Khoa: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích8.7 Kb.

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày tháng năm


PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN
Khoa: ………………………… Bộ môn: …………………………………………

Tên học phần NHCH: ………………………………………………………………

Số tín chỉ: ………..................... Số lượng câu hỏi: ………………………………..

Cán bộ nhận xét phản biện (học vị, học hàm): ……………………………………

Chuyên ngành: …………………………………………………………………….

Số câu hỏi đạt yêu cầu: ……………….. Số câu hỏi cần sửa chữa: ………………

Đề nghị sửa chữa:


  1. Bài 1:

Câu:

Câu:
  1. Bài 2:

….

Đề xuất khác:

Kết luận:

Cán bộ nhận xét phản biện

(Họ tên và chữ ký)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương