Language Review 4 trang 82 sgk Tiếng anh 9tải về 33.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.04.2019
Kích33.8 Kb.

LANGUAGE REVIEW 4 SGK TIẾNG ANH 9


1. Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, .... (Vẽ những mũi tên lên hoặc xuống để minh họa tông giọng đúng, sau đó nghe và thực hành nói những câu này.)

Bài nghe

A: What do the astronauts do while they are aboard the ISS?

B They keep the station in good condition, and do science experiments.

A: Sounds hard!

B: Not at all!

A: They don't have ‘weekends’?

B: They do.

A: What do they do during their ‘weekends’?

B:They do various things like watching movies, playing music, reading books, and talking to their families.

Hướng dẫn giải2. Draw arrows to illustrate the feelings and opinions of A and B. .... (Vẽ những mũi tên để thể hiện cảm xúc và ý kiến của A và B. Sau đó nghe và lặp lại đoạn đối thoại, chú ý đến tông giọng.)

Bài nghe:

A: In the near future, we will mostly learn online.

B: Incredible! But we will still have actual classrooms, won't we?

A: Sure. But teachers will no longer be knowledge providers.

B: Really?

A: They will be guides, or facilitators.

B: Superb! What about the students' roles?

They'll be more responsible for their own learning, I think.

B: Amazing! And they will make their own decisions?

A: Absolutely right!Hướng dẫn giải3. Change the form of the verbs provided to complete the sentences. (hay đổi dạng của những động từ đã cho để hoàn thành câu.)Hướng dẫn  giải

1. facilitators

2. development(s)

3. training

4. launch

5. experienced

6. attendance

7. evaluators

8. participants

Hướng dẫn dịch

1. Trong tương lai giáo viên sẽ là người hỗ trợ thay vì là người cung cấp kiến thức.

2. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học con người sẽ sớm có thể sinh sống ở hành tinh khác.

3. Để trở thành một thợ sữa máy khéo tay bạn cần đào tạo nghề nghiệp đặc biệt.

4. Việc phóng tàu không gian sáng nay đã được hoãn lại.

5. Ông ấy đã từng là một nhân viên bán hàng dày dặn kinh nghiệm trước khi tự thành lập công ty riêng.

6. Chúng ta sẽ tự có trách nhiệm với việc học tập của mình, giáo viên sẽ không phải điểm danh.

7. Trong khóa đào tạo nghề mỗi học viên sẽ là người tự đánh giá công việc của mình.

8. Có hơn một trăm người tham gia diễn đàn.

4. Complete each sentence with a phrase in the box. (Hoàn thành mỗi câu với một cụm từ trong khung.)Hướng dẫn giải

1. work flexitime

2. sense of direction

3. make a bundle

4. burn the midnight oil

5. once in a blue moon

6. The sky's the limit

7. sense of responsibility

8. mountains of work

Hướng dẫn dịch

1. Mẹ tôi chọn làm việc ca linh hoạt thay vì làm giờ hành chính để có nhiều thời gian hơn cho chúng tôi hơn vào buổi sáng.

2. Không có khả năng định hướng tốt, bạn có thể vô dụng khi hoàn toàn thất lạc ở hành tinh mới..

3. Đàn ông đã từng là trụ cột tài chính ở đất nước chúng ta, nhưng ngày nay phụ nữ cũng đi làm và nhiều người còn kiếm được rất nhiều tiền.

4. Những sinh viên này phải làm việc cật lực trước khi trở thành những nhà vật lý thành công.

5. Mọi thứ đã thay đổi! Giáo viên không thường xuyên điểm danh nữa.

6. Có nhiều công việc trong ngành du lịch và ngoại giao cho ban lựa chọn. Bạn có thể đạt được vô hạn.

7. Học sinh được kỳ vọng thành công hơn nếu chúng có trách nhiệm với việc học tập của mình hơn.

8. Trong thế giới hiện đại, phụ nữ có cả núi việc cả ở nhà và đi làm.

5. Put the verbs in brackets into the infinitive or -ing form. (Đặt động từ không ngoặc ở dạng V-ing hoặc to V)Hướng dẫn giải

1. eating

2. to play

3. to work/working

4. to be

5. doing

6. to share

7. floating

8. checking

Hướng dẫn dịch

1. Các phi hành gia tránh loại thức ăn nào?

2. Phụ nữ sẽ đóng vai trò nào trong tương lai?

3. Cô ấy bắt đầu làm việc như là một nhà sinh học cách đây 3 năm

4. Học sinh có xu hướng có trách nhiệm hơn với việc học của chúng

5. Đàn ông không còn ngại làm việc nhà nữa

6. Phụ nữ nỗ lực chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng của họ

7. Các nhà phi hành gia chưa bao giờ quên việc bay lơ lửng trong môi trường không trọng lực

8. Anh ấy ngừng điểm danh vì học sinh của anh ấy đang rất chăm chỉ

6. Rewrite the pairs of sentences as one sentence using .... (Viết lại những cặp câu và một câu sử dụng mệnh đề quan hệ xác định hoặc không xác định.)Hướng dẫn giải

1. My grandfather, who has been retired for ten years now, used to be an astronaut.

2. The spacecraft which/that took Yuri Gagarin into space is called Vostok 3KA.

3. She likes the career which/that her father pursued all his life.

4. He admires the teacher who initiated building the school library.

5. I work for a man whose farm covers thousands of acres.

6. Students will have to make their own learning decisions, which will be hard for many of them.

7. Choose the most suitable expression to complete each of .... (Chọn cách thể hiện phù hợp nhất để hoàn thành mỗi đoạn đối thoại ngắn.)Hướng dẫn giải

1. No worries

2. I am not so sure about that.

3. That's not entirely true.

4. Cool

5. Sounds interesting.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương