ChưƠng thứ nhứT 6 A. NỀn tảng chánh trị CỦA ÐẠO 6tải về 1.02 Mb.
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2018
Kích1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27MỤC LỤC


Trang

MỤC LỤC 2

INDEX 10


LỜI TỰA 1

FOREWORD 3

NỘI DUNG 6

CHƯƠNG THỨ NHỨT 6

A. NỀN TẢNG CHÁNH TRỊ CỦA ÐẠO 6

HIỆP THIÊN ÐÀI 6

TENOR 8

CHARPTER ONE 8A. POLITICS BASIS OF RELIGIONS 8

DIVINE ALLIANCE PALACE 8

CỬU TRÙNG ĐÀI 14

PALACE OF NINE DIVINE PLANES/CỬU TRÙNG ĐÀI 16

  17

B. NGUYÊN TẮC CAI TRỊ CỦA ÐẠO 19B. GOVERNING PRINCIPLE OF CAODAISM 20

CHƯƠNG THỨ HAI 21

CÁC TRỊ QUYỀN TRONG NỀN CHÁNH TRỊ ÐẠO 21

QUYỀN LẬP PHÁP: QUYỀN VẠN LINH 21

 Nói về Quyền Lập Pháp tức là Quyền Vạn Linh: 21

CHAPTER TWO 22

CONTROL POWERS IN RELIGIOUS POLITICS 22

LEGISLATIVE POWER: POWER OF ALL CREATURES 22

Legislative Power named Power of All Creatures: 22

 Sự lợi ích của chế độ nhiều Nghị Hội trong Quyền Lập Pháp 26

 Cách Tổ Chức Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh 26

The advantage of many Assemblies in Legislative Power 27

Organizing Method of Three Assemblies Founding Power of All Creatures 27

HỘI NHƠN SANH 28

POPULAR COUNCIL 29

HỘI THÁNH 63

SACERDOTAL COUNCIL 64

THƯỢNG HỘI 81

UPPER COUNCIL 82

Từ Hàn Thượng Hội 84

Secretary of Upper Council 85

HIẾN PHÁP CỦA ÐẠO 


(Pháp Chánh Truyền) 94

RELIGIOUS CONSTITUTION 95

(Constitution Law of Caodaism) 95

[Pháp Chánh Truyền] 95

CHƯƠNG THỨ BA 101

CỬU TRÙNG ÐÀI QUYỀN HÀNH CHÁNH 101

TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CỦA ÐẠO 101

CHAPTER THREE 102

EXECUTIVE POWER OF PALACE OF 102

NINE DIVINE PALACE 102

ADMINISTRATION ORGANIZATION OF CAODAISM 102

BẢNG TỔ CHỨC QUYỀN HÀNH CHÁNH


  103

ORGANIZATION MAP OF ADMINISTRATION POWER 104

HÀNG PHẨM ÐỐI QUYỀN 105

SYMATRIC RANKS OF POWER 106

QUYỀN HÀNH 107

POWER 108

THIÊN PHỤC 119

RELIGIOUS VESTMENT 120

PHƯƠNG PHÁP LẬP VỊ 123

VÀO THÁNH THỂ CỦA ÐỨC CHÍ TÔN 123

METHOD OF FOUNDING POSITION INTO THE HOLY BODY OF SUPREME BEING 124

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦU PHONG NGOÀI MẶT LUẬT CHÁNH TRỊ SỰ 5 NĂM. 133

CASES OF INVESTITURE REQUEST OUTSIDE LAW OF CHÁNH TRỊ SỰ WITH 5 YEARS 134

CHƯƠNG THỨ TƯ 140

HIỆP THIÊN ÐÀI QUYỀN TƯ PHÁP 140

CHAPTER FOUR 141

PALACE OF DIVINE ALLIANCE WITH 141

PRIVATE POWER 141

QUYỀN HÀNH HIỆP THIÊN ÐÀI (tiếp theo)
CHI PHÁP, CHI ÐẠO, CHI THẾ 162

CHI PHÁP 162

POWER OF DIVINE ALLIANCE PALACE (continue) 163

DHARMA BRANCH, RELIGION BRANCH, SECULAR BRANCH 163

DHARMA BRANCH 163

CHI ÐẠO 166

RELIGIOUS BRANCH 167

CHI THẾ 172

SECULAR BRANCH 174

GIẢI THÍCH THÊM 188

QUYỀN HÀNH CỦA HIỆP THIÊN ÐÀI 188

MORE EXPLANATION FOR POWER OF DIVINE ALLIANCE PALACE 189

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI CÒN CÓ PHẨM NÀO? 190

IS THERE ANY DIGNITARY OF DIVINE ALLIANCE PALACE ELSE? 192

SẮC PHỤC CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI
THUỘC CÁC PHẨM DƯỚI 195

ÐỐI PHẨM CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI


VỚI CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ÐÀI 195

RELIGIOUS VESTMENT OF LOWER DIGNITARY OF DIVINE ALLIANCE PALACE 196

DIGNITARY OF DIVINE ALLIANCE PALACE CORRESPONDING TO DIGNITARY OF PALACE OF NINE DIVINE PLANES 196

SỰ TỔ CHỨC CỦA QUYỀN TƯ PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀI 201

TÒA ÐẠO (tức là PHÁP CHÁNH) 201

ORGANIZATION OF PRIVATE POWER OF DIVINE ALLIANCE PALACE 202

RELIGIOUS TRIBINAL (it means to the JUSTICE) 202

HÌNH ÁN CỦA PHÁP CHÁNH HIỆP THIÊN ÐÀI 225

PUNISHMENTS OF JUSTICE OF DIVINE ALLIANCE PALACE 226

PHẠM PHÁP 227

OFFEND LEGISLATION 229

PHẠM LUẬT 231

OFFEND LAW 233

QUYỀN GIÁM SÁT VÀ QUYỀN BÃI MIỄN


CỦA PHÁP CHÁNH 238

OBSERVING AND REVOKING POWER OF JUSTICE DEPARTMENT 239

CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN 240

LUẬT TUYỂN CHỌN 240

CHARITY BODY 241

ELECTION LAW 241

LUẬT CẦU PHONG 245

LAW OF INVESTITURE REQUEST 246

SẮC PHỤC CỦA CHỨC SẮC PHƯỚC THIỆN 248

RELIGIOUS VESTMENT OF DIGNITARY OF CHARITY BODY 249

THỂ LỆ ÐẠI HỘI PHƯỚC THIỆN 250

 REGULATION OF GREAT ASSEMBLY OF CHARITY BODY 251

PHẦN TẠO CƠ SỞ 253

BUILDING ESTABLISHMENTS 255

CHƯƠNG THỨ NĂM 258

SO SÁNH CHÁNH TRỊ ÐỜI VÀ CHÁNH TRỊ ÐẠO 258

CHÁNH TRỊ ÐỜI 258

QUÂN CHỦ 258

CHAPTER FIVE 259

COMPARISON BETWEEN SECULAR POLITICS AND RELIGIOUS POLITICS 259

SECULAR POLITICS 259

MONARCHY 259

QUÂN CHỦ LẬP HIẾN 260

CONSTITUENT MONARCHY 261

1. QUÂN CHỦ LẬP HIẾN ANH 262

1. CONSTITUENT MONARCHY OF ENGLAND 264

2. QUÂN CHỦ LẬP HIẾN NHỰT 265

DÂN CHỦ 266

2. CONSTITUENT MONARCHY OF JAPAN 267

DEMOCRATIC 267

KHUYNH HƯỚNG CỦA CÁC QUỐC GIA 271

CHÁNH TRỊ ÐẠO 273

TENDENCY OF COUNTRIES 275

RELIGIOUS POLITICS 275


INDEX


Page

MỤC LỤC 2

INDEX 10


LỜI TỰA 1

FOREWORD 3

NỘI DUNG 6

CHƯƠNG THỨ NHỨT 6

A. NỀN TẢNG CHÁNH TRỊ CỦA ÐẠO 6

HIỆP THIÊN ÐÀI 6

TENOR 8

CHARPTER ONE 8A. POLITICS BASIS OF RELIGIONS 8

DIVINE ALLIANCE PALACE 8

CỬU TRÙNG ĐÀI 14

PALACE OF NINE DIVINE PLANES/CỬU TRÙNG ĐÀI 16

  17

B. NGUYÊN TẮC CAI TRỊ CỦA ÐẠO 19B. GOVERNING PRINCIPLE OF CAODAISM 20

CHƯƠNG THỨ HAI 21

CÁC TRỊ QUYỀN TRONG NỀN CHÁNH TRỊ ÐẠO 21

QUYỀN LẬP PHÁP: QUYỀN VẠN LINH 21

 Nói về Quyền Lập Pháp tức là Quyền Vạn Linh: 21

CHAPTER TWO 22

CONTROL POWERS IN RELIGIOUS POLITICS 22

LEGISLATIVE POWER: POWER OF ALL CREATURES 22

Legislative Power named Power of All Creatures: 22

 Sự lợi ích của chế độ nhiều Nghị Hội trong Quyền Lập Pháp 26

 Cách Tổ Chức Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh 26

The advantage of many Assemblies in Legislative Power 27

Organizing Method of Three Assemblies Founding Power of All Creatures 27

HỘI NHƠN SANH 28

POPULAR COUNCIL 29

HỘI THÁNH 63

SACERDOTAL COUNCIL 64

THƯỢNG HỘI 81

UPPER COUNCIL 82

Từ Hàn Thượng Hội 84

Secretary of Upper Council 85

HIẾN PHÁP CỦA ÐẠO 


(Pháp Chánh Truyền) 94

RELIGIOUS CONSTITUTION 95

(Constitution Law of Caodaism) 95

[Pháp Chánh Truyền] 95

CHƯƠNG THỨ BA 101

CỬU TRÙNG ÐÀI QUYỀN HÀNH CHÁNH 101

TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CỦA ÐẠO 101

CHAPTER THREE 102

EXECUTIVE POWER OF PALACE OF 102

NINE DIVINE PALACE 102

ADMINISTRATION ORGANIZATION OF CAODAISM 102

BẢNG TỔ CHỨC QUYỀN HÀNH CHÁNH


  103

ORGANIZATION MAP OF ADMINISTRATION POWER 104

HÀNG PHẨM ÐỐI QUYỀN 105

SYMATRIC RANKS OF POWER 106

QUYỀN HÀNH 107

POWER 108

THIÊN PHỤC 119

RELIGIOUS VESTMENT 120

PHƯƠNG PHÁP LẬP VỊ 123

VÀO THÁNH THỂ CỦA ÐỨC CHÍ TÔN 123

METHOD OF FOUNDING POSITION INTO THE HOLY BODY OF SUPREME BEING 124

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦU PHONG NGOÀI MẶT LUẬT CHÁNH TRỊ SỰ 5 NĂM. 133

CASES OF INVESTITURE REQUEST OUTSIDE LAW OF CHÁNH TRỊ SỰ WITH 5 YEARS 134

CHƯƠNG THỨ TƯ 140

HIỆP THIÊN ÐÀI QUYỀN TƯ PHÁP 140

CHAPTER FOUR 141

PALACE OF DIVINE ALLIANCE WITH 141

PRIVATE POWER 141

QUYỀN HÀNH HIỆP THIÊN ÐÀI (tiếp theo)
CHI PHÁP, CHI ÐẠO, CHI THẾ 162

CHI PHÁP 162

POWER OF DIVINE ALLIANCE PALACE (continue) 163

DHARMA BRANCH, RELIGION BRANCH, SECULAR BRANCH 163

DHARMA BRANCH 163

CHI ÐẠO 166

RELIGIOUS BRANCH 167

CHI THẾ 172

SECULAR BRANCH 174

GIẢI THÍCH THÊM 188

QUYỀN HÀNH CỦA HIỆP THIÊN ÐÀI 188

MORE EXPLANATION FOR POWER OF DIVINE ALLIANCE PALACE 189

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI CÒN CÓ PHẨM NÀO? 190

IS THERE ANY DIGNITARY OF DIVINE ALLIANCE PALACE ELSE? 192

SẮC PHỤC CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI
THUỘC CÁC PHẨM DƯỚI 195

ÐỐI PHẨM CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI


VỚI CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ÐÀI 195

RELIGIOUS VESTMENT OF LOWER DIGNITARY OF DIVINE ALLIANCE PALACE 196

DIGNITARY OF DIVINE ALLIANCE PALACE CORRESPONDING TO DIGNITARY OF PALACE OF NINE DIVINE PLANES 196

SỰ TỔ CHỨC CỦA QUYỀN TƯ PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀI 201

TÒA ÐẠO (tức là PHÁP CHÁNH) 201

ORGANIZATION OF PRIVATE POWER OF DIVINE ALLIANCE PALACE 202

RELIGIOUS TRIBINAL (it means to the JUSTICE) 202

HÌNH ÁN CỦA PHÁP CHÁNH HIỆP THIÊN ÐÀI 225

PUNISHMENTS OF JUSTICE OF DIVINE ALLIANCE PALACE 226

PHẠM PHÁP 227

OFFEND LEGISLATION 229

PHẠM LUẬT 231

OFFEND LAW 233

QUYỀN GIÁM SÁT VÀ QUYỀN BÃI MIỄN


CỦA PHÁP CHÁNH 238

OBSERVING AND REVOKING POWER OF JUSTICE DEPARTMENT 239

CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN 240

LUẬT TUYỂN CHỌN 240

CHARITY BODY 241

ELECTION LAW 241

LUẬT CẦU PHONG 245

LAW OF INVESTITURE REQUEST 246

SẮC PHỤC CỦA CHỨC SẮC PHƯỚC THIỆN 248

RELIGIOUS VESTMENT OF DIGNITARY OF CHARITY BODY 249

THỂ LỆ ÐẠI HỘI PHƯỚC THIỆN 250

 REGULATION OF GREAT ASSEMBLY OF CHARITY BODY 251

PHẦN TẠO CƠ SỞ 253

BUILDING ESTABLISHMENTS 255

CHƯƠNG THỨ NĂM 258

SO SÁNH CHÁNH TRỊ ÐỜI VÀ CHÁNH TRỊ ÐẠO 258

CHÁNH TRỊ ÐỜI 258

QUÂN CHỦ 258

CHAPTER FIVE 259

COMPARISON BETWEEN SECULAR POLITICS AND RELIGIOUS POLITICS 259

SECULAR POLITICS 259

MONARCHY 259

QUÂN CHỦ LẬP HIẾN 260

CONSTITUENT MONARCHY 261

1. QUÂN CHỦ LẬP HIẾN ANH 262

1. CONSTITUENT MONARCHY OF ENGLAND 264

2. QUÂN CHỦ LẬP HIẾN NHỰT 265

DÂN CHỦ 266

2. CONSTITUENT MONARCHY OF JAPAN 267

DEMOCRATIC 267

KHUYNH HƯỚNG CỦA CÁC QUỐC GIA 271

CHÁNH TRỊ ÐẠO 273

TENDENCY OF COUNTRIES 275

RELIGIOUS POLITICS 275
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương