books/ngoai-ngu/anh-van-can-ban
  Luyen dich Anh-Viet
  1. Thì hiện tại đơn
  Töø vöïng lôùp 12
  Động từ (Verb)
  Danh động từ
  To accuse sb of st/doing st : buộc tội ai To agree with sb on st : đồng ý với ai
  Auxiliary Verbs a có hai động từ trong mỗi câu sau đây
directory books ngoai-ngu  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương