Mô TẢ MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàNG, CỘng hưỞng từ VÀ ĐÁP Ứng cơ NĂng của u máu thể hang trên lều tiểu nãO ĐƯỢc xạ phẫu bằng dao gamma quay tại bệnh viện bạch mai phạm Cẩm Phương*, Lê Chính Đạitải về 9.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.07.2018
Kích9.71 Kb.

MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ ĐÁP ỨNG CƠ NĂNG CỦA U MÁU THỂ HANG TRÊN LỀU TIỂU NÃO ĐƯỢC XẠ PHẪU BẰNG DAO GAMMA QUAY TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Phạm Cẩm Phương*, Lê Chính Đại*

TÓM TẮT1

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ và đáp ứng cơ năng của u máu thể hang trên lều tiểu não được điều trị bằng xạ phẫu dao gamma quay.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 87 bệnh nhân u máu thể hang trên lều tiểu não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay từ 7/2007 đến tháng 10/2014.

Kết quả nghiên cứu: 44,8% bệnh nhân từ 30-50 tuổi, tỷ lệ nam/nữ:1,02/1. 73,5% bệnh nhân đau đầu, động kinh (44,8%), giảm trí nhớ (12,6%), buồn nôn, nôn (10,3%); 16,1% không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Vị trí u: thùy trán (35,5%), thùy thái dương (27,9%), thùy đỉnh (11,8%), thùy chẩm (10,8%), vùng dưới vỏ (7,5%). Số lượng u: 91,9% có một khối u, 8,1% có nhiều u. 80,7% u có kích thước  2 cm. Liều xạ phẫu: 44,8% bệnh nhân được nhận liều 20 Gy hoặc 22 Gy.Về đáp ứng điều trị: triệu chứng lâm sàng giảm hoặc hết sau xạ phẫu từ 3-9 tháng, 87,3% bệnh nhân giảm đau đầu, 90,6% giảm động kinh, 30,7% hết động kinh. Không có trường hợp nào tử vong trong và ngay sau xạ phẫu.

Kết luận: Triệu chứng lâm sàng tùy thuộc vị trí khối u máu. Điều trị xạ phẫu bằng dao Gamma quay cho các bệnh nhân u máu thể hang giúp giảm được triệu chứng cơ năng của bệnh.
SUMMARY

DESCRIBING CLINICAL FEATURES, MAGNETIC RESONANCE IMAGE AND FUNTIONAL RESPONSE OF CAVERNOMA ON THE TENTORIUM CEREBELLUM WERE TREATED WITH ROTATING GAMMA KNIFE AT BACH MAI HOSPITAL

Aim: To study the clinical features, magnetic resonance image and funtional responsed symptoms of cavernoma on the tentorium cerebellum were treated by rotating gamma knife.

Patients and Method: Retrospective study of 87 patients with cavernoma on the tentorium cerebellum were treated by rotating gamma knife from 7/2007 to 10/2014.

Results: 44.8% of patients 30-50 years of age, male/female: 1,02/1. Common symptoms are headache (73,5%), seizures (44,8%), memory loss (12.6%), vomiting (10.3%), 16.1% diagnosed randomly. Tumors located in the frontal (35,5%), temporal (27.9%), parietal (11.8%), occipital (10.8%), subcortical regions (7.5%). 80,7% tumors side  2 cm. one lession: 91,9%, multi-lessions: 8,1%. Dose of radiation surgery: 44,8% patients received 20 Gy or 22 Gy. Most symptoms improved after treatment from 3 to 9 months: 87,3% decreased headache, 90,6% decreased seizures, 30.7% were seizure free, only one patient with recurrent seizures after treatment 24 months and one patient were cerebral hemorrhage after treatment 9 months. No case of death during and immediately after radiation surgery.

Conclusion: Clinical symptoms depended on the location of cavernoma. Treatment of rotating gamma knife for patients with cavernoma helped decreasing funtional symptoms.


1

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương