Chủ nhiệm Bộ môn Phan Nguyên Hải ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNGtải về 87.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích87.72 Kb.

BỘ MÔN DUYỆT

Chủ nhiệm Bộ môn

Phan Nguyên HảiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG

(Dùng cho 45 tiết giảng)

Học phần: LT Visual Basic

Nhóm môn học:Cao đẳng CNTT

Bộ môn: CNPM.

Khoa : CNTT


Thay mặt nhóm

môn học

Hồ Nhật Quang
Thông tin về nhóm môn học

TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

1

Hồ Nhật Quang

GV

ThS

2

Phạm Văn Việt

GVC

TS

3

Phan Việt Anh

GV

ThS

Địa điểm làm việc: Nhà A2 - Bộ môn CNPM – Khoa CNTT

Điện thoại, email: 069.515.338; honhatquang@mta.edu.vn
Bài giảng 1: Giới thiệu về .Net Framework & Visual Basic.NET

Chương I Mục 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 1

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về .Net Framework và ngôn ngữ VB.Net;

 • Bộ công cụ Visual Studio 2008/2010;

 • Các thành phần chính của ngôn ngữ VB.Net;

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.1. GIỚI THIỆU VỀ .NET FRAMEWORK (1 tiết)

1.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA VB.NET (1 tiết)

- Kiểu dữ liệu

- Biến

- Hằng


- Biểu thức

1.3. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (1.5 tiết)

- Lệnh gán

- Cấu trúc rẽ nhánh

- Cấu trúc lựa chọn

- Vòng lặp for

- Vòng lặp while1.4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (1.5 tiết)

- Mảng


- Chuỗi ký tự

- Kiểu liệt kê

- Không gian tên

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Cài đặt bộ công cụ Visual Studio 2008

Đọc chương 1, 2 các tài liệu [1], [2], [5]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 2 tài liệu [5]


Bài giảng 2: Giới thiệu về .Net Framework & Visual Basic.NET

Chương I Mục 1.5 + bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 2

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2008/2010 để soạn thảo, biên dịch một số đoạn chương trình đơn giản trên ngôn ngữ VB.Net

 • Nắm chắc các thành phần chính của ngôn ngữ VB.Net;

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 1 (1 tiết)

- Cài đặt Visual Studio

- Các thành phần của bộ công cụ

- Một số các cửa sổ làm việc chính

- Một số quy tắc

- Soạn thảo một chương trình ứng dụng đơn giản

- Vào ra trên Console Application

BÀI THỰC HÀNH 2 (1 tiết)

- Khai báo biến, hằng

- Bài tập về Cấu trúc rẽ nhánh if

- Bài tập về Cấu trúc lựa chọn Select…Case (switch…case)

- Bài tập về Vòng lặp

BÀI THỰC HÀNH 3 (1 tiết)

- Bài tập về Mảng: khai báo, sắp xếp, tìm kiếm

-Bài tập về Chuỗi ký tự

- Bài tập về Kiểu liệt kê- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Cài đặt bộ công cụ Visual Studio 2008

Đọc chương 1, 2 các tài liệu [1], [2], [5]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 2 tài liệu [5]


Bài giảng 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI VISUAL BASIC.NET

Chương II Mục 2.1 + 2.2

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 3

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về lập trình hướng đối tượng;

 • Hướng đối tượng trong ngôn ngữ VB.Net;

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

2.1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (1.5 tiết)

- Giới thiệu

- Các tính chất của lập trình hướng đối tượng

- Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

2.2. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI VB.NET (3.5 tiết)

- Lớp


- Phương thức

- Thuộc tính

- Thừa kế

- Nạp chồng

- Đa hình

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2], [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 3 tài liệu [5]
Bài giảng 4: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI VB.NET

Chương II Mục 2.3 + bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 4

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm chắc các khái niệm về hướng đối tượng;

 • Sử dụng ngôn ngữ VB.Net trong lập trình hướng đối tượng;

 • Giải một số bài toán hướng đối tượng trên VB.NET.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

2.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 4 (1 tiết)

- Thiết kế lớp trên VB.Net

- Hàm khởi tạo

- Triệu gọi đối tượng

- Gán giá trị thuộc tính

- Xây dựng phương thức thuộc tínhBÀI THỰC HÀNH 5 (1 tiết)

- Ví dụ về Thừa kếBÀI THỰC HÀNH 6 (1 tiết)

- Nạp chồng toán tử: bài toán phân số, số phức, đa thức….

- Nạp chồng hàm

-Phương thức ảo- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 3 các tài liệu [1], [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4 tài liệu [5]
Bài giảng 5: WINDOWS FORM

Chương 3 Mục 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 5

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về sự kiện và cách truyền thông điệp trên ứng dụng Window Form;

 • Các loại ứng dụng Window Form

 • Các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao trên Window Form

 • Cách thức tạo ứng dụng Window Form

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ (0.5 tiết)

- Sự kiện

- Lập trình hướng sự kiện

- Một số quy tắc viết mã

- Các dạng ứng dụng trên .Net3.2. BIỂU MẪU (1 tiết)

- Thiết kế và sử dụng Form

- Các thuộc tính

- Các phương thức

- Các sự kiện3.3. CÁC ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN (1.5 tiết)

- Giới thiệu

- Label


- TextBox

- Button

- ListBox

- CheckedListBox

- ComboBox

- OptionButton

- CheckedBox

- PictureBox

- GroupBox

- Panel


- TabControl

- Timer


- ErrorControl

3.4. HỘP THOẠI (1 tiết)

- Hộp thoại thông dụng

- Hộp thông điệp3.5. CÁC ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO (1 tiết)

- Menu

- Toolbar

- StatusBar

- TreeView

- ImageList

- ListView- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4,5 tài liệu [5]

Bài giảng 6: Window Form (Tiếp)

Chương 3 Mục 3.6 + bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 6

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2008/2010 để xây dựng ứng dụng Window Form

 • Nắm chắc các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao

 • Nắm chắc cách thức tạo ứng dụng window form

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.6. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 7 (1 tiết)

Tạo ứng dụng Notepad • Làm việc với Menu

 • Làm việc với File Text

 • Làm việc với các hộp thoại

 • Một số điều khiển cơ bản

BÀI THỰC HÀNH 8 (1 tiết)

Tạo ứng dụng Máy tính bảng (Caculator)

- Mảng điều khiển

-Các sự kiện với Button và Text Box

- Các hàm tính toán

BÀI THỰC HÀNH 9 (1 tiết)

Tạo ứng dụng Game Memory (lật hình)

- Điều khiển PictureBox, ImageBox

- Bắt các sự kiện về đồ họa, chuột

- Ghi nhận trạng thái trung gian bằng các cấu trúc dữ liệu

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4,5 tài liệu [5]

Bài giảng 7: ADO.NET

Chương 4 Mục 4.1 + 4.2 + 4.3 +4.4

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 1

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về các đối tượng dữ liệu;

 • Các thành phần của ADO.Net và cách sử dụng;

 • Một số câu lệnh SQL điển hình dùng trong các ứng dụng CSDL;

 • Mô hình Client – Server

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

4.1. ĐỐI TƯỢNG CSDL (1 tiết)

- DAO

- ODBC


- ADO

- OLE DB


- ADO

- ADO.Net4.2. TỔNG QUAN VỀ ADO.NET (0.5 tiết)

- Kiến trúc ứng dụng Client-Server

- Các thành phần truy cập dữ liệu (Data Access Components - DAC)

- ADO.NET

4.3. CÁC THÀNH PHẦN CỦA ADO.NET (1.5 tiết)

- .NET Data Provider

- DataSet

- DataAdapter

- DataBinding

- Các đối tượng khác trong mô hình ADO.NET

4.4. SƠ LƯỢC VỀ SQL (2 tiết)

- Một số câu lệnh SQL

- SqlDataAdapter

- SqlCommand

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [2], chương 7 tài liệu [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 6 tài liệu [5]
Bài giảng 8: ADO.NET (Tiếp)

Chương 4 Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 2

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về các đối tượng dữ liệu;

 • Các thành phần của ADO.Net và cách sử dụng;

 • Một số câu lệnh SQL điển hình dùng trong các ứng dụng CSDL;

 • Mô hình Client – Server

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

BÀI THỰC HÀNH 10 (1.5 tiết)

- Câu lệnh Select

- Câu lệnh Select với các hàm, mệnh đề mở rộng

- Câu lệnh Insert

- Câu lệnh Update

- Câu lệnh Delete


BÀI THỰC HÀNH 11 (0.5 tiết)

- Kết nối CSDL trên Window Form

- Sử dụng các đối tượng dữ liệu kết nối dữ liệu
BÀI THỰC HÀNH 12 (2 tiết)

Tạo ứng dụng CSDL đơn giản: Quản lý nhân sự

- Tạo Form chính

- Tạo Form cập nhật danh mục

- Tạo Form cập nhật hồ sơ

- Hoàn thiện ứng dụng- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [2], chương 7 tài liệu [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 6 tài liệu [5]
Bài giảng 9: REPORT

Chương 5 Mục 5.1 + 5.2 + 5.3

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 9

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về Report;

 • Cách thức tạo và làm việc với các thành phần của Report;

 • Sử dụng Report trên .Net

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

5.1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA CRYSTAL REPORT

- Session

- Report Header

- Report Footer

- Page Hearder

- Page Footer

- Detail


- Group

5.2. LÀM VIỆC VỚI CRYSTAL REPORT

- Kết nối csdl

- Tạo công thức

- Định dạng dữ liệu trên report

- Truyền tham số cho report

- Tạo môt số loại report theo mẫu

5.3. SỬ DỤNG REPORT TRÊN .NET

- Hiển thị report

- Kết xuất dữ liệu

- Một số sự kiện thông dụng trên Report

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 7 tài liệu [5]Bài giảng 10: REPORT

Chương V Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 10

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về Report;

 • Cách thức tạo và làm việc với các thành phần của Report;

 • Sử dụng Report trên .Net

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

BÀI THỰC HÀNH 13 (1 tiết)

 • Sử dụng Winzard trong tạo lập Report theo các mẫu có sãn

 • Môt số mẫu Report đơn giản

BÀI THỰC HÀNH 14 (1 tiết)

- Kết nối dữ liệu của Report qua DataSet

- Truyền tham số của Report

- Tạo công thứcBÀI THỰC HÀNH 15 (1 tiết)

- Làm việc với các đối tượng riêng của Report

- Một số sự kiện thông dụng trên Report

BÀI THỰC HÀNH 16 (1 tiết)

- Sử dụng Report trên .Net- Kết xuất dữ liệu Report ra các định dạng

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 7 tài liệu [5]Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương