Câu 4: Cho dãy gồm n số nguyên a1, a2tải về 12.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2018
Kích12.35 Kb.

Trường THPT Lê Quý Đôn KỲ THI CHỌN HSG TRƯỜNG Năm học 2009 – 2010

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (5 điểm)

Hãy lập trình: • Nhập xâu bất kỳ từ bàn phím.

 • Viết các hàm chuẩn hóa xâu theo các quy tắc sau:

  • Xóa các dấu cách ở đầu xâu nếu có

  • Xóa các dấu cách ở cuối xâu nếu có

  • Thay dãy nhiều dấu cách liên tiếp bằng một dấu cách

 • Đưa kết quả đã chuẩn hóa ra màn hình

Câu 2: (5 điểm)

Cho một mảng một chiều gồm n phần tử số nguyên. Hãy viết chương trình sắp xếp mảng tăng dần, sau đó chèn vào A một số nguyên k sao cho vẫn đảm bảo A là dãy tăng.Câu 3: (5 điểm)

Cho mảng A[1..N, 1..M] chứa các số nguyên.

Hãy sắp xếp lại các giá trị của ô trong A sao cho


  • A[i,1] ≤ A[i,2] ... ≤A[i,M]

  • A[1.j] ≤ A[2,j] ... ≤A[N,j]

Dữ liệu: Cho trong file INPUT.TXT gồm N+1 dòng

+ Dòng 1: chứa hai số N và M

+ Dòng i+1 (1 ≤ i ≤ N): ghi M số A[i,1], A[i,2], ..., A[i,N]

Các số ghi trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản OUTPUT.TXT

Ví dụ:


INPUT.TXT

OUTPUT.TXT

5 8

1 3 9 8 3 2 4 5

5 2 4 1 6 1 7 9

4 3 3 4 1 2 3 2

5 3 8 1 6 3 5 4

8 2 1 2 1 1 3 4


1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 3 3

3 3 3 3 3 3 4 4

4 4 4 4 5 5 5 5

6 6 7 8 8 8 9 9

Câu 4: (5 điểm)

Cho dãy gồm n số nguyên a1, a2, ..., an. Tìm dãy con gồm một hoặc một số phần tử liên tiếp của dãy đã cho với tổng các phần tử trong dãy là lớn nhất.Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SUBSEQ.INP

- Dòng đầu tiền chứa số nguyên d­ương n (n < 106).

- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số ai (|ai| < 1000).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SUBSEQ.OUT

- Dòng đầu tiên ghi vị trí của phần tử đầu tiên của dãy con tìm được.

- Dòng thứ hai ghi vị trí của phần tử cuối cùng của dãy con tìm được

- Dòng thứ ba ghi tổng các phần tử của dãy con tìm được.Ví dụ:

SUBSEQ2.INP

SUBSEQ2.OUT

8

12


-14

1

23-6

22

-3413

3

6

40

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương