Full implementation of the visa information systemtải về 10.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.10.2018
Kích10.54 Kb.


FULL IMPLEMENTATION OF THE VISA INFORMATION SYSTEM

The Visa Information System (VIS) is an IT system that allows Schengen States to exchange visa data. The main purpose of the VIS is to simplify the visa issuance process, facilitate checks at external borders and to enhance security for everyone involved, including applicants.


The Schengen States’ Visa Information System has been operational since 11 October 2011. A phased rollout is underway, connecting more of these states’ visa sections to the VIS at each stage.
The VIS works by linking Schengen States’ consulates and external border crossing points to the central VIS database. The introduction of the VIS has necessitated various changes to the visa application process:


  • People applying for a visa for the first time must apply in person, so that the necessary biometric data – ten fingerprints and a digital photo – can be collected.

  • Finger scans stored in the VIS can be re-used for further visa applications within the following five years.

  • When travelers enter the Schengen area, the border authorities are thus able to verify their identity by accessing the VIS.

For more information please consult the European Commission website at:


http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

Hệ thống Thông tin Visa – VIS
Hệ thống Thông tin Visa (VIS) là hệ thống Công nghệ thông tin cho phép các nước trong khối Schengen trao đổi dữ liệu visa với nhau. Mục đích chính của hệ thống VIS là để đơn giản hóa quá trình cấp visa, tạo điều kiện kiểm tra tại các cửa khẩu và tăng cường an ninh cho tất cả những người có liên quan, bao gồm cả các đương đơn xin thị thực.
Hệ thống Thông tin Visa của các nước Schengen đã đi vào hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2011. Một triển khai theo từng giai đoạn đang được tiến hành, kết nối với nhiều bộ phận thị thực của các quốc gia với hệ thống VIS tại mỗi giai đoạn.
Hệ thống VIS hoạt động bằng cách liên kết với các cơ quan lãnh sự của các nước Schengen và các cửa khẩu qua điểm đến cơ sở dữ liệu trung tâm hệ thống VIS. Sự ra đời của hệ thống VIS ​​yêu cầu phải có những thay đổi trong quá trình nộp đơn xin visa:


  • Đương đơn lần đầu tiên đến xin visa phải nộp hồ sơ trực tiếp, vì vậy dữ liệu về sinh học – lấy dấu vân tay mười ngón và ảnh kỹ thuật số - cần phải được thực hiện.

  • Dấu vân tay được dự trữ trong Hệ thống VIS có thể sẽ được sử dụng lại trong vòng 5 năm khi đương đơn đến xin thị thực nhập cảnh lại.

  • Khi khách du lịch nhập cảnh vào lãnh thổ nước Schengen, cơ quan có thẩm quyền tại cửa khẩu có thể sẽ kiểm tra lại thông tin cá nhân của khách bằng việc truy cập vào Hệ thống VIS.

Để biết thêm thông tin, có thể truy cập vào website của Ủy ban châu Âu:


http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htmCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương