chuẩn và đề nghị UBND tỉnh/ thành phố … kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đáp ứng Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô để công ty triển khai các bước tiếp theo.
Công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và độ tin cậy của các thông tin, số liệu trong hồ sơ kèm theo./.
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Như trên;- Sở Công Thương

- Lưu.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương