Khoa cơ – ĐIỆN – ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 87.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.08.2018
Kích87.76 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về môn học

 • Tên môn học: Sức bền vật liệu

 • Mã môn học: 21342206

 • Số tín chỉ: 2

 • Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 09, Đại học.

 • Loại môn học:

 • Bắt buộc: x

 • Lựa chọn:

 • Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Cơ học lý thuyết.

 • Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Nguyên Lý máy, Chi Tiết Máy.

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  • Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết

  • Làm bài tập trên lớp : 10 tiết

  • Thảo luận : 15 tiết

  • Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết

  • Hoạt động theo nhóm : 15 tiết

  • Tự học : 60 giờ

 • Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Cơ – Điện – Điện Tử/ Kĩ thuật cơ khí.

 1. Mục tiêu của môn học

 • Kiến thức: Nắm được kiến thức cơ sở của ngành học, đặc biệt là kết cấu tĩnh học.

 • Kỹ năng: Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề về tĩnh học: cầu đường, nhà cửa, các chi tiết máy.

 • Thái độ, chuyên cần: Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học.

 1. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

Môn học này là môn học kỹ thuật cơ sở, nhằm trang bị cho sinh viên những phương pháp tính toán và phân tích các cấu kiện cơ bản và phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu dạng hệ thanh, kiểm tra độ bền, độ cứng và độ ổn định kết cấu.

 1. Tài liệu học tập

 • Tài liệu liệu bắt buộc:

[1] Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành, Sức bền vật liệu, ĐHBK TP.HCM, 1992.

 • Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Y Tô, Sức bền vật liệu, ĐH XD HN, 1996.

[3] Bùi Trọng Lựu, sức bền vật liệu, ĐH và THCN, 1977. 1. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học

 • Phương pháp giảng dạy: lên lớp.

 • Phương pháp học tập:

 • Nghe giảng lý thuyết.

 • Làm bài tập trên lớp.

 • Thảo luận.

 • Hoạt động theo nhóm.

 • Tự học.

 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

 • Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: mô hình hóa các mô hình cơ học thực tế.

 • Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp: 0.5 điểm /10 điểm: 5%.

 • Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp: 0.5 điểm /10 điểm: 5%.

 • Chuẩn bị bài trước khi lên lớp: bắt buộc.

 • Kiểm tra đột xuất các bài đọc bắt buộc: 2 tuần một lần: 10%.

 • Kiểm tra giữa kì: 1 điểm/10 điểm: 10%.

 • Trao dồi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận, đồ án môn học: cộng vào các cột trên.

 • Các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra, kỹ thuật tìm kiếm thông tin (thư viện và trên internet): cộng vào các cột trên.

 1. Thang điểm đánh giá

Giữa kì: 1 điểm/10 điểm: 10%.

Quá trình: 2 điểm/10 điểm: 20%.Cuối kì: 7 điểm/10 điểm: 70%.

 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành

8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua):

 • Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 0.5 điểm /10 điểm: 5%.

 • Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 0.5 điểm /10 điểm: 5%.

 • Điểm đánh giá phần thực hành: 0 điểm.

 • Điểm chuyên cần: 1 điểm /10 điểm: 10%.

 • Điểm tiểu luận: 0 điểm.

 • Điểm thi giữa kỳ: 1 điểm/10 điểm: 10%.

 • Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ học kì,…): cộng vào các cột điểm trên nếu thiếu.

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%

 • Hình thức thi (tự luận/ trắc nghiệm/ vấn đáp, hoặc bao gồm các hình thức): tự luận.

 • Thời lượng thi: 60 phút.

 • Sinh viên được tham khảo tài liệu hay không khi thi: không.

9. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc giờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7))

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập, rèn nghề,..

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Chương 1: Lý thuyết nội và ngoại lực

  1. Khái niệm

   1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu

   2. Hình dạng vật thể nghiên cứu – định nghĩa thanh

   3. Phương pháp nghiên cứu

   4. Các giả thiết – nguyên lý cộng tác dụng

   5. Ngoại lực

   6. Liên kết và phản lực liên kết phẳng

  1. Lý thuyết nội lực

   1. Nội lực

   2. Phương pháp mặt cắt – các thành phần nội lực trên mặt cắt

   3. Các phương trình cân bằng tĩnh học

   4. Biểu đồ nội lực của bài toán phẳng – các quy ước

   5. Liên hệ vi phân giữa nội lực và tải phân bố đường

   6. Các thí dụ vẽ biểu đồ nội lực3

2

2
10

17

Chương 2: Thanh chịu kéo (nén) đúng

  1. Khái niệm

   1. Định nghĩa

   2. Các bài toán thực tế

   3. Biểu đồ nội lực

  1. Thiết lập công thức tính toán

   1. Thí nghiệm – đồ thị (P - l) các nhận xét từ thí nghiệm

   2. Các giả thiết

   3. Quy luật về biến dạng

   4. Công thức ứng suất trên mặt cắt ngang

   5. Đồ thị (-) đặc trưng cơ học của vật liệu

   6. Công thức biến dạng dọc trục

   7. Biến dạng ngang – hệ số poisson

   8. Thế năng biến dạng đàn hồi

   9. Ứng suất pháp cho phép – hệ số an toàn3

2

2
10

17

Chương 3: Trạng thái ứng suất – các thuyết bền

  1. Khái niệm

   1. Trạng thái ứng suất tại một điểm

   2. Ứng suất chính – phương chính – mặt chính – tên các ứng suất chính

   3. Các trạng thái ứng suất

  2. Trạng thái ứng suất phẳng

   1. Phương pháp giải tích

   2. Phương pháp đồ thị - vòng tròn MOHR ứng suất

  3. Trạng thái ứng suất khối

   1. Giá trị ứng suất tiếp lớn nhất

   2. Các định luật Hooke

  4. Thế năng biến dạng đàn hồi

  5. Các thuyết bền

   1. Mục đích của các thuyết bền

   2. Các thuyết bền

  6. Các thí dụ
3

2

2
10

17

Chương 4: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

  1. Khái niệm

   1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của vật thể

   2. Mục đích nghiên cứu

  1. Các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

   1. Công thức chuyển trục song song và xoay trục

  1. Các thí dụ
3

2

2
10

17

Chương 5: Thanh chịu uốn phẳng

  1. Khái niệm

   1. Thanh chịu uốn - sự uốn phẳng

   2. Mặt cắt ngang chịu uốn phẳng – tải trọng gây uốn phẳng

  1. Uốn thuần túy phẳng

   1. Định nghĩa

   2. Thí nghiệm – các nhận xét thí nghiệm

   3. Các giả thiết

   4. Công thức ứng suất trên mặt cắt ngang

   5. Biểu đồ ứng suất pháp

   6. Ứng suất pháp cực trị - điều kiện bền

   7. Thế năng biến dạng đàn hồi

   8. Hình dạng mặt cắt ngang hợp lý khi uốn

  1. Uốn ngang phẳng

   1. Định nghĩa

   2. Thí nghiệm – các nhận xét từ thí nghiệm

   3. Ứng suất pháp

   4. Ứng suất tiếp – công thức Zhuravski

   5. Công thức cho các tiết diện thông dụng

   6. Điều kiện bền

  1. Tính chuyển vị của dầm chịu uốn

   1. Các chuyển vị của dầm

   2. Phương trình vi phân của đường đàn hồi

   3. Phương pháp tích phân không định hạn

   4. Phương pháp tải trọng giả tạo

  1. Bài toán siêu tĩnh – các thí dụ
3

2

2
10

17

Chương 6: Thanh chịu xoắn thuần túy

  1. Khái niệm

   1. Định nghĩa

   2. Tải trọng gây xoắn – biểu đồ nội lực

  1. Xoắn thuần túy thanh thẳng, mặt cắt tròn

   1. Định nghĩa

   2. Thí nghiệm, các nhận xét từ thí nghiệm

   3. Các giả thiết

   4. Công thức ứng suất trên mặt cắt ngang

   5. Biểu đồ ứng suất tiếp

   6. Ứng suất tiếp cực trị - điều kiện bền

   7. Thế năng biến dạng đàn hồi

   8. Dạng phá hoại của vật liệu

  1. Xoắn thuần túy thanh thẳng mặt cắt chữ nhật – các công thức

  2. Tính lò xo hình trụ bước ngắn

   1. Công thức ứng suất tiếp – điều kiện bền

   2. Công thức tính biến dạng của lò xo – độ cứng của lò xo

  1. Bài toán siêu tĩnh - các thí dụ
3

1

2
5

11

Chương 7: Thanh chịu lực phức tạp

7.1. Khái niệm

7.2. Kéo nén lệch trục

7.3. Kéo nén & xoắn.
2

1

3
5

11


10. Ngày phê duyệt

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 • Tên môn học: Sức bền vật liệu.

 • Mã môn học: 21342206.

 • Số tín chỉ: 2
Tiêu chuẩn con

Tiêu chí đánh giá
Điểm2

1

0

1. Mục tiêu học phần

i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, cụ thể hóa được một số yêu cầu trong mục tiêu chương trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình

x


ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình

x


iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng

x2. Nội dung học phần

i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần và trình độ đối tượng sinh viên

x


ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã được trang bị

x


iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đối trọng vẹn để có thể dễ dàng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ dàng tích lũy trong một học kỳ

x


iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình độ khoa học-kỹ thuật thế giới

x


v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học

x


vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp

x3. Những yêu cầu khác

i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số học phần điều kiện không quá nhiều

x

ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và bao quát được những nội dung chính của học phần

x


iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học

x


iv) Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá đưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần

x


v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo chính) mà sinh viên có thể tiếp cận

x


vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất

x


Điểm TB =
/3,0
Trưởng khoa Người đánh giá


(hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)

Xếp loại đánh giá:

- Xuất sắc: 9 đến 10

- Tốt: 8 đến cận 9

- Khá: 7 đến cận 8

- Trung bình: 6 đến cận 7- Không đạt: dưới 6.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương