null/file_de_thi
  10 nguyên tắc cơ bản khi áp dụng “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy của giáo viên
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm năm họC 2014 2015
  Giới thiệu tài liệu phục vụ HỘi giảNG
  Bài kiểm tra giữa học kì I năm họC 2017-2018 MÔN: tiếng việt lớP 5
  TrưỜng tiểu học hòa hiệP
  Bình Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016
  ĐỀ thi học sinh giỏi lớP 9 Năm học: 2011 2012
  Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục
  ĐỀ ĐÁnh giá học sinh tiểU họC
  Bài dạy tháng 10/2013 Nguyễn Hồng Hiểu
  ChưƠng I:Ôn tậP
  ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu họC
  TrưỜng thcs chu văn an bài kiểm tra lịch sử 7
  ĐỀ CƯƠng ôn tập cuối học kì II ( khốI 4 ) A/ tiếng việT : I. ĐỌc thàNH tiếNG
  Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn tiếng Anh cấp thcs
  ĐỀ kiểm tra lớP 6 Môn: Ngữ văn (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm : (2điểm)
  Tiết 9 kiểm tra tiếng việT (hkii) ( Thời gian 45 phút)
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II
  Ubnd thị XÃ chí linh trưỜng thcs đỒng lạC
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
  A- phần trắc nghiệM
  Tuyển tậP ĐỀ thi hsg ngữ VĂN 8
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra tiếng việT –CUỐi kì II bài kiểm tra đọc
  ĐỀ chính thức phòng gd&Đt bình giang đỀ thi chọn học sinh giỏi vòng I năm họC 2014 2015
  Kiểm tra môn ngữ VĂN 7 BÀi viết tập làm văn số 5
  Phòng gd&Đt bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ I –NĂm họC 2015 2016 I. Phần văN: Ca dao
  Ubnd thị XÃ chí linh đỀ kiểm tra 5 phút lớp trưỜng thcs chu văn an môn: Ngữ văn I. Phần trắc nghiệm ( 2điểm )
  Phßng gd vµ §t b×nh Giang Điểm
  Hä vµ tªn häc sinh
  Câu 1 (3điểm): Hai câu sau, mỗi câu nói về nhân vật nào, thuộc tác phẩm nào
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  ĐỀ kiểm tra 45 phúT
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 16/08/2012 nd: 25/08/2012 Tiết 1: BÀi mở ĐẦU
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  I/ Trắc nghiệm: 2 điểm
  Tr¬ƯỜng tiểu học tráng liệT
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ II
  Gv : Nguyễn Thị Thủy- môn Ngữ văn 8
  Đề ktđk giữa kì I- môn toán lớp 2
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Một số ĐỀ Ôn tập chuẩn bị thi thử VÀo tháng đỀ Câu (2,0 điểm)
  TrưỜng th bến tắM ĐỀ kiểm tra cuối học kì II- năm họC 2016-2017 MÔN: Khoa học lớp 5
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 6 HỌc kì I năm họC 2015-2016 A. HỆ thống kiến thứC
  I/ Trắc nghiệm: 2 điểm
  ĐỀ kiểm tra ngữ VĂN 8 ( Thời gian 45 phút )
  Phòng gd&Đt bình giang
  ĐỀ kiểm tra tiếng việT 9 – KÌ I
  Bài kiểm tra
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  Viết bài tập làm văn số 2 VĂn tự SỰ KẾt hợp với miêu tả VÀ biểu cảM
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TiếT 46: kiểm tra văN
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  TrưỜng tiểu học tráng liệT
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra 45 phúT – Tiết 98
  Phòng gd-đt kinh Môn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
  Đề thi của pgd chí Linh Năm 2012-2013
  TrưỜng th số 1 quài tở
  Mức độ Chủ đề Nhận biết
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kỳ MÔn hóa họC 9 NĂm họC: 2014 – 2015
  Bài kiểm tra 45 phúT ( Tiết 42) MÔn ngữ VĂn lớP 6
  Toán Câu 1: Phân số bằng tổng hai phân số nào: Câu 2
  Phòng gd&Đt bình giang
  Ccfv trưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: LỊch sử & ĐỊa lí LỚP 4
  Phòng gd & Đt thanh chưƠng đỀ thi học sinh giỏi cấp huyệN
  Phòng gd&Đt bình giang
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  Các dạng bài tập trong chưƠng I
  Phßng gd-§t nghi Xun
  Phòng gd&Đt bình giang
  Phßng gd lý Nhn §Ò kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú II
  Hải dưƠng đỀ chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉNH
  Mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh thpt tỉnh hải dưƠng đÁP Án m n to¸n ( Từ 1998 đến 2012) Đề số 1
  Mô TẢ SÁng kiếN
  Đề Kiểm tra nv 9 tháng 11 Ma trận đề
  Vật lí 8 Tuần 12- tiết 12
  Phòng gd & Đt bình giang
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 4
  I, Nghe và kiểm tra ( 2p) t f
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm họC: 2016-2017
  Đặng Thị Hằng Năm học 2006 – 2007
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 4 NĂm họC 2013 2014
  Tổ khoa học xã HỘI ĐỀ kiểm tra năm họC 014 2015 MÔn ngữ VĂn tuầN 5
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 1
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 5
  Các cấp độ nhận thức
  Ngày soạn: 10/1/2018
  Đề kiểm tra khảo sát chất lượng hs giỏi NĂm họC 2010 – 2011
  Xây dựng ma trậN ĐỀ kiểm tra môn toán cuối năm học lớP 2
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  Chủ ĐỀ: biện pháp tu từ
  Mức độ / Chủ đề
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Bài : Chữ số trong số thập phân 2006,007 có giá trị là
  Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên người
  Kiểm tra 45 phút
  Đề khảo sát chất lượng giữa kì I
  ĐỀ KiÓm tra v¨n phÇn th¬ m n: Ng÷ v¨n 9 N¨m häc 2014 2015
  TrưỜng thcs
  Ubnd huyện bình giang
  Các dạng bài tập trong chưƠng I
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 3
  1. Tên sáng kiến: Hướng dẫn học sinh một số cách tính diện tích đa giác trong Hình học 8
  Kiểm tra giữa kì 2-Năm học 2012-2013
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 2 NĂm họC 2013 2014
  Ngày soạn 28/8/2017
  Lời nóI ĐẦu c
  Kiểm tra 45 phúT
  Hä vµ tªn häc sinh
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  ÑEÀ CÖÔng oân taäp hoïc kì II
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 15/08/2012 nd: 21/08/2012 ĐỊa lí DÂn cư Bài 1-Tiết 1: CỘng đỒng các dân tộc việt nam
  Tr¬ƯỜng th tráng liệT
  §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng th¸ng 10 n¨m häc 2011-2012
  Tr¬­êng tiÓu häc tr¸ng LiÖt
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn ngữ VĂN 8 hki năm học: 2015 – 2016 HỆ thống kiến thứC
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TrưỜng tiểu học long thạNH
  Bài khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm học: 2018- 2019
  Caâu hoûi oân taäp theo chöÔNG
  Môn Tiếng Anh Nguyên tắc của đánh giá định kỳ môn tiếng Anh tiểu học
  Bài kiểm tra chất lưỢng giữa kì II môN: tiếng việt lớP 5 (Phần đọc hiểu) Thời gian 25 phút
  Tr­êng TiÓu häc Tr¸ng LiÖt
  Kiểm tra khảo sát chất lưỢng đẦu năm lớP 4 NĂm họC 2017-2018
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2017 2018
  ĐỀ SỐ 1 Kiểm tra đọc: (10 điểm)
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đ: V: C
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
  ĐỀ kiểm tra học kì I năm họC 2017 – 2018
  Phßng gd-®t qu¶ng tr¹ch
  Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o B×nh Giang Tr­êng TiÓu häc vÜnh tuy. ĐiÓm
  Câu 1 (3điểm): Hai câu sau, mỗi câu nói về nhân vật nào, thuộc tác phẩm nào
  Trong c¸c tõ sau, tõ nµo kh ng ph¶i lµ tõ l¸y
  Tuần thứ hai ngày tháng năm 2015. SÁNg khoa học tiết 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
  TiÕt 9 KiÓm tra TiÕng ViÖt m n: V¨n N¨m häc: 2014-2015
  ĐỀ thi thử tuyển sinh vào lớP 10 thpt năm họC 2018 2019
  Ngày soạn: 10/9/2016 Ngày dạy
  Tháng 2 Năm học 2012-2013
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 5 NĂm họC 2013 2014
  Câu 1: Từ đầu hk II đến nay chúng ta đã học những đoạn trích truyện và ký hiện đại nào
  Tuần - tiết kiểm tra tiếT
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kỳ II năm họC 2013 2014
  ĐỀ kiểm tra tiếng việT 9 – KÌ I
  Đ: V: C: Tr­­­­­­­­­­­ường Tiểu học Vĩnh Tuy BÀi kiểm tra chất lưỢng giữa kì II
  ¤n TËp tiÕng viÖt
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Written english test no 3
  Trường Tiểu học Vĩnh Tuy ĐIỂm bài kiểm tra đỊnh kì giữa học kì II
  ĐỀ kiểm tra 45 phút năm họC 2016-2017
  Các dạng bài tập trong chưƠng I
  Điểm: Trường: bài kiểm tra giữa học kì II
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đ: V: C
  HưỚng dẫn chấM ĐỀ kiểm tra đẦu năm họC 2017 2018
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  ĐỀ kiểm tra một tiết môN ĐẠi số LỚp đỀ SỐ Câu 1: ( điểm)
  TrưỜng thcs nhân quyền kì thi tuyển sinh lơP 10 thpt năm họC: 2013- 2014 ĐỀ thi thử Môn thi: ngữ VĂN
  Phòng giáo dụC ĐÀo và TẠo bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy điểm
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn tin học khốI 4
  ĐỀ thi học sinh giỏi năm học 2013-2014
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đ: V: C
  ĐỀ kiểm tra học kì I
  Bđkh diễn ra chậm, từ từ, khó ngăn chặn và đảo ngược. BĐkh diễn ra chậm, từ từ, khó ngăn chặn và đảo ngược
  Đề thi 1 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài 1(3 điểm)
  Sở giáo dụC & ĐÀo tạO
  Ra đỀ kiểm tra theo thông tư 22 – MÔn toán mục đích của đề kiểm tra
  I môc tiªu Luyªn vÒ céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè trong ph¹m VI 1000 II bài luyện tập
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kỳ MÔn hóa họC 8 NĂm họC: 2014 – 2015
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp trưỜng năm họC 2017 2018
  & thư MỤc chuyêN ĐỀ: SÁch tham khảo môn văN Ở tiểu học năm họC 2016 2017
  ĐỀ ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu học môN : Toán
  Ma trậN ĐỀ, ĐỀ VÀ ĐÁP Án biểU ĐIỂm bài kiểm tra tiết số Môn: Tiếng Anh 7
  ĐÈ kiểm tra văn tháng 10
  Cấu trúc đề chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9
  L điểm ớp: Tr­ường Tiểu học Vĩnh Tuy
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra 45 phút tiếng việt học kì II
  Ubnd thành phố chí linh trưỜng thcs đỒng lạC
  ĐỀ HÓa số 0 Câu (2điểm)
  TrưỜng thcs đỀ chính thứC ĐỀ kiểm tra tháng 2 NĂm họC 2013-2014
  ĐỀ ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu họC
  Sáng khoa học tiết 25
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  TuầN 21 Ngày soạn: 09/01/2014
  Bài kiểm tra 45 P
  ĐỀ khảo sát học sinh lớP 9 MÔN: ngữ VĂn thời gian làm bài: 120 phút
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Sáng khoa học tiết 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra
  Ubnd thị XÃ chí linh trường thcs chu Văn An
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh lớP 10 thpt
  Nguyễn Thành Trung
  Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách tại Trung tâm Thông tin Thư viện
  ĐỀ giao lưu học sinh giỏi năm họC 2016-2017
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra 45 phút tiếng việt học kì II
  ĐỀ kiểm tra khảo sát chát lưỢng đẦu năm năm học: 2018-2019
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm họC 2017-2018
  Phần I: trắc nghiệM (3 Điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
  Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
  ĐỀ thi hsg cấp huyện vòng 1 MÔN ĐỊa lí NĂm họC 2013 – 2014
  TrưỜng thcs long xuyêN ĐỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh thpt
  Sáng khoa học tiết 13: Phòng bệnh béo phì
  MatrậN ĐỀ kiểm tra khoa họC–LỚP 5 kiểm tra đỊnh kì cuối năM
  Bài kiểm tra đỊnh kì cuối học kì I
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Phßng gi¸o dôc b×nh giang tr­êng tiÓu häc hïng th¾ng gi¸o ¸n HỘi giảng dạy học bằng phưƠng pháp bàn tay nặn bộT
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm họC: 2018 2019
  Sáng khoa học tiết 29: Tiết kiệm nước
directory null file de thi  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương