HưỚng dẫn hình thứC, KẾt cấu luậN Án và TÓm tắt luậN Án tiến sĩ kinh tế –––––––––––––– Itải về 36.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích36.89 Kb.


HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC, KẾT CẤU LUẬN ÁN VÀ TÓM TẮT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

––––––––––––––I. Luận án và tóm tắt luận án tiến sĩ là cơ sở để Hội đồng đánh giá kết quả của luận án. Luận án và tóm tắt luận án phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Luận án và tóm tắt luận án phải đóng thành quyển theo quy định.

II. Hình thức của luận án

- Luận án được in trên một mặt giấy khổ A4 (210x297mm);

- Số trang của luận án không quá 150 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13-14, paragraph 1.3-1.5 lines, lề trên 3.5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm.

Số trang của luận án đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy, từ 1 đến hết (bắt đầu từ phần Mở đầu).

Thứ tự trang của các thông tin trước phần Mở đầu (lời cam đoan, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ…) đánh số trang theo kí hiệu bằng chữ i (i, ii, iii, iv,…). Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Các tiểu mục của luận án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số, với số thứ nhất chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.III. Cấu trúc luận án và tóm tắt luận án

Luận án được trình bày theo trình tự sau: 1. Trang bìa (Mẫu 1).

 2. Trang bìa phụ (Mẫu 2).

 3. Lời cam đoan.

 4. Mục lục (làm mục lục các nội dung của Luận án, chi tiết đến 3 chữ số).

 5. Danh mục các chữ viết tắt (lập danh mục các từ viết tắt theo thứ tự ABC).

 6. Danh mục bảng biểu (lập danh mục các bảng biểu theo trình tự xuất hiện trong Luận án).

 7. Danh mục hình vẽ, đồ thị (lập danh mục các hình vẽ, đồ thị theo trình tự xuất hiện trong Luận án).

 8. Mở đầu: trình bày tóm tắt luận án, tính cấp thiết của đề tài; mục đích; phương pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

 9. Tổng quan tình hình nghiên cứu:

- Phân tích đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại chưa được giải quyết, những “khoảng trống” tri thức, làm cơ sở cho việc đặt ra các câu hỏi nghiên cứu mà luận án cần tập trung giải quyết

- Nội dung luận án: giới thiệu các chương của luận án. 1. Các Chương 1, 2, 3,…: trình bày kết quả nghiên cứu đạt được của luận án (cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thiết khoa học, thực trạng và giải pháp đối với vấn đề nghiên cứu). Khuyến khích thực hiện đề tài luận án bằng các phương pháp đánh giá định lượng, trên cơ sở thông tin sơ cấp thu thập được từ phiếu khảo sát điều tra, phỏng vấn và phân tích đánh giá định lượng bằng các chương trình, phần mềm tin học và kinh tế lượng.

Lưu ý: Số chương của luận án do Người hướng dẫn khoa học và NCS quyết định căn cứ vào tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

 1. Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện; kiến nghị về những định hướng nghiên cứu có thể tiếp tục trong tương lai nhằm phát triển và hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

 2. Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án: liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của NCS về nội dung đề tài luận án theo trình tự thời gian công bố.

 3. Tài liệu tham khảo: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận án. Tài liệu tham khảo sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp,...). Các tài liệu nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC theo họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước (tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự theo họ; tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự theo tên), hoặc tên tổ chức phát hành theo thứ tự abc; tài liệu tiếng Việt đưa lên trước, theo mẫu sau:

Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn A (2009), Giáo trình quản trị tài chính, Nhà xuất bản Thống kê.

2. Bộ Công thương (2010), Báo cáo tổng kết 5 năm…., Hà Nội.

Tiếng Anh

3. Timothy J.Gallagher & Jozeph D. Andrew (2003), Financial Management - Principles & Practice, Prentice Hall.

14. Phụ lục: đưa vào phần phụ lục các nội dung chi tiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ thêm cho nội dung nghiên cứu của luận án do tác giả thực hiện như: mẫu phiếu điều tra, bảng tổng hợp kết quả điều tra,… Số trang của Phụ lục không được nhiều hơn số trang của phần chính của luận án.

Tóm tắt luận án

Tóm tắt luận án được trình bày theo trình tự của luận án, phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Tóm tắt luận án không quá 24 trang (in cả 2 mặt giấy, khổ 140x210 mm), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11-12, paragraph 1.1-1.3 lines. Lề trên, dưới, trái, phải đều là 2cm. Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của NCS đã công bố liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin về tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận án.

Trang bìa và trang bìa phụ tóm tắt luận án xem mẫu 3 và mẫu 4.Mẫu 1. Trang bìa của luận án (bìa cứng, in chữ nhũ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------Họ và tên tác giả luận án

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
Luận án tiến sĩ kinh tế

Hà Nội, Năm…..

Mẫu 2. Trang bìa phụ của luận ánBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------
Họ và tên tác giả luận án


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Chuyên ngành: ………

Mã số: ………………..

Luận án tiến sĩ kinh tế


Người hướng dẫn khoa học:

1.……………………………

2……………………………
Hà Nội, Năm…..

Mẫu 3. Trang bìa của tóm tắt luận án (khổ 140x200 mm)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------Họ và tên tác giả luận án

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
Chuyên ngành: ……

Mã số: ………………

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế


Hà Nội, Năm…..

Mẫu 4. Trang bìa phụ của tóm tắt luận án (khổ 140x200 mm)
Công trình được hoàn thành tại ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
Người hướng dẫn khoa học …………………………………………………….

(Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)


Phản biện 1: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Phản biện 2: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Phản biện 3: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại

……………………………………………………………………………………

Vào hồi……….. giờ ………… ngày ………. tháng ………. năm ………….

Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia

Thư viện Trường Đại học Thương mại
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương