Chương II phụ LỤc và MỘt số YẾu cầu thực hiện luận văNtải về 77.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2020
Kích77.61 Kb.

Chương II

PHỤ LỤC VÀ MỘT SỐ YẾU CẦU THỰC HIỆN LUẬN VĂN

SAU ĐẠI HỌC

    1. Yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày đối với luận văn thạc sĩ:

 1. Yêu cầu về chuyên môn:

Luận văn là một công trình khoa học độc lập của học viên cao học, là một yêu cầu bắt buộc nhằm đánh giá khả năng của học viên trong việc ứng dụng các nội dung môn học trong chương trình để giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn hoặc thực hiện một nghiên cứu mang tính học thuật.

 1. Yêu cầu về quy mô và hình thức trình bày:

1.2.1. Quy mô và cấu trúc của Luận văn

Luận văn được trình bày từ 20.000 đến 25.000 chữ (khoảng 60 đến 80 trang, không kể các trang ảnh, tài liệu tham khảo và phụ lục kèm theo). Số chương của mỗi luận văn thông thường bao gồm các nội dung sau: 1. Phần đặt vấn đề: (1-2 trang)

Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

 1. Chương 1: Tổng quan (15-20 trang)

Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài Luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết (mục tiêu nghiên cứu)

 1. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (2-6 trang)

Địa điểm, thời gian nghiên cứu, chọn đối tượng, cỡ mẫu, các chỉ tiêu nghiên cứu, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu sẽ được sử dụng trong luận văn.

 1. Chương 3: Kết quả nghiên cứu (20-25 trang)

 2. Chương 4: Bàn Luận (20-25 trang)

Chương 3 và 4: Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo, có biện luận, phân tích so sánh, lý giải sự khác biệt

 1. Kết luận: (1-2 trang)

Trình bày những kết quả mới và nổi bật của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Kết luận phải tương xứng với mục tiêu nghiên cứu.

 1. Kiến nghị (không bắt buộc):

Dựa trên kết quả đã nghiên cứu đề xuất về những nghiên cứu tiếp theo.

1.2.2. Về hình thức trình bày

 1. Hình thức thể hiện tổng quan bao gồm các phần sau:

  • Các trang bìa, gồm:

   • Bìa mềm (dùng cho bảo vệ luận văn)/ bìa cứng (để nộp lưu thư viện sau khi bảo vệ thành công) dùng in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt màu bìa theo quy định của nhà trường trong bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Y Hà Nội (xem Phụ lục 1)

   • Trang phụ bìa (xem Phụ lục 2).

  • Lời cảm ơn: được đặt ở ngay sau trang phụ bìa

  • Lời cam đoan

  • Mục lục: (xem Phụ lục 3)

  • Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

  • Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ

  • Đặt vấn đề (từ đây bắt đầu đánh số trang theo chữ số Ả rập: 1, 2, 3, .....)

  • Chương 1

  • Chương 2

  • Chương 3

  • Chương 4

  • Kết luận

  • Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn và được trình bày theo quy định.

  • Phụ lục.

  • Gáy luận văn in các thông tin: Họ tên học viên, chuyên ngành đào tạo, Hà Nội-năm.

 1. Về chi tiết trình bày:

Luận văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, các số liệu không trình bày nhiều lần để kéo dài trang luận văn (ví dụ: cùng 1 kết quả không được biểu diễn bằng bảng và cả đồ thị); luận văn phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

  • Soạn thảo văn bản:

Luận văn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang, và đánh số trang từ phần đặt vấn đề theo chữ số Ả Rập (1,2,3...)

  • Tiểu mục:

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).

  • Bảng biểu, hình vẽ, phương trình:

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Y tế - 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong Danh mục Tài liệu tham khảo. Tên của bảng ghi phía trên bảng và tên hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ.

  • Viết tắt:

Hạn chế sử dụng chữ viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn hoặc có tính phổ biến. Nếu luận văn phải sử dụng nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các từ viết tắt.

  • Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn:

 • Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn. Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong luận văn, không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp...Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Không nên dùng luận văn, luận án, Website và hạn chế dùng sách giáo khoa làm tài liệu tham khảo.

 • Một tài liệu tham khảo đư­ợc trình bày như­ sau: Họ và tên tác giả được viết đầy đủ đối với tên người Việt Nam; Họ (viết đầy đủ), tên gọi và tên đệm (viết tắt) đối với tên người nước ngoài. Nếu bài báo có nhiều tác giả, cần ghi tên 3 tác giả đầu và cộng sự, năm xuất bản (trong ngoặc đơn), tên bài báo (in đứng), tên tạp chí (in nghiêng), tập (và hoặc số- in đậm), trang. Ví dụ:

    1. Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự. (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học, 3, 30-37.

    2. Zafar M.B., Terris M.K, Honjo T, et al. (2001). Prostate cancer detection. J.Urol. 116, 100-103.

 • Nếu tài liệu tham khảo là sách hay luận văn, luận án ghi như sau: Tên tác giả/hoặc chủ biên/hoặc cơ quan ban hành (ghi thường); năm xuất bản (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn); tên sách/hay tên đề tài luận án, luận văn (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên sách hay luận án/luận văn); nhà xuất bản/hay tên cơ sở đào tạo đối với luận văn, luận án (ghi thường, đặt dấu phẩy cuối nhà xuất bản hoặc cơ sở đào tạo); nơi xuất bản (ghi thường, đặt dấu chấm kết thúc). Ví dụ

 1. Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Thị Hương (2010), Đại cương về nhân học trong Y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 2. Nguyễn Hoàng Thanh (2011), Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

 • Trích dẫn:

 • Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41].

 • Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận án không được duyệt để bảo vệ.

  • Phụ lục của luận văn:

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, danh sách bệnh nhân theo đúng quy định (không ghi đầy đủ họ tên, có mã hồ sơ, xác nhận của cơ sở nghiên cứu và thầy hướng dẫn)…Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bầy tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

  • Gáy luận văn:

In các thông tin: Họ tên học viên, chuyên ngành đào tạo và Hà Nội-năm …

    1. Bảo vệ Luận văn:

 1. Trong buổi bảo vệ, học viên sử dụng Power Point khi trình bày nội dung luận văn trước hội đồng.

 2. Thời gian trình bày tối đa là 20 phút, sau đó học viên trả lời các câu hỏi của Hội đồng chấm luận văn.

 3. Điểm của Luận văn được công bố ngay sau khi kết thúc buổi bảo vệ.

PHỤ LỤC 1

MẪU BÌA LUẬN VĂN Khổ 210 x 297 mm


HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂNBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

(Lôgô trường ĐHY Hà Nội)

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

CHUYÊN NGÀNHTÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂNLUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌCHÀ NỘI- NĂM...

Hà Nội – NămPHỤ LỤC 2: MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN VĂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

(Lôgô trường ĐHY Hà Nội)

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN


Chuyên ngành:

Mã số :


LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:


Hà Nội - Năm


PHỤ LỤC 3: MẪU MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trang


Lời cảm ơn

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ....

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1-

1.1. . . . . . .

1.2. . . . . . .

Chương 2 - . . . . .

2.1. . . . . . .

. . . . .

Chương 3 -

Chương 4-

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Tài liệu tham khảo và trích dẫn

Tài liệu tham khảo

*/Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn. Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong luận văn, không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp...Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Không nên dùng luận văn, luận án, Website và hạn chế dùng sách giáo khoa làm tài liệu tham khảo.

*/Một tài liệu tham khảo đư­ợc trình bày như­ sau: Họ và tên tác giả được viết đầy đủ đối với tên người Việt Nam; Họ (viết đầy đủ), tên gọi và tên đệm (viết tắt) đối với tên người nước ngoài. Nếu bài báo có nhiều tác giả, cần ghi tên 3 tác giả đầu và cộng sự, năm xuất bản (trong ngoặc đơn), tên bài báo (in đứng), tên tạp chí (in nghiêng), tập (và hoặc số- in đậm), trang. Ví dụ:


 1. Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự. (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học, 3, 30-37.

 2. Zafar M.B., Terris M.K, Honjo T, et al. (2001). Prostate cancer detection. J.Urol. 116, 100-103.

Nếu tài liệu tham khảo là sách hay luận văn, luận án ghi như sau:

 • Tên tác giả (hoặc chủ biên) hoặc cơ quan ban hành: Ghi thường

 • Năm xuất bản: Đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.

 • Tên sách (hay tên đề tài luận án, luận văn): in nghiêng, dấu phẩy cuối tên sách hay luận án/luận văn.

 • Nhà xuất bản (hay tên cơ sở đào tạo đối với luận văn/luận án): Ghi thường, đặt dấu phẩy cuối nhà xuất bản hoặc cơ sở đào tạo.

 • Nơi xuất bản: Ghi thường, đặt dấu chấm kết thúc

Ví dụ

 1. Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Thị Hương (2010), Đại cương về nhân học trong Y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 2. Nguyễn Hoàng Thanh (2011), Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Trích dẫn:

*Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41].*Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận án không được duyệt để bảo vệ.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương