Ài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 1)tải về 0.66 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2018
Kích0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)


Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ?

A. Anh - Pháp - Mĩ.

B. Anh - Mĩ - Liẽn Xô.

C. Anh - Pháp - Đức.

D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thoả thuận viêc phân chia Đức thành haỉ nước Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra từ:

A. Ngày 4 đến 11/2/1945

B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?

A. Nước Anh         B. Nước Pháp

C. Thụy Sĩ         D. Liên Xô

Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh ?

A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1947.

D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Câu 6. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?

A. 35.         B. 48.         C. 50.         D. 55Câu 7. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?

A. Hội nghị Ianta.

B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.

C. Hội nghị Pôt-xđam.

D. Hội nghị Pari.

Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đổng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đổng.

Câu 9. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nuớc lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?

A. Tại Hội nghị Tế-hê-ran (1943).

B. Tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcồ (Tháng 4 - 6/1945).

C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).

D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).

Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?

A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.

B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.

C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.

D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.

Câu 11. Hội đổng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

A. 15         B. 5         C. 20         D. 10Câu 12. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này ?

A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.

B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.

C. Tháng 9/1977. thành viên thứ 149.

D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.

Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong các nước thường trực Hội dồng Bảo an Liên hợp quổc có ý nghĩa như thế nào?

A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.

B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.

C. Khẳng định vaỉ trừ tốỉ cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. Khẳng định đây là một tổ chúc quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Câu 14. Theo quyết nghị của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chù nghĩa phát xít tại nước Đức ?

A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là :

A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.

B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị l-an-ta.

C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắtt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.

D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)(phần 2)


Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dụng chủ nghĩa xã hội (1950 - 1975) là:

A. Trở thành những nước công nghiệp.

B. Trở thành những nước nông nghiệp hiên đại.

C. Trở thành những cường quốc công nghiệp.

D. Trở thành những nước công - nông nghiệp.

Câu 17. Hội đồng tương trợ kinh tế là:

A. Liên minh kinh tế của các nước Tây Âu và Bắc Âu.

B. Liên minh kinh tế của các nước Đông Âu.

C. Liên minh kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Liên minh kỉnh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Á.

Câu 18. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập vào thời gian nào ?

A. 8/1/1949.             B. 1/8/1949.

C. 1/9/1948.             D. 9/1/1948.

Câu 19. Nãm 1950, Hội đổng tương trợ kinh tế kết nạp thêm thành viên mới nào ?

A. Cuba         B. Việt Nam

C. Mông Cổ          D. Cộng hòa dân chủ Đức

Câu 20. Số lượng thành viên trong Hội đồng tương trợ kỉnh tế đến năm 1950 là:

A. 5 nước.             B. 6 nước.

C. 7 nước.             D. 8 nước.

Câu 21. Thành công của tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế sau hơn 30 năm hoạt động là :

A. Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, kĩ thuật, nâng cao mức sống người dân ở các nước thành viên.

B. Tăng cường sự hợp tác văn hoá - nghệ thuật giữa các nước thành viên.

C. Trở thành một tổ chức kinh tế hùng mạnh, cổ khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.

D. Làm cho kinh tế Đông Âu phát triển mạnh, trở thành một khu vực kinh tế năng động bậc nhất thế giới.

Câu 22. Hơn 30 năm hoạt động, Hội đồng tượng trợ kinh tế dã :

A. Đạt được những thành tựu lớn trong hợp tác, phát triển kinh tế - khoa học gỉữa các nước thành viên.

B. Khẳng định vai trò quan trọng của Liên Xô trong tổ chức này.

C. Mắc một số thiếu sót như không hoà nhập kinh tế thế giới, chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng những tiến bộ cùa khoa học - công nghệ.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 23. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va ra đời khi nào ?

A. Ngày 14/5/1954.

B. Ngày 15/4/1955.

C. Ngày 14/5/1955.

D. Ngày 15/4/1954.

Câu 24. Tổ chức “Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va” là :

A. Một liên minh chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B. Một liên minh quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

C. Một liên minh chính trị - quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Một liên minh kinh tế - chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

Câu 25. Vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va trong gần 35 năm tồn tại :

A. Góp phần to lớn trong việc gìn giữ hoà bình, an ninh ở châu Âu và thế giới.

B. Góp phẩn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị của các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Góp phẫn tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước Xã hội nghĩa và các nước Tư bản chủ nghĩa.

D. Câu a và c đúng.

Câu 26. Thành viên nào đã rút khỏi tổ chức Hội đồng tương trợ kỉnh tế trong năm 1961 ?

A. An-ban-ni.         B. Hung-ga-ri.

C. Bun-ga-ri.         D. Tiệp KhắC.

Câu 27. Tình hình Liên Xô từ cuối thập niên 70 đến đầu những năm 80 là :

A. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, khối đoàn kết liên bang được giữ vững.

B. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao hơn trước, tuy nhiên chính trị có những diễn biến phức tạp, bất ổn.

C. Tuy kinh tế có nhũng dấu hiệu suy thoái, nhưng chính trị vẫn ổn định, nhân dân vẫn tuyết đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, vào chính quyền Xô - Viết.

D. Đất nước lâm vào tình trạng trì trệ, kinh tế ngày càng suy thoái, chính trị có những diền biến phức tạp, xuất hiện tư tưởng và các nhóm đối lập chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô Viết.

Câu 28. Đường lối cải tổ đất nước ờ Liên Xô được thực hiện từ khi nào ? Do aỉ đề xướng ?

A. Tháng 5/1983, do B. Ensin đề xướng.

B. Tháng 3/1984, do Anđrôpốp đề xướng.

C. Tháng 5/1985, do Trécnencô đề xướng.

D. Tháng 3/1985, do M. Goócbachốp đề xướng.

Câu 29. Tình hình Liên Xô sau 6 năm tiến hành đường lối cải tổ là:

A. Tuy kinh tế dần ổn định, nhưng chính trị ngày càng rối loạn.

B. Chính trị dần ổn định, tuy nhiên kinh tế tiếp tục sa sút không thể vực dậy.

C. Lâm vằo cuộc khủng hoảng toàn diện.

D. Kỉnh tế hàng hoá phát triển, đời sống chính trị ngày càng được dân chủ hoá.

Câu 30. Sai lầm lớn của những người Cộng sản Xô-viết trong quá trinh thực hiện cải tổ đất nước là ?

A. Thực hiện kinh tế thị trường.

B. Thực hiện đa nguyên chính trị.

C. Thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị.

D. Thực hiện kinh tế bao cấp trong một thời gian dài.

Đáp án


Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Đáp án

d

c

a

d

c

a

d

c

c

Câu

25

26

27

28

29

30


Đáp án

d

a

d

d

c

b  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương