Kết quả nghiên cứU Ảnh hưỞng của thời vụ gieo cấY ĐẾn khả NĂng sản xuất hạt lúa lai f1 TỔ HỢp th3-3 VÀ th3-4 TẠi thanh hoátải về 1.17 Mb.
trang5/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

TO CONTINUE INNOVATING THE METHOD OF TEACHING HISTORY AT PRIMARY SCHOOLS AT PRESENT

Nguyen Thi Hanh1
1Department of Social Sciences, Hong Duc University

ABSTRACT

 Based on the facts of current teaching and learning history in primary schools, the author deals with to innovating the method of teaching and learning history, so that the future owners of the country can receive nation's history thoroughly and avoid the state of passive acquisition or of modernizing history.

LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TẠI THANH HÓA CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐỊA LÍ HỌC (QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG) Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Nguyễn Quốc Tuấn1

1Khoa khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức

TÓM TẮT


Trên cơ sở phân tích nội dung chương trình, tuyên bố chuẩn đầu ra của trường, Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu cho việc lựa chọn địa điểm, nội dung thực hành nghề nghiệp. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát các địa điểm trong Tỉnh và chỉ ra được số lượng sinh viên có thể thực tập nghề nghiệp cuối khóa phù hợp tại các cơ sở đáp ứng yêu cầu nêu ra. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện tốt đợt thực tập cuối khóa và định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Địa lí học (Quản lí tài nguyên, môi trường).

1. MỞ ĐẦU

Ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường) là một ngành đào tạo mới với số lượng sinh viên đông đảo. Năm học tới 2010 - 2011, trường Đại học Hồng Đức sẽ có khóa sinh viên đầu tiên của ngành này thực tập tốt nghiệp; vấn đề đặt ra hiện nay là tìm các địa điểm thích hợp cho sinh viên thực hành nghề nghiệp.

2. NỘI DUNG2.1. Những yêu cầu lựa chọn nội dung, địa điểm thực hành nghề nghiệp cho sinh viên ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - môi trường) ở trường Đại học Hồng Đức

2.1.1. Nội dung thực hành nghề nghiệp của sinh viên phải phù hợp với chương trình đào tạo và tuyên bố chuẩn đầu ra

Chương trình ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường) ở trường Đại học Hồng Đức gồm 132 tín chỉ. Ngoài kiến thức phần đại cương, kiến thức ngành của chương trình gồm các nội dung cơ bản:

- Địa lí tự nhiên 15-17 tín chỉ

- Địa lí kinh tế-xã hội: 16-19 tín chỉ

- Bản đồ, hệ thống thông tin địa lí, viễn thám: 7-10 tín chỉ

- Quản lí tài nguyên, môi trường: 15 đến 20 tín chỉ.

Theo định hướng nghề nghiệp trong chương trình đào tạo, nội dung Quản lí Tài nguyên-Môi trường là nội dung chính cho tiến hành thực hành nghề nghiệp.

Trong tuyên bố chuẩn đầu ra của trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lí học (Quản lí tài nguyên, môi trường) có thể làm việc phù hợp các công việc:

- Phân vùng và tổ chức lãnh thổ địa lí.

- Điều tra, khảo sát nghiên cứu các đặc điểm địa lí tự nhiên của các lãnh thổ.

- Quản lý tài nguyên, môi trường và giảm thiểu tai biến thiên nhiên.

- Xây dựng, quản lý và đánh giá các dự án môi trường đô thị, nông nghiệp, nông thôn.

Học phần thực tập gồm 5 tín chỉ và thời gian thực tập được ấn định là 8 tuần.

Do sự giao thoa kiến thức của nhiều ngành khoa học, nhiều nội dung các môn học liên quan đến khoa học Địa lí cũng bao gồm cả nội dung Quản lí tài nguyên, môi trường. Đó là các kiến thức về môi trường địa lí tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật; tổ chức lãnh thổ địa lí, Bản đồ địa lí, Hệ thống thông tin địa lí GIS...2.1.2. Hoạt động của các cơ sở cho sinh viên thực tập phải phù hợp với chương trình đào tạo và gắn với địa phương.

Với nội dung kiến thức ngành học kể trên, các kiến thức cần cho thực hành nghề nghiệp khá rộng liên quan đến nhiều cơ sở :

Trước hết gồm Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và bảo vệ môi trường, Sở, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Khu bảo tồn thiên nhiên, Đài Khí tượng, Thủy văn hoạt động trong lĩnh vực điều tra, dự báo, quản lí môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương:

- Thống kê, quy hoạch hiện trạng tài nguyên và sử dụng

- Thực hiện một số dự án khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sống của con người: ô nhiễm môi trường nước , môi trường không khí, tiếng ồn, rác thải

- Xây dựng, ứng dụng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và các vùng lãnh thổ. Các công cụ trên phải thích hợp cho từng ngành, từng địa phương và cộng đồng dân cư.

- Quản lí các khu bảo tồn thiên nhiên…

- Ứng dụng GIS trong quản lí môi trường

- Quan trắc, dự báo khí tượng, thủy văn.

- Phát triển bền vững kinh tế, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất lượng môi trường sống, nâng cao sự văn minh và công bằng xã hội.

Ngoài ra có thể kể tới các cơ sở như Cục thống kê, các Công ty môi trường và công trình đô thị có những hoạt động liên quan đến ngành đào tạo: thống kê các số liệu kinh tế -xã hội hàng năm của tỉnh, xử lí ô nhiễm môi trường các đô thị...

2.1.3. Địa điểm thực hành nghề nghiệp của sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu về cán bộ hướng dẫn, cơ sở vật chất kĩ thuật và số lượng nhận sinh viên thực tập

a) Yêu cầu về chuyên môn của người hướng dẫn

- Có đủ các cán bộ có trình độ tốt nghiệp từ đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp hoặc gần với ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường). Căn cứ vào chương trình đào tạo, chúng tôi xác định những ngành gần theo thứ tự là các ngành: Môi trường, Khí tượng-Thủy văn, Địa chất, Quản lí đất đai.

b) Yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị sử dụng

Có các cơ sở vật chất thiết bị tối thiểu cho thực tập nghề nghiệp: máy tính, phần mềm Mapinfo, phần mềm Quản lí Tài nguyên môi trường và các thiết bị nghiên cứu địa lí khác. Với các địa điểm có các cơ sở vật chất thiết bị khá đầy đủ thì sinh viên có điều kiện tham gia vào các hoạt động của cơ sở để nâng cao tay nghề. Trung tâm quan trắc môi trường, Phòng Bản đồ của Sở Tài nguyên - Môi trường, Đài Khí tượng - Thủy văn, Vườn Quốc gia thường là những nơi có cơ sở vật chất thiết bị khá đầy đủ hơn các phòng Quản lí Tài nguyên - Môi trường ở các huyện.c) Yêu cầu về số lượng

Mỗi địa điểm không nhận quá nhiều sinh viên thực tập. Hiện tại, trường Đại học Hồng Đức mới có quy định cụ thể về số lượng người hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp. Theo đó, mỗi giảng viên có trình độ đại học với 5 năm trong nghề không hướng dẫn quá 2 sinh viên, giảng viên chính và tiễn sĩ không hướng dẫn quá 4 sinh viên. Có thể vận dụng tiêu chí này trong việc hướng dẫn sinh viên thực tập tại cơ sở nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng cơ sở thực tập, mức điều chỉnh: cán bộ có trình độ đại học đúng hoặc gần chuyên ngành đào tạo có tay nghề được cơ sở đánh giá tốt hướng dẫn không quá 3 sinh viên; chuyên viên, người có trình độ từ Thạc sĩ trở lên hướng dẫn không quá 5 sinh viên.

Yêu cầu này đảm bảo cho sinh viên có điều kiện thực hành đúng nghề nghiệp tránh trùng lặp và thực tập làm việc hành chính quá nhiều.

2.2. Kết quả điều tra các địa điểm thực tập nghề nghiệp ở Thanh Hóa cho sinh viên ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên - Môi trường)

Đề tài đã điều tra trực tiếp bằng phiếu hỏi tại 37 cơ sở thuộc tỉnh, trong đó, số lượng các huyện, thị, thành phố được điều tra trong tỉnh Thanh Hóa là 24/27.Bảng 1. Các địa điểm điều tra tại Thanh Hóa

TT

Các huyện, thị

đã điều traQuản lí TN-MT

Bảo tồn thiên nhiên

Xử lí ô nhiễm môi trường

Quan trắc, dự báo

và bảo vệMôi trường

Khí tượng-Thủy vănYên Định

X


XThạch Thành

XHậu Lộc

XTX Sầm Sơn,THX

TX Bỉm Sơn,TH

XTP Thanh Hoá

XX
X

XX

XThiệu Hoá

X


X (Giàng)Đông Sơn

XNga Sơn

XNông Cống

X


XHà Trung

X

Rừng sến Tam Quy
Tĩnh Gia

X
X
XQuảng Xương

XTriệu Sơn

XVĩnh Lộc

XHoằng Hoá

XThọ Xuân

XCẩm Thủy

XBá Thước

XNgọc Lặc

XNhư Xuân

X


XNhư Thanh

XThường Xuân

XQuan Hóa
Pù Hu


Các cơ sở đã điều tra được phân loại như sau :

- Sở, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc bảo vệ môi trường: 26

- Khu bảo tồn thiên nhiên: 2

- Công ty môi trường đô thị: 3

- Trung tâm, trạm dự báo Khí tượng, Thủy văn, Hải văn: 6

Như vậy, số lượng các địa điểm được điều tra (bảng 1) đã bao quát hầu hết các huyện, thị trong tỉnh. Qua bảng 1 cũng cho thấy, các phiếu điều tra tập trung ở Phòng Tài nguyên - Môi trường (23 địa điểm). Số điểm điều tra hoạt động bảo tồn thiên nhiên còn ít so với các khu bảo tồn thiên nhiên trong tỉnh và lân cận (2 địa điểm).2.3. Lựa chọn các địa điểm

a) Các phòng Quản lí Tài nguyên - Môi trường

Tổng hợp các phiếu điều tra cho biết, số sinh viên được các phòng Quản lí Tài nguyên - Môi trường nhận thực tập hàng năm và trình độ, chuyên ngành đào tạo của cán bộ những phòng này ở các huyện, thị như sau :Bảng 2. Số sinh viên được các phòng Tài nguyên - Môi trường nhận thực tập hàng năm

và trình độ, chuyên ngành đào tạo của cán bộ các phòng này

TT

Phòng Tài nguyên-môi trường

Nhu cầu nhận SV

Số cán bộ của phòng, trình độ

Chuyên ngành đào tạo của CB phòng Tài nguyên - MT

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Môi trường

QL đất đai

Địa lí, địa chất

Trắc địa

Luật

Ngành khácThạch Thành

2

5

0

1

0

5

1

0

0

0Hậu Lộc

3

5

1

1

1

5

0

0

0

1TX. Bỉm Sơn

10

6

0

2

1

4

0

0

0

3Thiệu Hoá

1

7

0

1

1

4

0

0

1

2Đông Sơn

2

8

0

3

1

6

0

2

0

2Nga Sơn

3

4

0

0

1

3

0

0

0

0Nông Cống

2

6

1

0

0

5

0

0

0

2Hà Trung

4

6

0

0

1

4

1

0

0

0Quảng Xương

4

7

0

0

0

5

0

0

0

2Triệu Sơn

6

8

0

2

1

4

1

3

0

1Hoằng Hoá

2

6

0

0

0

4

0

0

0

2TP.Thanh Hoá

5

7

0

0

0

2

0

0

0

5Thọ Xuân

5

6

0

2

0

6

0

0

0

2Cẩm Thủy

2

6

0

0

1

2

2

0

0

0Bá Thước

4

3

0

1

0

0

0

0

0

4Như Xuân

2

3

0

0

0

0

0

0

1

2Như Thanh

2

7

0

0

0

5

0

0

0

0Thường Xuân

5

6

0

2

1

6

0

0

0

1
Cộng

64

106

1

15

10

67

5

5

2

33

Qua bảng trên cho thấy, có 18 phòng Tài nguyên - Môi trường ở các huyện, thị có nhu cầu nhận 64 sinh viên thực tập hàng năm. Căn cứ vào số lượng thu thập qua phiếu điều tra chúng tôi thấy có một phòng đăng kí số lượng sinh viên thực tập hàng năm quá nhiều (TX.Bỉm Sơn). Số lượng sinh viên về thực tập tại đây sẽ hạn chế chỉ với 6 sinh viên. Tuy nhiên, số huyện chưa có nhu cầu nhận sinh viên thực tập hàng năm là 5.

Phần lớn đội ngũ cán bộ của các phòng Tài nguyên - Môi trường có trình độ đại học. Số cán bộ có trình độ đại học của các phòng là 106 trong tổng số 122, chiếm tỉ lệ 86,9%. Về chuyên ngành đào tạo của cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường, bảng 2 cũng cho thấy, đây là phòng có chuyên ngành đào tạo của cán bộ khá đa dạng. Thống kê ở 37 địa điểm trên, cán bộ của các phòng có tới trên 12 ngành, chuyên ngành đào tạo khác nhau:- Môi trường

- Kinh tế

- Quản lí đất đai

- Nông nghiệp

- Địa lí, Địa chính

- Xây dựng

- Mỏ địa chất

- Kiến trúc

- Trắc địa

- Sinh học

- Luật

- Lâm nghiệp- Khai thác khoáng sản, Chế biến lâm sản,

- Thủy lợi

- Kế toán

Trong tổng số cán bộ của phòng Tài nguyên - Môi trường, có số lượng lớn các cán bộ có chuyên ngành đào tạo Quản lí đất đai chiếm 57,4%, Môi trường 7,4%, Địa lí và Địa chất 4,1%, Trắc địa 4,1%. Các ngành đào tạo khác chiếm 23,8%. Căn cứ vào chương trình đào tạo thì đây cũng là bốn ngành đào tạo trùng và gần với chuyên ngành Địa lí học (Quản lí Tài nguyên-Môi trường). Việc sử dụng các cán bộ có các chuyên ngành đào tạo này hướng dẫn sinh viên thực hành nghề nghiệp sẽ phù hợp hơn trong việc giúp sinh viên tiếp cận với công việc Quản lí Tài nguyên-Môi trường hoặc liên quan. Với các phòng chỉ có cán bộ với chuyên ngành đào tạo là Quản lí đất đai thì sẽ ít phù hợp hơn. Dựa vào tiêu chí trên, số phòng Tài nguyên-Môi trường nhận sinh viên thực tập có đội ngũ cán bộ hướng dẫn phù hợp là 10 (34 sinh viên thực tập) và số phòng ít phù hợp là 8 (20 sinh viên thực tập).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương