Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( )tải về 51.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích51.98 Kb.

Thời Gian : 

BÀI THI SỐĐiền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 2:
Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 

Câu 3:
Tính tích: 23.564.7 = 

Câu 4:
Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 5:
Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 

Câu 6:
Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 

Câu 7:
Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số 

Câu 8:
Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau  đơn vị.

Câu 9:
Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là 

Câu 10:
Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 

Thời Gian : 

BÀI THI SỐ

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 2:
Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 3:
Số phần tử của tập hợp A = {}là 

Câu 4:
Tính: 30 + 31 + 32 + … + 40 = 

Câu 5:
Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  

Câu 6:
Số các số tự nhiên có hai chữ số là 

Câu 7:
Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 

Câu 8:
Tìm số có hai chữ số dạng , biết rằng: . Số cần tìm là 

Câu 9:
Cho ba chữ số  thỏa mãn . Gọi A là tập hợp các số có ba chữ số, mỗi số gồm cả ba chữ số . Biết rằng tổng của hai số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Khi đó  Câu 10:
Cho phép tính cộng:. Như vậy 


BÀI THI SỐ 1

Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {}là 

Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 

Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 = 

Câu 6: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 

Câu 7: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 

Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 

Câu 9: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 

Câu 10: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là 

BÀI THI SỐ 1

Câu 1: Tính tích: 764.458 = 

Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 

Câu 4: Số phần tử của tập hợp A = {}là 

Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 6: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 

Câu 7: Tính tổng: 8 + 10 + 12 + ... + 112 + 114 = 

Câu 8: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 

Câu 9: Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  

Câu 10: Tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là 

BÀI 2: XÓA ĐỒNG DẠNG

BÀI 3: THỎ TÌM CÀ RỐT

1/ Tập hợp các tháng có 27 ngày trong năm có ………. Phần tử (0)

2/ Tập hợp các tháng có 31 ngày ( trong một năm dương lịch) (7)

3/ Tính 2+4+6+….+98+100 (2550)

4/ Tính 4.37.25

5/ Tìm x, biết (x-23).2010= (23)

6/ Tìm số , biết rằng là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn gấp đôi . Khi đó = (1428)

7/ Tìm x, biết (x-3):4=7

8/ Tính 87.36+87.64

9/ Tinh nhanh: 367+129+133+371+17

10/ Cho ba số tự nhiên a,b,c thỏa mãn điều kiện a

28
BÀI THI SỐ 1

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1: Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 

Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {}là 

Câu 3: Tính tổng: 452 + 638 + 89 = 

Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  

Câu 5: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số 

Câu 6: Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  

Câu 7: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 = 

Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 

Câu 9: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 

Câu 10: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương