In. Test tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụngtải về 274.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích274.79 Kb.


IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng


V.


ĐĂNG NHẬP ONLINE - HDSD CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG


LƯU Ý: Một số chức năng


-


-


-


-


Quản lý môn học


Quản lý chuyên đề


Cập nhật câu hỏi từng câu


Cập nhật câu hỏi từ file word


Có các bước thao tác thực hiện tương tự như ở chế độ offline, tham khảo lại


“Phần IV. ĐĂNG NHẬP OFFLINE – HDSD CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG”.


Dữ liệu cập nhật ở chế độ offline được lưu tại máy tính cá nhân, dữ liệu cập nhật


ở chế độ online được lưu vào cơ sở dữ liệu online tạm trên server hệ thống ở


trạng thái chưa được duyệt, sau khi được duyệt thông qua dữ liệu câu hỏi mới


được đưa vào cơ sở dữ liệu chính thức.


5.1. Quản lý tin nhắn


Tư giao dien trang chủ => click icon Quản lý tin nhắǹ


nhắn được hiển thị như sau:


=> giao diện quản lý tin


124/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.1: Giao diện Quản lý tin nhắn


Với bất kì 1 thay đổi trong thông tin cá nhân, hay thông tin về câu hỏi của


người dùng đã được duyệt hay chưa duyệt người dùng đều sẽ nhận được tin


nhắn phản hồi của hệ thống hay các cấp quản lý.


Người dùng có thể click xem danh sách các tin nhắn “Hộp thư đến” và “Hộp


thư đi” tương ứng.


+ Click tab Hệ thống để hiển thị toàn bộ các thông báo :


- Khi người dùng đổi thông tin tài khoản.


- Khi người dùng tạo mới chuyên đề trong môn học.


+ Click tab Duyệt câu hỏi sẽ hiển thị các thông báo khi người dùng thực hiện


duyệt câu hỏi.


+ Click tab Tin nhắn khác sẽ hiển thị toàn bộ các tin nhắn cá nhân khi người


dùng gửi đi.


125/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
5.1.1.


Gửi tin nhắn


Cách 1: Để thực hiện trả lời tin nhắn đến => người dùng click nút “Trả lời” và


nhập tin nhắn vào phần nhập nội dung => người dùng click tiếp nút “Trả lời”


để thực hiện gửi tin nhắn đi.


Cách 2: Người dùng có thể click nút “Soạn tin nhắn” => chọn người nhận, sau


đó nhập nội dung tin nhắn vào phần nhập nội dung => người dùng click tiếp


nút “Gửi” để thực hiện gửi tin nhắn đến đối tượng người nhận đã chọn.


5.1.2.


Xóa tin nhắn


Để thực hiện xóa tin nhắn, người dùng tích chọn tin nhắn muốn xóa => click


icon xóa


=> chương trình sẽ hiển thị giao diện thông báo xác nhận xóa tin


nhắn như sau:


Hình 5.1.2: Giao diện xóa tin nhắn


Bước 2: Xá c nhan xó a hoac khong.


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien xó a tin nhan đa chon.̀


Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc̀


hien xó a tin nhan.


126/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
5.2. Đổi thông tin tài khoản


Bước 1: Tư giao dien trang chủ => click icon Đỏ i thong tin tà i khoả ǹ


diện đổi thông tin tài khoản được hiển thị như sau:


=> giao


Hình 5.2: Giao diện Đổi thông tin tài khoản


Bước 2: Sửa thông tin hợp lệ => Click nút“Cập nhật”.


TH1: né u nhap thong tin hơp le => click “Cập nhật” => chương trình sẽ thực hiện


cập nhật thành công thông tin tài khoản mới.


TH2: né u nhap thong tin khong hơp le => click “Cập nhật” se khong thưc hien đỏ i


thong tin tà i khoả n, hiẻ n thi luon thong bá o lõ i vơi trương tương ưng.́̀́


TH3: né u ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien đỏ i thong tin tà ì


khoản và không thực hiện đổi thông tin.


TH4: nếu người dùng sửa các trường => click nút “Nhập lại” => chương trình sẽ


xóa toàn bộ thay đổi của người dùng và quay về với dữ liệu ban đầu.


5.3. Quản lý đơn vị


127/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
5.3.1.


Giao diện quản lý đơn vị


Tư giao dien trang chủ => click tab Quản trị hệ thống => click nút Quản lý đơǹ


vị => giao diện Quản lý đơn vị được hiển thị như sau:


Hình 5.3.1. Giao diện Quản lý đơn vị


LƯU Ý: Tính năng Cập nhật TT chỉ hiển thị khi đăng nhập tài khoản cấp trường.


5.3.2.


Thêm đơn vị


Từ giao diện Quản lý đơn vị người dùng click nút Thêm đơn vị => giao diện


Thêm mới đơn vị sẽ được khởi tạo.


128/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.3.2. Giao diện Thêm đơn vị


- Giao diện Thêm đơn vị cho phép người dùng tạo mới đơn vị.


- Người dùng điền các thông tin hợp lệ.


- Chọn “Nhập lại" để xóa toàn bộ các trường đã nhập trước đó.


- Click icon X để trở về giao diện trước và không thực hiện thêm mới.


- Chọn "Lưu" để gửi yêu cầu lên server => thực hiện thêm mới đơn vị thành công.


Trương hơp nhap khong đà y đủ cá c trương, hoac nhap khong hơp le => click̀̀


“Lưu” => tao đơn vi khong thà nh cong, hiẻ n thi thong bá o lõ i vơi trương lõ í̀


tương ứng.


LƯU Ý: Trường Giáo viên chủ nhiệm, Sĩ số (không bắt buộc nhập).


5.3.3.


Thêm đơn từ file excel


LƯU Ý: File danh sách đơn vị cần được soạn thảo theo cấu trúc quy định của


phần mềm.


Bước 1: Từ giao diện Quản lý đơn vị người dùng click nút Thêm từ file => giao


diện Thêm mới từ file sẽ được khởi tạo.


129/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.3.3: Màn hình Thêm từ file


Bước 2: Click nút 3 chấm


để chọn đường dẫn đến file cần tải lên.


- Click nút "Open" cho phép chọn file tải lên.


- Click nút “Cancel” đẻ đó ng mà n hình chon đương dã n file.̀


TH1: khong chon file cà n tả i len => click “Tải lên” => se hiẻ n thi thong bá o cả nh


bảo “Không có dữ liệu để cập nhật!”.


TH2: đã chọn file cần tải lên => click “Thoát” (hoặc icon x) => đóng giao diện


Thêm từ file và không thực hiện thêm mới từ file.


TH3: chọn file cần tải lên hợp lệ => click btn “Tải lên” => thực hiện tải lên thành


công các đơn vị từ file vào giao diện Quản lý đơn vị.


5.3.4.


Sửa thông tin đơn vị


Bước 1: Tư giao dien quả n lý đơn vi ngươi dù ng click chon đơn vi cà n sưa =>̀̀̉


click nút Sửa đơn vị. =>phần mềm hiển thị giao diện Cập nhật thông tin đơn vị:


130/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.3.4. Giao diện Sửa đơn vị


Bước 2: Nhập lại các thông tin hợp lệ => click nút “Lưu”.


Chương trình thong bá o “Sưa đơn vi thà nh cong!”̉


Trường hợp người dùng sửa các thông tin không hợp lệ => click nút “Lưu” =>


chương trình sẽ không thực hiện cập nhật thông tin, hiển thị thông báo lỗi với


trường tương ứng.


Trương hơp ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien Sưa đơn vì̀̉


và khong thưc hien cap nhat thong tin đa sưa.̉


Trường hợp người dùng sửa các thông tin hợp lệ =>click nút “Nhập lại” =>


chương trình sẽ xóa toàn bộ thay đổi của người dùng và quay về các thông tin dữ


liệu ban đầu.


5.3.5.


Cập nhật thông tin(Cập nhật TT trường)


LƯU Ý: Chức năng này chỉ xuất hiện khi đăng nhập tài khoản online cấp Trường


Bước 1: Tư giao dien quả n lý đơn vi ngươi dù ng click nú t Cập nhật TT. Phà ǹ̀


mè m se hiẻ n thi giao dien Cap nhat thong tin đơn vi đó , chỉ cho phé p chỉnh sưả


Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại.


131/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.3.5. Giao diện Cập nhật TT


Bước 2: Sưa cá c thong tin hơp le => click nú t “Lưu”.̉


Chương trình thong bá o “Cap nhat đơn vi thà nh cong!”.


Trương hơp ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien Sưa đơn vì̀̉


và khong thưc hien cap nhat thong tin đa sưa.̉


Trường hợp người dùng sửa các thông tin hợp lệ =>click nút “Nhập lại” =>


chương trình sẽ xóa toàn bộ thay đổi của người dùng và quay về các thông tin dữ


liệu ban đầu.


5.3.6.


Xóa đơn vị


LƯU Ý: Khi xóa 1 đơn vị thì phần mềm sẽ xóa toàn bộ thông tin liên quan đến đơn


vị được xóa và xóa toàn bộ tài khoản người dùng thuộc đơn vị đó.


Bước 1: Tư giao dien Quả n lý đơn vi => click chon 1 đó i tương cà n xó a => click̀


nút Xóa đơn vị => Hiẻ n thi giao dien thong bá o xá c nhan xó a.


132/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.3.6: Giao diện thông báo xác nhận Xóa đơn vị


Bước 2: Xá c nhan xó a hoac khong:


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien xó a đó i tương đa chon.̀


Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


xó a đó i tương.


5.3.7.


Tìm kiếm đơn vị


Tư giao dien Quả n lý đơn vi ngươi dù ng nhap thong tin tìm kié m và o o tìm kié m̀̀


và nhá n phím enter => phà n mè m hiẻ n thi danh sá ch ké t quả tương ưng vơí́


thông tin đã nhập.


Hình 5.3.7. Màn hình tìm kiếm đơn vị


+ Né u khong có ké t quả trả vè => hiẻ n thị giao diện thông báo “Không tìm thấy


kết quả phù hợp!” đồng thời danh sách trả về là trống.


+ Né u có ké t quả trả vè => phà n mè m hiẻ n thi danh sá ch cá c đơn vi có chưa thonǵ


tin đã nhập.


Thong tin tìm kié m: + Theo ten đơn vi/ma đơn vi


133/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Trường hợp không nhập điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị danh sách tất cả các đơn


vị trên trang có trong cơ sở dữ liệu.


5.4. Quản lý người dùng


5.4.1.


Giao diện quản lý người dùng


Tư giao dien trang chủ => click tab Quả n tri he thó ng => click nú t Quản lý ngườì


dùng => giao diện Quản lý người dùng được hiển thị như sau:


Hình 5.4.1. Giao diện Quản lý người dùng


LƯU Ý: Không được sửa, xóa, sửa quyền tài khoản đang đăng nhập


5.4.2.


Thêm tài khoản người dùng từ giao diện nhập của phần mềm


Từ giao diện Quản lý người dùng, người dùng click nút Thêm tài khoản => giao


diện Thêm mới tài khoản sẽ được khởi tạo.


134/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.4.2. Giao diện Thêm tài khoản


- Giao diện Thêm tài khoản cho phép người dùng tạo mới tài khoản.


- Người dùng điền các thông tin hợp lệ.


- Chọn “Nhập lại" để xóa toàn bộ các trường đã nhập trước đó.


- Click icon X để trở về giao diện trước và không thực hiện thêm mới.


- Chọn "Lưu" để gửi yêu cầu lên server => thực hiện thêm mới tài khoản thành


công.


Trương hơp nhap khong đà y đủ cá c trương, hoac nhap khong hơp le => click̀̀


“Lưu” => tao tà i khoả n khong thà nh cong, hiẻ n thi thong bá o lõ i vơi trương lõ í̀


tương ứng.


LƯU Ý: Trường Điạ chỉ và Điện thoại (không bắt buộc nhập).


5.4.3.


Thêm tài khoản người dùng từ file excel


LƯU Ý: File danh sách tài khoản người dùng cần được soạn thảo theo cấu trúc


quy định của phần mềm.


Bước 1:Từ giao diện Quản lý người dùng click nút Thêm từ file => giao diện


Thêm mới từ file được hiển thị như sau:


135/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.4.3: Giao diện Thêm từ file


Bước 2: Click nút 3 chấm


để chọn đường dẫn đến file cần tải lên .


- Click nút "Open" cho phép chọn file tải lên.


- Click nút “Cancel” đẻ đó ng mà n hình chon đương dã n file.̀


TH1: Khong chon file cà n tả i len => click “Lưu” => se hiẻ n thi thong bá o cả nh bả o


“Không có dữ liệu để cập nhật!”.


TH2: Đã chọn file cần tải lên => click “Trở lại” (hoặc icon X) => đóng giao diện


Thêm từ file và không thực hiện thêm mới từ file.


TH3: Chọn file cần tải lên hợp lệ => click nút “Lưu” => thực hiện tải lên thành


công các tài khoản từ file vào giao diện Quản lý người dùng.


5.4.4.


Sửa thông tin tài khoản người dùng


Bước 1: Tư giao dien quả n lý ngươi dù ng click chon tà i khoả n cà n sưa => click̀̀̉


nút Sửa tài khoản. Phà n mè m se hiẻ n thi giao dien Cap nhat thong tin tà i khoả n


đó.


136/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.4.4. Giao diện Sửa tài khoản


Bước 2: Nhập lại thông tin hợp lệ => click nút “Lưu”


Chương trình thong bá o “Sưa tà i khoả n thà nh cong!”.̉


Trường hợp người dùng sửa các thông tin không hợp lệ => click nút “Lưu” =>


chương trình sẽ không thực hiện cập nhật thông tin, hiển thị thông báo lỗi với


trường tương ứng.


Trương hơp ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien Sưa tà ì̀̉


khoả n và khong thưc hien cap nhat thong tin đa sưa.̉


Trường hợp người dùng sửa các thông tin hợp lệ =>click nút “Nhập lại” =>


chương trình sẽ xóa toàn bộ thay đổi của người dùng và quay về các thông tin dữ


liệu ban đầu.


5.4.5.


Xóa tài khoản người dùng


Bước 1: Tư Giao dien Quả n lý ngươi dù ng => tích chon 1 hoac nhiè u đó i tương̀̀


cần xóa => click nút Xóa tài khoản => Hiẻ n thi giao dien thong bá o xá c nhan xó a.


Hình 5.4.5: Giao diện thông báo xác nhận Xóa tài khoản người dùng


137/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Bước 2: Xá c nhan xó a hoac khong:


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien xó a đó i tương đa chon.̀


Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


xó a đó i tương.


5.4.6.


Đặt lại mật khẩu mặc định(Reset Pass)


Tư mà n hình Quả n lý ngươi dù ng => tích chon 1 hoac nhiè u tà i khoả n cà n đat laì̀


mật khẩu => click nút Reset Pass => chương trình sẽ thực hiện reset mật khẩu


các tài khoản về mật khẩu mặc định của hệ thống, thông thường mật khẩu mặc


định là: 123.


5.4.7.


Thay đổi quyền người dùng


Bước 1: Tư giao dien quả n lý ngươi dù ng, tích chon 1 tà i khoả n ngươi dù ng =>̀̀̀


chọn Sửa quyền, giao diện Cập nhật quyền cho người dùng hiển thị như sau:


Hình 5.4.7.1. Giao diện Cập nhật quyền cho người dùng


Bước 2: Tích chọn/bỏ tích chọn quyền đối với tính năng cho phép/không cho


phép => click nút “Cập nhật quyền người dùng” => hiển thị thông báo thông


báo xác thực:


138/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.4.7.2. Giao diện xác nhận sửa quyền


Xá c nhan cap nhat hoac khong.


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien cap nhat quyè n cho đó ì


tương đa chon.


Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


sửa quyền.


Trương hơp ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien Sưa quyè ǹ̀̉


và khong thưc hien cap nhat quyè n đa sưa.̉


5.4.8.


Khóa tài khoản người dùng


Tư giao dien Quả n lý ngươi dù ng => tích chon 1 hoac nhiè u tà i khoả n cà n khó a =>̀̀


click nút Khóa => chương trình sẽ hiển thị giao diện thông báo xác nhận khóa


như sau:


Hình 5.4.8. Giao diện thông báo xác nhận khóa tài khoản


Xá c nhan khó a hoac khong.


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien khó a tà i khoả n đa chon, tà ì


khoản đó sẽ không đăng nhập được vào hệ thống, trạng thái của tài khoản đó


đang từ “Hoạt động” sẽ chuyển sang “Khóa”.


139/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


khóa tài khoản.


5.4.9.


Tìm kiếm tài khoản người dùng


Tư giao dien Quả n lý ngươi dù ng, nhap thong tin cà n tìm kié m và o o tìm kié m và̀̀


nhấn phím enter => phần mềm hiển thị danh sách kết quả tương ứng với thông


tin đã nhập.


Hình 5.4.9. Giao diện tìm kiếm tài khoản người dùng


+ Né u khong có ké t quả trả vè => hiẻ n thi giao dien thong bá o “Khong tìm thá y


kết quả phù hợp!” đồng thời danh sách trả về là trống.


+ Né u có ké t quả trả vè => phà n mè m hiẻ n thi danh sá ch cá c tà i khoả n ngươì


dùng có chứa thông tin đã nhập.


Thong tin tìm kié m: + Theo tà i khoả n/ho ten/đia chỉ.


Trường hợp không nhập điều kiện tìm kiếm phần mềm sẽ hiển thị toàn bộ danh


sách tài khoản người dùng trên trang có trong cơ sở dữ liệu.


5.5. Thực hiện Phân quyền nhóm người dùng


LƯU Ý: Chỉ tài khoản quản lý cấp cao nhất trong hệ thống mới thực hiện được


chức năng này(ví dụ như tài khoản admin cấp Sở).


140/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Bước 1: Tư giao dien trang chủ => click tab Quản trị hệ thống => click nút Phâǹ


quyền nhóm người dùng => giao diện Phân quyền nhóm người dùng được hiển


thị như sau:


Hình 5.5. Giao diện phân quyền nhóm người dùng


Bước 2: Chọn nhóm người dùng tương ứng và tích chọn/bỏ tích chọn quyền đối


với tính năng cho phép/không cho phép => click nút “Sửa” => hiển thị thông báo


sửa quyền thành công, chương trình thực hiện cập nhật quyền đã chọn cho nhóm


người dùng.


5.6. Phân công cán bộ


5.6.1.


Giao diện Phân công cán bộ


Tư giao dien trang chủ => click tab Quản trị hệ thống => click nút Phân công cáǹ


bộ => giao diện Phân công cán bộ được hiển thị như sau:


141/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.6.1. Giao diện Phân công cán bộ


5.6.2.


Giao diện Phân công môn học chi tiết cho tài khoản cán bộ


Từ giao diện Phân công cán bộ người dùng click nút Phân công của 1 cán bộ để


mở giao diện Chi tiết phân công .


Hình 5.6.2.1. Giao diện Chi tiết phân công


142/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
- Giao diện Chi tiết phân công cho phép người dùng kiểm tra và phân công môn học


cho cán bộ với các bước thực hiện sau:


Bước 1: Chọn khối lớp và môn học trong nhóm Danh sách môn muốn phân công.


Bước 2: Trong nhóm Chi tiết, thực hiện tích chọn vào môn học thuộc khối lớp và


click nút “Phân công” => chương trình sẽ hiển thị giao diện thông báo xác nhận:


Hình 5.6.2.2. Giao diện Xác nhận phân công


Xá c nhan phan cong hoac khong:


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien phan cong mon hoc thà nh̀


công cho cán bộ, đồng thời hiển thị trạng thái trong danh sách môn đó là “Đã


quản lý”.


Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


phân công.


Trương hơp ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien Chi tié t phaǹ̀


cong và khong thưc hien phan cong.


5.6.3.


Tìm kiếm tài khoản cán bộ cần phân công


Tư giao dien Phan cong cá n bo ngươi dù ng nhap thong tin cà n tìm vào ô tìm kiếm̀̀


và nhấn enter .


143/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
+ Né u khong có ké t quả trả vè => hiẻ n thi giao dien thong bá o “Khong tìm thá y


kết quả phù hợp!” đồng thời danh sách trả về là trống.


+ Né u có ké t quả trả vè => danh sá ch hiẻ n thi cá c tà i khoả n có thong tin đã nhập.


Thong tin tìm kié m: + Theo ten ho ten/ngà y sinh/ma tà i khoả n.


Trường hợp không nhập điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị toàn bộ danh sách tài


khoản trên trang có trong cơ sở dữ liệu.


5.7. Phân công giáo viên


5.7.1.


Giao diện phân công giáo viên


Tư giao dien trang chủ => click tab Quản trị hệ thống => click nút Phân công giáò


viên.


144/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.7.1. Giao diện Phân công giáo viên


5.7.2.


Giao diện phân công môn học chi tiết cho tài khoản giáo viên


Từ giao diện Phân công giáo viên người dùng click nút Phân công của 1 giáo viên


=> giao diện Chi tiết phân công sẽ được hiển thị như sau:


Hình 5.7.2.1. Giao diện Chi tiết phân công giáo viên


- Giao diện Chi tiết phân công giáo viên cho phép người dùng kiểm tra và phân


công môn học cho giáo viên với các bước thực hiện sau:


Bước 1: Chọn khối học và môn học trong nhóm Danh sách môn muốn phân công.


Bước 2: Trong nhóm Chi tiết, thực hiện tích chọn vào môn học thuộc khối lớp và


click nút “Phân công” => chương trình sẽ hiển thị giao diện thông báo xác nhận:


145/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.7.2.2. Giao diện Xác nhận phân công


Xá c nhan phan cong hoac khong:


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien phan cong mon hoc thà nh̀


công cho giáo viên, đồng thời hiển thị trạng thái trong danh sách môn đó là “Đã


quản lý”.


Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


phân công.


Trương hơp ngươi dù ng click icon X chương trình se đó ng giao dien Chi tié t phaǹ̀


cong giá o vien và khong thưc hien phan cong.


5.7.3.


Tìm kiếm tài khoản giáo viên cần phân công


Tư giao dien Phan công giáo viên người dùng nhập điều kiện tìm kiếm vàò


textbox tìm kiếm và nhấn enter.


Hình 4.7.3. Màn hình tìm kiếm


+ Né u khong có ké t quả trả vè => hiẻ n thi giao dien thong bá o “Khong tìm thá y


kết quả phù hợp!” đồng thời danh sách trả về là trống.


+ Né u có ké t quả trả vè => danh sá ch hiẻ n thi cá c đó i tương có chưa xau đa nhaṕ


Thong tin tìm kié m: + Theo ten ho ten/ngà y sinh/ma tà i khoả n.


146/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Trường hợp không nhập điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị toàn bộ danh sách tài


khoản trên trang có trong cơ sở dữ liệu.


5.8. Sửa câu hỏi ở chế độ online


Tư giao dien trang chủ => click tab Ngan hà ng cau hỏ i => click nú t Sửa câu hỏi.̀


Hình 5.9. Giao diện Sửa câu hỏi


Giao diện sửa câu hỏi hiển thị toàn bộ danh sách các câu hỏi người dùng đã tạo


hay cập nhật từ file, giao diện cho phép:


+ Lọc câu hỏi theo: Khối lớp, chuyên đề, mức độ, loại câu, dạng câu


+ Người dùng có thể lọc các câu hỏi cá nhân khi tích chọn checkbox “Câu hỏi của


tôi”


+ Lọc theo các trạng thái: Tất cả, đã duyệt, chưa duyệt, nội dung câu hỏi chưa phù


hợp, câu hỏi bị khóa


147/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
+ Tìm kiếm theo: mã câu hỏi, nội dung câu hỏi, người tạo, thời gian, đơn vị


+ Xem chi tiết: click link Xem chi tiết sẽ hiển thị giao diện thông tin chi tiết câu hỏi


+ Xem người tạo: click link mã người tạo sẽ hiển thị giao diện thông tin người tạo


+ Xem câu hỏi: click vào mã câu hỏi để xem nội dung câu hỏi


+ Chuyển trang


+ Sửa/Xóa/Khóa câu hỏi


Các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi có các trạng thái sau:


Đã được duyệt và thông qua


Đã được duyệt và chưa thông qua


Chưa được duyệt


Các câu hỏi đã duyệt và được thông qua sẽ được đưa ra sử dụng để trộn đề và các


câu hỏi đó sẽ không được phép sửa đổi (có thể xóa). Các câu hỏi khác sẽ chưa


được sử dụng khi ra đề cho tới khi câu hỏi được duyệt và thông qua. Với các câu


hỏi này, người tạo câu hỏi có thể sửa đổi nội dung câu hỏi hay mức độ / chuyên


đề câu hỏi.


Người dùng chỉ có thể sửa được các câu hỏi do chính cá nhân người dùng tạo


đang ở trạng thái Chưa duyệt hoặc Đã duyệt (nhưng chưa thông qua)


5.8.1.


Các bước thao tác chức năng Sửa câu hỏi


Bước 1: Tư giao dien chính Sưa cau hỏ i=> ngươi dù ng tích chon và click và o mà̉̀


câu hỏi để xem đối với câu hỏi muốn sửa => click nút Sửa => giao diện Sửa câu


hỏi được hiển thị:


148/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.9.1. Giao diện Sửa nội dung câu hỏi


Bước 2: Chỉnh sửa nội dung câu hỏi trên cửa sổ tương ứng với từng dạng câu.


Người dùng cũng có thể chọn lựa lại chuyên đề và mức độ kiến thức cho câu hỏi


qua giao diện phía bên trái. Nhấn nút


câu hỏi.


5.8.2.


Xóa câu hỏi


để lưu sửa đổi vào ngân hàng


Bước 1: Tư mà n hình Sưa cau hỏ i => tích chọn vào 1 hoặc nhiều đối tượng cầǹ̉


xóa => click nút Xóa.


Hiẻ n thi giao dien thong bá o xá c nhan xó a:


Hình 5.9.2: Giao diện Xác nhận xóa câu hỏi


Bước 2: Xá c nhan xó a hoac khong


Trương hơp chon “Có” => chương trình se thưc hien xó a đó i tương đa chon.̀


149/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Trương hơp chon “Không”=> chương trình se đó ng giao dien và khong thưc hieǹ


xó a đó i tương.


5.8.3.


Khóa câu hỏi


Bước 1: Tư giao dien Sưa cau hỏ i => tích chon và o 1 hoac nhiè u đó i tương cà ǹ̉


khóa => click nút khóa => chương trình xuất ra giao diện thiết lập khóa cho câu


hỏi như sau:


Hình 5.9.3: Giao diện Khóa câu hỏi


Bước 2: Người dùng thực hiện chọn Loại khóa và có thể thiết lập thời gian khóa


tương ứng, chọn


LƯU Ý:


-


để hoàn tất thao tác khóa.


Công khai: là loại khóa tất cả mọi người quản lý được câu hỏi đó đều có thể nhìn


thấy câu hỏi.


-


Nội bộ: Là loại khóa chỉ có những người quản lý câu hỏi đó trong cùng đơn vị có


thể nhìn thấy: ví dụ: cùng đơn vị trường, Sở…


-


Riêng tư: Là loại khóa chỉ có bản thân người thực hiện khóa được nhìn thấy câu


hỏi.


-


Mặc định loại khóa, tất cả các câu hỏi đều được ở trạng thái: Công khai vĩnh viễn


150/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
-


Khóa thiết lập thời gian: Chỉ được khóa từ thời gian hiện tại đến thời gian kết


thúc khóa. Sau khi hết thời gian khóa, câu hỏi trở về trạng thái liền trước khi


thực hiện khóa.


5.8.4.


Tìm kiếm câu hỏi


Tư giao dien Quả n lý chuyen đè ngươi dù ng nhap điè u kien tìm kié m và o textbox̀̀


tìm kiếm và nhấn enter .


Hình 5.9.4.Giao diện tìm kiếm câu hỏi


+ Né u khong có ké t quả trả vè => hiẻ n thi giao dien thong bá o “Khong tìm thấy


kết quả phù hợp!” đồng thời danh sách trả về là trống.


+ Né u có ké t quả trả vè => danh sá ch hiẻ n thi cá c đó i tương có chưa thong tin đá


nhập.


Thong tin tìm kié m: + Theo ma cau hỏ i /noi dung cau hỏ i


Trường hợp không nhập điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị toàn bộ danh sách câu hỏi


trên trang có trong cơ sở dữ liệu.


151/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
5.9. Duyệt câu hỏi


Tư giao dien trang chủ => click tab Ngan hà ng cau hỏ i => click nú t Duyệt câù


hỏi=> giao diện Duyệt câu hỏi được hiển thị như sau:


Hình 5.10. Giao diện chính Duyệt câu hỏi


Giao diện duyệt câu hỏi hiển thị toàn bộ danh sách các câu hỏi chưa được duyệt


của môn học và khối lớp do người dùng quản lý.


5.9.1.


Các bước thao tác Duyệt câu hỏi


Bước 1: Tư giao dien chính Duyet cau hỏ i=> ngươi dù ng tích chon và click và ò̀


mã câu hỏi để xem đối với câu hỏi muốn duyệt => click nút Duyệt => giao diện


Duyệt câu hỏi được khởi tạo.


152/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.10.1.1. Giao diện Duyệt câu hỏi


Bước 2: Tích chọn trạng thái cho câu hỏi. Nếu đồng ý thông qua câu hỏi tích chọn


Đồng ý, ngược lại nếu không đồng ý thông qua câu hỏi thì tích chọn Không đồng


ý.


Bước 3: Ngoài ra, trong giao diện Duyệt câu hỏi người dùng có thể


1. Tiến hành Sửa Chuyên đề / Mức độ cho câu hỏi nếu cần hay gửi 1 thông


điệp tới cho người tạo câu hỏi (ví dụ như lý do không thông qua, lý do sửa


câu hỏi, gợi ý sửa câu hỏi...).


2. Tiến hành Sửa câu hỏi bằng cách click vào link “Sửa câu hỏi” chương trình


sẽ hiển thị giao diện sửa nội dung câu hỏi như sau:


153/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.10.1.2. Giao diện Sửa nội dung câu hỏi


Người dùng thực hiện chỉnh sửa nội dung câu hỏi và nội dung đáp án theo ý


muốn => click


giao diện Duyệt câu hỏi.


Bước 4: Nhấn nút Lưu để hoàn thành việc duyệt câu hỏi. Hoặc nhấn nút “Hủy


bỏ” để bỏ qua việc duyệt câu hỏi.


để thực hiện lưu sửa đổi => chương trình thực hiện lưu


thay đổi thành công và đóng giao diện Sửa câu hỏi, cập nhập nội dung câu hỏi vào


154/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
5.9.2.


Xuất câu hỏi ra file word


Bước 1: Tư mà n hình Duyet cau hỏ i => tích chon và o 1 hoac nhiè u đó i tương cà ǹ


xuất => click nút Xuất file => chương trình hiển thị giao diện cho phép chọn nơi


lưu.


Hình 5.10.2: Giao diện chọn nơi lưu


Bước 2: Chọn nơi lưu hợp lệ => click nút Open => chương trình thực hiện xuất


file thành công vào nơi lưu đã chọn.


LƯU Ý: Có thể lựa chọn xuất ra định dạng file word hoặc file pdf.


5.9.3.


Tìm kiếm câu hỏi để duyệt


Tư giao dien Duyet cau hỏ i ngươi dù ng nhap điè u kien tìm kié m và o textbox tìm̀̀


kié m và nhá n enter => hiẻ n thi danh sá ch tìm kié m tương ưng vơi thong tin đá́


nhập:


155/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
Hình 5.10.3. Giao diện tìm kiếm câu hỏi


+ Né u khong có ké t quả trả vè => hiẻ n thi giao dien thông báo “Không tìm thấy


kết quả phù hợp!” đồng thời danh sách trả về là trống.


+ Né u có ké t quả trả vè => danh sá ch hiẻ n thi cá c đó i tương có chưa thong tin đá


nhập.


Thong tin tìm kié m: + Theo ma cau hỏ i /noi dung cau hỏ i.


Trường hợp không nhập điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị toàn bộ danh sách câu hỏi


trên trang có trong cơ sở dữ liệu.


156/157

IN.TEST – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng
VI.


PHỤ LỤC


- Khi nhập thông tin vào trường số chỉ nhập số, không nhập “,”


- Định dạng ngày tháng là dd/mm/yyyy.


157/157

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương