European Union Trade Remedy Laws, Regulations and Rulestải về 37.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích37.42 Kb.

European Union Trade Remedy Laws, Regulations and Rules

Tên quy định

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tài liệu download

QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Quy định Hội đồng (EC) số 384/96 về việc bảo vệ trước hàng hóa nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của Cộng đồng Châu Âu.

( Council Regulation (EC) No. 384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community.)

Ngày 6 tháng 3 năm 1996

 


Ngày 2 tháng 7 năm 1996

G/ADP/N/1/EEC/2
.pdf | .rtf

G/ADP/n/1/EEC/2/Corr.1
.pdf | .rtf

Quyết định số 2277/96/ECSC về bảo vệ trước hàng hóa bán phá giá nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của Cộng đồng Than và Thép Câu Âu; Quy định Hội đồng số 2331/96 sửa đổi quy định số EC số 384/96
(Commission Decision No. 2277/96/ECSC on protection against dumped imports from countries not members of the European Coal and Steel Community; Council Regulation (EC) No. 2331/96 amending Regulation (EC) No. 384/96)

Ngày 28 tháng 11 năm 1996 và ngày 6 tháng 12 năm 1996

Ngày 1 tháng 4 năm 1997

G/ADP/N/1/EEC/2/Suppl.1
.pdf | .rtf

 


Quy định Hội đồng EC số 2238/2000 sửa đổi Quy định EC số 384/96; Quyết định Ủy ban số 1000/1999 và Số 434/2001/ECSC sửa đổi Quyết định số 2277/96/ECSC.
(Council Regulation (EC) No. 2238/2000, which amends Regulation (EC) No. 384/96; Commission Decision No. 1000/1999/ECSC and Commission No. 434/2001/ECSC, both of which amend Decision No. 2277/96 ECSC)

 

Ngày 3 tháng 8 năm 2001

G/ADP/N/1/EEC/2/Suppl.2
.pdf | .rtf

Quy định Hội đồng EC số 1972/2002 sửa đổi Quy định Hội đồng số 384/96
(Council Regulation (EC) No. 1972/2002, which amends Council Reg. (EC) No. 384/96)

Ngày 5 tháng 11 năm 2002

Ngày 14 tháng 11 năm 2002

G/ADP/N/1/EEC/2/Suppl.3
.pdf | .rtf

Quy định Hội đồng số 452/2003 về các biện pháp mà Cộng đồng có thể áp dụn g liên quan đến ảnh hưởng cộng gộp của biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
(Council Regulation No. 452/2003 on measures that the Community may take in relation to the combined effect of anti-dumping or anti-subsidy measures with safeguards.)

Ngày 6 tháng 3 năm 2003

Ngày 14 tháng 4 năm 2003


G/ADP/N/1/EEC/2/Suppl.4
.pdf | .rtf

Quy định Hội đồng EC số 461/2004 sửa đổi Quy định Hội đồng EC số 384/96 và Quy định Hội đồng số 2026/97
(Council Regulation (EC) 461/2004, which amends Council Regulation (EC) 384/96 and Council Regulation 2026/97)

Ngày 8 tháng 3 năm 2004

Ngày 28 tháng 4 năm 2004


G/ADP/N/1/EEC/2/Suppl.5
.pdf | .rtf

Quy định Hội đồng EC số 2117/2005 sửa đổi quy định EC số 384/96
(Council Regulation (EC) No 2117/2005 which Amends Regulation (EC) No 384/96)

Ngày 21 tháng 12 năm 2005

Ngày 30 tháng 12 năm 2005


G/ADP/N/1/EEC/2/Suppl.7
.pdf | .doc

Quy định EU số 765/2012 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 13 tháng 6 năm 2012 sửa đổi Quy định hội đồng EC số 1225/2009 về bảo vệ trước hàng nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu
(Regulation (EU) No 765/2012 of the European Parliament and of the Countil of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community)

Ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

G/ADP/N/1/EU/1
.pdf | .doc

Quy định EU số 1168/2012 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 12 tháng 12 năm 2012 sửa đổi Quy định Hội đồng EC số 1225/2009 về bảo vệ trước hàng bán phá giá nhập khẩu từ các nước không phải thành viên của Cộng đồng Châu Âu
(Regulation (EU) No 1168/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community)

Ngày 12 tháng 12 năm 2012

Ngày 15 tháng 12 năm 2012

G/ADP/N/1/EU/2

QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI KHÁNG

Quy định Hội đồng EC số 2026/97 về việc bảo vệ trước hàng hóa được trợ cấp bởi các nước không phải là thành viên của Cộng đồng Châu Âu
(Council Regulation (EC) No. 2026/97 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community)

ngày 6 tháng 12 năm 1997

Ngày 19 tháng 1 năm 1998

G/SCM/N/1/EEC/2
.pdf | .rtf

Quyết định của Ủy ban số 1889/98/ECSC về bảo vệ trước hàng hóa được trợ cấp bởi các nước không phải là thành viên của Cộng đồng Than và Thép Châu Âu
(Commission Decision No. 1889/98/ECSC on protection against subsidized imports from countries not members of the European Coal and Steel Community)

Ngày 3 tháng 9 năm 1998

Ngày 6 tháng 11 năm

G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.1
.pdf | .rtf

 

9 December 1998

G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.1/Corr.1
.pdf | .rtf

Hướng dẫn tính toán lượng trợ cấp trong các cuộc điều tra áp dụng thuế đối kháng
(Guidelines for the Calculation of the Amount of Subsidy in Countervailing Duty Investigations (98/C 394/04)

 

Ngày 8 tháng 1 năm 1999

G/SCMN/N/1/EEC/2/Suppl.2
.pdf | .rtf

QUy định Hội đồng EC số 1973/2002 sửa đổi Quy định hội đồng EC số 2026/97
(Council Regulation (EC) No. 1973/2002, which amends Council Regulation (EC) No. 2026/97)

Ngày 5 tháng 11 năm 2002

Ngày 18 tháng 11 năm 2002

G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.3
.pdf | .rtf

Quy định Hội đồng EC số 452/2003 về các biện pháp Cộng đồng có thể áp dụng liên quan đến ảnh hưởng cộng gộp của các biện pháp chống bán phá và chống trợ cấp với các biện pháp tự vệ
(Council Regulation (EC) 452/2003 on measures that the Community may take in relation to the combined effect of anti-dumping or anti-subsidy measures with safeguards)

Ngày 6 tháng 3 năm 2003

Ngày 14 tháng 4 năm 2003

G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.4
.pdf | .rtf

Quy định Hội đồng EC số 461/2004 sửa đổi Quy định Hội đồng EC số 384/96 và Quy định Hội đồng EC số 2026/67
(Council Regulation (EC) No. 461/2004, which amends Council Regulation (EC) No. 384/96 and Council Regulation (EC) No. 2026/67 )

Ngày 8 tháng 3 năm 2004

Ngày 28 tháng 4 năm 2004

G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.5
.pdf | .rtf

CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ

1. EU regulation 260/2009 – imports from WTO countrieshttp://ec.europa.eu/trade/images/bg-linktype-document.png - Quy định EU số 260/2009 ngày 26 tháng 2 năm 2009 về các nguyên tắc chung về hàng nhập khẩu2. EU regulation 625/2009 – imports from non-WTO countrieshttp://ec.europa.eu/trade/images/bg-linktype-document.png - Quy định EU số 625/2009 ngày 7 tháng 7 năm 2009 về nguyên tắc chung đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thứ ba

3. EU regulation 427/2003 - transitional safeguards for Chinahttp://ec.europa.eu/trade/images/bg-linktype-document.png - Quy định EU số 427/2003 về các biện pháp tự vệ đối với Trung QuốcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương