null/file_de_thi
  10 nguyên tắc cơ bản khi áp dụng “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy của giáo viên
null/file_ho_tro
  Yêu cầu chung khi xây dựng một chủ ĐỀ DẠy học theo phát triển năng lựC
null/file_de_thi
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm năm họC 2014 2015
null/file_van_ban
  TrưỜng thcs thúc kháng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Giáo dục bảo vệ MÔi trưỜNG
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học tân hồNG
  Môdule th 34. CÔNg tác chủ nhiệm lớP Ở trưỜng tiểu học nguyễn Việt Hùng
null/file_de_thi
  Giới thiệu tài liệu phục vụ HỘi giảNG
  Bài kiểm tra giữa học kì I năm họC 2017-2018 MÔN: tiếng việt lớP 5
  Bình Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016
  Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục
null/file_van_ban
  Phßng gd&®t b×nh giang
null/file_de_thi
  ĐỀ ĐÁnh giá học sinh tiểU họC
  Bài dạy tháng 10/2013 Nguyễn Hồng Hiểu
  ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu họC
  ĐỀ CƯƠng ôn tập cuối học kì II ( khốI 4 ) A/ tiếng việT : I. ĐỌc thàNH tiếNG
  Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn tiếng Anh cấp thcs
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học hông khê
null/File_van_ban
  Nội dung ôn tập sinh họC 6
null/file_de_thi
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
null/file_van_ban
  Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
null/file_de_thi
  ĐỀ chính thức phòng gd&Đt bình giang đỀ thi chọn học sinh giỏi vòng I năm họC 2014 2015
  Kiểm tra môn ngữ VĂN 7 BÀi viết tập làm văn số 5
null/file_van_ban
  Câu hỏi Toán, Tiếng Việt lớp 5 1, Môn Toán
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ I –NĂm họC 2015 2016 I. Phần văN: Ca dao
  Phßng gd vµ §t b×nh Giang Điểm
null/file_van_ban
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 16/08/2012 nd: 25/08/2012 Tiết 1: BÀi mở ĐẦU
null/file_van_ban
  Nội dung thi học sinh giỏI
null/file_de_thi
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Tr¬ƯỜng tiểu học tráng liệT
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ II
null/file_van_ban
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
null/file_de_thi
  Đề ktđk giữa kì I- môn toán lớp 2
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
null/file_van_ban
  Một số VẤN ĐỀ VỀ ngữ Âm tiếng việt trong chưƠng trình tiếng việT 1
null/file_de_thi
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 6 HỌc kì I năm họC 2015-2016 A. HỆ thống kiến thứC
null/file_van_ban
  Phần IV: chính tả 1-Chính tả phân biệt L /n
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
null/file_van_ban
  Câu hỏi kiến thức thi gvg cấp huyệN
null/file_de_thi
  TiếT 46: kiểm tra văN
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  TrưỜng tiểu học tráng liệT
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Phòng gd-đt kinh Môn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
  Đề thi của pgd chí Linh Năm 2012-2013
  TrưỜng th số 1 quài tở
  Phòng gd&Đt bình giang
  Ccfv trưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: LỊch sử & ĐỊa lí LỚP 4
null/file_ho_tro
  Kế hoạch dạy chủ ĐỀ NĂm họC 2015 – 2016
null/file_de_thi
  Phòng gd & Đt thanh chưƠng đỀ thi học sinh giỏi cấp huyệN
  Phòng gd&Đt bình giang
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  Phßng gd-§t nghi Xun
  Phòng gd&Đt bình giang
  Phßng gd lý Nhn §Ò kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú II
  Mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh thpt tỉnh hải dưƠng đÁP Án m n to¸n ( Từ 1998 đến 2012) Đề số 1
null/file_van_ban
  Nội dung bồi dưỠng học sinh giỏi cấp trưỜng môn tiếng anh khốI , 7, NĂm họC 2012-2013 Grade 6
null/file_de_thi
  Mô TẢ SÁng kiếN
  Phòng gd & Đt bình giang
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 4
  I, Nghe và kiểm tra ( 2p) t f
  Đặng Thị Hằng Năm học 2006 – 2007
null/file_ho_tro
  BưỚC 1: Xây dựng chuyên đề dạy học I xác định tên chủ đề: Education II mô tả chủ đề
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học tráng liệT Điểm
null/file_de_thi
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 1
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 5
null/file_van_ban
  Phòng gd & Đt bình giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  Đề tài: Nhận biết phân biệt to- nhỏ Đối tượng trẻ: 24-36 tháng
null/file_de_thi
  Đề kiểm tra khảo sát chất lượng hs giỏi NĂm họC 2010 – 2011
null/file_van_ban
  Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh đại trà vào lớp 10 thpt thời gian làm bài: 60 phút
null/File_cv_di
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục- đÀo tạO
null/file_de_thi
  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  Chủ ĐỀ: biện pháp tu từ
null/file_van_ban
  Câu hỏi kiến thức thi gvg cấp huyệN
  Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o b×nh giang céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Trư­Ờng thcs hùng thắng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2016 2017
  TrưỜng tiểu học bình xuyêN ĐỀ kiểm tra năng lực gvg cấp trưỜng họ và tên giáo viên: NĂm họC: 2015-2016
  Trư­Ờng thcs vĩnh hồng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2018 2019
null/file_de_thi
  Bài : Chữ số trong số thập phân 2006,007 có giá trị là
  Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên người
  Đề khảo sát chất lượng giữa kì I
null/File_van_ban
  Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o b×nh giang céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
null/file_de_thi
  TrưỜng thcs
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 3
  1. Tên sáng kiến: Hướng dẫn học sinh một số cách tính diện tích đa giác trong Hình học 8
  Kiểm tra giữa kì 2-Năm học 2012-2013
null/file_ho_tro
  Các chủ ĐỀ DẠy học môN ĐỊa lý NĂm họC 015-2016 I. Khối lớp thực hiện chủ đề: Lớp II. Số lượng chủ đề
null/file_de_thi
  Lời nóI ĐẦu c
null/file_ho_tro
  Tổ: Khoa học tự nhiên
null/file_de_thi
  ÑEÀ CÖÔng oân taäp hoïc kì II
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 15/08/2012 nd: 21/08/2012 ĐỊa lí DÂn cư Bài 1-Tiết 1: CỘng đỒng các dân tộc việt nam
  Tr¬ƯỜng th tráng liệT
  §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng th¸ng 10 n¨m häc 2011-2012
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học thái học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_de_thi
  Tr¬­êng tiÓu häc tr¸ng LiÖt
null/File_cv_di
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học tân hồNG
null/File_cv_den
  Hội chữ thậP ĐỎ việt nam
null/file_de_thi
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn ngữ VĂN 8 hki năm học: 2015 – 2016 HỆ thống kiến thứC
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dụC ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  Bài khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm học: 2018- 2019
null/file_ho_tro
  Khái niệm nguyên âm đôi
null/file_van_ban
  Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2013-2014
null/file_de_thi
  Môn Tiếng Anh Nguyên tắc của đánh giá định kỳ môn tiếng Anh tiểu học
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học cổ BÌ
null/file_de_thi
  Tr­êng TiÓu häc Tr¸ng LiÖt
null/file_van_ban
  Ý kiÕn tham luËn
null/file_de_thi
  Kiểm tra khảo sát chất lưỢng đẦu năm lớP 4 NĂm họC 2017-2018
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2017 2018
  ĐỀ SỐ 1 Kiểm tra đọc: (10 điểm)
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
  Phßng gd-®t qu¶ng tr¹ch
  Tuần thứ hai ngày tháng năm 2015. SÁNg khoa học tiết 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
null/File_cv_den
  Cấu trúC ĐỀ kiểm tra học kỳ I năm họC 015 2016 MÔN: tiếng anh
null/file_de_thi
  ĐỀ thi thử tuyển sinh vào lớP 10 thpt năm họC 2018 2019
  Câu 1: Từ đầu hk II đến nay chúng ta đã học những đoạn trích truyện và ký hiện đại nào
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kỳ II năm họC 2013 2014
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  HưỚng dẫn chấM ĐỀ kiểm tra đẦu năm họC 2017 2018
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  TrưỜng thcs nhân quyền kì thi tuyển sinh lơP 10 thpt năm họC: 2013- 2014 ĐỀ thi thử Môn thi: ngữ VĂN
null/file_van_ban
  HưỚng dẫN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn tiếng việT
null/file_de_thi
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn tin học khốI 4
  ĐỀ thi học sinh giỏi năm học 2013-2014
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang
null/file_de_thi
  Đề thi 1 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài 1(3 điểm)
  Sở giáo dụC & ĐÀo tạO
  Ra đỀ kiểm tra theo thông tư 22 – MÔn toán mục đích của đề kiểm tra
  I môc tiªu Luyªn vÒ céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè trong ph¹m VI 1000 II bài luyện tập
null/file_van_ban
  Yêu cầu chung khi xây dựng một chủ ĐỀ DẠy học theo phát triển năng lựC
  5. Sổ kế hoạch giảng dạy, ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, thăm lớp
null/file_de_thi
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp trưỜng năm họC 2017 2018
  & thư MỤc chuyêN ĐỀ: SÁch tham khảo môn văN Ở tiểu học năm họC 2016 2017
null/File_cv_di
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học tráng liệT
null/file_van_ban
  Mụn tiếng việt phần 1 Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
  Phòng giáo dụC & ĐÀOTẠO
null/file_de_thi
  ĐỀ ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu học môN : Toán
  Cấu trúc đề chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9
  ĐỀ HÓa số 0 Câu (2điểm)
  TrưỜng thcs đỀ chính thứC ĐỀ kiểm tra tháng 2 NĂm họC 2013-2014
  ĐỀ ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu họC
  Sáng khoa học tiết 25
null/File_van_ban
  PhÇn a ®Æc ®iÓm t×nh h×nh
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  TuầN 21 Ngày soạn: 09/01/2014
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Sáng khoa học tiết 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh lớP 10 thpt
  Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách tại Trung tâm Thông tin Thư viện
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  ĐỀ kiểm tra khảo sát chát lưỢng đẦu năm năm học: 2018-2019
null/file_ho_tro
  BưỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học
null/File_cv_den
  Đi đường an toàn Cho bạn cho tôi
null/file_de_thi
  Phần I: trắc nghiệM (3 Điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
  Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
null/file_van_ban
  Giới hạn những kiến thức trọng tâM Ôn tập học kì I
null/file_de_thi
  ĐỀ thi hsg cấp huyện vòng 1 MÔN ĐỊa lí NĂm họC 2013 – 2014
  TrưỜng thcs long xuyêN ĐỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh thpt
  Sáng khoa học tiết 13: Phòng bệnh béo phì
null/file_van_ban
  Bch đOÀn huyện bình giang đOÀn tncs hồ chí minh
null/file_de_thi
  Bài kiểm tra đỊnh kì cuối học kì I
null/File_van_ban
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo bình giang
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
directory null  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương