HưỚng dẫn xây dựng kế hoạch năm họC 2012 2013



tải về 128.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích128.05 Kb.

PHÒNG GDĐT HUYỆN VÕ NHAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG XÁ
Số: 88/KH-THTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tràng Xá, ngày 17 tháng 9 năm 2018



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1524/HD-SGDĐT, ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ Hướng dẫn số 600/HD-PGDĐT ngày 14/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương,

Trường Tiểu học Tràng Xá xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 với những nội dung cụ thể như sau:



I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình trong công tác, năng động sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường, mỗi cán bộ giáo viên đều tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh, nghiêm khắc để rèn học sinh vào nền nếp học tập và sinh hoạt tập thể.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có tay nghề và nghiệp vụ chuyên môn tương đối vững vàng, nắm được phương pháp giảng dạy các khối lớp của bậc học.

Các em học sinh ngoan, lễ phép, có tinh thần thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.



2. Khó khăn

Trường tiểu học Tràng Xá có nhiều điểm trường nên việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV còn gặp khó khăn. Trình độ học sinh không đồng đều, trang thiết bị được cấp đã lâu nên kém tác dụng, các công trình phụ trợ đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác giáo dục.



II. Quy mô lớp, học sinh, đội ngũ

1. Đội ngũ:

- Tổng số CBGV- CNV: 33

Trong đó: CBQL: 03 đ/c ; Giáo viên 29 đ/c; TPT Đội: 01; Nhân viên 03 đ/c.

+ Biên chế 35 đ/c (CBQL: 03 ,Giáo viên: 28, TPT Đội: 01, nhân viên: 03)

+ Hợp đồng: 0

2. Số lớp, học sinh:

- Số lớp : 21

- Tuyển mới lớp 118 em đạt 100%

- Tổng số học sinh: 477 học sinh (10 HS K/T)

Trong đó : Khối 1: 05 lớp 122 HS (04 HS lưu ban lại, 03 K/T)

Khối 2: 04 lớp 86 HS (02 K/T)

Khối 3: 04 lớp 96 SHSHHS (01 K/T)

Khối 4: 04 lớp 89 SHSHHS

Khối 5: 04 lớp 84 SHSHHS (HS khuyết tật 03)

III. Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019


  1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội,cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện địa phương.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học vàđánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học lớp 3,4,5.

Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học,nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phụctiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.



B. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục thực hiện phong trào của ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện Quyết định 16/2008/QĐ-BGD ngày 16/4/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo.

Thực hiện công văn số 118/LĐLĐ ngày 28/8/2018 của Liên đoàn Lao động huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị CB,CC,VC người lao động năm học 2018-2019. Hướng dẫn số 610 ngày 19/9/2018 của PGD ĐT Võ Nhai về việc Hướng dẫn Tổ chức phát động thi đua và đăng kí thi đua dân chủ, khách quan. Tạo điều kiện tốt nhất cho CB,GV, NV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua.

2. Quy mô trường lớp

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và ngành cấp trên về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Tăng cường công tác vệ sinh, Xanh - sạch - đẹp, công tác bảo vệ cơ sở vật chất.

Tham mưu xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia: Duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia Mức độ 1.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục

Hướng dẫn bộ phận chuyên môn, tổ khối, bộ môn xây dựng kế hoạch soạn giảng: Tổ chức tại các buổi sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt tại các tổ chuyên môn.

Tổ chức các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của PGD và theo đề nghị của giáo viên.

Xây dựng các giải pháp, biện pháp: Duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên môn theo quy định trong tháng. Chuẩn bị nội dung sinh học cụ thể, nội dung phong phú đáp ứng nguyện vọng tìm hiểu học tập, nghiên cứu của giáo viên.



* Các nhiệm vụ chung:

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị trường học. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua khác của ngành. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, giá trị sống; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí.

* Các nhiệm vụ cụ thể

Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục ở các bộ môn: Tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng và theo các văn bản hướng dẫn về thay đổi cách đánh giá học sinh do BGD mới ban hành.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình Tiểu học. Thực hiện công văn số 5842/BGD ĐT-VP ngày 1/9/2009 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học, Tiếp tục thực hiện văn bản 896/BGD ĐT-GDTH ngày 13/2/2006. Sử dụng tích hợp các tài liệu giáo dục đã được tập huấn để truyền tải kiến thức toàn diện đến với học sinh.

Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT(Thông tư 22).

Để triển khai hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - CGD theo Quyết định số 2222/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục. Thực hiện có hiệu quả việc dạy Tiếng Việt lớp 1- CNGD. Trong trường hợp không thể dạy học tăng buổi trong tuần, hoặc dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lớp 1, có thể điều chỉnh giảm nội dung, thời lượng dạy học các các môn học khác để tập trung dạy học Tiếng Việt.

Tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường để trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện; chỉ đạo dạy học tăng thời lượng (nếu cần và có điều kiện); phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học, giải nghĩa từ và rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017; không tổ chức thi học sinh giỏi ở bậc tiểu học.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi dành cho giáo viên: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên phụ trách đội giỏi, giáo viên dạy giỏi theo đúng Hướng dẫn Điều lệ trường tiểu học và Thông tư 21/2010-BGDĐT ngày 20/7/2010 Thông tư ban hành Điều lệ thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Lựa chọn giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Bồi dưỡng về kỹ năng ngiệp vụ sư phạm; kỹ năng tổ chức tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ khối.

Bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ khối.

Thực hiện đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Hiệu trưởng nhà trường phân công công việc đến từng cán bộ, giáo viên phù hợp với trình độ, khả năng, năng lực và điều kiện hoàn cảnh nhằm tạo điều kiện để cánh bộ, giáo viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kế hoạch phân công giáo viên được BGH nhà trường cùng BCH công đoàn nhà trường thông qua và triển khai trước hội đồng sư phạm. Giải đáp mọi thắc mắc của CBGVNV trước khi chính thức ban hành quyết định phân công công tác.

Tôn trọng ý kiến của giáo viên tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí giáo viên đạt được kết quả giảng dạy tốt.

Khuyến khích, động viên cán bộ giáo viên phát huy những thành tích cá nhân, tổ, khối, tạo đà duy trì và phấn đấu đạt các thành tích cao hơn trong công tác.

Nêu cao tinh thần làm chủ của mỗi cán bộ, giáo viên trước nhân dân, phụ huynh học sinh và trước học sinh. Mỗi CBGVNV cần nêu cao tinh thần tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm, cách ứng xử tình huống thực tế. Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

Mỗi CBGVNV phải luôn xác định mình là tấm gương cho học sinh noi theo. Vận động, khuyến khích các đồng chí CBGVNV đăng ký và phấn đấu hoàn thành các danh hiệu thi đua.



5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ sở vật chất. Huy động sức lao động của học sinh của phụ huynh. Tham mưu với ngành cấp trên duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Phấn đấu công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

6. Công tác phổ cập giáo dục

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện PCGD-XMC giai đoạn 2017-20120.

Nhập dữ liệu, số liệu trên hệ thống thông tin quản lí PCGD-XMC đảm bảo kịp thời, chính xác theo các văn bản: Kế hoạch 460/KH-SGDĐT ngày 28/4/2014 về tổ chức điều tra đối tượng PCGD-XMC để xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lí thống nhất dữ liệu về công tác PCGD-XMC của Sở GDĐT; Công văn số 7435/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 và Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Quy định về quản lí, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lí PCGD-XMC của Bộ GDĐT.

Huy động các lực lượng, ban ngành đoàn thể địa phương tham gia vào công tác phổ cập giáo dục; thực hiện điều tra nắm bắt thông tin độ tuổi học sinh trên địa bàn kịp thời, thống kê báo cáo đúng thời gian.

Cập nhật các nội dung trên phần mềm phổ cập chính xác, đúng tiến độ.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin.

Sử dụng hệ thống Email điện tử, Website để quản lý, triển khai nhiệm vụ giáo dục, nhiệm vụ công tác.

8. Dạy học Tiếng Anh, Tin học

* Môn Tiếng Anh:

Triển khai chương trình tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ- TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai dạy học tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn riêng.

Tài liệu dạy học Tiếng Anh: tiếp tục thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoavà tài liệu tăng cường Tiếng Anh đối với các lớp 3, 4, 5 phải đảm bảo tính liên thông, kết nối với Chương trình Tiếng Anh 10 năm của Bộ GDĐT. Theo công văn số 3868/BGDĐT- GDTH ngày 28/8/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT.

Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh theo Thông báo số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016 của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT. Tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khóa, câu lạc bộ,… để tạo môi trường học tập, sử dụng Tiếng Anh cho học sinh một cách thiết thực.

Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng Anh. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá,... trong quá trình dạy và học tiếng Anh.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để có thể bố trí đủ cho học sinh lớp 3, 4, 5 học 4 tiết/tuần

* Môn Tin học:

Tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT. Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, tuyển dụng giáo viên; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học trong nhà trường.



9. Công tác kiểm định chất lượng

Kiện toàn thành lập hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục năm học 2018 -2019; Triển khai viết báo cáo tự đánh giá nhà trường, phân công thành viên viết báo cáo tiêu trí; xây dựng lộ trình đăng ký chu trình kiểm định chất lượng giáo dục cho chu trình kiểm định mới 2015 - 2020.



10. Công tác kiểm tra

Quản lý và triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn, thăm lớp dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

Chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa: Thực hiện tốt hoạt động NGLL.

Công tác giáo dục thể chất: Duy trì theo kế hoạch, bồi dưỡng học sinh tham gia đạt giải TDTT cấp huyện, tỉnh.

Công tác y tế học đường: Thực hiện theo kế hoạch.

Công tác phổ cập giáo dục: Xây dựng và duy trì kế hoạch phổ cập cho năm học. Phân công các nhóm làm công tác phổ cập, điều tra, vận động trẻ trong độ tuôit ra lớp, cập nhật thông tin chính xác.



11. Công tác giáo dục toàn diện

a. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng; chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh-sach-đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.



b. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp; rèn luyện thực hành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán; không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi/ngày. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá.

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị về CSVC, đội ngũ, bổ sung thêm các nguồn lực để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.



c. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

Tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh như Liên hoan Tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh tiểu học, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Giao lưu viết chữ đẹp, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học, Robotics…. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi. Tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học với nhiều nội dung phong phú, đa dạng … trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và điều kiện của nhà trường.

Các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ và giao lưu phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh.

12. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

a) Đối với trẻ khuyết tật

Nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Xây dựng kế hoạch giáo dục người khuyết tật của địa phương theo Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018. Tuyên truyền, hướng dẫn các bậc phụ huynh và cộng đồng thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/1/2018 quy định về Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Nắm chắc số liệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn, huy động tối đa trẻ khuyết tật đi học hòa nhập. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng.

b) Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.



c) Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND Tỉnh về viêc thực hiện Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” theo Quyết định số 1008/ QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về “Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Võ Nhai”.

Xây dựng môi trường giao tiếp Tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học Tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm truyện tranh, cây từ vựng; sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”,…

- Thực hiện có hiệu quả việc dạy Tiếng Việt lớp 1- CNGD. Trong trường hợp không thể dạy học tăng buổi trong tuần, hoặc dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lớp 1, các trường có thể điều chỉnh giảm nội dung, thời lượng dạy học các các môn học khác để tập trung dạy học Tiếng Việt.



C. Các chỉ tiêu cụ thể năm học 2018 - 2019

I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua và chủ đề năm học

Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ đề năm học.



II. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục

- Huy động học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt: 100%



- Duy trì sĩ số: 100%

- Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 100 %

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

- Học sinh được khen thưởng cuối năm: 50% trở lên



III. Chỉ tiêu các mặt hoạt động khác

1. Công tác kiểm tra

CB,GV, NV được kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đạt 100%.



2. Công tác xã hội hóa giáo dục và thực hiện các khoản thu

Thực hiện theo Công văn số 545/PGD-KT ngày 20/8/2018 của Phòng Giáo dục tỉnh Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện công tác thu, chi các khoản xã hội hóa giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019.

Thực hiện theo Công văn số 1432/SGDĐT-KHTC ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện công tác thu, chi các khoản xã hội hóa giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019.

Huy động nguồn lực từ nhân dân, cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm để tăng cường CSVC cho nhà trường. Sử dụng kinh phí đóng góp đúng quy định.



3. Công tác thi đua khen thưởng

  • Lao động tiên tiến : 94,7 % (trong đó bao gồm cả CSTĐ)

  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 15 %

  • Giáo viên giỏi cấp trường 90 % trở lên

  • Đạt cơ quan văn hóa năm 2018

  • Danh hiệu tập thể: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

D. Các giải pháp thực hiện

1. Đối với ban lãnh đạo nhà trường.

Nâng cao năng lực quản lí và chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đồng nghiệp, nhân dân.



2. Đối với tổ chuyên môn.

Xây dựng kế hoạch cụ thể. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Chủ động đề ra các giải pháp tích cực để duy trì chất lượng học tập ở các lớp 2,3,4,5. Ưu tiên tổ chức chuyên đề, hội thảo ... để nâng cao chất lượng dạy và học ở các lớp 1 CGD. Tăng cường thăm lớp dự giờ sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề để giúp giáo viên giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình dạy học.



3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.

Nắm bắt tình hình học sinh lớp chủ nhiệm, đề ra các giải pháp kịp thời để nâng cao chất lượng học tập cho các em. Quan tâm đến các đối tượng học sinh. Thực hiện thường xuyên mối liên hệ với cha mẹ học sinh. Hướng dẫn học sinh sử dụng thời khóa biểu để không mang nhiều sách vở khi tới trường. Các lớp có thể cho học sinh để sách vở tại lớp. Thực hiện đổi chỗ ngồi của học sinh 1 lần/tháng. Chủ đội kết hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh thông qua các hoạt động NGLL, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi, điều kiện nhà trường.



4. Đối với giáo viên bộ môn.

Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu bộ môn, kết hợp tốt với GVCN để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.



5. Đối với tổ VP, các bộ phận đoàn thể trong nhà trường.

Xây dựng kế hoạch theo đúng chức năng và nhiệm vụ. Triển khai thực hiện kế hoạch thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu đăng ký đầu năm.



E. Kế hoạch, nội dung công việc các tháng

Tháng

Nội dung công việc

Thực hiện

Bổ sung

Kết quả

8/2018

- Dự lớp tập huấn, bồi dưỡng hè cấp tỉnh, cấp huyện.

- Báo cáo tuyển sinh lớp 1 cho phòng GDĐT .

- Phân công công tác.

- Tổ chức học tập các văn bản, nghị quyết.

- Tu sửa CSVC cho năm học mới.

- Báo cáo công tác tháng (ngày 28 hàng tháng).




CBGVNV

GVHS


BGH
BGHGV

BGH


BGH







9/2018

- Tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và Khai giảng năm học mới ngày 5/9.

- Phân loại chất lượng đầu năm. Lập kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ học sinh.

- Lập kế hoạch năm học, KH chuyên môn, tổ khối.

- Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề các môn, các lớp.

- Kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện đổi chỗ ngồi học sinh 1 lần/ tháng.

- Hoàn thành hồ sơ nhà trường, phổ cập xong trước 15/9.

- Báo cáo sĩ số học sinh tháng (ngày 28 hàng tháng).


CBGVHS

GV
CBGVNV

BGH

CM

BGH



GV
CBGVNV
GV








10/2018

- Họp hội đồng trường lần 1.

- Bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh.

- Hội nghị CBCCVC. Đăng ký chỉ tiêu thi đua của Giáo viên, NV và cán bộ QL.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Chuyên đề tại tổ khối chuyên môn theo nhu cầu.

- Phát động thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn.

- Báo cáo kết quả cơ quan văn hoá 2018. Đăng ký danh hiệu cơ quan văn hoá năm 2019.

- Triển khai KH bồi dưỡng thường xuyên 2017-2018.

- Dự sinh hoạt chuyên môn cấp huyện.

- Thực hiện hoạt động thư viện Room.


HĐT

GV
CBGVNV


GV

GV
BGH-CĐ

CBGV

BGH
BGH


CBGV

NV








11/2018

- Bồi dưỡng giúp đỡ học sinh.

- Thực hiện và tổng kết thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11. Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

- Phát động thi đua chào mừng ngày 22/12.

- Chuyên đề tại tổ khối chuyên môn theo nhu cầu.

- Kiểm tra, báo cáo kết quả GHKI ( lớp 4+5).

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn.

- Thi GVDG cấp huyện


GV

BGH-CĐ
BGH-CĐ

GVHS
BGH-GV
CBGV

GV








12/ 2018

- Bồi dưỡng giúp đỡ học sinh.

- Tăng cường tiếng Việt cho HS.

-Thực hiện và tổng kết thi đua chào mừng ngày 22/12.

- Dự ngày hội HS tiểu học điểm.

- Cập nhật hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.

- Chuyên đề tại tổ khối chuyên môn theo nhu cầu.

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn.

- Kế toán kiểm tra lại các khoản quyên góp, ủng hộ theo công văn các cấp.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường.


GV

GV

GV



BGH-CĐ

BGH-GV


CBGVNV

GV

CBGVNV



CBGV

KT-HT
CBGV









1/2019

- Họp Hội đồng trường lần 2.

- Bồi dưỡng phụ đạo học sinh.

- Phát động thi đua chào mừng thành lập Đảng (3/2)

- Chuẩn bị “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2018 - 2019.

- Kiểm tra chéo hồ sơ cá nhân toàn trường.

- Kiểm tra cuối kỳ I, báo cáo kết quả chất lượng GD

- Xét thi đua học kỳ I. Báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường, huyện.


HĐT

GV

BGH-CĐ


CBGVNV
CBGVNV

CBGVNV
CBGV

CBGV








2/2019

- Bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh.

- Tổng kết thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng. (3/2) và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 (8/3; 26/3).

- Triển khai kế hoạch trồng cây mùa xuân.

- Tổ chức các sân chơi học tập.

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, SH chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường.




GV

BGH-CĐ

CBGVNV

CBGV
CBGV



CBGV








3/2019

- Bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh.

- Tổng kết thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Chuyên đề tại tổ khối chuyên môn theo nhu cầu.

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn.

- Kiểm tra, báo cáo kết quả GHKII ( lớp 4+5).

- Tổ chức sân chơi học tập

- Sinh hoạt chuyên môn.


GV

BGH-GV
GV

CBGV

CBGV


CBGV

CBGV








4/2019

- Tăng cường bồi dưỡng giúp đỡ học sinh .

- Thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chuyên môn.

- Đối chiếu chương trình học toàn trường.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng hè 2019.

- Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Sinh hoạt, tổng kết chuyên môn cụm.


GV

CBGV
TỔ CM

BGH

BGH


CBGV

BGH








5/2019

- Dạy học theo KH và PPCT.

- Tăng cường bồi dưỡng giúp đỡ học sinh.

- Kiểm tra cuối học kỳ II.

- Kiểm tra chuyên môn cuối năm.

- Báo cáo chất lượng giáo dục cuối năm.

- Xét công nhận HTCTTH.

- Bàn giao HS giữa các khối lớp.

- Bàn giao HS lớp 5 với THCS.

- Kiểm tra chéo hồ sơ cuối năm.

- Bàn giao đồ dùng thiết bị dạy học.

- Đánh giá xếp loại CBQL, GV cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp QĐ 14, chuẩn hiệu trưởng, PHT, phiếu CCVC...

- Báo cáo tổng kết; Báo cáo thi đua cuối năm.

- Tổ chức lễ ra trường cho HS cuối cấp.

- Lưu hồ sơ kiểm định CLGD, hồ sơ nhà trường.

- Phân công trực hè.

- Tổng kết năm học.

- Bàn giao học sinh về hè.


GV

GV

CBGV


CBGV

CBGV


CBGV

GV

TH-THCS



CBGVNV

CBGVNV


GV-TV
CBGVNV

BGH


BGH

CBGVNV


BGH-CĐ

CBGVNV
BGH-TPT









6/2019

- Lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho phụ đạo học sinh chưa hoàn thành trong hè 2019.

- Duy trì trực hè theo kế hoạch.




BGH-GV
CBGVNV







7/ 2019

- Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh kiểm tra lại trong hè.

- Tuyển sinh lớp 1.

- Dự bồi dưỡng hè các cấp (nếu có).


GV

BGH


CBGVNV







9/2019

  • Khai giảng năm học 2018-2019 “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

CBGVVNHS







Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Tràng Xá.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Wesite trường;

- Lưu:


HIỆU TRƯỞNG

Vũ Mạnh Cường




PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC






Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương