Houston independent school districttải về 18.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích18.25 Kb.


First and Last Name

Job Title


www.HoustonISD.org

www.twitter.com/HoustonISD
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

Name of the School

0000 Name of Street • Houston, Texas 77000-0000

Tháng mười một, 2015

Quý Phụ Huynh thân mến,

Các chương trình Vanguard (VG) NeighborhoodVG Magnet của HISD phục vụ những học sinh nào được nhận biết là giỏi và có tài về khả năng trí tuệ tổng quát. Các chương trình Vanguard này cung cấp một học trình khác biệt được đưa ra để đáp ứng với những nhu cầu của các học sinh giỏi qua sự thay đổi chương trình học tổng quát về chiều sâu, tính phức tạp, và nhịp độ.
HISD lựa lọc các học sinh lớp mẫu giáo để nhận biết sự tài giỏi qua bài thử nghiệm Universal Testing. Lá thư này để thông báo cho quý vị biết rằng thủ tục này được bắt đầu trong tuần lễ 16 tháng Mười Một, 2015. Con em quý vị sẽ được thi bài Cognitive Abilities Test (CogAT 7), là một trong những cách đo lường theo bảng “GT Identification Matrix” (Matrix) của HISD, là hình thức mà HISD dùng để xác định xem học sinh này có đủ điều kiện để được hưởng các dịch vụ GT trong chương trình Vanguard (VG) trong trường hay không.
Bài thi tổng quát dành cho học sinh lớp mẫu giáo này cho phép những học sinh giỏi được nhận các dịch vụ GT trong mùa Xuân của năm mẫu giáo. Các học sinh này vẫn giữ tình trạng GT trong suốt năm tiểu và có thể được chuyển từ một trường trong HISD sang một trường khác một khi học sinh này vẫn tiếp tục ghi danh trong một trường HISD và đáp ứng những mong đợi như được vạch ra trong tờ ưng thuận gia nhập “Entrance Agreement” mà học sinh này nhận được vào cuối thủ tục nhận diện.

HISD GT Identification Matrix (Matrix)

Học sinh phải có tổng số điểm Matrix là 62 hay cao hơn, bao gồm các tiêu chuẩn sau đây:  • Điểm về khả năng (điểm căn bản SAS)

  • Điểm thành tích (các thứ hạng phân vị ở trường)

  • Phiếu Điểm

  • Giấy Đề Nghị của Giáo Chức

  • Những Điểm Trở Ngại

Những học sinh nào có tổng số điểm Matrix từ 56-61 thì cũng có thể đủ điều kiện NẾU tổng số điểm của bài thi Iowa/Logramos là 20 tổng số điểm của bài thi CogAT là 10, được nói rõ trong tờ mẫu Matrix đính kèm.

Khi hoàn tất thủ tục nhận diện GT, phụ huynh được thông báo nếu học sinh đủ điều kiện và sẽ nhận được một bản sao Matrix, một Lá Thư “Opt In/Opt Out” (tùy ý chọn) giải thích những bước kế tiếp, và tờ ưng thuận Entrance Agreement đã được nhắc đến ở trên. Trong trường hợp quý vị không nhận được thông báo, quý vị có thể liên lạc với Điều Hợp Viên VG (VG Coordinator) của trường.


Nếu một học sinh không đủ điều kiện để được hưởng các dịch vụ GT, phụ huynh có thể yêu cầu duyệt lại bản Matrix với Điều Hợp Viên VG tại trường ghi danh/hiện thời và/hoặc yêu cầu học sinh này được thi lại hàng năm cho đến khi em hội đủ điều kiện GT.
Thủ Tục Duyệt Xét Matrix để Được Coi là G/T

Một thủ tục Duyệt Xét Matrix hiện có thì phù hợp với quy tắc tiểu bang (19 TAC §89.1 (5)). Phụ huynh và giáo chức của các học sinh không đủ điều kiện, có thể yêu cầu xét lại bằng cách đưa ra vấn đề. Điều Hợp Viên VG sẽ liên lạc với quý vị nếu tình trạng của học sinh đã thay đổi.Thông Tin về bài thi CogAT Iowa/Logramos

Bài thi CogAT mất khoảng 60 phút, gồm thời gian chuẩn bị cũng như 31 phút thi. Bài CogAT là một bài thi khả năng mà nó chú trọng đến lý luận, sử dụng các hình dạng về hình học. Bài thi này sẽ được giáo chức trong lớp cho thi.


Bài thi Iowa/Logramos là một bài thi thành tích quốc gia để đo lường kiến thức căn bản của học sinh về các khả năng đọc sách và làm toán. Bài này sẽ được cho thi trong tháng Mười Hai 2015, ở trong lớp và mất khoảng 1 giờ 50 phút.
Nếu quý vị có câu hỏi thêm về thủ tục nhận diện GT hay lịch trình thi, vui lòng liên lạc với Điều Hợp Viên GT trong trường.
Trân trọng,
________________________________

Điều Hợp Viên Vanguard Trường


________________________________

Tên Trường

_________________________________

Điện Thoại

___________________________

Email

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương