Kế hoạch tổ chứC ĐÀo tạo kiểM ĐỊnh viên kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC ĐẠi học và trung cấp chuyên nghiệPtải về 155.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.06.2020
Kích155.18 Kb.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


 1. MỤC TIÊU

Tổ chức các khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp nhằm mục đích trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục theo Quyết định giao nhiệm vụ số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  1. Về kiến thức

Cung cấp cho người học những kiến thức sau:

- Những kiến thức cơ bản về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD);

- Những hiểu biết về tổ chức và hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và khu vực;

- Những hiểu biết về hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng GDĐH, CĐ và TCCN của Việt Nam;

- Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến ĐBCL và KĐCL GDĐH, CĐ và TCCN.


  1. Về kỹ năng

Cung cấp và rèn luyện cho người học những kỹ năng sau:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo và các tư liệu liên quan;

- Kỹ năng phỏng vấn, quan sát, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình đánh giá ngoài;

- Kỹ năng làm việc độc lập, tư duy phản biện;

- Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá ngoài;

- Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm; tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động đánh giá ngoài;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá, so sánh đối chiếu các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục; viết báo cáo đánh giá ngoài theo các tiêu chí được phân công và hoàn thiện toàn bộ báo cáo đánh giá ngoài.


  1. Về thái độ

Giúp người học có điều kiện để phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác kiểm định chất lượng GDĐH, CĐ và TCCN.

 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chi tiết và chương trình cho từng chủ đề theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo (Phụ lục).

 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN

Khoá đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH & TCCN:

Dự kiến tháng 03, 04/2018, 1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Đối tượng tham gia học tại các khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH và TCCN là những người có nguyện vọng trở thành kiểm định viên KĐCL giáo dục; đồng thời, đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định viên KĐCLGD. Cụ thể như sau:

1. Có bằng thạc sĩ trở lên;2. Là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục hoặc đã từng là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, có thời gian giảng dạy hoặc làm công tác quản lý GDĐH và TCCN từ 10 năm trở lên;

3. Có chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên;4. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu chung châu Âu về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung và Nhật (hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ trong nước; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng trên) (Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

6. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

  1. Đơn vị tổ chức và đơn vị phối hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội giao Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục làm đầu mối tổ chức thực hiện chương trình đào tạo kiểm định viên theo sự chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại diện cho ĐHQGHN trong việc phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT để được tư vấn về các vấn đề chuyên môn liên quan đến hoạt động đào tạo kiểm định viên và triệu tập các học viên tham gia đào tạo.

Kế hoạch mở lớp, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng khóa học, nội quy khóa học, các quy định về hồ sơ nhập học, lệ phí, học phí được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử http://cea.vnu.edu.vn/ và các phương tiện truyền thông khác.

  1. Địa điểm tổ chức

Việc tổ chức đào tạo sẽ được tổ chức ở các cơ sở của ĐHQGHN tại địa chỉ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội với các phòng học, hội trường hiện đại, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị phục vụ học tập.

  1. Quy mô lớp

 • Tổ chức riêng các lớp dành cho các đối tượng thuộc khối đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

 • Mỗi lớp tối đa 50 người, chia làm 5 nhóm học tập, mỗi nhóm 10 người.

  1. Hình thức tổ chức và thời gian học

 • Mô-đun A (Kiến thức chung về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục) học lý thuyết qua forum trên website của ĐHQGHN kết hợp với tự học có hướng dẫn (7 ngày), cụ thể:

+ 6 ngày học lý thuyết qua forum trên internet có sự hướng dẫn của giảng viên và học viên tự đọc, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn qua forum hoặc email, điện thoại; học viên trao đổi, bình luận trên forum.

+ Ngày tập trung thứ 7: Tổng hợp, hệ thống hóa các nội dung của Mô-đun A; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thi và Thi kết thúc Mô-đun A. • Mô-đun B (Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp) học tập trung tại ĐHQGHN, cụ thể:

+ Người học tập trung trong 5 ngày để học 2 chủ đề của Mô-đun B và nghe hướng dẫn thực hiện các bài tập và bài thực hành cuối khóa;

+ Người học làm bài tập và nộp bài tập kết thúc Mô-đun B vào ngày thứ 6. • Mô-đun C: Người học tự thực hiện Bài thực hành cuối khóa có hướng dẫn của giảng viên (6 ngày);

 • Tổng kết, trao chứng chỉ (1 ngày).

Dưới đây là lịch trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp


Mục

Nội dung

Thời gian

Ghi chú
Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, lập và thông báo kế hoạch, thu nhận và xét hồ sơ, thông báo triệu tập học viên

Trước khi học Mô-đun A ít nhất 1 tuần
A

Chủ đề 1: Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

6 ngày học lý thuyết qua forum kết hợp tự học có hướng dẫn và trao đổi, thảo luận qua forum

Thực hiện trước khi bắt đầu Mô đun B ít nhất 1 tuần

Chủ đề 2: Hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam

Tổng hợp, hệ thống hóa các nội dung của Mô-đun A; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thi và Thi kết thúc Mô đun A

1 ngày tập trung

B

Chủ đề 3: Quy trình, chu kỳ, tiêu chuẩn đánh giá và hướng dẫn thực hiện

5 ngày tập trung


Học viên học tập trung, làm việc nhóm và thực hiện các bài tập được giao

Chủ đề 4: Các phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá và viết báo cáo đánh giá ngoài

Nộp 3 bài tập theo nhóm

C

Học viên thực hiện bài tập cuối khóa

6 ngày tại nhà

Thực hiện sau khi kết thúc Mô đun B 1-2 tuần
Chấm thi, hoàn tất thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ
Chậm nhất 1 tháng sau khi kết thúc Mô đun C
Bế mạc khóa học và trao chứng chỉ

1 ngày tập trung


  1. Đánh giá kết quả học tập, tốt nghiệp và cấp chứng chỉ

Cách thức đánh giá các mô-đun:

 1. Mô-đun A

 • Điều kiện dự thi: Tham gia thảo luận, bình luận trên forum; Hoàn thành đầy đủ các bài tự luận; Có kết quả trung bình 2 bài tập của 2 chủ đề 60 điểm (thang điểm 100)

- Điều kiện đánh giá mức “Đạt”: Có kết quả thi kết thúc đạt 60 điểm (thang điểm 100).

ii) Mô-đun B

- Điều kiện được học: Kết quả Mô-đun A ở mức “Đạt”

- Điều kiện đánh giá mức “Đạt”:

+ Dự học 80% số giờ lên lớp;

+ Hoàn thành đầy đủ cả 3 bài tập.


 1. Mô-đun C

 • Điều kiện được thực hiện: Kết quả Mô-đun B ở mức “Đạt”

 • Điều kiện đánh giá mức “Đạt”: Điểm bài thực hành cuối khóa đạt 50 điểm (thang điểm 100).

Điều kiện được cấp chứng chỉ:

 • Đảm bảo mức “Đạt” ở cả 3 mô-đun;

- Kết quả đánh giá, điểm của Mô-đun A (Kiến thức chung), Mô-đun B (Kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN) và Mô-đun C (Bài thực hành cuối khóa) được ghi vào bảng điểm, cấp kèm theo chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên.

- Giám đốc ĐHQGHN cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên cho người hoàn thành khóa học. Mẫu chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, dùng cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có quy định cấp chứng chỉ.  1. Cán bộ giảng dạy và hướng dẫn thảo luận/thực hành/tự học/tự nghiên cứu

 • Các giảng viên của ĐHQGHN;

 • Các chuyên gia có uy tín cao trong lĩnh vực ĐBCLGD từ các viện/trường/tổ chức khác. (Danh sách dự kiến cán bộ giảng dạy trong phần Phụ lục).

  1. Thông tin về khóa học và tài liệu học tập

 • Kế hoạch mở lớp, các quy định về hồ sơ nhập học, lệ phí, học phí, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng khóa học và nội quy khóa học được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử http://www.cea.edu.vn/ và các phương tiện truyền thông khác;

 • Tài liệu giảng dạy được gửi đến người học sau khi đăng ký nhập học và trước ngày khai giảng.

 1. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi, được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Phụ lục 1. Danh sách giảng viên dự kiến


STT

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ, kinh nghiệm

Chứng chỉ/

Chứng nhận tham gia tập huấn về ĐBCL và KĐCLMai Trọng Nhuận

GS. TS


- Nguyên Giám đốc ĐHQGHN; Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN;

- Đã tham gia các khóa tập huấn về ĐBCL tại Anh và Hoa Kỳ, và nhiều hội nghị, hội thảo về công tác ĐBCL trong nước và quốc tế;

- Cố vấn tự đánh giá, đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong ĐHQGHN và AUN.


- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (NEASC) tháng 11/2009;

- Chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn về ĐBCL tại Vương quốc Anh năm 2005.

Nguyễn Quý Thanh

GS.TS

- Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Giảng viên các khóa đào tạo, tập huấn về tự đánh giá, đánh giá ngoài phục vụ KĐCL do Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN tổ chức và tập huấn cho nhiều trường ĐH, CĐ từ 2005;

- Trực tiếp tập huấn, tư vấn tự đánh giá, đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong nước và AUN (là thành viên đoàn chuyên gia ĐGN các CTĐT cho các trường đại học trong AUN như: Viện Công nghệ Bandung, Trường ĐH Gadjah Mada, Indonesia, Trường ĐH Burapha, Thái Lan vào các năm 2007, 2009, 2010 và 2013);

- Giảng viên cốt cán chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, ĐHQGHN.- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo đánh giá viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tháng 12/2008;

- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (NEASC) tháng 11/2009.

Bành Tiến Long

GS.

TSKH.


- Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GDĐT;

- Nguyên Ủy viên Hội đồng KĐCLGD ĐHQGHN;

- Ủy viên Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN;

- Giảng viên cốt cán chương trình đào tạo Kiểm định viên KĐCL giáo dục ĐH và TCCN;

- Chuyên gia tư vấn về tự đánh giá và đánh giá ngoài cho nhiều chương trình của ĐHQGHN và Bộ GDĐT;

- Trưởng đoàn ĐGN nhiều cơ sở giáo dục và CTĐT;

- Đã tham gia xây dựng và góp ý nhiều văn bản quản lý về đảm bảo và KĐCLGD của ĐHQGHN và của Bộ GDĐT.


- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Trần Thị Hà

PGS.TS

- Nguyên Vụ trưởng Vụ GDĐH; nguyên Ủy viên Hội đồng KĐCLGD của ĐHQGHN;

- Thư ký Văn phòng chức danh Giáo sư Nhà nước; Ủy viên Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN;

- Giảng viên chính trong các khóa đào tạo KĐV KĐCL GDĐH và TCCN;

- Trưởng đoàn và thành viên thường trực các đoàn ĐGN cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong cả nước;

- Chuyên gia tư vấn về tự đánh giá và đánh giá ngoài cho nhiều chương trình của ĐHQGHN và Bộ GDĐT;

- Đã tham gia xây dựng và góp ý nhiều văn bản quản lý về đảm bảo và KĐCLGD của ĐHQGHN và của Bộ GDĐT.- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Lê Mỹ Phong

TS

Trần Hữu Lượng

TS.

- Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, Trung trâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Giảng viên 7 khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Giảng viên hướng dẫn tập huấn tự đánh giá chất lượng trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ GDĐT tổ chức; Tham gia tư vấn, tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo cho nhiều trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp từ 2012 đến nay.

- Tham gia đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học do Bộ GD ĐT tổ chức; 01 trường Cao đẳng Sư phạm.

- Được Trường Đại học Flinders – Australia đào tạo về Đảm bảo và KĐCLG đại học; Được Đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài bởi SHARE.

- Tham gia xây dựng các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và các văn bản hướng dẫn đánh giá và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường Trung học, Trường Trung cấp, Trường Cao đẳng và Trường Đại học.


- Chứng chỉ Kiểm định viên KĐCLGD; Thẻ Kiểm định viên KĐCLGD;

- Chứng chỉ Đảm bảo và KĐCL giáo dục đại học do Trường ĐH Flinders – Australia cấp;

- Chứng chỉ Đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài trong khuôn khổ Dự án EU-SHARE.
Nguyễn Thị Thu Hương

TS

- Chuyên gia tư vấn về tự đánh giá và đánh giá ngoài cho nhiều cơ sở giáo dục và CTĐT của ĐHQGHN và Bộ GDĐT;

- Tham gia gần 40 Đoàn ĐGN các CSGD và CTĐT;

- Tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn về TĐG, ĐGN các CSGD, CTĐT của Bộ GDĐT;

- Giảng viên của CTĐT thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục- Chứng chỉ khóa tập huấn đánh giá ngoài của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT;

- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá của AUN

Đặng Ứng Vận

GS. TSKH.

- Nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp; nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình; nguyên Ủy viên Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN;

- Trưởng phòng ĐBCL và Thanh tra GD;

- Từng trực tiếp chỉ đạo hoạt động ĐBCL của Trường ĐH Hòa Bình;

- Trưởng đoàn ĐGN nhiều cơ sở giáo dục;

- Đã tham gia góp ý cho nhiều văn bản quản lý về đảm bảo và KĐCLGD của ĐHQGHN và của Bộ GDĐT.


- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.
Giảng viên mờiTS. Phạm Xuân Thanh

TS

Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD Bộ GD&ĐT; Giảng viên hướng dẫn về tự đánh giá, đánh giá ngoài cho Bộ GD&ĐT và nhiều trường ĐH, CĐ từ 2005, thành viên đoàn đánh giá ngoài của AUN; Giảng viên cốt cán chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, ĐHQGHN; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN

Có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo đánh giá viên của AUN, SEAMEO, APQN,…Nguyễn Ngọc Thanh

PGS.TS

- Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên Môi trường;

- Đã tham gia hai khóa đào tạo Đánh giá viên khu vực ASEAN của AUN về Kiểm định, đánh giá theo chuẩn AUN như: Khóa đào tạo tại Manila, Philippines từ ngày 16-19 tháng 10 năm 2012, và khóa đào tạo tại Bangkok, Thailand từ ngày 9-11 tháng 10 năm 2013;

- Là thành viên đoàn ĐGN CTĐT ngành kinh tế của Trường Đai học Multimedia University, Malaysia từ ngày 24-26/6/2013.


- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo đánh giá viên của AUN tại Philipine từ ngày 16 – 19/10/2012;

- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo đánh giá viên của AUN tại Thái Lan từ ngày 09-11/10/2013.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

ThS

- Phó Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM;

- Đã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ĐBCL và KĐCL giáo dục do các tổ chức quốc tế có uy tín tổ chức và cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học

- Tham gia các đoàn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo tại Đại học Bogor University (Indonesia) và Gadza Mazda University (Indonesia) do Mạng các trường đại học Đông Nam Á (Asean University Network) tổ chức

- Tham gia các đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo (5 đoàn) và chương trình đào tạo (7 đoàn) do ĐHQG-HCM tổ chức.- Chứng chỉ tham dự khóa tập huấn đánh giá viên của AUN-QA;

- Chứng chỉ hoàn thành Khóa tập huấn ĐBCL của ASEAN QA giai đoạn I, II, III;

- Chứng chỉ “Kiểm định viên cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN”
Nguyễn Hội Nghĩa

PGS.TS

- Phó Giám đốc ĐHQG-HCM;

- Đã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ĐBCL và KĐCL giáo dục do các tổ chức quốc tế có uy tín tổ chức và cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học;

- Tham gia các Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo do Bộ GD&ĐT tổ chức;

- Tham gia các Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo do ĐHQG-HCM tổ chức.- Chứng chỉ “Training for Trainers for Self Assessment and Audit for the AUN-QA” do AUN tổ chức;

- Chứng chỉ tập huấn bồi dưỡng “External Quality Assuarance” do HRK-DAAD tổ chức;

- Chứng chỉ “Đánh giá viên cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN.

Phụ lục 2. Nguồn lực giảng viên và cán bộ hỗ trợ chuẩn bị để tổ chức chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng GDĐH&TCCN trong ĐHQGHN

TT

Cán bộ

Học hàm, học vị

Chức vụ, kinh nghiệm

Chứng chỉ đã có

I.

Danh sách giảng viên giàu kinh nghiệm

1.

Nguyễn Đức Chính

GS.TS

- Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN; Nguyên Giám đốc Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD (nay là Viện ĐBCLGD); chuyên gia cao cấp;

- Có nhiều công trình nghiên cứu về ĐBCL và KĐCL giáo dục;

- Chuyên gia tư vấn về ĐBCL và KĐCL trong nước.

2.

Nguyễn Văn Khánh

GS.TS

- Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Chỉ đạo các hoạt động tự đánh giá đơn vị và chương trình đào tạo trong Trường ĐH KHXH&NV theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN và AUN.


Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

3

Bùi Duy Cam

PGS.TS

- Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Chỉ đạo các hoạt động tự đánh giá đơn vị và chương trình đào tạo trong Trường ĐH KHTN theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN và AUN.


Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

4

Nguyễn Hoà

GS.TS

- Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGH;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Chỉ đạo các hoạt động tự đánh giá đơn vị và chương trình đào tạo trong Trường ĐH Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN và AUN.


Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

5

Nguyễn Ngọc Bình

PGS.TS

- Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGH;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Chỉ đạo các hoạt động tự đánh giá đơn vị và chương trình đào tạo trong Trường ĐH Công nghệ theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN và AUN.


Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

6

Vũ Đức Minh

PGS. TS

- Nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

7

Nguyễn Cao Huần

GS.TS

- Nguyên Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN; Nguyên Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

8

Nguyễn Thị Việt Thanh

PGS.TS

- Nguyên Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV; Nguyên Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; Nguyên Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

9

Nguyễn Thị Anh Thu

TS

- Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế; Ủy viên Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

10

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

GS.TS

- Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục; Nguyên ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài;

- Tham gia các hoạt động chỉ đạo, tổ chức tự đánh giá tại Trường ĐHGD.


Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

11

Nguyễn Văn Nhã

PGS.TS

- Nguyên Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN; Nguyên ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài.Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài của NEASC

12

Trần Hữu Luyến

GS.TS

- Nguyên Phó Hiệu trưởng ĐHNN-ĐHQGHN;

- Thành viên đoàn đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong nước.Chứng chỉ đánh giá ngoài do HEP 2 tổ chức (Trung tâm CEQARD đào tạo và cấp)

13

Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS

- Phó Chủ nhiệm Khoa các Khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN;

- Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục của Australia;

- Giảng viên cốt cán chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

14

Vũ Đức Nghiệu

GS.TS

- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá; đánh giá ngoài;

- Là trưởng đoàn đánh giá ngoài trường đại học.

15

Nguyễn Chí Hoà

PGS.TS

- Giám đốc Trung tâm ĐBCLĐT, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN;

- Đã được đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài;

- Thành viên các đoàn đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong nước.


Chứng chỉ đánh giá ngoài do HEP 2 tổ chức (Trung tâm CEQARD đào tạo và cấp)

16

Lê Đức Ngọc

PGS.TS

- Giám đốc Trung tâm Kiểm định, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập; Nguyên Phó Trưởng Ban Đào tạo; Nguyên Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN; Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm ĐBCLĐT và NCPTGD (nay là Viện ĐBCLGD) ĐHQGHN;

- Giảng viên hướng dẫn về tự đánh giá, đánh giá ngoài cho nhiều trường ĐH, CĐ từ 2005;

- Chuyên gia tư vấn tự đánh giá và ĐBCL cho Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT;

- Thành viên đoàn đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong nước;

- Giảng viên cốt cán chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, ĐHQGHN.

17

Ngô Doãn Đãi

PGS.TS

- Nguyên Phó Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN;

- Giảng viên hướng dẫn về tự đánh giá, đánh giá ngoài cho nhiều trường ĐH, CĐ từ năm 2007;

- Tư vấn tự đánh giá, thành viên đoàn đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong nước;

- Giảng viên cốt cán chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, ĐHQGHN.


18

Hà Quang Thụy

PGS.TS

- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN;

- Có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia chỉ đạo và điều phối các hoạt động ĐBCL và KĐCL theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN và của AUN tại Trường ĐH Công nghệ.


19

Trần Đăng Khoa

TS

- Giám đốc Trung tâm ĐBCL Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN;

- Đã được AUN và DAAD đào tạo về đánh giá chất lượng giáo dục; tham gia đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cấp chương trình.Chứng chỉ của AUN, ABET

II.

Đội ngũ cán bộ hỗ trợ


20

Tạ Thị Thu Hiền

ThS. NCS

- Trưởng phòng Nghiên cứu ĐBCLGD, Viện ĐBCLGD ĐHQGHN;

- Thạc sĩ, NCS chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục;

- Giảng viên hướng dẫn về tự đánh giá, cho nhiều trường ĐH, CĐ từ 2010;

- Chuyên gia tư vấn tự đánh giá và ĐBCL của Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT (trong khuôn khổ Dự án HEP 2);

- Điều phối các hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp đơn vị và chương trình đào tạo trong ĐHQGHN; có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động ĐBCL và KĐCL.

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài cấp đơn vị và cấp chương trình trong nước;- Chứng chỉ khóa tập huấn đánh giá ngoài của ĐHQGHN;

- Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá của AUN.21

Lê Thị Hoàng Hà

ThS

- Cán bộ phụ trách các hoạt động KĐCLGD Trung tâm ĐBCLGD, Trường ĐH Kinh tế; nguyên Chánh văn phòng Trung tâm ĐBCLĐT và NCPTGD (nay là Viện ĐBCLGD), ĐHQGHN;

- Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục;

- Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục.

22

Bùi Thị Thu Thủy

ThS

- Cán bộ Phòng Nghiên cứu ĐBCLGD, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN;

- Đã được tập huấn về tự đánh giá và đánh giá ngoài;- Trực tiếp tham gia hỗ trợ các hoạt động ĐBCL và KĐCL trong ĐHQGHN.

Chứng chỉ khóa tập huấn đánh giá ngoài của ĐHQGHN

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương