Kinh Thánh: Các Quan Xét Đoạn 14tải về 55.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2018
Kích55.29 Kb.

NHỮNG BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH

Kinh Thánh: Các Quan Xét Đoạn 14


Câu ghi nhớ: Châm Ngôn 4:23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

Mục đích: Giúp chúng ta biết hãy dâng tấm lòng cho Chúa, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của Ngài (Châm Ngôn 23: 26).

I. Chuyện kết hôn:

      1. Chọn kẻ thù làm vợ:

Các Quan Xét 14: 1 Sam-sôn đi xuống Thim-na, thấy một người nữ trong vòng con gái Phi-li-tin. 2 Người đã trở lên, thuật điều đó cho cha mẹ mình, mà rằng: Con có thấy tại Thim-na một người nữ trong vòng con gái Phi-li-tin; bây giờ xin hãy hỏi nàng cho con (Trong xã hội Do Thái, phong tục cưới hỏi bắt đầu với người mai mối. Thường thì ý tưởng mai mối khởi đi từ cha chú rể, nhưng người mai mối cũng cần nhận được sự đồng ý của cô dâu.*)

      2. Lời khuyên về việc kết hôn:

Các Quan Xét 14: 3a Cha mẹ người nói rằng: Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào, mà con phải đi cưới vợ nơi dân Phi-li-tin chẳng chịu cắt bì đó sao? (Làm theo mạng lịnh Chúa).
- Xuất 34:16 Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng. 
- Phục 7:3 Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, 

- 2 Cô-rinh-tô 6:14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?Các Quan Xét 3:6 Dân Israel cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó, và hầu việc các thần của chúng nó. 

II. Tìm cách tranh đấu với kẻ thù:

     1. Biết chức vụ của mình: Các Quan Xét 14: 3b Sam-sôn đáp cùng cha rằng: Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con.  4 Vả, cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến; vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Phi-li-tin. Lúc bấy giờ dân Phi-li-tin quản hạt Y-sơ-ra-ên.  (Ông là thẩm phán, lãnh đạo).***Các Quan Xét 13: 5 vì người sẽ có nghén và sanh một đứa con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin. (Được xức dầu để giải cứu)***

      2. Đối diện sự cám dỗ, tấn công: Các Quan Xét 14: 5 Sam-sôn đi xuống Thim-na với cha mẹ mình; khi đến vườn nho (a) Thim-na, thấy một con sư tử tơ (b) đến đón gầm hét. (Ma quỷ biết Sam-sôn là ai!)

          a.Vườn nho: Dân Số Ký 6: 2 Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Bất luận người nam hay nữ, khi hứa nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, 3 thì phải kiêng cữ rượu và vật uống say; chẳng nên uống hoặc giấm rượu, hoặc giấm của vật uống say; lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi, hoặc nho khô. 4 Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sanh sản hết, từ hột đến da. 
          b. Sư tử: 1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

      3. Được Đức Thánh Linh giúp đỡ: Các 14: 6 Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn rất mạnh, tuy chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuật cho cha mẹ hay điều mình đã làm.Các Quan Xét 13:25 Thần Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh Đan, giữa khoảng Xô-rê-a và Ê-ta-ôn.

Xa-cha-ri 4: 6 Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Xô-rô-ba-bên, Đa-ni-ên).* Đa-vít kinh nghiệm: 1 Samuel 17: 34 Đa-vít tâu cùng Sau-lơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, 35 thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi.

Thi 91:13 Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. 14 Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. 


* Phao-lô kinh nghiệm: 2 Timothy 4:17 Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử
* Các môn đồ kinh nghiệm: Hê-bơ-rơ 11: 33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử,… 

* Chúng ta được kinh nghiệm:  Luca 10: 18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.

III. Điểm yếu của Sam-sôn:

      1. Liên kết tấm lòng mình với điều Chúa cấm:  Các Quan Xét 14: 7 Vậy, người đi xuống, nói cùng người nữ, người nữ đẹp lòng* Sam-sôn (Đưa Phi-li-tin vào lòng).

Ga-la-ti 3: 3 Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? 

      2. Ăn đồ ăn Chúa cấm: Các Quan Xét 14: 8 Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng; đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật. 9 Người bụm mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật lại rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử.

Lê-vi Ký 1139 Khi một con thú nào các ngươi được dùng làm thực vật chết đi, hễ ai đụng đến xác nó sẽ bị ô uế đến chiều tối. 

(Gây cho mình và Cha mẹ bị ô uế, vi phạm luật lệ Chúa, quên mình là người Na-xi-rê!)

      3. Làm theo cách thường tục: Các 14: 10 Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Sam-sôn bày ra một tiệc.  Ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm. (Theo phong tục người Do Thái).  Kế tiếp là một bữa tiệc lớn (Sáng Thế Ký 29: 22), bữa tiệc diễn ra ở nhà cô dâu, nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ. Quy luật chung chắc chắn là bữa tiệc được tổ chức ở nhà chú rể (Sáng Thế Ký 24: 67). Tiệc tùng thường kéo dài trong bảy ngày hoặc lâu hơn (Sáng Thế Ký 29: 27). 


Lê-vi Ký 20: 26 Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta.  
Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Cô-lô-se 3:10mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 

IV.Cách của người Phi-li-tin & Sam-sôn đối với nhau:

      1. Phi-li-tin Đưa người đến kết bạn: Các 14: 11 Vừa thấy chàng, người ta bèn mời ba mươi gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. (Kẻ thù biết Sam-sôn là ai!)


Giê-rê-mi 20:10 Tôi có nghe những lời chế nhạo của nhiều người, kinh hãi mọi bề. Những bạn hữu thiết nghĩa của tôi trông cho tôi vấp ngã, đều nói rằng: Hãy cáo nó, và chúng ta cũng sẽ cáo nó; có lẽ nó sẽ chịu khuyên dỗ, thì chúng ta sẽ thắng nó, và trả thù nó. 

Châm Ngôn 18: 24a Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, …

      2. Gây khó khăn cho đối phương: Các Quan Xét 14: 12 Sam-sôn nói: Tôi sẽ ra cho anh em một câu đố; nếu trong bảy ngày tiệc, anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng anh em ba mươi cái áo trong và ba mươi bộ áo lễ; 13 còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi ba mươi cái áo trong, và ba mươi bộ áo lễ. Chúng đáp rằng: Hãy ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe. 14 Vậy, chàng ra cho chúng rằng: Của ăn từ giống ăn mà ra; vật ngọt từ giống mạnh mà ra. Trong ba ngày chúng không giải được câu đố.

IV. Kết cuộc: Cách kẻ thù tấn tấn công Sam-sôn:

      1. Hăm dọa hủy diệt gia đình vơ: Các Quan Xét 14: 15 Đến ngày thứ bảy, chúng nói cùng vợ Sam-sôn rằng: Hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta; bằng chẳng, chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng?

      2. Qua nước mắt của vợ: Các Quan Xét 14: 16 Vợ Sam-sôn khóc trước mặt người mà rằng: Quả thật, chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào: chàng đã ra một câu đố cho người dân sự tôi, mà không có giải nghĩa cho tôi. Người đáp: kìa, ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay, mà ta lại phải giải nghĩa cho nàng sao?  (Giấu cha mẹ được mà không thể giấu được vợ).

      3. Tiết lộ câu đố: Các Quan Xét 14: 17 Trong bảy ngày ăn tiệc nàng cứ khóc như vậy trước mặt người. Qua ngày thứ bảy, người giải nghĩa cho nàng, bởi vì nàng làm cực lòng* người.  Đoạn, nàng giải lại cho người dân sự mình. 

     4. Kẻ thù thành công: Các Quan Xét 14: 18 Vậy, ngày thứ bảy, trước khi mặt trời lặn, người trong thành đến nói cùng chàng rằng: Có gì ngọt hơn mật, có chi mạnh hơn sư tử? Sam-sôn bèn đáp: Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta. (Bị vợ lộ bí mật)

      5. Đức Thánh Linh giúp đỡ: Các Quan Xét 14: 19 Bấy giờ Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người; người đi xuống Ách-ca-lôn*, giết ba mươi người, cướp lấy áo xống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố; đoạn, người nổi giận phừng phừng trở lên về nhà cha mình.* Ách-ca-lôn là một thành của Phi-li-tin: Giô-suê 13: 2- 3, 1 Samuel 6: 17.

Rô-ma 11: 29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.

      6. Bị phản bội: 20 Vợ Sam-sôn bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. (Vợ &  bạn cả hai đi hết).

Gióp 21: 27 Nầy, tôi biết ý tưởng các bạn, cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi. Thi Thiên 41: 9 Đến đỗi người bạn thân tôi, mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi. 

Xin Chúa ban cho cho chúng con hiểu và làm theo ý Chúa bởi quyền năng Ngài hơn là cậy sức riêng mà làm theo ý Chúa!  Giúp chúng con chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó con sẽ không hề vấp ngã; 11 dường ấy, chúng con sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng con.  2Phi-e-rơ 1:10. Cảm ơn Chúa Jesus, Amen. 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương