Danh mụC ĐẶt hàng đỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đỂ XÉt giao trực tiếp bắT ĐẦu thực hiện trong kế hoạch năM 2017tải về 14.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.03.2018
Kích14.32 Kb.

Phụ lục
DANH MỤC ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2017


(Kèm theo Quyết định số 756 /QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Stt

Tên Đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng cho giáo dục tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.Trên cơ sở nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản, so sánh với mô hình giáo dục tiểu học ở Việt Nam, đề xuất vận dụng mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản cho giáo dục tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.


1. Sản phẩm dự kiến:

1.1. Báo cáo: Mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản.

1.2. Hệ tiêu chí so sánh và bản so sánh mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và mô hình giáo dục tiểu học Việt Nam.

1.3. Thực trạng mô hình giáo dục tiểu học Việt Nam và đề xuất mô hình giáo dục tiểu học Việt Nam có tham khảo các yếu tố tích cực của giáo dục Nhật Bản phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

1.4. Tài liệu thí điểm do Hội đồng thẩm định cấp Bộ phê duyệt

1.5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và Báo cáo tóm tắt.2.Yêu cầu về địa chỉ áp dụng kết quả: xác định địa chỉ áp dụng cụ thể.

3. Yêu cầu về phổ biến, công bố kết quả:

- Bài báo khoa học: 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.- Tham gia đào tạo sau đại học (có chuyên ngành đào tạo phù hợp nội dung nghiên cứu của đề tài).

Giao trực tiếp cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương