Họ và tên ĐỀ kiểm tra 45’hkii (lần 2) Lớp VẬt lý 11tải về 24.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích24.81 Kb.

Họ và tên ................................... ĐỀ KIỂM TRA 45’HKII (lần 2)

Lớp ................ VẬT LÝ 11
Câu1: Định luật Len-Xơ là hệ quả của định luật bảo toàn :

A. năng lượng B.động lượng C. dòng điện D. điện tíchCâu2: Đơn vị tự cảm là Hen ry .Vậy Henry trùng với nhóm đơn vị nào dưới đây :

A. J/A2 B. J. A2 C. V.A D. V/ACâu 3: Chọn câu sai : Suất điện động tự cảm xuất hiện khi dòng điện trong mạch :

A.biến thiên B.tăng C. giảm D. không đổiCâu 4: Hai ống dây có chiều dài như nhau. Ống dây thứ nhất có độ tự cảm L. Ống dây thứ hai có số vòng dây giảm một nửa và diện tích mỗi vòng dây tăng gấp đôi so với ống dây thứ nhất. Vậy độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A.L B. 1,5L C. 0,5L D.2LCâu5: Ở vị trí mặt phẳng khung dây :

A. Song song với đường cảm ứng từ thì từ thông có giá trị cực đại .

B. Song song với đường cảm ứng từ thì từ thông có giá trị cực tiểu .

C. Vuông góc với đường cảm ứng từ thì từ thông có giá trị cực đại . D. Cả B và C đều đúng.Câu 6: Một bình nước chiết suất 1,3. Người ta chiếu tia sáng lên mặt nước khi đó góc khúc xạ là 45o. Bỏ vào nước một chất hòa tan cho đến khi góc khúc xạ bằng 30o, trong khi góc tới không thay đổi. Xác định chiết suất của dung dịch lúc đó.

A. 2 B. 1,84 C. 24 D. 0,35Câu 7: Một ống dây dài 50 cm, có 1000 vòng dây, đường kính tiết diện ông dây là 5 cm. Độ tự cảm L của ống dây là:

A. 0,0049 H B. 0,049.10 H C. 0,49 H D. Kết quả khácCâu 8:Để giảm tối đa dòng điện Phu- cô trong các lõi sắt của các cuộn dây trong các máy điện, người ta ghép các lá sắt mỏng cách điện lại với nhau. Lá săt được đặt như thế nào?

A. Mặt lá sắt lệch với trục ống dây một góc 45o. B. Mặt lá sắt lệch với trục ống dây 30o.

C. Mặt lá sắt đặt song song với trục ống dây. D. Mặt lá sắt đặt vuông góc với trục ống dây.

Câu 9: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe ( Wb )?trong đó B là cảm ứng từ ,I là cường độ dòng điện , R là bán kính hình tròn .

A . B/πR2. B. I/πR2 C. πR2/B D . πR2BCâu 10: Khi từ thông qua mạch kín đang tăng, dòng điện cảm ứng trong mạch sinh ra từ trường cảm ứng

A. cùng chiều với từ trường ban đầu B. chiều biến thiên liên tục

C. ngược chiều với từ trường ban đầu D. không xác định được

Câu 11. :Một ống dây có độ tự cảm bằng 0,3 H, dòng điện chạy qua ống dây biến đổi đều 200 A/ph. Hỏi suất điện động tự cảm trên ống dây có giá trị nào sau đây?

A. 10 V B. 2 V C. 1 V D. 20 VCâu 12 :Một cuộn dây có L = 20 mH, I =10 A. Năng lượng từ trường dự trữ trong ống dây là:

A. 1 J B. 0,05 J C. 100 J D. 0,1 JCâu 13: Một tia sáng truyền từ không khí vào thuỷ tinh theo phương vuông góc với mặt phân cách giữa 2 môi trường. Phát biểu nài sau đây đúng:

A. tia khúc xạ đạt giá trị cực đại B. Tia sáng bị lệch.

C. Tia sáng sẽ truyền thẳng D. Tia sáng sẽ bị phản xạ toàn phần.

Câu 14: Khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì tia khúc xạ

A. đi xa pháp tuyến hơn tia tới và ở về cùng một bên pháp tuyến so với tia tới

B. đi gần pháp tuyến hơn tia tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới

C. đi gần pháp tuyến hơn tia tới và ở về cùng một bên pháp tuyến so với tia tới

D. đi xa pháp tuyến hơn tia tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới

Câu 15 :Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất n = 1,732. Biết rằng tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i có thể nhận giá trị:

A. B. C. D.Câu 16 : Người ta ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần để chế tạo:

A. gương trang điểm B. thiết bị điều khiển từ xa của tivi C. sợi quang học D. gương phẳngCaâu 17:Trong quaù trình thay ñoåi cöôøng ñoä doøng ñieän töø 1A ñeán 4A trong thôøi gian 1 giaây, trong cuoän daây xuaát hieän moät suaát ñieän ñoäng 3V. Heä soá töï caûm cuûa cuoän daây coù giaù trò baèng

A. 0,5H B.1H C. 2,5H D.1,5HCaâu 18: Moät cuoän daây coù bán kính 5cm vaø coù soá voøng baèng 100 voøng, taïo thaønh maïch kín naèm trong töø tröôøng . Caûm öùng töø taêng töø 4T ñeán 8T trong 0,1s . neáu dieän tích caùc voøng daây vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø, thì suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong cuoän daâylaø:

A.31,4V B.15,7 V C. 26,8V . D. Kết quả khácCaâu 19: Moät ñoaïn daây daãn thaúng daøi coù chieàu daøi 20cm chuyeån ñoâïng trong töø tröôøng ñoàng nhaát vôùi toác ñoä 10m/s vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø . Suaát ñieän ñoäng giöõa hai ñaàu ñoaïn daây baèng 0,9V. Caûm öùng töø cuûa töø tröôøng laø :

A.0,15 T B .0,25T C. 0,45T D. Kết quả khácCaâu 20: Moät oáng daây coù ñoä töï caûm L=0,4T; R= 3 Muoán tích luõy naêng löôïng töø 40J ôû trong oáng daây th coâng suaát toaû nhieät cuûa oáng daây laø:

A.300W B. 400W C. 600W . D.Kết quả khácI/TỰ LUẬN

Bài1 : Cho một ống dây hình trụ gồm 400 vòng .Tính

a/ Hệ số tự cảm của ống dây biết rằng khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 2,5A/s chạy trong ống dây thì suất điện động trong ống dây bằng 8V.

b/Từ thông gửi qua một vòng của ống dây khi trên ống dây có I = 1A chạy qua và năng lượng từ trường của ống dây khi đó

C/ Nối ống dây với nguồn điện có suất điện động E = 9V , điện trở toàn mạch không đáng kể. Hỏi sau bao lâu cường độ dòng điện trong mạch tăng đến giá trị 4,5 A


I/ TỰ LUẬN : 5 điểm

Bài 1 : 3 điểm

a/ L ......................1,0 điểm

b/Từ thông gửi qua ống dây : Ф ......................0,25 đ

Từ thông gửi qua một vòng dây : Ф’ .................0,25 đ

Năng lượng từ trường của ống dây W .......................0,5 đ

c/ E + etc = 0 ( Vì điện trở toàn mạch không đáng kể ) ..........0,5 đThế vào suy ra t ..........................................................0,5 đ


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương