Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (vsep) Chuyên gia Đảm bảo chất lượng Canada BÁo cáo triển khai 1tải về 0.82 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu02.03.2019
Kích0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP)
Chuyên gia Đảm bảo chất lượng Canada

BÁO CÁO TRIỂN KHAI 1

16 tháng 7 năm 2015 – 14 tháng 8 năm 2015Tiểu mục 2131.1

Hỗ trợ kỹ thuật để bắt đầu công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và các chỉ số thực hiện chủ chốt (KPI) ở cấp cơ sở và cấp chương trình.Người nộp báo cáo:
Mark Lamontagne

Chuyên gia Đảm bảo chất lượng Canada


MỤC LỤC

Thông tin chi tiết của chuyến công tác 3

Nhóm chuyên gia đảm bảo chất lượng 3

Thời gian công tác 3

Thời gian khảo sát thực địa 3

Địa điểm ở Việt Nam 3

Kế hoạch triển khai 3

1.Phương pháp tư vấn 3

2.Rà soát thực trạng công tác ĐBCL 3

3.Hội thảo tập huấn Đảm bảo Chất lượng Chương trình 4

4.Chỉ số thực hiện chủ chốt 4

5.Mức độ sẵn sàng hiện tại 4

6.Hội thảo ở Trường Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương 4

7.Thông tin thêm 5Các sản phẩm 6

1.Hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình tích hợp 6

2.Kế hoạch triển khai hệ thống ĐBCL cấp chương trình 6

3.Báo cáo tư vấn 6Các bước cần làm tiếp theo 6

PHỤ LỤC 1: Điều khoản tham chiếu (có chỉnh lý) 7

Tổng quan và Mục đích 11

Mô hình tích hợp 11

Quy trình xác định các Thành tố Đảm bảo chất lượng cấp chương trình 11

Các Thành tố Đảm bảo chất lượng chương trình 11

Bộ tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở 11

Các thành tố Đảm bảo chất lượng cấp chương trình hỗ trợ các tiêu chuẩn cấp cơ sở 12

Các thành tố của mô hình đảm bảo chất lượng chương trình tích hợp 13

Bối cảnh hóa mô hình 17

Bối cảnh hóa Thành tố 1 - Quy trình xây dựng chương trình 17

PHỤ LỤC I: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 18

PHỤ LỤC II: Bối cảnh hóa quy trình xây dựng chương trình DÙNG CHO THẢO LUẬN 22

Cấu trúc của tài liệu 25

Bối cảnh hóa các thành tố 25

1.THÀNH TỐ 1: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 25

2.THÀNH TỐ 2: RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI CƯƠNG 28

3.THÀNH TỐ 3: Rà soát nội dung chương trình hàng năm 29

4.THÀNH TỐ 4: RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH THEO CHU KỲ 30

5.THÀNH TỐ 5: RÀ SOÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH 31

6.THÀNH TỐ 6: RÀ SOÁT NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN 32

Tổng quan 35

Mục đích Hội thảo 35

Địa điểm, Thời gian và Lịch trình 35

Hội thảo 35

Quy trình 35

Kết quả hội thảo 36Phản hồi và Quan sát về hội thảo 36

Bước tiếp theo 36

PHỤ LỤC I: Chương trình Hội thảo 37

PHỤ LỤC II: ĐẠI BIỂU THAM GIA HỘI THẢO 41

PHỤ LỤC III: CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ 49

PHỤ LỤC IV: TÓM TẮT PHẢN HỒI 55

BÀI TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 68

Mở đầu 78

Định nghĩa 79

Ví dụ về Chỉ số thực hiện chủ chốt 79

KPI trong Hệ thống đảm bảo chất lượng cấp chương trình 79

Ví dụ về Báo cáo tổng kết Chỉ số thực hiện chủ chốt 80

Độ hài lòng của sinh viên 80

Khảo sát độ hài lòng của sinh viên - câu hỏi tổng kết 80

Tổng kết về tình trạng tốt nghiệp của sinh viên trường 81

Thông tin chi tiết của chuyến công tác

Nhóm chuyên gia đảm bảo chất lượng


Ông Mark Lamontagne - Chuyên gia đảm bảo chất lượng Canada

Ts. Thủy Nguyễn - Chuyên gia đảm bảo chất lượng Việt Nam


Thời gian công tác


16 Tháng Bảy 2015 – 14 Tháng Tám 2015

Thời gian khảo sát thực địa


Ngày 20 tháng 7.2015 đến 10 tháng 8.2015

Địa điểm ở Việt Nam


Văn phòng Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP)

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Kế hoạch triển khai

  1. Phương pháp tư vấn


Làm việc với chuyên gia ĐBCL Việt Nam, xây dựng phương pháp tư vấn để xây dựng hệ thống ĐBCL ở cấp chương trình và cấp cơ sở cho ba trường cao đẳng. Chuyên gia ĐBCL Việt Nam chủ yếu hướng dẫn xây dựng hệ thống ĐBCL cấp sơ sở dựa trên bộ tiêu chuẩn cụ thể của Bộ GD&ĐT, còn chuyên gia ĐBCL Canada chủ yếu hướng dẫn xây dựng hệ thống ĐBCL cấp chương trình tập trung chính vào xây dựng hệ thống ĐBCL cho các chương trình mới đồng thời dẫn đến việc thiết lập KPI cho các chương trình này trong các bước triển khai giai đoạn sau.

Ghi chú:


Chuyên gia ĐBCL Việt Nam và Canada đã đối chiếu Bộ tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bộ GD&ĐT) và các thành tố quy trình trong Mô hình Đảm bảo chất lượng chương trình của Canada.
Các thành tố trong Mô hình Đảm bảo chất lượng chương trình của Canada có tác động trực tiếp để các trường tiến tới đạt được yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở. Mối quan hệ này được giải thích rõ trong tài liệu sau: Sản phẩm 1 - HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP
  1. Rà soát thực trạng công tác ĐBCL


Rà soát những yêu cầu và thực tiễn triển khai của công tác ĐBCL ở ba trường cao đẳng tham gia dự án.

Ghi chú:


Trước khi chuyên gia ĐBCL Canada sang khảo sát, chuyên gia ĐBCL Việt Nam đã có đợt hội thảo tập huấn 3 ngày để giới thiệu cho ba trường cao đẳng đối tác Bộ tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở của Bộ ban hành. Trong năm 2018, các trường Cao đẳng đều được yêu cầu phải thực hiện đánh giá chất lượng để đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng của Bộ. Kết quả của đợt tập huấn này hiện được VSEP lưu giữ.
Thêm vào đó, chuyên gia Đảm bảo chất lượng Canada, cùng phối hợp với chuyên gia Đảm bảo chất lượng Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn tại ba trường cao đẳng đối tác để xác định mức độ sẵn sàng áp dụng các quy trình đảm bảo chất lượng ở cấp chương trình. Kết quả của hội thảo tập huấn này có thể đọc trong tài liệu sau: Báo cáo hội thảo tập huấn - Tự đánh giá về mức độ sẵn sàng cho công tác Đảm bảo chất lượng cấp chương trình.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương