Câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình họC 10 – HỌc kỳ I cấP ĐỘ nhận biếTtải về 61.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2018
Kích61.31 Kb.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

HÌNH HỌC 10 – HỌC KỲ I

CẤP ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1.Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. B.

C. D.

Câu 2. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. B.

C. D.

Câu 3. Gọi B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. B.

C. Hai véc tơ cùng hướng D.

Câu 4. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ bằng vecto là:

A. B.

C. D.

Câu 5. Tam giác ABC với A( -5; 6); B (-4; -1) và C(3; 4). Trọng tâm G của tam giác ABC là:

A. (2;3) B. (-2; 3) C. (-2; -3) D. (2;-3)

Câu 6. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng A(-2;4), B(4;0) là:

A. (1;2) B. (3;2) C. (-1;2) D. (1;-2)

Câu 7. Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng?

A. B. C. D. _DAK

Câu 8. Giá trị của cos300 + sin600 bằng bao nhiêu?

A. ` B. C. D. _DAK

Câu 9. Giá trị của tan450 + cot1350 bằng bao nhiêu?

A. 2 B. 0 C. D. _DAK

Câu 10. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. cùng phương

C. vuông góc với D. = -

CẤP ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 11. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. B. , với mọi điểm O.

C. D.

Câu 12. Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho . Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây:

H 1


H 2


H 3


H 4A. H 3 B. H4 C. H1 D. H2

Câu 13. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. B.

C. D.

Câu 14. Cho tứ giác ABCD. Nếu thì ABCD là hình gì? Tìm đáp án sai

A. Hình bình hành B. hình vuông.

C. Hình chữ nhật D. Hình thang

Câu 15. Cho ,,.Tọa độ của :

A. (10; -15) B. (15; 10) C. (10; 15) D. (-10; 15)

Câu 16. Cho M(2; 0), N(2; 2), N là trung điểm của đoạn thẳng MB. Khi đó tọa độ B là:

A. (-2;-4) B. (2;-4) C. (-2;4) D. (2;4

Câu 17. Cho tam giác ABC với A( -3 ; 6); B ( 9; -10) và G( ; 0) là trọng tâm. Tọa độ C là:

A. C( 5; -4) B. C( 5; 4)

C. C( -5; 4) D. C( -5; -4

Câu 18. Cho =3 -4= -. Tìm phát biểu sai:

A.  = 5 B.  = 0

C. - =( 2; -3) D.  =

Câu 19. Tam giác ABC, biết A(5; -2), B(0; 3), C(-5; -1). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ:

A. (0; 0) B. (10; 0) C. (1; -1) D. (0; 11

Câu 20. Cho 4 điểm A(3; 1), B(2; 2), C(1; 6), D(1; -6). Điểm G(2; -1) là trọng tâm của tam giác nào?

A. B. C. D.

Câu 21. Cho hai điểm A(3; -4), B(7; 6). Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là?

A. (2; -5) B. (5; 1) C. (-5; -1) D. (-2; -5)

Câu 22. Cho hai điểm M(8; -1) và N(3; 2). Nếu P là diểm đối xứng với điểm M qua điểm N thì P có tọa độ là:

A. (-2; 5) B. (13; -3) C. (11; -1) D. (11/2; 1/2 )

CẤP ĐỘ VẬN DỤNG THẤP

Câu 23. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướn

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau

B. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ – không

C. Tổng của hai vectơ khác vectơ –không là 1 vectơ khác vectơ -không

D. Hai vectơ cùng phương với 1 vec tơ khác thì 2 vec tơ đó cùng phương với nha

Câu 25. Cho ABC có trọng tâm G và M là trung điểm của BC. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng ?

A. B.

C. D.

Câu 26. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Câu nào sau đây đúng?

A. B.

C. D. Cả ba đều đúng

Câu 27. Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vecto nào sau đây cùng hướng ?

A. B.

C. D.

Câu 28. Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điẻm O là trung điểm của đoạn AB.

A. OA = OB B.

C. D.

Câu 29. Cho 4 điểm bất kỳ A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây là đúng:

A. B.

C. D.

Câu 30. Trong mp Oxy cho có A(2 ;1), B( -1; 2), C(3; 0). Tứ giác ABCE là hình bình hành khi tọa độ đỉnh E là cặp số nào dưới đây?

A. (0; -1) B. (1; 6) C. (6; -1) D. (-6; 1)

Câu 31. Cho A(0; 3), B(4;2). Điểm D thỏa , tọa độ D là:

A. (-3; 3) B. (8; -2) C. (-8; 2) D. (2; )

Câu 32. Tam giác ABC có C(-2 -4), trọng tâm G(0; 4), trung điểm cạnh BC là M(2; 0). Tọa độ A và B là:

A. A(4; 12), B(4; 6) B. A(-4;-12), B(6;4)

C. A(-4;12), B(6;4) D. A(4;-12), B(-6;4)

Câu 33. Cho ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Khi đó tích vô hướng bằng:

A. B.

C. D. _DAK

Câu 34. Cho các điểm A(1; 1), B(2; 4), C(10; -2). Khi đó tích vô hướng bằng:

A. 30 B. 10 C. -10 D. -3

Câu 35. Cho các điểm A(1; 2), B(-1; 1), C(5; -1). Giá trị của cos bằng :

A. B. C. D. _DAK

Câu 36. Cho 4 điểm A(1; 2), B(-1; 3), C(-2; -1), D(0; -2). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. ABCD là hình vuông B. ABCD là hình chữ nhật

C. ABCD là hình thoi D. ABCD là hình bình hành

Câu 37. Cho . Giá trị của biểu thức là:

A. 18 B. C. 28 D. 2

Câu 38. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

A. B.

C. D.

CẤP ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 39. Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Khi đó vectơ là:

A. B. C. D.

Câu 40. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Khi đó bằng:

A. B. C. D.

Câu 41. Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4a và AD = 3a thì độ dài = ?

A. 7a B. 6a C. 2a D. 5

Câu 42. Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a. Độ dài bằng

A. a B. 2a C. a D. aCâu 43. Cho tam giác đều ABC có cạnh a. Giá trị bằng bao nhiêu ?

A. 2a B. a C. D.Câu 44. Cho M(2; 0), N(2; 2), P(-1; 3) là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của ABC.

Tọa độ B là:A. (1; 1) B. (-1; -1) C. (-1; 1) D. Đáp số khác

Câu 45. Trong mpOxy, cho tam giác MNP có M(1;-1),N(5;-3) và P thuộc trục Oy ,trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox .Toạ độ của điểm P là

A. (0;4) B. (2;0) C. (2;4) D. (0;2)

Câu 46. Cho hai điểm A(1;-2), B(2; 5). Với điểm M bất kỳ, tọa độ véc tơ

A. (1;7) B. (-1;-7) C. (1;-7) D. (-1;7)

Câu 47. Cho =(1; 2) và = (3; 4). Vec tơ = 2+3 có toạ độ là

A. =( 10; 12) B. =( 11; 16)

C. =( 12; 15) D. = ( 13; 14

Câu 48. Cho =( 1; 2) và = (3; 4); cho = 4- thì tọa độ của là:

A. =( -1; 4) B. =( 4; 1)

C. =(1; 4) D. =( -1; -4

Câu 49. Cho A(1;2), B(-2;6). Điểm M trên trục Oy sao cho ba điểm A,B, M thẳng hàng thì tọa độ điểm M là:

A. (0;) B. (0;-) C. (;0) D. (-;0)

Câu 50. Cho M(1;0), N(), P( ) lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A là:

A. A(2; ) B. A (-1; -2) C. A (-2; -1) D. A (-1; 2)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương