null/file_van_ban
  TrưỜng thcs thúc kháng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Họp hội đồng
  Giáo dục bảo vệ MÔi trưỜNG
null/File_van_ban
  Ubnd thị XÃ chí linh
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học tân hồNG
null/File_van_ban
  Họ và tên: Bạn điền họ tên đầy đủ của bạn vào
null/file_van_ban
  Môdule th 34. CÔNg tác chủ nhiệm lớP Ở trưỜng tiểu học nguyễn Việt Hùng
  Thông tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: MỘt số DẠng toán giải toán lập phưƠng trìNH, HỆ phưƠng trìNH
  Ubnd huyÖn gia léc
  Mô TẢ SÁng kiếN
  ĐỀ xuất cấu trúC ĐỀ thi học sinh giỏi cấp tỉNH
  Ubnd thị XÃ chí linh trưỜng thcs sao đỎ
  Th thong Nhat
null/File_van_ban
  Ubnd huyÖn gia léc
null/file_van_ban
  Kế hoạch chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họC
  Phßng gd&®t b×nh giang
null/File_van_ban
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng th hoàng diệU
null/file_van_ban
  Kế hoạch tổ chức tết trung thu
  Ubnd huyện bình giang hộI ĐỒng tuyển dụng giáo viên ngành gd&Đt năM 2016
  Thông tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Rèn kỹ năng vẽ tranh cho học sinh lớp 3
  Viết hoa. Luật chính tả viết hoa
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiếN
  TrưỜng tiểu học thống nhấT
  KÕ ho¹ch xy dùng tr­êng tiÓu häc ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é II
  Ubnd thành phố HẢi dưƠNG
null/File_van_ban
  Phòng gdđtchí linh
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học hông khê
  Kế hoach chuyên môn trưỜng thcs gia lưƠNG
null/File_van_ban
  Nội dung ôn tập sinh họC 6
null/file_van_ban
  Kế hoạch tổ chức tết trung thu
  Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc o0o
  Đề bài : Viết từ ba đến 5 câu nói về em bé của em
  Câu hỏi Toán, Tiếng Việt lớp 5 1, Môn Toán
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiến giúp học sinh lớP , NẮm chắc cách chuyểN
  Câu1(2 điểm): Cảm nhận của em về ý nghĩa của hình hảnh ngọn lửa trong hai câu thơ sau
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  Hướng dẫn học sinh lớp 3 học các tiết toán luyện tập theo hướng “ Tích cực hóa
  Phòng gd&Đt bình giang
  1. Tên sáng kiến: "Sử dụng một số phần mềm công nghệ thông tin trong thiết kế bài nghe "
  Nội dung thi học sinh giỏI
  Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o b×nh giang céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Một số VẤN ĐỀ VỀ ngữ Âm tiếng việt trong chưƠng trình tiếng việT 1
  Phần IV: chính tả 1-Chính tả phân biệt L /n
  Phòng gd&Đt hải dưƠng trưỜng thcs ngọc châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Câu hỏi kiến thức thi gvg cấp huyệN
  Sở giáo dụC & ĐÀo tạo hải dưƠNG
null/File_van_ban
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
null/file_van_ban
  Một biện pháp cho trẻ mẫu giáo – tuổi làm quen với truyện
  Phần 1 : MỞ ĐẦU
  Ubnd huyện kim thàNH
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiếN
  Thông tin chung về SÁng kiếN
  Nội dung bồi dưỠng học sinh giỏi cấp trưỜng môn tiếng anh khốI , 7, NĂm họC 2012-2013 Grade 6
  Phoøng giaùo duïc thaønh phoá long xuyeâN
  Thông tin chung về SÁng kiến kinh nghiệM
  Câu 1: (4 điểm)
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  TrưỜng tiểu học tráng liệT Điểm
  Đổi mới pp dạy yếu tố hình học về thể tích cho hs lớp 5
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiến một số phưƠng pháp hỗ trợ HỌc sinh thực hành kĩ NĂng nghe bộ MÔN: tiếng anh 9
  Phòng gd & Đt bình giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  Đề tài: Nhận biết phân biệt to- nhỏ Đối tượng trẻ: 24-36 tháng
null/file_van_ban
  Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh đại trà vào lớp 10 thpt thời gian làm bài: 60 phút
  Câu 1(2điểm)
  Câu hỏi kiến thức thi gvg cấp huyệN
  Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o b×nh giang céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Trư­Ờng thcs hùng thắng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2016 2017
  TrưỜng tiểu học bình xuyêN ĐỀ kiểm tra năng lực gvg cấp trưỜng họ và tên giáo viên: NĂm họC: 2015-2016
  Trư­Ờng thcs vĩnh hồng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2018 2019
  Mét vµi kinh nghiÖm
null/File_van_ban
  TrưỜng thsc đỒng lạC
  Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o b×nh giang céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
null/file_van_ban
  Hướng làm: Dạng có phân số: Chia thành các nhóm phân số ( bé hơn , bằng 1, lớn hơn ) rồi viết thứ tự từ -> 20
  TrưỜng tiểu học thái học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TrưỜng tiểu học tân tiến số: /kh-nt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thông tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Một số biện pháp dạy “Nhận dạng hình” trong môn Toán Lớp 1
  Ubnd thị XÃ chí linh
  Ubnd thị XÃ chí linh
null/File_van_ban
  Một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn tiếng anh
null/file_van_ban
  Kinh nghiệM
  Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  Chóc c¸c vÞ §¹i biÓu, c¸c ThÇy, c gi¸o m¹nh kháe vµ c ng t¸c tèt!
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng th thống nhấT
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2013-2014
  Ubnd thị XÃ chí linh
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  Kõ ho¹ch tæ chøc héi thi "gi¸o viªn giái cÊp tr­êng"
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o
  Ubnd huyện gia lộC
  TrưỜng thcs trùng khánh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Từ Phòng cs pccc theo đường 183 hướng về Hải Dương đến Ngã tư xã Tân Dân khoảng 7Km
null/File_van_ban
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học cổ BÌ
  Ubnd thị XÃ chí linh trưỜng thcs sao đỎ
null/file_van_ban
  Ý kiÕn tham luËn
  GiáO Án chuyêN ĐỀ Âm nhạC
  Cấu trúc đề thi vào 10 không chuyên môn toán Hải Dương
  HưỚng dẫN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn tiếng việT
  Ubnd huyện bình giang
  A – Lêi giíi thiÖu
  Yêu cầu chung khi xây dựng một chủ ĐỀ DẠy học theo phát triển năng lựC
null/File_van_ban
  TrưỜng tiểu học bến tắm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/file_van_ban
  Tham luận về CÔng tác chuyên môN
  Tôn Thất Thuyết Phan Đình Phùng Phạm Bành và Đinh Công Tráng
  Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd huyện gia lộc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Ubnd huyện gia lộc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_van_ban
  Ubnd huyện gia lộc trưỜng th gia kháNH
  Phßng gd&§T huyÖn gia léc
  Thông tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp 2
  Ubnd huyện gia lộc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Ubnd huyện gia lộC
  Phßng gd&§T huyÖn gia léc
  Kơ ho¹ch ®oµn ®éi
null/file_van_ban
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy
  *Kiểm diện Nội dung MỘt số quy đỊnh về NỀ NẾp chuyên môn hồ SƠ SỔ sách I. Hồ sơ sổ sách
  5. Sổ kế hoạch giảng dạy, ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, thăm lớp
  Ubnd thành phố HẢi dưƠng trưỜng th nhị châU
  Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Th ng b¸o vÒ viÖc më líp d¹y b¬i cho häc sinh hÌ 2012
null/file_van_ban
  Mụn tiếng việt phần 1 Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
  Phòng giáo dụC & ĐÀOTẠO
null/File_van_ban
  Ubnd xã BẮc an
null/file_van_ban
  PhầN 1 thông tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
  Khi giáo viên phải làm tới 24 loại sổ sách
null/File_van_ban
  Thiếu nhi vui, khỏe, tài năng
null/file_van_ban
  Uỷ ban nhân dân thị XÃ chí linh
  Tỉnh uỷ HẢi dưƠNG
null/File_van_ban
  ĐÁnh giá thưỜng xuyên quá trình học tập lớP 2
  PhÇn a ®Æc ®iÓm t×nh h×nh
null/file_van_ban
  Kt hoc ky II
  HuyệN ĐOÀN – phòng gd&ĐT
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo thị XÃ chí linh trường thcs đỀ khảo sát chất lưỢng đẦu năM
  Ubnd huyện gia lộc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Những lưu ý khi thực hiện Đgtx môn ta tiểu học
null/file_van_ban
  ThiÕt kÕ gi¸o ¸n lµ mét c ng viÖc quan träng, khã kh¨n vµ cã ý nghÜa nhÊt ®èi víi gi¸o viªn
  Giới hạn những kiến thức trọng tâM Ôn tập học kì I
  Ubnd huyện bình giang
  Bch đOÀn huyện bình giang đOÀn tncs hồ chí minh
  ĐỀ kiểm tra học kỳ II năm họC 2012 2013 MÔN: ngữ VĂn lớP 8
null/File_van_ban
  Ubnd huyện gia lộC
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo bình giang
directory null file van ban  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương