Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc kính gửi giámtải về 17.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích17.21 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số: 957/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011- 2012

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ QuyÕt ®Þnh sè 2094/Q§-BGD§T ngµy 20/5/2011 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ việc ban hành khung kÕ ho¹ch thêi gian n¨m häc 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 702/TTr- SGD&ĐT ngày 04/7/2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011- 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX: ngày 22/8/2011.

2. Ngày khai giảng năm học mới chung cho các cấp học: ngày 05/9/2011.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

a) Đối với giáo dục mầm non, tiểu học: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 22/8/2011 đến ngày 30/12/2011 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I vào ngày 31/12/2011).

- Học kỳ II: Từ ngày 03/01/2012 đến ngày 15/5/2012 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán 08 ngày).

b. Đối với giáo dục THCS, THPT: Có 37 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 22/8/2011 đến ngày 30/12/2011 (bao gồm 19 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I vào ngày 31/12/2011).

- Học kỳ II: Từ ngày 03/01/2012 đến ngày 22/5/2012 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán 08 ngày). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2012 dành cho ôn thi tốt nghiệp.

c. Đối với giáo dục thường xuyên: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 23/8/2011 đến ngày 30/12/2011 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I vào ngày 31/12/2011).

- Học kỳ II: Từ ngày 03/01/2012 đến ngày 15/5/2012 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán 08 ngày).

4. Ngày kết thúc năm học: 25/5/2012.

5. Thi học sinh giỏi:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 10/4/2012.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vµo ngày 11, 12/01/2012.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2012.

7. Thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2011-2012 vào các ngày 02, 03, 04/6/2012.

8. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2012-2013 hoàn thành trước ngày 25/7/2012.

9. Nghỉ Tết Nguyên đán cho tất cả các cấp học từ ngày 20/01/2012 (Thứ Sáu - 27 Tết) đến hết ngày 29/01/2012 (Chủ nhật - mùng 7 Tết).

10. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là hai tháng.

11. Các ngày nghỉ lễ trong năm ®­îc thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ vào các quy định tại Điều 1 của quyết định này tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch thời gian năm học đúng quy định.- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương