Four corners 2a handouttải về 88.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.12.2018
Kích88.63 Kb.


hochiminh city institute of applied science and technology

foreign language department
english Ii

FOUR CORNERS 2A HANDOUT

UNIT 4
COMPILED BY

Ngô Thị Bích Liên
UNIT 5

COMPILED BY


Nguyễn Thị Kim Anh
UNIT 6

COMPILED BY

Huyền Huyền Tôn Nữ Quỳnh Mai

Internal use only

AUGUST 2017

UNIT 4: LIFE AT HOME


 1. THERE’S A LOT OF LIGHT

 1. VOCABULARY: THINGS IN A HOME

Bathtub (n)  /ˈbɑːθtʌb/ bồn tắm

Coffee table (n ) /ˈkɔːfi teɪbl/ bàn cà phê ( bàn thấp kê ở phòng tiếp khách )


Refrigerator (n) /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/ tủ lạnh

Sink (n) /sɪŋk/ : bồn rửa bát

Curtains (n) /ˈkɜːrtn/ màn cửa

Dresser (n) /ˈdresər/ tủ nhỏ có hộc

Closet (n) /ˈklɒzɪt/ tủ để đồ, phòng nhỏ để đồ

Bedroom (n) /ˈbedruːm/ phong ngủ

Bathroom (n) /ˈbɑːθruːm/ phòng tắm

Cupboard (n) /ˈkʌbəd/tủ chén

Stove (n) /stəʊv/ bếp lò

Kitchen (n) /ˈkɪtʃɪn/ nhà bếp

Dishwasher (n) /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ máy rửa chén

Living room (n) /ˈlɪvɪŋ ruːm/ phòng khách

Sofa (n) /ˈsəʊfə/ ghế xô-pha

Shelves (n) /ʃelvz/ kệ, ngăn, giá (để đặt các thứ lên)

Armchair (n) /ˈɑːmtʃeə(r)/ ghế bành


 1. LANGUAGE IN CONTEXT : A NEW APARTMENT

Apartment (n) /əˈpɑːtmənt/ căn hộ

Space (n) /speɪs/ khoảng trống

Window (n) /ˈwɪndəʊ/ cửa sổ

Noise (n) /nɔɪz/ tiếng ồn


 1. GRAMMAR : HOW MANY/ MUCH; QUANTIFIERS BEFORE NOUNS

HOW MANY ?+ PLURAL COUNTABLE NOUNS

Ex: How many cousins do you have?

How many books did you buy?

HOW MUCH ? + UNCOUNTABLE NOUNS

Ex: How much time do you have?

How much money did you spend?

HOW MUCH ?+ singular/ plural countable nouns= I want to ask the PRICE of something.

Ex: How much is this book?

How much are these shoes?QUANTIFIERS BEFORE NOUNS

Ex: There are some /a lot of/ a few armchairs

 • Many /any + plural countable nouns in negative sentences.

Ex: There aren’t many/any beds

 • A lot of/ some/ a little + uncountable nouns in positive sentences

Ex: There’s a lot of/ some/ a little space

 • Much/ any + uncountable nouns in negative sentences

Ex: There isn’t much/any noise.

 1. SPEAKING MY HOME

Pair work:

A: Do you live in a house or an apartment?

B: I live in a house.

A: How many rooms are there?

B: There are five rooms.

A: Which is your favourite room in your home?

B: My favourite room is the living room.


B. CAN YOU TURN DOWN THE MUSIC?


 1. INTERACTIONS: REQUESTS

What + to be …… like? : ….như thế nào?

We use  What + to be … like?  to ask for a description of someone or something (e.g. their appearance, their character, their behaviour):

Ex1: A: What’s her new house like?

B: It’s a modern one, quite big, with a nice garden.

Ex2: A: What’s your new teacher like?

B: He’s nice. He’s very good-looking! But he’s quite strict.

Ex3: A: What are your neighbors like?

B: They are wonderful.MAKING A REQUEST

You can make a request by using:

Can you ...?/ Could you ...?/ Will you ...?/ Would you…….?/ Would you mind ...?

Making Requests: • Can you show me your photo album, please?

 • Will you lend me your book, please?

 • Could you possibly show me the way to the post office, please?

 • Would you help me with this exercise, please?

 • Would you mind lending me your pen, please?

Responding to requests:

 • Sure here you are.

 • Okay.

 • No, I'm sorry I need it

 • I'm afraid I can't.

Things to remember about making a request:

1. "Would you mind..." is followed by a gerund ( verb+ ing )


Example:"Would you mind lending me your book? "

2. The response to the following request:

A: "Would you mind giving me your book? "is either


 • "No, I don't mind."(which is a positive response to the request. It means that I accept to lend you my book)

 • or "Yes." (which is a negative response to the request. It means that I don't want to lend you my book.)

 1. Could is more polite than can. 1. I ALWAYS HANG UP MY CLOTHES!

 1. Vocabulary:

Clean out : to remove unwanted things from (a room, closet, etc.) : dọn dẹp

Clean up : to remove dirt, etc. from somewhere: quét dọn

Drop off : to deliver something some place: lấy xuống

Hang up : hang from a hook , hanger : treo , mắc

Pick up : to take hold of somebody/something and lift them/it up : nhặt lên

Put away : to put something in the place where it is kept because you have finished using it : dọn cất


Take out : to remove, extract : vứt bỏ

Wipe off : To clean ( board, table ) : lau sạch 1. Grammar: Separable two-word phrasal verbs

Separable Phrasal Verbs In English

The object may come after the following phrasal verbs or it may separate the two parts

Ex: Could you hang up your clothes, please?

Could you hang your clothes up, please?

When the object of the following phrasal verbs is a pronoun, the two parts of the phrasal verb must be separated

Could you hang them up, please? 1. Speaking WHAT A CHORE!

How often : to ask questions about  frequencyHow often comes at the beginning of the clause:

Pair work: A: How often do you put away the dishes?

B: Sometimes

A: How often do you ………….. ?

B: Twice a week 1. WHAT A HOME!

1. VOCABULARY:

Classic (adj.)/ 'klæsik/ : kinh điển, cổ điển

Inspire (v) /in'spaiə/ : gây ra những ý nghĩ

Fireplace (n) lò sưởi

Twist (n) vòng xoắn

Turn (n) chỗ rẽ

Tourist attraction (n) địa diểm thu hút khách du lịch

A shoe mailbox (n) hòm thư hình chiếc giày

Upside-down (adj.) lộn ngược

Ceiling (n) trần nhà


2. WRITING AND SPEAKING

Imagine your dream home. Answer the questions • Where do you park your car at your house?

 • Do you have a mini swimming pool in your home?

a basket ball court

a ping pong table

 • What is in your bedroom?

Write description of your dream home.

Example:


‘I live in a house in the centre of the town. It is very big and beautiful. It has eight rooms; two bathrooms, three bedrooms, a dining room, a living room and a small kitchen. There is also a garden with a swimming pool. I usually swim there in the summer. In the dining room there is a large table for the five of us. In the living room there are two sofas and a television. At nights my father and I watch TV together. We both like football and quiz shows. I really like my house because it’s cozy and clean.’

UNIT 5: HEALTH

Warm up:

jog (v) /dʒɑːɡ/ : chạy bộ

ride a bicycle : đạp xe

eat (v) : ăn

salad (n) /ˈsæləd/ : rau trộn

pizza (n) /ˈpiːtsə/

walk (v) / wɒːk/ : đi bộ

get angry /ˈæŋɡri/  : nổi giận

drink (v) /drɪŋk/  : uống

coffee (n) / ˈkɑːfi/ :cà phê

soda (n) /ˈsəʊdə/


 1. Breathe deeply

Place (v) /pleɪs/ : đặt, để

Stretch (v) /stretʃ/ : giang ra, căng ra, giãn ra

Hold (v) /həʊld/ : cầm, nắm, giữ

Over (adv) /ˈəʊvə/ : qua, sang, trên, hơn

Lower (v)  /ˈləʊə/ : hạ xuống, thả xuốngImperative sentence

Câu mệnh lệnh (Imperative sentence) là câu dung từ để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị. Có 2 loại câu mệnh lệnh: câu mệnh lệnh khẳng định và câu mệnh lệnh phủ định


Câu mệnh lệnh khẳng định

Câu mệnh lệnh phủ định

Cách dùng

Dùng để ra lênh, sai khiến hoặc đề nghị ai làm điều gì. Nó đuocẹ bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không “to”

Dùng để ra lênh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đừng là được thành lập bang “Do not (don’t) + động từ nguyên mẫu không “to”

Dạng

Verb + Object

Verb + prepositionDon’t + verb + object

Ví dụ

Close the door!

Get out of here!Don't pick flowers

Don't beat your friendsAdverb of manner

B. I’M NOT FEELING WELL.


backache (n) /ˈbækeɪk/ : đau lưng

Cold (n) / koʊld/  : cảm lạnh

Cough (n) /  kɒːf/  : ho

Earache (n) /ˈɪəreɪk / : đau tai

fever (n) /ˈfiːvər/ : sốt

flu (n) /fluː/ : cảm cúm

headache (n) /ˈhedeɪk/ : đau đầu

sore throat (n) / sɔːr θroʊt/ : đau họng

stomachache (n) /ˈstʌmək-eɪk/  : đau dạ dày

toothache (n)  /ˈtuːθ-eɪk/ : đau răng

take it easy : nghỉ ngơi, thư giãn


 1. HOW HEALTHY ARE YOU?

Exercise (v) /ˈeksəsaɪz/ : tập luyện, rèn luyện

Lift (v) /lɪft/  : nâng lên, nhấc lên

Protect (v) /prəˈtekt/ : bảo vệ

Wash (v) /wɑːʃ/ : rửa, giặt

Skin (n) /skɪn/  : da

Weights (n) /weɪt/ : tạ

Sleep (n) /sliːp/ : ngủ

Energy (n) /ˈenədʒi/ : sinh lực, nghị lực, năng lựcHow questions 1. Don’t stress out

Stress (n)  /stres/ : sự căng thẳng

communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/ : truyền đạt, liên lạc

breathe (v) /briːð/ : thở, hít thở

move (v) /muːv/  : chuyển động, xê dịch

laugh (v) /læf/  : cười

UNIT 6: WHAT’S ON TV?


 • LESSON A: I LOVE WATCHING GAME SHOWS

I- VOCABULARY

 • Cartoon /kɑːˈtuːn/ (n) : phim hoạt hình

 • Documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n) : phim tài liệu

 • Drama /ˈdrɑːmə/   (n) : vở kịch

 • Reality /riˈæləti/ (n) : thực tế

A reality show : chương trình thực tế

 • Sitcom /ˈsɪtkɒm/   : hài kịch tình thế

(= situation comedy) 

 • Soap opera /səʊpˈɒprə/ : kịch nhiều kỳ (trên TV/radio)

 • Talk show /tɔːk ʃəʊ/ : chương trình trò chuyện trên
  truyền hình

II- GRAMMAR: VERB + INFINITIVE OR GERUND

 • An infinitive is to + verb

 • A gerund is verb + -ing

 1. Verb + infinitive

(Verbs: hope, want, etc.)

Ex: I want to watch my favorite TV show.

My brother hopes to buy a new TV soon.


 1. Verb + gerund

(Verbs: enjoy, dislike, fancy, avoid, mind, etc.)

I enjoy watching sports on TV.

He dislikes watching reality TV shows


 1. Verb + infinitive or gerund (with no difference in meaning)

(Verbs: like, love, prefer, hate)

I like to watch/watching cartoon.

We love to see/seeing famous actors.

She prefers to listen/ listening to the radio.III- SPEAKING:

 1. Add one or more thing to the chart

Ex: likes to see a talk show; prefers watching a reality show; enjoys watching sports and news; prefers to watch funny shows; hates missing a sitcom;

 1. Class activity: Find classmates for each sentence.

 • Do you …?

Ex: Do you prefer to watch funny show?

Do you hate missing a sitcom? • Yes, I do

 • No, I don’t. • LESSON B: I DON’T REALLY AGREE.

I- VOCABULARY

 • Agree /əˈɡriː/ (v) : đồng ý

 • Disagree /ˌdɪsəˈɡriː/ (v) : không đồng ý, bất đồng

 • Opinion /əˈpɪnjən/ (n) : ý kiến, quan điểm

 • Laugh at sb/sth /lɑːf / (= ridicule) : cười nhạo, chế giễu

Ex: Everyone laughed at me when I said I believed in ghosts.

 • Adult /ˈædʌlt/ (n) : người trưởng thành

 • Fantastic /fænˈtæstɪk/ (adj) : tuyệt vời, xuất sắc

 • Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (adj) : hứng thú

II- SPEAKING:

Group work: Share your idea

Use ideas from part A/ P.59 and suggested expressions

 • Agreeing with an opinion: I agree; I agree with you; I think so, too.

 • Disagreeing with an opinion: I disagree; I don’t really agree; I’m afraid I disagree.


Example:

A: In my opinion, all sports programs are exciting.

B: I’m afraid I disagree. I think they’re pretty boring.

C: What about reality shows? I think they’re very interesting.

A: I think so, too.


 • LESSON C: I’M RECORDING A DOCUMENTARY.

I- VOCABULARY

 • Record /rɪˈkɔːd / (v) : ghi lại, thu (băng, đĩa)

 • Fast-forward (v) : tua tới, quay nhanh

 • Skip /skɪp/ (v) : bỏ qua

 • Rerun /ˈriːrʌn / (n) : chương trình được phát thanh lại

 • Remote control (n) : thiết bị điều khiển từ xa

 • Public /ˈpʌblɪk// (adj) : công cộng

(n) : công chúng

 • Commercial /kəˈmɜːʃl/ (n) : quảng cáo (trên vô tuyến hoặc

truyền thanh)

 • Satellite /ˈsætəlaɪt/ (n) : vệ tinh

 • Store /stɔː(r)/ (v) : lưu trữ

 • Show /ʃəʊ/ (n) : màn trình diễn

 • Advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n) : (sự) quảng cáo

 • Product /ˈprɒdʌkt/ (n) : sản phẩm

 • Nonprofit (adj) : phi lợi nhuận

 • Service /ˈsɜːvɪs/ (n) : ngành dịch vụ

 • Device /dɪˈvaɪs/ (n) : thiết bị, dụng cụ

 • Distance /ˈdɪstəns/ (n) : khoảng cách,

chỗ hoặc điểm cách xa

II- GRAMMAR: PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE PLANS

1) Affirmative: be + V-ing

Ex: They are watching the game show on Sunday.2) Negative: be + not + V-ing

Ex: She is not visiting her family.3) Question: Wh -word + be + S + V-ing ?

Ex: What else are you recording on Friday?4) Yes/No question: be + S + V-ing?

Ex: Is Zack watching the cartoon on TV?

Yes, he is. No, he’s not. / No, he isn’t.
III- SPEAKING:


 • PART A (P.61):

Example:

- I’m going away next week.

- I’m going to Singapore.

- I love watching some programs on TV, so I’m recording my favorite shows.

- First, I’m recording an amazing documentary on Channel 9 called Lions of Kenya.

- Second, I’m recording the best reality show on Channel 4- Mr. and Mrs. Right.

- Third, I’m recording the funny new cartoon for adults called Family Life.

- Next, I’m recording Soap Stars on Ice on Channel 11.

- Finally, I can’t miss my favorite game on Channel 4. That’s Win or Lose.


 • PART B (P.61): Class activity

A: I’m visiting my grandmother next Sunday, so I’m recording a sitcom.

B: Me, too. I love reality shows, and I’m recording Take it or Leave It.

A: I also love talk shows, and I’m recording The Ina Lopez Show. • LESSON D: POPULAR TV

I- VOCABULARY

 • Realize /ˈriːəlaɪz/ (v) : nhận thấy rõ, nhận ra

 • Contestant /kənˈtestənt/ (n) : thí sinh

 • Vote /vəʊt/ (v) : bỏ phiếu, biểu quyết

 • Viewer /ˈvjuːə(r)/ (n) : người xem, khán giả

 • Judge /dʒʌdʒ/ (n) : thẩm phán, trọng tài

 • Dish /dɪʃ/ (n) : món ăn

 • Host /həʊst/ (n) : chủ nhà

 • Firefighter /ˈfaɪəfaɪtə(r)/ (n) : lính cứu hỏa

 • Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n) : tình huống

 • Relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ (n) : mối quan hệ

 • Advice /ədˈvaɪs/ (n) : lời khuyên

 • Closet /ˈklɒzɪt/ (n) : tủ để đồ

 • Receive /rɪˈsiːv/ (v) : nhận

 • Celebrity /səˈlebrəti/ (n) : nhân vật có danh tiếng,

người nổi tiếng

 • Costume /ˈkɒstjuːm/ (n) : trang phục, quần áo

II- SPEAKING:

Group work: Read about these reality shows. Which ones sound interesting? Why?

Ex1: I think StarStruck is interesting because in this reality show, the contestants can show their talents and they try to turn their dream into the truth.

Ex2: In my opinion, “How Clean Is Your House?” sounds interesting because in this show, we can watch and learn their top cleaning tips.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương