Chñ ®Ò nh¸nh 4: Những chú cá đáng yêu Tõ ngµy 12/03 ®Õn ngµy 16/03/2018 Môc tiªu KiÕn thøctải về 152.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.12.2018
Kích152.22 Kb.

Chñ ®Ò nh¸nh 4: Những chú cá đáng yêu

Tõ ngµy 12/03 ®Õn ngµy 16/03/2018
Môc tiªu
1. KiÕn thøc

- TrÎ biÕt tªn gäi vµ ®Æc ®iÓm cña mét sè loài cá (H×nh d¸ng,m«i tr­êng sèng vµ Ých lîi ...). TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ gi÷a cÊu t¹o víi m«i tr­êng sèng víi vËn ®éng hoÆc c¸ch kiÕm ¨n cña mét sè ®éng vËt sèng d­íi n­íc

- Trẻ biết so sánh trong phạm vi 5

- Trẻ hát thuộc bài hát và hứng thú nghe hát.2. Kü n¨ng

- TrÎ biÕt sö dông c¸c kû n¨ng xếp và d¸n con c¸

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch vµ so s¸nh

- Rèn kỷ năng hát và vỗ theo phách bài hát, kỷ năng chơi trò chơi

- Rèn kỷ năng xếp, đếm, so sánh

- Rèn kỷ năng định hướng không gian

- Rèn kỷ năng bò dích dắc

3. Th¸i ®é

- Gi¸o dôc trÎ yªu quý, b¶o vÖ c¸c lo¹i cá và các loại sống dưới nước

- Trẻ cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng, bảo vệ nguồn nước
ChuÈn bÞ

- §å dïng cña c«

+ H×nh ¶nh, Silde, tranh c¸c loại cá và ®éng vËt sèng d­íi n­íc

+ Tranh trß ch¬i: M¾t ai tinh, Chung søc

+ Tranh th¶o luËn nhãm

+ MÉu t¹o h×nh: Cắt d¸n con c¸

+ Đồ dùng để dạy toán

+ Đàn, nhạc...

+ Mô hình ao cá

+ Đồ dùng để chơi trò chơi câu cá

+ Chướng ngại vật- §å dïng cña trÎ:

+ Mỗi trẻ có 5cá, 5 cua

+ Giấy màu, hồ dán, bút màu

+ Mũ cáo và thỏ- Huy ®éng phô huynh: S­u tÇm tranh ¶nh s¸ch b¸o vÒ thÕ giíi ®éng vËt, b×a cattong, chai dÇu röa chÐn…

KÕ ho¹ch thùc hiÖn
Thø2

3

4

5

6

Trß chuyÖn

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè loại cá: đặc điểm, ích lợi, Mt sống…

- Ph©n c«ng trùc nhËt: VÖ sinh, b­ng bµn ghÕ.ThÓ dôc s¸ng

* H§1: LuyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y

* H§2: BTPTC ( Tập theo bài hát cá vàng bơi)

+ H« hÊp: Làm gà gáy

+ Tay: Hai tay ®­a ra tr­íc lªn cao. (2Lx4N)

+Ch©n: §¸ ch©n vÒ tr­íc mòi ch©n ch¹m ®Êt. (2Lx4N)

+ Bông: Hai tay chèng h«ng, quay ng­êi sang hai bªn. (2Lx4N)


+ BËt : BËt t¸ch ch©n khÐp ch©n (2Lx4N)

H§H

Một số loại cá

Bß dÝch d¾c qua 3-4 điểm

TC: cáo và thỏ
So sánh trong phạm vi 5


H¸t-VTP “C¸ vµng b¬i”

NH:T«m,c¸ cua thi tµi.

TC: Nghe tiÕng h¸t t×m con vËt.


D¸n con c¸

H§NT

QS con c¸ heo

TC : B¾t cá

- C¸ b¬i


QS con rïa

TC: Cá sấu lên bờ

Lén cÇu vång


QS con c¸ vàng

TC :Bắt cá

C¸ b¬i


QS con c¸ chÐp

TC: Cá sấu lên bờ

Lén cÇu vång.


D¹o ch¬iH§G

* H§1: Tr­íc khi ch¬i

- Cho trÎ ®¨ng ký gãc ch¬i vµ vÒ gãc ch¬i ®· ®¨ng ký

* H§2: Qu¸ tr×nh ch¬i: C« ®i ®Õn tõng gãc ch¬i h­íng dÉn thªm cho trÎ vÒ hµnh ®éng ch¬i, vai ch¬i, giao tiÕp, mèi quan hÖ trong khi ch¬i, ...

- XD: X©y bÓ c¸ ,l¾p ghÐp h×nh c¸c con vËt sống dưới nước

- PV: cöa hµng bán cá, líp häc, gia đình

- NT: +Ch¬i nh¹c cô, h¸t, ®äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc.

+ T« mµu, vÏ, vµ sö dông c¸c ngvl kh¸c nhau ®Ó lµm tranh vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc.

- HT: xem tranh ¶nh về cá và c¸c con vËt sèng d­íi nø¬c.

- Ch¬i TCDG (chïm nôm, nÐm vång cæ chai, « ¨n quan…)

* H§3: Sau khi ch¬i: - C« gîi ý cho tõng nhãm nhËn xÐt vÒ nhãm ch¬i cña m×nh ( ch¬i g×, ch¬i nh­ thÕ nµo, ý thøc c¸c b¹n trong nhãm khi ch¬i) sau ®ã c« nhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho buæi ch¬i sau. Thu dän ®å dïngH§C

- Gi¶i c©u ®è con vËt sèng d­íi n­íc.

- Xem b¨ng h×nh- Rèn kỷ năng tạo hình

- LQTC: Câu cá- Rèn hoạt động góc

- §äc chuyÖn: C¸ rô con lên bờ
- TCDG

- Ôn bài hát cá vàng bơi
- Ca móa h¸t tËp thÓ

- Nªu g­¬ng cuèi tuÇnTæ chøc thùc hiÖn

Thø 2 ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2018
Ho¹t ®éng häc: Quan sát một số loài cá

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- Trẻ gọi đúng tên một số loài cá và một số bộ phận chính bên ngoài của cá. Trẻ biết được có rất nhiều loài cá sống dưới nước.Biết được ích lợi của cá đối với đời sống, sức khỏe con người.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng so s¸nh, ghi nhí cã chñ ®Þnh, ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c th«ng qua viÖc tr¶ lêi c©u hái cña c«.Phát triển tư duy, trí nhớ có chủ định cho trẻ.

- GD trẻ có ý thức bảo vệ ao hồ, song, biển, không bị ô nhiễm để loài cá phát triển.2) ChuÈn bÞ:

- Cá chép, cá lóc thật. Tranh ¶nh Silde mét sè loại cá d­íi n­íc. Tranh l« t«.

- Tranh trß ch¬i: M¾t ai tinh, Thi xem ®éi nµo nhanh

3)TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng 1: Trò chuyện

Cho trÎ h¸t “ C¸ vµng b¬i”

Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè loại cá mà trẻ biết

Ho¹t ®éng 2: Quan sát một số loài cá

- Cho trÎ vÒ 3 nhãm th¶o luËn tranh( Nhóm 1: cá chép, các món ăn từ cá, Nhóm 2: cá vàng, Nhóm 3: cá đang bơi và đớp mồi) C« ®i tõng nhãm trß chuyÖn víi trÎ.+ Con cá vàng: Quan sát bể cá ( cá vàng ) Ai có nhận xét về cá vàng ( cô gợi ý cho trẻ trả lời về đặc điểm, vận động, ích lợi, môi trường sống…) - Chú cá này đang làm gì ? ( đang bơi lội ) - Cá bơi bằng gì ? ( vây ) - Đuôi cá có tác dụng gì ? ( dùng làm bánh lái giúp cá định hướng khi bơi lội trong nước ) - Cá sống ở đâu ? ( ở dưới nước ) - Cá thở bằng gì ? ( cá thở bằng mang ) - Người ta nuôi cá vàng để làm gì ? ( làm cảnh ) - Ngoài ra còn để làm gì nữa ? ( để bắt bọ gậy, làm cho nước sạch trong ) Ử nhà nuôi cá vàng thì phải làm gì? Cho cá ăn, thay nước …

+Con c¸ chÐp: C« ®äc c©u ®è cho trÎ nhËn xÐt vÒ con c¸ (®Æc ®iÓm, m«i tr­êng sèng, sinh s¶n, vËn ®éng, thøc ¨n, kiÕm måi…).

Con c¸ cã c¸c bé phËn chÝnh : ®Çu c¸, m×nh c¸, ®u«i c¸ (Trªn ®Çu c¸ cã 2 râu, 2 m¾t m¾t c¸ cã mµu ®en,cã 1c¸i miÖng miÖng dïng ®Ó ®íp måi,cã 2 mang mang dïng ®Ó thë .M×nh c¸ cã líp v¶y cøng vµ c¸i v©y,®u«i c¸ dïng ®Ó gióp c¸ quay ®Çu vµ ®æi h­íng. Cá bơi được nhờ có vây và đuôi. C¸ sèng dưới nước sống theo ®µn,Thøc ¨n cña c¸ lµ cá,rong rªu,t«m,tÐp.Con c¸ cung cÊp cho chóng ta rÊt nhiÒu s¶n phÈm gióp cho chóng ta chÕ biÕn nhiÒu mãn ¨n. Ăn nhiều cá cung cấp nhiều chất đạm...

Cho trÎ xem ë m¸y: cá bơi, cá r¸n,c¸ kho,c¸ hÊp.

* Giáo dục: ¥ d­íi n­íc cã rÊt nhiÒu c¸ và các lo¹i ®éng vËt h¶i s¶n lµm cho thÕ giíi ®éng vËt thªm phong phó vµ ®a d¹ng vµ lµm cho c¶nh s¾c thªm t­¬i ®Ñp.V× vËy chóng ta ph¶i biÕt b¶o vÖ kh«ng ®­îc vøt r¾c bõa b¶i xuèng n­íc.Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i

* Trß ch¬i 1:Mắt ai tinh

Quan sát ở máy xem có những loại cá nào xuất hiện và biến mât* Trß ch¬i 2: Nèi ®óng m«i tr­êng sèng cña c¸

- Chia trÎ thµnh 3 ®éi. C« giíi thiÖu trß ch¬i.

- C¸ch ch¬i: 3 ®éi thi ®ua nhau lªn nèi c¸c loại phï hîp víi yªu cÇu cña c«: T×m vµ nèi c¸c con vËt ®óng môi trường sèng cña nã

- Cho trÎ ch¬i vµ cïng kiÓm tra kÕt qu¶, động viên khuyến khích trẻ trong khi chơi
Ho¹t ®éng ngoµi trêi: - QS con c¸ heo

- TC: Bắt cá

C¸ b¬i
1. Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t nªu lªn nhËn xÐt vÒ: tªn gäi, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn cña con c¸ heo, thøc ¨n, c¸ch vËn ®éng, sinh s¶n.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua viÖc nªu nhËn

xÐt vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« gi¸o

- Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kü luËt, tËp trung chó ý, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt…2. ChuÈn bÞ

- M« h×nh c¸ heo ë v­ên cæ tÝch. C¸c ®å dïng: thÎ chuyÒn, xe « t«, sái, d©y…3. TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ quan s¸t

- Tập trung trẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động, dặn dò trước lúc ra sân. Hướng cho trẻ quan sát thời tiết trong ngày

- Cho trÎ ra v­ên cæ tÝch, c« ®äc c©u ®è vÒ c¸ heo vµ cho trÎ t×m c¸ heo. H­íng cho trÎ quan s¸t nªu nhËn xÐt:

C¸ heo sèng d­íi n­íc, c¸ heo rÊt to, m×nh c¸ heo dµi, cã ®Çu, ®u«i, v©y,c¸ heo ¨n rong...c¸ heo biÕt lµm xiÕc lµ loµi c¸ quý hiÕm

Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ ....Ho¹t ®éng 2: TCV§

- Trß ch¬i 1: Bắt cá

- Trß ch¬i 2: C¸ b¬i

Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i (NÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c th× c« bæ sung: Mỗi đội đứng hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi có lệnh bạn đứng đầu hàng chạy nhanh đến ao cá bắt lấy một con cá của đội mình theo màu đã được qui định trước cho mỗi đội ,sau khi bắt được cá, mang cá chạy nhanh đến vị trí đặt rổ đựng cá của mình, bỏ cá vào rổ đựng cá, rồi chạy về vỗ tay người thứ hai, người thứ hai thực hiện tiếp như người đầu hàng) Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn/ 1 TCHo¹t ®éng 3: Cho trÎ ch¬i víi « t«, vÏ, nh¶y d©y, « ¨n quan, thÎ chuyÒn....C« bao qu¸t líp vµ gióp ®ì trÎ khi cÇn thiÕt.

ho¹t ®éng chiÒu: - Xem b¨ng h×nh

- Gi¶i c©u ®è vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- Më réng hiÓu biÕt cho trÎ vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc qua h×nh ¶nh, qua c©u ®è

- RÌn cho trÎ sù tËp trung chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh.

- Gi¸o dôc trÎ b¶o vÖ c¸c ®éng vËt quý hiÕm

2. ChuÈn bÞ

- B¨ng h×nh vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc.

- C¸c c©u ®è, c¸c tranh ¶nh c¸c con vËt cã trong c©u ®è

3. TiÕn hµnh

* Xem b¨ng h×nh

Ho¹t ®éng 1:

- Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ m«i tr­êng sèng, kiÕm ¨n, vËn ®éng, sinh s¶n...cña mét sè con vËt sèng d­íi n­íc.Ho¹t ®éng 2:

- Xem mét sè h×nh ¶nh: bÓ c¸ c¶nh, c¸ ®íp måi, c¸ b¬i, cho c¸ ¨n. C¸ ë biÓn, c¸ lµm xiÕc ( c¸ heo, c¸ voi)* Gi¶i c©u ®è vÒ cac con vËt sèng d­íi n­íc

Ho¹t ®éng 1:

- Cho trÎ vÒ 3 nhãm. C« giíi thiÖu ho¹t ®éng.

- Trªn ræ cña c« cã c¸c l¸ th¨m lµ nh÷ng c©u ®è vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc ( t«m,

cua, c¸, mùc, sß...) mçi nhãm sÏ cö ®¹i diÖn lªn bèc th¨m, sau ®ã c« sÏ ®äc c©u ®è trong l¸ th¨m.Ho¹t ®éng 2:

Sau ®ã ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u ®è vµ chän h×nh ¶nh phï hîp cã trong c©u ®è. Nhãm nµo tr¶ lêi ®óng vµ nhiÒu sÏ dµnh chiÕn th¾ng.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i, cô động viên trẻ trong khi chơi

§¸nh gi¸

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thø 3 ngµy 13 th¸ng 03 n¨m 2018
Ho¹t ®éng häc: Bò dích dắc qua 3-4 điểm

TC: Cáo và thỏ

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- Trẻ biết biết bò zích zắc bằng bàn tay và cẳng chân qua 4 chướng ngại vật đúng kĩ thuật: Khi bò phối hợp tay nọ chân kia mắt nhìn về phía trước, khi bò không chạm vào chướng ngại vật. Trẻ hứng thú khi chơi trò chơi

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ động tác. phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay để bò zích zắc. sự khéo léo khi bò zích zắc.

- Gd kiên nhẫn chờ đợi và làm theo sự hướng dẫn của cô. Trẻ tích cực, tự giác tham gia bài tập và chơi trò chơi.

2. ChuÈn bÞ

Nhạc bài hát “Cá vàng bơi” Xắc xô, 8 chướng ngại vật cao 20cm rộng 10cm.Mũ cáo

Mô hình nhà thỏ nhà cáo. Mỗi trẻ có 2 xù cầm tay, mủ thỏ

3. TiÕn hµnh

*Hoạt động 1: Luyện các kiểu đi chạy

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường. Theo lời của bài hát: Chú thỏ con*Hoạt động 2: Bé cùng tập thể dục

- Đội hình 3 hàng ngang đứng xen kẻ nhau.

- Động tác tay: Hai tay đưa ra trước lên cao. ( 2Lx4N )

- Động tác chân: Bước khụy một chân ra trước chân sau thẳng. ( 2Lx4N )

- Động tác bụng: Cúi gập người về trước tay chạm ngón chân. ( 3Lx4N )

- Động tác bật nhảy: Bật tách chân, khép chân. ( 2Lx4N )*Hoạt động 3: Bò zích zắc bằng bàn tay và cẳng chân qua 4 chướng ngại vật.

- Đội hình vận động cơ bản 2 hàng ngang đối diện nhaux x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x


- Cô giới thiệu vận động: Bò zích zắc bằng bàn tay và cẳng chân qua 4 chướng ngại vật.

- Cô làm mẫu:

+ Lần 1 không giải thích.

+ Lần 2 kết hợp giải thích: Cúi người xuống trước vạch mức, hai bàn tay đặt trước vạch, mũi bàn tay hướng về phía trước, các ngón tay khép lại sát sàn, đầu gối, cẳng chân và mũi bàn chân đặt sát sàn, cẳng chân thẳng ra phía sau. Khi có hiệu lệnh “bò” thì bò phối hợp chân nọ tay kia một cách khéo léo, nhịp nhàng, mắt nhìn về phía trước, bò zích zắc qua các chướng ngại vật đến vạch đích thì đứng dậy, đi về đứng cuối hàng.

+ Cô mời 1 trẻ thực hiện. Cô nhận xét và nhắc lại kỹ năng vận động.

- Cho cả lớp thực hiện: 2/1 trẻ

Đội thỏ anh và đội thỏ em lần lượt lên thực hiện. ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ và động viên trẻ kịp thời )

- Cũng cố: Cho 1 trẻ tập đúng kỹ thuật lên tập lại.

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động

*Hoạt động 4: Trò chơi: Cáo và thỏ

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Hỏi trẻ luật chơi và cách chơi trò chơi cáo vè thỏ. ( Trẻ trả lời nếu còn thiếu cô bổ sung)

- Luật chơi: Chú thỏ nào chạy chậm thì bị cáo bắt

- Cách chơi: Một trẻ làm cáo ngồi ngồi trước nhà của mình. Số trẻ còn lại làm thỏ Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ: Cáo và thỏ

Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo "gừm, gừm" đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về nhà của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Nhận xét sau khi chơi.

*Hoạt động 5: Cho trẻ vẫy tay nhẹ nhàng

- Cho trẻ đi vòng tròn 1- 2 vòng kết hợp vẫy tay nhẹ nhàng theo nền nhạc “ Chú thỏ con”


ho¹t ®éng ngoµi trêi: QS con rïa

TC: Cá sấu lên bờ

Lộn cầu vòng.

1)Môc ®Ých yªu cÇu:

- TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t nªu lªn nhËn xÐt vÒ: tªn gäi, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn cña con rïa, thøc ¨n, c¸ch vËn ®éng, sinh s¶n.TrÎ høng thó ch¬i trß ch¬i,ch¹y nh¶y, ®äc ®ång dao.

- Rèn kỷ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ

- Gi¸o dôc trÎ yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c con vËt quý hiÕm2)ChuÈn bÞ:

- c¸c lo¹i l¸ c©y, giÊy, hét h¹t. M« h×nh con rïa ë hßn non bé.3)TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t con rïa

- Tập trung trẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động, dặn dò trước lúc ra sân. Hướng cho trẻ quan sát thời tiết trong ngày

- Cho trÎ ra v­ên cæ tÝch, c« ®äc bµi ®ång dao. Cho trÎ quan s¸t nªu nhËn xÐt:

Con rïa sèng d­íi, cã mai cøng, cã 4 ch©n ng¾n, cã ®u«i, khi nã ngñ th× thôt cæ vµo mai ®Ó ngñ...

Gi¸o dôc trÎ biÕt b¶o vÖ c¸c con vËt quý hiÕm.Ho¹t ®éng 2: TCV§

- Trß ch¬i 1: Cá sấu lên bờ

- Trß ch¬i 2: Lộn cầu vòng.

Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i (NÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c th× c« bæ sung: Vạch 2 đường vạch cách nhau từ 3m để làm bờ. Người “bị” sẽ làm cá sấu đi lại ở giữa 2 vạch đó và tìm bắt người ở dưới nước hoặc có một chân ở dưới nước. ( Tức thò 1 chân ra khỏi vạch hay nhảy ra khỏi vạch) Những người còn lại đứng ngoài hai bên vạch, nghĩa là đứng trên bờ vừa chọc tức cá sấu bằng cách đợi các sấu ở xa thì thò một chân xuống nước vừa vỗ tay hát “ các sấu, cá sấu lên bờ”.Khi nào cá sấu quay lại thì lại nhảy lên bờ. Người nào nhảy lên không kịp bị cá sấu bắt được phải thay làm các sấu). Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn/ 1 TCHo¹t ®éng 3: Cho trÎ ch¬i víi giÊy, l¸, « ¨n quan vµ c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi....C« bao qu¸t líp vµ gióp ®ì trÎ khi cÇn thiÕt.ho¹t ®éng chiÒu - Rèn kỷ năng tạo hình

- LQTC: Câu cá

1) Mục đích yªu cÇu

- Trẻ biết sử dụng kỷ năng đã học để vẽ và tô màu, được làm quen với trò chơi

- RÌn cho trÎ kü n¨ng cÇm bót, t« mµu gän.

- Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kü luËt.

2) ChuÈn bÞ:

- Cá, cần câu, bút màu, giấy3) TiÕn hµnh :

*RÌn kü n¨ng t¹o h×nhHoạt động 1:

- TËp trung trÎ vµ cho trÎ h¸t “C¸ vµng b¬i”.

- C« h­íng dÉn trÎ lµm vë t¹o h×nh : T« mµu c¸c con vËt g¹ch chÐo con vËt kh«ng gièng c¸c con kh¸c cïng hµng,khoanh nh÷ng con vËt biÕt bay.

Hoạt động 2:

- Cho trÎ thùc hiÖn vµo vë (C« ®i tõng bµn h­íng dÉn thªm cho trÎ yÕu).

NhËn xÐt s¶n phÈm cña trÎ. Tuyªn d­¬ng trÎ vÏ, t« mµu ®Ñp.

*LQTC: Câu cá

Hoạt động 1:

- Giới thiệu tên trò chơi cách chơi luật chơi: Chia 2 đội bạn đứng đầù hàng câu cá và chuyền cho bạn tiếp theo và bạn tiếp theo chuyền cá lần lượt cho đến cuối hàng bạn cuối hàng bỏ cá vào giỏ của mình. Đội nào câu được nhiều đội đó chiến thắng. Trong quá trình chuyền cá đội nào làm rơi cá thì không được tính.

Hoạt động 2:

- Cho trẻ chơi cô bao quát động viên khuyến khích trẻ trong khi chơi

§¸nh gi¸

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thø 4 ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2018
Ho¹t ®éng häc: So sánh trong phạm vi 5

1)Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết đến đến 5, so s¸nh nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau thªm bít trong ph¹m vi 5

- RÌn kû n¨ng xÕp, ®Õm, so s¸nh vµ ®¹t ®Çy ®ñ thuËt ng÷ to¸n häc

- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, hoạt động tích cực2)Chuẩn bị:

- Mét sè nhãm ®å dïng H×nh ¶nh ë m¸y co số lượng 5

- Mçi trÎ cã 5 cá, 5 cua Tranh ch¬i trß ch¬i: Thi ai nhanh, bút màu,giấy

3)Tiến hành:

Hoạt động 1: ¤n ®Õm trong ph¹m vi 5

Cho trÎ ®Õm c¸c nhãm cã sè l­îng 5 ( 5 mèo, 5 chó, gà…)Hoạt động 2: so s¸nh trong ph¹m vi 5

C« ®äc c©u ®è về con cua

- Cho trÎ xÕp sè cua thµnh 1 hµng ngang tõ tr¸i sang ph¶i.

- XÕp 4 cá t­¬ng øng d­íi mçi cua lµ 1 cá.

- Cho trÎ ®Õm sè cávà cua

- So s¸nh: +Sè cá và cua nh­ thÕ nµo víi nhau? Sè nµo nhiÒu h¬n, nhiÒu h¬n mÊy, v× sao? sè nµo Ýt h¬n, Ýt h¬n mÊy, v× sao?

+ §Ó sè cá b»ng cua ta lµm nh­ thÕ nµo? ( Thªm vµo 1 cá, trÎ võa thªm võa nãi: 4 thêm 1 được 5)

+ Cho trÎ thªm vµo vµ ®Õm kÕt qu¶ 2 nhãm sau khi thªm ( gäi nhiÒu c¸ nh©n trÎ)

+ Nh­ vËy sè cua vµ sè cá nh­ thÕ nµo víi nhau? ®Òu b»ng mÊy,

- Cho trÎ bít 2 cá: ®Õm sè cá và cua

+ Sè cua vµ sè cá nh­ thÕ nµo víi nhau? Sè nµo nhiÒu h¬n, nhiÒu h¬n mÊy, v× sao? sè nµo Ýt h¬n, Ýt h¬n mÊy, v× sao?

+ §Ó sè cua vµ sè cá b»ng nhau vµ ®Òu b»ng 5 lµm nh­ thÕ nµo

+ Cho trÎ thªm vµo vµ ®Õm kÕt qu¶ 2 nhãm sau khi thªm

+ Nh­ vËy sè cua vµ sè cá nh­ thÕ nµo víi nhau? ®Òu b»ng mÊy

- T­¬ng tù bít 3 cá: ®Õm, so s¸nh, thªm

- CÊt dÇn v÷a cÊt võa ®Õm

Hoạt động 3: Trß ch¬i

- Trß ch¬i “Thi ®éi nµo nhanh” Chia trÎ thµnh 3 ®éi thªm hoÆc bít ë mçi nhãm ®Ó cã sè l­îng lµ 5.

- Hoạt động nhóm: Trẻ vẻ thêm, dán thêm để có kết quả bằng 5

- Cho trÎ nhËn xÐt sau tõng lÇn ch¬i, c« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ.


Ho¹t ®éng ngoµi trêi: QS con c¸ vàng

TC: Bắt cá

C¸ b¬i

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t nªu lªn nhËn xÐt vÒ: tªn gäi, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn cña con c¸ vàng, thøc ¨n, c¸ch vËn ®éng, sinh s¶n.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua viÖc nªu nhËn

xÐt vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« gi¸o.

- Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kü luËt, tËp trung chó ý, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt…2. ChuÈn bÞ

- Cá cảnh trong hòn non bộ. C¸c ®å dïng: thÎ chuyÒn, xe « t«, sái, d©y…3. TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ quan s¸t con vàng

- Tập trung trẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động, dặn dò trước lúc ra sân. Hướng cho trẻ quan sát thời tiết trong ngày

- Cho trÎ nhÑ nhµng ®i ®Õn ®Þa ®iÓm quan s¸t. H­íng cho trÎ quan s¸t nªu nhËn xÐt:

C¸ tr¾m sèng d­íi n­íc,(c¸ vàng cã 3 phÇn phÇn ®Çu,phÇn m×nh, phÇn ®u«i) trªn ®Çu cã m¾t ,cã miÖng vµ cã mang. C¸ vàng nuôi để làm cảnh, hàng ngày cho cá ăn, thay bể nước...

Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ ....Ho¹t ®éng 2: TCV§

- Trß ch¬i 1: Bắt cá

- Trß ch¬i 2: C¸ b¬i

Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i (NÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c th× c« bæ sung: Mỗi đội đứng hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi có lệnh bạn đứng đầu hàng chạy nhanh đến ao cá bắt lấy một con cá của đội mình theo màu đã được qui định trước cho mỗi đội ,sau khi bắt được cá, mang cá chạy nhanh đến vị trí đặt rổ đựng cá của mình, bỏ cá vào rổ đựng cá, rồi chạy về vỗ tay người thứ hai, người thứ hai thực hiện tiếp như người đầu hàng). Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn/ 1 TCHo¹t ®éng 3: Cho trÎ ch¬i víi « t«, vÏ, nh¶y d©y, « ¨n quan, thÎ chuyÒn....C« bao qu¸t líp vµ gióp ®ì trÎ khi cÇn thiÕt.

Ho¹t ®éng chiÒu: - Rèn HĐG

- Đọc chuyện Cá rô con lên bờ

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ nhí tªn chuyÖn hiÓu néi dung chuyÖn, cũng cố kỷ năng chơi ở các góc...

- RÌn cho trÎ kü n¨ng thao tác vai chơi, giao lưu..

- Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kü luËt, tËp trung chó ý.2. ChuÈn bÞ

- Đồ chơi ở góc, nhạc3. TiÕn hµnh

* RÌn ho¹t ®éng gãcHo¹t ®éng1 :

- Tập trung trẻ trò chuyện với trẻ về góc xây dựng và phân vai: nội dung chơi, các vai chơi, đồ dùng chơi...Ho¹t ®éng2 :

- Cho trÎ ch¬i ë gãc x©y dùng vµ ph©n vai, c« ®i ®Õn tõng gãc gîi ý h­íng dÉn thªm cho trÎ: hµnh ®éng ch¬i, vai ch¬i, phèi hîp khi ch¬i, giao tiÕp khi ch¬i, mèi quan hÖ qua l¹i, kÕt qu¶ ch¬i* §äc chuyÖn: Cá rô con lên bờ

Hoạt động 1:

- Cho trÎ ngåi 3 tæ. C« giíi thiÖu tªn câu chuyện.

- C« kể cho trÎ nghe 2 lÇn.

Hoạt động 2:

- §µm tho¹i: Câu chuyện gì? Có những nhân vật nào

- Vì sao cá rô con muốn lên bờ? Thế cá rô có lên được không? cá rô nhờ những ai? Các con vật đã nói gì với rô con? Cuối cùng ai đã giúp rô con lên bờ? Điều gì xảy ra khi cá rô con lên được bờ? Rùa mẹ đã nói gì? Khi các rô trở về dưới nước thì các rô như thế nào? vậy cá rô sống ở đâu? Vì sao?

- Cho trẻ thể hiện các câu đối thoại của các nhân vật.

- C« chó ý s÷a sai vµ ®éng viªn trÎ

§¸nh gi¸

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thø 5 ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2018
Ho¹t ®éng häc: H¸t-VTP “C¸ vµng b¬i”

NH:T«m,c¸ cua thi tµi.

TC: Nghe tiÕng h¸t t×m con vËt

1)Mục đích yêu cầu:

-Trẻ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t kÕt hîp vỗ theo phách bµt h¸t, h­ëng øng víi bµi nghe h¸t, ch¬i trß ch¬i tÝch cùc.

- RÌn kü n¨ng chó ý l¾ng nghe, kü n¨ng h¸t, vç tay theo phách

- Gi¸o dôc trÎ biÕt vÏ ®Ñp cña c¸ vµng, ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c lo¹i c¸.

.2)Chun b:

- §µn cã bµi h¸t: C¸ vµng b¬i, T«m c¸ cua thi tµi. M« h×nh mét sè con vËt sèng d­íi n­íc. nhạc cụ

3)Tiến hành:

Hoạt động 1: Hát + VTP: “C¸ vµng b¬i”

- C« cho trẻ nghe giai ®iÖu bµi h¸t ®o¸n tªn bµi h¸t.

- Cho trÎ h¸t tËp thÓ 1 lÇn, c¸ nh©n 1-2 trÎ.

- C« cho trÎ nªu c¸ch vç tay theo phách bµi h¸t (NÕu ch­a chÝnh x¸c hoÆc cßn thiÕu th× c« bæ sung).

- C« vç mÉu cho trÎ xem, h­íng dÉn vç theo phách là vỗ liên tục phï hîp víi tõng c©u h¸t: ( Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước….)

> > > > > > >

- Cho trÎ h¸t kÕt hîp vç tay theo phách cña bµi h¸t (trÎ sö dông c¸c lo¹i nh¹c cô kh¸c nhau) d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( TËp thÓ, tæ(Tæ vç- tæ h¸t) nhãm, c¸ nh©n) C« chó ý söa sai vµ ®éng viªn trÎ kÞp thêi.

Hoạt động 2: Nghe h¸t “T«m c¸ cua thi tµi” .

- Giíi thiÖu tªn bµi h¸t

- H¸t cho trÎ nghe:

LÇn 1: H¸t diÔn c¶m bµi h¸t (Trß chuyÖn vÒ bµi h¸t)

LÇn 2: Cho trÎ nghe b¨ng (C¶ líp h­ëng øng theo bµi h¸t).

Ho¹t ®éng 3: TC¢N: Nghe tiÕng kªu t×m ®óng con vËt

- Giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C¸ch ch¬i: Cho trÎ ngåi thµnh 3 tæ, sau ®ã cho tõng nhãm 2-3 trÎ lªn ch¬i. C« cã l« t« c¸c con vËt sau khi nghe tiÕng kªu th× c¸c con sÏ ®o¸n tªn con vËt vµ chän l« t« con vËt ®ã lªn. C« tæ chøc cho cho trÎ ch¬i.

Cho trÎ h¸t kÕt hîp sö dông nh¹c cô gâ theo phách bµi h¸t “ C¸ vµng b¬i” .
Ho¹t ®éng ngoµi trêi: QS con c¸ chÐp.

TC: Cá sấu lên bờ

Lén cÇu vßng
1. Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t nªu lªn nhËn xÐt vÒ: tªn gäi, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn cña con c¸ chép, thøc ¨n, c¸ch vËn ®éng, sinh s¶n.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ th«ng qua viÖc nªu nhËn

xÐt vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« gi¸o.

- Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kü luËt, tËp trung chó ý, kh«ng ch¹y nh¶y la hÐt…2. ChuÈn bÞ

- Cá chép thả trong bể nước. C¸c ®å dïng: thÎ chuyÒn, xe « t«, sái, d©y…3. TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ quan s¸t

- Tập trung trẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động, dặn dò trước lúc ra sân. Hướng cho trẻ quan sát thời tiết trong ngày

- Cho trÎ nhÑ nhµng ®i ®Õn ®Þa ®iÓm quan s¸t. H­íng cho trÎ quan s¸t nªu nhËn xÐt:

C¸ chÐp sèng d­íi n­íc, c¸ chÐp cã 3 phÇn (phÇn ®Çu,phÇn m×nh,phÇn ®u«i) Trªn ®Çu cã m¾t,cã miÖng, cã mang.Trªn m×nh cã v©y vµ v¶y, c¸ chÐp h¬i trßn, c¸ chÐp ¨n rong vµ cá......c¸ chÐp ®­îc chÕ biÕn rÊt nhiÒu mãn ¨n.

Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ ...Ho¹t ®éng 2: TCV§

- Trß ch¬i 1: Cá sấu lên bờ

- Trß ch¬i 2: Lén cÇu vång

Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i (NÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c th× c« bæ sung: Vạch 2 đường vạch cách nhau từ 3m để làm bờ. Người “bị” sẽ làm cá sấu đi lại ở giữa 2 vạch đó và tìm bắt người ở dưới nước hoặc có một chân ở dưới nước. ( Tức thò 1 chân ra khỏi vạch hay nhảy ra khỏi vạch) Những người còn lại đứng ngoài hai bên vạch, nghĩa là đứng trên bờ vừa chọc tức cá sấu bằng cách đợi các sấu ở xa thì thò một chân xuống nước vừa vỗ tay hát “ các sấu, cá sấu lên bờ”.Khi nào cá sấu quay lại thì lại nhảy lên bờ. Người nào nhảy lên không kịp bị cá sấu bắt được phải thay làm các sấu)) Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn/ 1 trß ch¬i.Ho¹t ®éng 3: Cho trÎ ch¬i víi « t«, sái, thÎ chuyÒn, ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi s©n tr­êng. C« chó ý bao qu¸t trÎ vµ xö lý t×nh h­èng x¶y ra trong khi ch¬i.
Ho¹t ®éng chiÒu: - Ôn VTN: Cá vàng bơi

- TCDG: Rång r¾n lªn m©y

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ biÕt c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i của trò chơi. TrÎ ôn hát vỗ theo nhịp bài hát,

- RÌn cho trÎ kü n¨ng ch¬i trß ch¬i.

- Gi¸o dôc trÎ ý thøc tæ chøc kü luËt, tËp trung chó ý.2. ChuÈn bÞ

- Chuyện, tranh PP3. TiÕn hµnh

* Ôn bài hát Cá vàng bơiHo¹t ®éng 1:

- Cô đọc câu đố về con cá vàng. Cho trẻ nghe nhạc đoán tên bài hát

- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tác giảHo¹t ®éng 2:

- Cho trẻ hát tập thể 1 lần sau đó cho trẻ sử dụng nhạc cụ để gỏ.- Cho trẻ biễu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau: lớp, tổ, nhóm, cá nhân ( gọi nhiều cá nhân trẻ, chú ý đến trẻ nhút nhát, trẻ yếu)

- Cô động viên khuyến khích trẻ*Trß ch¬i d©n gian”Rång r¾n lªn m©y”

Hoạt động 1:

- Chia trÎ thµnh c¸c nhãm nhá h­íng dÉn trÎ ch¬i trß ch¬i d©n gian

Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. (NÕu cßn thiÕu hoÆc ch­a chÝnh x¸c c« bæ sung).

Hoạt động 2:

- Cho trÎ ch¬i. Cô bao quát trẻ và động viên trẻ.§¸nh gi¸

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thø 6 ngµy 16th¸ng 03 n¨m 2018
Ho¹t ®éng häc: D¸n con c¸

1. Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn chÝnh cña con cá, sử dụng kỷ năng đã họ dán con cá. Biết cách sắp vếp bố cục tạo nên bức tranh cân đối, phối hợp nhiều giấy màu để tạo thành bức tranh đẹp.

- LuyÖn kü n¨ng kû n¨ng phÕt hå vµ d¸n.

- Gi¸o dôc tính kiên trì, biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn2. ChuÈn bÞ

- MÉu cắt d¸n con c¸, các hình cắt sẳn, hồ dán, giá treo3. TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng 1: Trò chuyện

- Cho trÎ h¸t “C¸ vµng b¬i”

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ cáHo¹t ®éng 2 : Quan s¸t mÉu

- C« cho trÎ quan s¸t mÉu vµ nªu nhËn xÐt: Tranh gì đây? Tranh cá được làm bằng gì? Con cá cắt dán có những bộ phận gì? Các bộ phận đó có dạng hình gì?( mình cá cô dán bằng hình gì? Đuôi cá dán bàng hình gì? Mắt cá cắt bàng hình gì?) Cô dán con cá ra sao...( đẹp, cân đối, không lem ra ngoài...)- Cô xếp con cá ngay ngắn chính giữa tờ giấy, sau đó cô phết hồ vào mặt sau để dán( cô dán thứ tự từng bộ phần của cá: đầu-mình- đuôi) dùng bút màu vẽ lên mình cá những nét cong làm vảy cá...

- Hái trÎ l¹i kû n¨ng xếp và dán bộ phận g× tr­íc, dán như thế nào?Ho¹t ®éng 3: TrÎ thùc hiÖn

- C« më nh¹c cho trÎ thùc hiÖn

- C« ®i tõng trÎ h­íng dÉn thªm cho nh÷ng trÎ cßn lóng tóng, gîi ý thªm cho nh÷ng trÎ s¸ng t¹o.

Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt s¶n phÈm

- GÇn hết giê c« cho trÎ ®­a s¶n phÈm lªn bµn tr­ng bµy vµ xem chung. Cho trÎ nhËn xÐt vÒ s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n. C« nhËn xÐt s¶n phÈm( S¶n phÈm ®Ñp cã nhiÒu s¸ng t¹o, s¶n phÈm cã nhiÒu tiÕn bé, s¶n phÈm ch­a hoµn thµnh)

- Cho trÎ thu dän bµn ghÕ.
Ho¹t ®éng ngoµi trêi: D¹o ch¬i

1. Môc ®Ých yªu cÇu

-TrÎ sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó kh¸m ph¸ m«i tr­êng c¶nh vËt xung quanh khi ®i d¹o.

- TrÎ høng thó ch¬i trß ch¬i, ch¹y nh¶y, ®äc ®ång dao.

- Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n c¶nh quan m«i tr­êng.2. ChuÈn bÞ

- §å dïng: bãng, phÊn, giÊy, bót mµu, kh¨n bÞt m¾t.3. TiÕn hµnh

H¹ot ®éng 1: : DÉn trÎ d¹o ch¬i khu vùc xung quanh tr­êng. Cho trÎ nªu lªn nhËn xÐt (nh×n thÊy nh÷ng g×, ë ®©u, nh­ thÕ nµo...)

Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ ch¬i víi « t«, vÏ, nh¶y d©y, « ¨n quan, xÕp hét h¹t...

C« bao qu¸t trÎ vµ gióp ®ì trÎ khi cÇn thiÕtH¹ot ®éng 3: Cho trÎ vÖ sinh c¸ nh©n gän gµng s¹ch sÏ tr­íc khi vµo líp

Ho¹t ®éng chiÒu: - Ca móa h¸t tËp thÓ

- B×nh bÇu bÐ ngoan

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

-TrÎ h¸t móa, ®äc th¬, xem b¨ng h×nh vÒ ®éng vËt sèng d­íi n­íc

- BiÕt hµnh vi ®óng sai. BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ hµnh vi ®óng sai cña m×nh vµ cña b¹n.

- Gi¸o dôc trÎ tÝnh m¹nh d¹n trung thùc.2. ChuÈn bÞ

- §å dïng : b¨ng ®Üa vÒ thÕ giíi ®éng vËt3. TiÕn hµnh

* Ca múa hát tập thể

Ho¹t ®éng 1:

- Cho trÎ h¸t: C¸ vµng b¬i,c¸ ngñ ë ®©u.

- Cho trÎ nghe b¸i h¸t : T«m,c¸,cua thi tµi.

- Cho trÎ ®äc th¬: Rong vµ c¸.Ho¹t ®éng 2:

C« giíi thiÖu lÇn l­ît vµ cho trÎ biÓu diÔn lÇn l­ît c¸c bµi h¸t, ®éng viªn,

khuyÕn khÝch trÎ nhót nh¸t.

* B×nh bÇu bÐ ngoan

Ho¹t ®éng 1:

- Cho trÎ nhËn xÐt ( B¹n nµo ngoan, ch­a ngoan, V× sao?)

- C« nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¶ líp trong tuÇn. Nhận xét từng cá nhân trẻ

Ho¹t ®éng 2:

- Tuyªn d­¬ng trẻ ngoan cã cè g¾ng, nh¾c nhë trÎ ch­a ngoan

- DÆn dß trÎ vÒ nhhµ v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ.

- S­u tÇm tranh ¶nh phôc vô chñ ®Ò “Phương tiện giao thông”§¸nh gi¸

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Chuyªn m«n duyÖt

....................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngµy th¸ng 3 n¨m 2018

Phã hiÖu tr­ëng

Lê Thị Vân


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương