LđLĐ huyện phú vangtải về 8.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.09.2018
Kích8.56 Kb.

LĐLĐ HUYỆN PHÚ VANG

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 83/CĐGD

V/v Vận động đoàn viên-CNVCLĐ đóng góp kinh phí tổ chức “Tết vì người nghèo”Phú Vang, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

và Công đoàn Phòng GD&ĐT trực thuộc
Thực hiện Công văn số 458/CV-LĐLĐ ngày 30/12/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 06/CV-LĐLĐ ngày 20/01/2015 của Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang về việc vận động đoàn viên-CNVCLĐ đóng góp kinh phí tổ chức “Tết vì người nghèo”; Công đoàn Giáo dục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai vận động vận động đoàn viên-CNVCLĐ như sau :

1/Đối tượng vận động ủng hộ:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học và cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo.

2/Mức ủng hộ: 10.000 đ/ 1 người.

3/Thời gian phát động: Từ ngày 29/01/2015 đến hết ngày 04/02/2015.

Số tiền ủng hộ được các đơn vị nộp lên CĐGD huyện (Đ/c Trần Xuân Cường hoặc đ/c Mai Văn Chung) hạn cuối trước ngày 05/02/2015.

Nhận được Công văn này đề nghị Chủ tịch CĐCS báo cáo cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo trường vận động và nộp lên CĐGD huyện đúng thời gian trên để CĐGD chuyển lên LĐLĐ huyện sau đó LĐLĐ huyện chuyển lên LĐLĐ tỉnh để kịp thời tổ chức trước dịp tết Ất Mùi./.


TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký và đóng dấu)
Lê Đình Phong


TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)


Lê Văn Song

Nơi nhận:

-Như trên;-Website PGD&ĐT;

- Lưu CĐGD huyện.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương