CáC ĐIỂm ngữ pháp chíNH: unit 1: home life a. Theory a. Vocabulary: some words related to home lifetải về 141.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.12.2017
Kích141.04 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TIẾNG ANH 12 - 2015
CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP CHÍNH:

UNIT 1:HOME LIFE

A.THEORY.

a. Vocabulary: some words related to home life

 • Biology(n) môn sinh hoc→biologist(n) nhà nghiên cứu về sinh vật

 • Join hands: hợp sức lại

 • Be responsible for= have responsibility for: có trách nhiệm

 • Make sure: đảm bảo

 • Give a hand: giúp một tay

 • Household chore: việc nhà

 • Look after= take care of: chăm sóc

 • Close-knit: gắn bó

 • Support(v) hỗ trợ→supportive(adj)

 • Confidence(n)+ in→confident(adj)

 • Take each other;s hands: hợp sức

 • Wel-behaved : có gióa dục,hạnh kiểm tốt

 • Spread out: trải ra

 • Separate(adj)đọc lập,riêng biệt→separately(adv)

B.grammar:tenses

I. HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

* đối với”TOBE=IS/ARE/AM.”

- khẳng định: she/he/it/ Mary/Hanoi--------------is

We/they/you/ Danh từ số nhiều.—are

I -------------------------am

Ex: mary cooks for dinner everyday.- phủ định: S + TOBE + NOT.

Ex: I’m not a student.- nghi vấn:

TOBE + S?

Eg: are you a excellent student?

* đối với “HAVE”

- khẳng định: she/he/it/ Mary/Hanoi ------------- has

/I/We/they/you/ Danh từ số nhiều.—have

Eg: I have a lot of money.

- phủ định: S + do/does + NOT. + have.

Eg: I don’t have enough money to buy that shirt.- nghi vấn: do/does + S + have?

Eg: do you have any money?

* đối với “VERB”.

- khẳng định: she/he/it/ Mary/Hanoi--------------V.es/s

I/We/they/you/ Danh từ số nhiều.—V

NOTES:


+ những động từ tận cùng bằng những kí tự: o.s ,ch ,sh,dz,x. ta thêm “es” đói với chủ ngữ số ít.

+ Còn lại ta thêm s.- phủ định: she/he/it/ Mary/Hanoi--------------does

+NOT + V(nguyên mẫu). I/We/they/you/ Danh từ số nhiều.—do

Eg: tim doesn’t have any money.

- nghi vấn:

Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

Eg: does tim have any money?

2.cách sử dụng:

.a.Diễn tả một thói quen hoặc một việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại.

Ex: - We come to school on time everyday.

- My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn thức dậy sớm)

* dấu hiệu thì:

Cách dùng này thường có các trạng từ chỉ sự thường xuyên:

• rarely: ít khi • usually: thường thường

• sometimes: đôi khi • seldom: hiếm khi

• never: không bao giờ • always: luôn luôn

• often: thường • occasionally: thỉnh thoảng

• hardly ever: hiếm khi • everyday: hàng ngày

Các kết cấu đi với every như:

• every week: hàng tuần

• every month: hàng tháng

b.sự thật hiển nhiên, một chân lý

Ex: - The Sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở phương đông)

- The Earth moves around the sun. (Trái đất xoay quanh mặt trời)

c. Diễn tả sự thật tương đối bền vững

Ex: - Your sister speaks English well. (Chị của bạn nói tiếng Anh giỏi)

- Dick writes novel. (Dick viết tiểu thuyết)-II. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous)

Hình thức:

Subject + am / is / are + V-ing

1. Chỉ một sự việc đang xảy ra ở hiện tại, lúc ta đang nói

Ex: - The farmers are working in the fields now.

- My mother is cooking in the kitchen at the moment.

* Dấu hiệu thì:

a. Trong câu thường có các phó từ:

• now: bây giờ

• at the moment: vào lúc này

• at present: vào lúc này

b. Trong câu bắt đầu bằng những từ gợi sự chú ý như:

• Look! Coi kìa

• Listen! Nghe kìa

• Hurry up! Nhanh lên

Ex: - Look! The boys are fighting. (Coi kìa, bọn trẻ đang đánh nhau)

- Listen! They are speaking English.

- Hurry up! The bus is coming. (Nhanh lên! Xe buýt đang tới rồi kìa)

c. Trong câu có cụm chủ vị có từ WHILE (Trong lúc)

Ex: - I’ll think it over while I’m having my lunch.

2. Diễn tả một việc được xếp đặt xảy ra trong tương lai.

Ex: - What are you doing this evening? (Chiều tối nay bạn định làm gì)

- We are going to Paris on Friday.

III. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect)

Hình thức :

Khẳng định: Subject + Has / Have + Past Participle

Phủ định: Subject + Has / Have +not + Past Participle

Nghi vấn: Has / Have +Subject+ Past Participle?

1. Để diễn tả một việc đã xảy ra trong quá khứ mà thời gian không xác định rõ.

Ex: - He has lived in England before

- We have gone to Dalat several times.

- She has already seen that film. (Cô ta đã xem phim đó rồi)

- He’s never been there. (Anh ta chưa từng ở đó)

- They haven’t finished their work yet. (Họ chưa làm xong việc)

- Have you ever spoken Russian before?

Dấu hiệu thì:

Trong câu thường có

• already: rồi, đã rồi • several times: vài lần

• never: chưa bao giờ • never ... before: trước đây chưa bao giờ

• yet: chưa • ever: đã bao giờ

• ever ... before: trước đây đã bao giờ

2. Để chỉ một việc đã bắt đầu xảy ra trong quá khứ và hiện đang còn xảy ra.

Ex: - So far he has had no trouble.

- He has lived here for five years.

- His father has been ill during the last two week.

■ Dấu hiệu thì:

Trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian:

• so far: cho đến nay • up to now: cho đến nay

• up to the present: cho đến lúc này • since then: kể từ lúc đó

• since: kể từ khi • for: trong (khoảng thời gian)

• in / during the last + 1 khoảng thời gian

3. Để diễn tả một hành động mà thời gian nó chưa kết thúc.

Ex: - He has smoked ten cigarettes today.

- I haven’t seen her this week. (Tuần này tôi không gặp cô ấy)

■ Dấu hiệu thì:

Trong câu thường có các phó từ như:

• today: hôm nay

• this week: tuần này

• this month: tháng này

• this term: học kỳ này

• this year: năm nay

4. Để chỉ một sự việc vừa mới xảy ra so với hiện tại

Ex: - I have seen him lately. (Gần đây tôi có gặp anh ấy)

- She’s just gone out. (Cô ta vừa mới đi khỏi)

■ Dấu hiệu thì:

Cách dùng này thường có các từ như:

• just: vừa mới

• recently: gần đâyIV.Past continuous :quá khứ tiếp diễn

+ Form :

Khẳng định: S+Was / were + V-ing

Phủ định: S+Was / were + V-ing

Nghi vấn: Was / were +S+ V-ing ?

+ Use :


* .- một hành động đang xảy ra trong một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

- một hành động đang xảy ra(QKTD) một hành động khác chen vào(QKD) trong quá khứ.

E. g : - I was watching TV when she called.

- Last at 6 PM , I was eating dinner.

* để diễn tã 2 hành động trong cùng một câu cùng xảy ra một thời điểm.

E.g: I was studying while he was making dinner.

S+Was / were + V-ing .

V.past perfect:(quá khứ hoàn thành:)


 • Hình thức:

Khẳng định: S+ had+ V3/ed

Phủ định: S+ had+ not + V3/ed

Nghi vấn: had + S + V3/ed?

 • Cách sử dụng:

- một hành dộng xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ hoặc một thời điểm trong quá khứ.

Ex: before 1995, he had worked in that factory.

When I got up this morning, my mother had already left.


 • một hành động bắt đầu từ trước và kéo dài đến một thời điểm trong quá khứ hay kéo dài đến một hành đọng khác trong quá khứ diễn ra.

Ex: my father had played football for arsenal for ten years before he became a coach.

VI. simple past( quá khứ đơn)

 • Hình thức:

* tobe= was/were

Khẳng định: S + was/were.

Phủ định: S + was/were.+ not

Nghi vấn: were/was + S?

*have

Khẳng định: S + hadPhủ định: S + did.+ not+ have

Nghi vấn: did + S+ have?

* động từ thường:

Khẳng định: S + V2/ed

Phủ định: S + did.+ not+ V(nguyên mẫu)

Nghi vấn: did + S+ V(nguyên mẫu)? • Cách sử dụng:

 • hành động đã xảy ra trong quá khứ có xác định thời gian( thường đi kèm với các từ chỉ thời gian như yesterday,ago,last/night,week, month…in 1990)

ex: they built this house in 1098.

 • Một hành động diễn ra trong một khoảng thời gian đã chấm dứt trong quá khứ.

 • Một thói quen trong quá khứ.

 • Một chuỗi hành động liên tiếp nhau xảy ra trong quá khứ.

TEST FOR UNIT 1

I. Pronunciation.

1. A. cooks B. loves C. joins D. spends

2. A. advises B. raises C. devises D. goes

3. A. chore B, chemistry C. school D. character

4. A. hurry B. under C. pressure D. rush

5. A. attempts B. shares C. looks D. beliefs

6. A. enjoys B. feels C. takes D. gives

II. Stress

7. A. hospital B. mischievous C. supportive D. special

8. A. biologist B. obedient C. solution D. generally

9. A. university B. responsible C. entertainment D. information

10. A .secure B. confidence C. suitable D. problem

III. Choose the correct answer.

11. Are you sure that boys are more ____ than girls?

A. activity B. act C. active D. action

12. We are not allowed ___ jeans at school.

A. wear B. to wear C. wearing D. to wearing

13. Right now, Jim ___ the newspaper and Kathy ___ dinner.

A. reads/ has cooked B. has read/ was cooking

C. is reading/ is cooking D. read/ will be cooking

14. I don’t feel like ____ to my sibling about my troubles.

A. talk B. talking C. to talk D. talked

15. Billy come and give me a hand with cooking.

A. help B. prepared C. be busy D. attempt

16. You are old enough to take ____ for what you have done.

A. responsible B. responsibly C. irresponsible D. responsibility

17. She got up late and rushed to the bus stop.

A. came into B. went leisurely C. went quickly D. dropped by

18. When Carol ___ last night, I ___ my favorite show on TV.

A. was calling/ watched B. called/ was watching

C. called/ have watched D. had called/ watched

19. Alex is busy ___ for his exam.

A. studying B. to study C. studied D. study

20. Everyday, Nam ___ up at 6:00, ____ breakfast at 7:00 and __ for work at 8:00.

A. get/ eat/ leave B. got/ ate/ left C. gets/ eats/ leaves

21, I ___ there once a long time ago and ___ back since.

A. have gone/ was B. go/ am not

C. was going/ hadn’t been D. went/ haven’t been

22. She ___ for that company for 20 years.

A. have worked B. worked C. has worked D. works

23. It’s generally believed that “Men make __ house and women make __ home”

A. Ǿ/Ǿ B. a/ the C/ the/ the D. a/ an

24. Most children enjoy ___ with their parents and siblings.

A. play B. to play C. playing D. to playing

25. When __ he __ the telephone?

A. do/ invent B. did/ invent C. did/ invented D. had/ invented

26. When I ____at the stadium, the match ___.

A. arrived/ started B. had arrived/ started C. arrived/ had started

IV. Fill each numbered blank with one suitable word or phrase.

Jean was the warmest, kindest lady (27) ___ always volunteered her time her effort and her love. (28) ___ a warm smile, a kind word or a listening ear, she was destined to make her mark in the hearts of her cherished family and friends. They were her greatest (29) ___ throughout her eleven-year struggle with cancer, which gave her the (30) ___ to never give (31) ___. When it came to her leisure time, Jean enjoyed (32) ___ some shopping and having (33) ___ lunch with her two children. She also liked to shop at the supermarket, particularly to buy clothes for her sons and grandchildren. For Jean, having a happy family (34) ___ having heaven in her heart and angels in her life. She truly cherished everyone in her life! What gave Jean (35) ____ greatest joy was sharing herself (36) _____her family and friends, offering them the most precious thing she possessed her time. It is a gift none of them will never forget.

27. A. which B. that C. whom D. whose

28. A. on B. in C. for D. which

29. A. support B. admire C. desire D. arm

30. A. courage B. courageous C. courageously D. encourage

31. A. on B. at C. after D. up

32. A. do B. doing C. to do D. done

33. A. the B. an C. no article D. a

34. A. mentioned B. meant C. showed D. expressed

35. A. the B. a C. an D. no article

36. A. to B. with C. for D. at

V. Error identification.

37. He can speaks English as well as I can.

A B C D


38. Mike is one of most intelligent in my class.

A B C D


39. Pele is famous of his powerful kicking and controlling the ball.

A B C D


40. There must be something wrong with him because he looks tiredly.

A B C D


UNIT 2:CULTURAL DIVERSITY

A.THEORY.

a. Vocabulary: vocabularies related to cultural diversity.

 • Contractual(adj) hợp đồng

 • Blessing(n): lời chúc→bless(v)

 • Conduct= organize = carry out : tiến hành

 • Partnership(n)sự cộng tác→partnership of equals: hợp tác giữa những người bình đẳng

 • MC= master of ceremony: người dẫn chương trình

 • Traditional(adj) truyền thống→tradition(n)→traditionally(adv)

 • Contractual marrige:hôn nhân do cha mẹ sắp đặt

 • attract s.o attention: thu hút sự chú ý của ai

 • clap hands: vỗ tay

 • polite(a) lịch sự # impolite(a) không lịch sự

 • maverlous(a) kì diệu →maverlously(adv)

 • to point + at: chỉ, trỏ

 • accept(v) chấp nhận→acceptance(n)→acceptable(a)

 • install(v) lắp đặt→installment(n)

 • cause an argument: gây ra một vụ tranh cãi

 • physical attraction: sự thu hút vẻ bề ngoài

 • old-aged parent : bố mẹ cao tuổi

 • on the other hand: mặt khác

 • attract(v) thu hút→attraction(n)→attractive(n)→actractively(adv)→actractiveness(n)

 • sacrifice(v) hi sinh

TEST FOR UNIT 2

I.pronounciation:

1. A.sacrificed B.trusted C.recorded D.acted

2. A.looked B.hoped C.concerned D.watched

3. A.missed B.watched C.washed D.banned

4. A.wanted B.reminded C.lifted D.agreed

5. A.loved B.appeared C.coughed D.maintained

6. A.laughed B.weighed C.helped D.risked

7. A.feels B.needs C.pays D.speaks

8. A.stops B.knifes C.coins D.hats

II.stress:

9. A.physical B.romantic C.precede D.conduct

10. A.sacrifice B.actractiveness C.husband D.difference

11. A.india B.contractual C.diversity D.oblide

12. A.confide B.generation C.traditional D.discourtesy

A. is not telling B. doesn’t tell C. won’t tell D. hasn’t told

III.choose the best answer:

13. they had a……..dinner last night.

A.romantic B.romanticize C.romance D.romantically

14.my mother is the only one that I can obsolutely confide….

A.with B.on C.in D.at

15.my father is interested in the diversity of cultures all over the world

A.changes B.conversation C.number D.variety

16.Jonh cann’t make a…….to get married Marry

A.decide B.decisive C.decision D.decisively

17.my father phoned me to say that he would come ……home late.

A.the B.a C.an D.no article

18.many young people have objected to…..marrige, which is decised by the parents of the bride and groom

A.agreed B.share C.contractual D.sacrifide

19.it is not easy to…….our beauty when we get older and older

A.develop B.maintain C.gain D.collect

20.the light…out because we…….electricity bill

A.haven’t gone/didn’t pay B.will go/didn’t pay C.go/pay D.went/hadn’t paid

21……………Tom Cruise’s last film?yes.i….it three days ago

A.have you ever seen/saw B.dis you ever see/have seen

C.dia you ever seen/saw D.will you ever seen/saw

22.we……touch since we……school 4 years ago

A.lost/have left B.have/leave C.have lost/left D.lost/left

23.soon. people…………..most of time at home

A.will work B.are working C.have worked D.work

24.in the past, people……in the beach more often

A.have gone B.used to go C.were going D.hag gone

25.i ……an terrible accident when i……on the beach

A.see/am walking B.saw/was walking C.was seeing/walked D.saw/walked

26………….mary usually watch Tv at the weekend?

A.will B.is C.does D.has

27.what………when the fire alarm…off

A.are you doing/will go B.have you done/would gone

C.were you doing/went D.will you do/are going

28.


31. Oranges ……. Rich in vitamin C, which …. Good for our health.

A. have been/ is B. are/ is C. are/ will be D. were/ has been

32. Everyday Mary …on the computer, but today she … a type-writer because there is no power.

A. types/ is writing B. is typing/ uses C. has typed/will use D. types/ has used

33. They …..him for weeks. A. do not see B. didn’t see C. haven’t seen D. will see

34. I ... well recently. I … to see my doctor yesterday. He said that I …. Some rest.

A. do not sleep/ went/ would need B. slept/ went/ needed

C. didn’t sleep/ go/ will need D. have not slept/ went/ needed

35. His ideas about marriage are quite different……….mine.

A. with B. from C. for D. on

36. Be quiet! Someone ……. at the front door. I …… it.

A. is knocking/ will answer B. knocks/ am answering

C. has knocked/ answered D .knocked/ answered

37. Not all men are concerned with ….physical attractiveness of their girl friends and wives.

A. a B. an C. the D. no article

38. After they have been …love for 2 years, they decide to get married. A.of B. with C. in D. on

IV. Error identification.

39. How a beautiful glasses you are wearing!

A B C D

40. It is impossible for me doing this essay.A B C D

41. How beauty your daughter is!

A B C D

42. The telephone often causes argues between members in the family.A B C D

43. “Contractual” marriage- a boy and a girl are attracted to each other, fall in love

A B C

and decide to get married.D

44. It is polite to ask questions about age, marriage, and salary in America.

A B C D

45. Before he gone out with his friends, he had taken a bath.A B C D

V. Singapore is an island city of about three million people . It is a beautiful (46)______with lots of parks and open spaces . It's also a very clean city.

Most of the people(47) ___ in high-rise flats in different parts of the island . The business district is very modern with (48) ____of high new office buildings . Singapore also has some nice older sections . In China town , there are rows of old shop houses . The Government buildings in Singapore are very beautiful and date from the colonial days.

Singapore is famous (49) _____ its shops and restaurant . There are many good shopping centers . Most of the goods are duty free . Singapore's restaurants (50) ______Chinese, Indian, Malay and European food , and the prices are quite reasonable .

46. A. district B. town C. city D. village

47. A. live B. lives C. are living D. lived

48. A. lot B. lots C. many D. much

49. A. in B. on C. at D. For

50. A. sells B. selling C. sell D. sold

Unit 3: WAYS OF SOCIALIZING

A.THEORY.

a. Vocabulary: some words related to socializing.

- communicate(v) giao tiếp→communication(n)

→ verbal communication: giao tiếp bằng ngôn ngữ→ non-verbal communication:giao tiếp phi ngôn ngữ.


 • attract s.o attention: thu hút sự chú ý của ai

 • clap hands: vỗ tay

 • polite(a) lịch sự # impolite(a) không lịch sự

 • maverlous(a) kì diệu →maverlously(adv)

 • to point + at: chỉ, trỏ

 • accept(v) chấp nhận→acceptance(n)→acceptable(a)

 • install(v) lắp đặt→installment(n)

 • appropriate(a) + to/for : thích hợp ,thích đáng

 • society(n) xã hội→social(a)→socialise(v)→socialising(v-ing)

 • catch one’s head : gật đầu

 • whistle :huýt sáo

 • informality (n) sự thân mật

 • point at someone:chỉ vào ai

 • approach someone : tiến tới,tiến lại gần

 • a slight nod will do: gật đầu nhẹ là đủ

 • obvious (adj)hiển nhiên

 • cue(n) :sự gợi ý

 • cause an argument: gây ra một vụ tranh cãi

 • compliment(n) lời khen,(v)

 • informality (n) sự thân mật→informal(adj)

 • accept(v):chấp nhận→acceptable(adj)

 • wrongdoing(n) việc làm sai trái

b. Grammar: reported speech

* câu tường thuật đối với loại câu phát biểu

- Nếu động từ giới thiệu ở hiện tại,hiện tại hoàn thành,tương lai đơn thì khi chuyển câu nói trực tiếp sang câu gián tiếp ta không thay đổi thì. Chỉ thay dổi các đại từ làm chủ ngữ hoặc tân ngữ.

Ex: he says “ she will come tormorrow”

He says that she will come tormorrow

- Nếu dộng từ giới thiệu ở thì quá khứ thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp thì ta phải chú ý những điều sau:

Thay đổi về thì:


Câu nói trực tiếp

Câu nói gián tiếp

Simple present

Simple past

Present continous

Present perfect

Will/shall

Must


Must not

canSimple past

Past perfect

Past continous

Past perfect

Would/should

Had to/would have to

Was not to

could


Thay đổi các tính từ và trạng từ:

Câu nói trực tiếp

Câu nói gián tiếp

This

These


Here

Now


Today

Yesterday

Tomorrow

Ago


Next week

That

Those


There

Then


That day

The day before/previous day

The day after/the following day

Before


The week after/the following week


* câu tường thật gián tiếp đối với loại câu hỏi

yes-no questions:

 • khi tường thuât các câu hỏi loại này ta sử dụng các động từ như ask,inquire,wonder và theo sau các động từ này là if/whether

 • thay đổi thì,đại từ và trạng từ giống câu phát biểu.

ex: have you read this novel?

He ask me if I had read that novelWH-questions:

 • khi tường thuật lại các dạng câu nầy ta thường sử dụng các động từ như: ask,wonder,require,want to know,…theo sau là từ nghi vấn như:who ,when,where,what,how,

 • thay đổi thì,đại từ,trạng từ giống câu phát biểu

ex: he said to me”who đi you go to the cinema with?

He asked me who I had gone to the cinema withTEST FOR UNIT 3

I. Pronunciation and stress.

1. A. call B. comfortable C. centre D. contract

2. A. bank B. value C. cash D. safe

3. A. have B .face C. trade D. place

4. A. this B. though C. those D. thought

5. A. sky B. simply C. reply D. try

6. A. wondered B. cleaned C. replied D. laughed

7. A. worked B. placed C. worried D. missed

8. A. attracted B. lifted C. listened D. reminded

9. A. attract B. person C. signal D. instance

10. A. simply B. across C. common D. brother

11. A. sentence B. airport C. verbal D. receive

12. A. dinner B. polite C. minute D. problem

II. Choose the correct answer.

13. You should …..more attention to what the teacher explains.

A. make B. get C. pay D. set

14. Body language is a form of ………communication.

A. verbal B. non-verbal C. tongue D. oral

15. – What an attractive hair style you have got, Mary! -………….

A. Thank you very much. I’m afraid B. You are telling a lie

C. Thank for your compliment D. I don’t like your savings

16. Our teacher often said, “Who knows the answer?” ……..your hands.

A. Rise B. Raise C. Lift D. Heighten

17. I have ever told you he ……unreliable.

A. were B. is C. had been D. would be

18. John asked me ……interested in any kind of sports.

A. If I were B. if were I C. if was I D. if I was

19. The mother told her son ……..so impolitely.

A. not behave B. to not behave C. not to behave D. didn’t behave

20. She said I ….. an angel.

A. was B. am C. were D. have been

21. People say that it is rude to point …..other people. A. on B. to C. at D. for

22. – You look great in this new dress. - …….. .

A. With pleasure B. Not at all C. I am glad you like it D. Do not say anything about it

23. Facial ….. show one’s felling when he is communicating.

A. expresses B. expressions C. expressive D. expressively

24. Education is very necessary ….. leading a good life. A. on B. in C. for D. with

25. She never looks ….anyone who she is talking …. She seems to be lack …confidence.

A .at/ to/ of B. for/ to/ in C. up/ for/ with D. on/ about/ for

26. He is expressing his discourtesy towards people around.

A. politeness B. rudeness C. attractiveness D. kindness

27. ……..nonverbal communication is differently from culture to culture.

A. a B. an C. the D. no article

28. She told him ……. A. patient B. was patient C. to be patient D. to patient

29. Jennifer asked me ……… the week before.

A. where had I gone B. where did I go C. where I had gone D. I had gone where

30. Daniel asked me if I thought ……. .

A. it will rain today B. it will rain that day C. it would rain today D. it would rain that day

31. John often says he ……boxing because it ……a cruel sport.

A. doesn’t like/ is B. didn’t like/ were C. not like/ had been D. hadn’t like/ was

32. Martin asked me …….. .

A. whether he preferred B. that he preferred C. did he prefer D. if he prefers

33. He asked ……..him some money.

A. she to lend B. she has lent C. her to lend D. she lends

34. He came to ………for what had happened because he had clearly been in the wrong

A. compliment B. promise C. serve D. apologize

35. Body language includes our ……… , facial expressions, and gestures.

A. mature B. picture C. posture D. body

36. We …… him for weeks.

A. do not see B. have not seen C. did not see D. will not see

37. 600 workers ……… on stride to ask for higher salary at present.

A. are going B. was going C. have gone D. had gone

38. Tom said, “ That is my house.”

A. Tom said that that was my house B. Tom said that that was his house

C. Tom said this is my house D. T said this was his house

39. “ Shut the door but don’t lock it,” she said to us.

A. She told us to shut the door but don’t lock it B. She told us shut the door but not to lock it

C. She told us to shut the door but not to lock it D. She told us shut the door but don’t lock it

40. “Are you willing to travel?” she asked

A. She asked me am I willing to travel? B. She asked me if I am willing to travel.

C. She asked me if was I willing to travel D. She asked me if I was willing to travelIII. Find a mistake in each sentence

41. Mr. Pike likes travelling. By the time he will be 60, he will have visited 15 countries and capitals.

42. Today seems wonderfully for us to have a picnic.

43. Years ago, some people didn’t used to go to the doctor when they were ill.

44. By the time the police come the robber had run away.

45. Have you ever read any novels writing by Jack London?

IV.

The elephant is (46) __________ largest animal to walk on Earth. An elephant can carry a load of 1.200 pounds . They eat 300 pounds of food a day . An elephant baby can weigh 200 pounds (47) __________ birth. Elephants can live up to 70 years. Elephants can (48) __________ to carry logs with their trunks. They also use their trunks for drinking water, bathing, eating and (49) __________. These are two kinds of elephant: the African elephant and the Indian elephant. African elephants can be characterized as largest ears. The African elephant grow up to 10 feet tall, and weighs as much as 12.000 pounds . The Indian elephant grow up to 9 feet tall, and weighs up to 800 pounds . This elephant is characterized as smaller ears . Another name for the Indian elephant (50) __________ the Asian elephant46: A. this B. the C. that D. a

47: A. in B. on C. at D. for

48: A. be B. been C. to D. not

49: A. communication B. communicating C. communicate D. communicative

50: A. was B. is C. be D. are

Unit 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

A.THEORY
VOCABULARY: some words related to school education system.


 • Compulsary (a) ép buột,cưỡng bách→compulsarily(adv)

 • Consist of = conclude :bao gồm

 • School/Acedemic year : năm học,niên khóa

 • Term(n) học kì→mid-term:giữa kì

 • Curriculum (n): chương trình giảng dạy

 • Core subject: môn chính → extra subject: môn phụ

 • Struggle + with /agaist: đấu tranh lại.

 • At the age of…. Vào độ tuổi

 • Indepentdent/public school: trường dân lập

 • State school (n) trường công lập

 • Devide into: chia thành…..

 • Physical education: gióa dục thể chất

 • GCSE : general cercificate of secondary education:chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Kindergaten: lớp mẫu giáo

 • Primary school: trường tiểu học

 • Lower secondary school: trung học cơ sở

 • Upper secondary school: trung học phổ thông

 • Nursery (n) : nhà trẻ

 • University (n) trường đại học

 • Pay tution fee : trã học phí

GRAMMAR: PASSIVE VOICE

1.cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh.

- Xác định S(chủ ngữ),V(động từ),O(tân ngữ) trong câu.

- Xác định thì trong câu chủ động

- Lấy tân ngữ trong câu chủ động xuống làm chủ ngữ trong câu bị động

- Xem động từ trong chủ động ở thì nào thì ta chia động từ”tobe”theo thì ấy rồi đưa động từ chính về V3/ed

- Lấy chủ ngữ trong câu bị động xuống làm tân ngữ trong câu bị động viết giới từ BY ngay trước tân ngữ này

2. Passive verb forms

Active: S V O

Passive: S Be+ P.P OVerb form Active Passive

Present simple

S + V(s/es)

She cleans the house everyday.S +is/ am/ are + PP

The house is cleaned everyday.Present continuous

S + is/ am /are + Ving

The committee is considering several new proposals.S + is/ am /are + being + PP

Several new proposals are being considered by the committee.Present perfect

S + have/ has + PP

The company has ordered some new equipment.S + have/ has + been + PP

Some new equipment has been ordered by the company.Simple past

S + V-ed/ V2

Tim Wilson wrote "The Flight to Brunnswick" in 1987.S + was/ were + PP

The Flight to Brunnswick" was written in 1987 by Tim Wilson.Past continuous

S + was/ were + Ving

They were painting the house when I arrived.S + was/ were + being + PP

The house was being painted when I arrived.Past perfect

S + had + PP

John had written a letter.S + had + been + PP

A letter had been written by John.Future

S + will + bare infinitive

I will finish it tomorrow.S + will + be + PP

It will be finished tomorrow.Future continuous

S + will + be + Ving

John will be training the bear for the royal show.S + will + be + being + PP

The bear will be being trained by John for the royal show.Be (/is/am/are)

going toS + is/ am /are + going to + bare inf

They are going to build a new factory in Portland.S + is/ am /are + going to + be + PP

A new factory is going to be built in Portland.Modal Verbs

S + can/ could/ should/ ought to/ must/ have to/ may/ might + bare inf

She has to do her work by tomorrow.S + can/ could/ should/ ought to/ must/ have to/ may/ might + be + PP

Her work has to be done by tomorrow.B. PRACTISE

TEST FOR UNIT 4

I. Pronunciation

1. A. honest B. history C. hour D. honor

2. A. flood B. cook C. look D. beautiful

II.stressed:

3. A. curriculum B. compulsary C. solution D. independent

4. A. government B. secondary C. separate D. technology

5. A. graduate B. academic C. engineering D. creativity

6. A. compulsory B. information C. disruptive D. certificate

7. A. kindergarten B. October C. environment D. computer

II. Choose the correct answer.

8. The kitchen ………..now.

A. is painting B. has been painted C. is being painted D. is painted

9. They …… this school in 1994.

A. build B. built C. had been built D. were built

10. In Vietnam a school year last for 9 months and is divided …2 terms.

A. at B. with C. on D. into

11. Jane ……..the floor yet.

A. hadn’t cleaned B. cleaned C. hasn’t cleaned D. was cleaned

12. …………….. to you yet?

A. Are the book been giving back B. Was the book given back

C. Has been the book given back D. Has the book been given back

13. He was so ill that he couldn’t ……..his final examination.

A. make B. do C. take D. gain

14. Chinese ………at the meeting.

A. will speak B. will spoken C. will be speaking D. will be spoken

15. …….schooling is compulsory in Australia between …..ages of six and seventeen.

A. The/ no article B. An/ a C. The/ an D. no article/ the

16. Portuguese ………as an international language in this city since 3 hundred years ago.

A. has been spoken B. has spoken C. had spoken D. was spoken

17. Education has been developed in ………. with modern industry and the mass media.

A. compulsory B. parallel C. selected D. following

18. …………..in that company?

A. Does shoes make B. Are shoes made C. Shoes are made D. Are shoes be made

19. The telephone ……. by Alexander Graham Bell.

A. is invented B. is inventing C. invented D. was invented

20. ……..is the study of the events of the past.

A. Geography B. History C. Arts D. Literature

21. The preparations ……….by the time the guests ………. .

A. had finished/ were arriving B. have finished/ arrived

C. had been finished/ arrived D. finished/ arrived

22. The refreshments ……….by Karen.

A. are going to be prepared B. are to prepare C. are preparing D. are going to prepare

23. School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.

A. depended B. required C. divided D. paid

24. John __________ table tennis once or twice a week

A. usually plays B. is usually playing C. usually play D. have usually played

25. At 8 o'clock yesterday evening , I__________ my homework

A. am doing B. have done C. did D. was doing

26. There ___________ a lot of changes in my hometown recently

A. is B. are C. has been D. have been

27. Tomorrow I __________ my grandmother

A. am going to visit B. will be visiting C. have visited D. visit

III. Read the passage and choose the one word to fill in the blanks.

Children in (28) …..Netherlands must be at least 4 years old to (29) ……….primary education. Almost all 4-year-old(99.3%) in the country indeed attend primary school, (30) …… this is not compulsory until children reach the age (31) ….. 5. Primary school is free of charge. In most schools, children are grouped by age in mixed classes, with one teacher for all subjects. Primary school (32) ……of 8 group, thus schooling (33) ……..for 8 years. During the first two years, which (34) …….kindergarten, children receive an average of 22 hours of (35) …., during the last six years children receive an average of 25 hours (36) …..week. Schools are opened 5 days a week, but children are free on Wednesday afternoon. At the end of primary school, or in group 8, schools advice on secondary school choice. Most schools use a national test to support this advice, for instance the ‘Citotoests’, a test (37) …….by the Central Institute for Testing development.

28. A. a B. an C. the D. no article

29. A. afford B. enter C. come D. run

30. A. although B. despite C. in spite D. due to

31. A. on B. of C. in D. for

32. A. includes B. contains C. consists D. takes

33. A. spends B. lengthens C. takes D. lasts

34. A. also called B. is also called C. is called also D. is also calling

35. A. educate B. educative C. educator D. education

36. A. an B. a C. per D. B&C

37. A. develop B. to develop C. developed D. developing

IV. Error identification.

38. This old room can used for the classroom.

A B C D


39. Fee-paying schools are often calledindependent school’, ‘private school’ or ‘state school’.

A B C D


40. This company has established since July last year.

A B C D


41. Jean advised Bill not cook the fish for too long.

A B C D


UNIT 5: HIGHER EDUCATION

A.THEORY
VOCABULARY: some words related to higher education • Hue university: đại học huế

 • Hanoi university of architecture: đại học kiến trúc Hà Nội

 • Hanoi university of natural sciences: đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

 • Tertiary (adj)thứ 3,người thứ 3→ tertiary education:= at university or college level: đại học

 • Order of preference: thứ tự ưu tiên

 • Apply(v) + for : nộp đơn → application(n)→ application form: đơn xin việc,đơn xin học

 • Identity card: thẻ chứng minh

 • Birth certificate: giấy khai sinh

 • Reference letter: thư giới thiệu

 • A copy: bản sao

 • An original: bản chính

 • The record of your performance at school: bảng điểm

 • Original of school certificate :bằng cấp bảng gốc

 • Campus (n): khuon viên trường đại học

 • Blame s.o for : đỗ lỗi cho ai..

 • Daunt= disappointment: thất vọng

 • Graduate +from: tốt nghiệp từ

 • Scare(adj) sợ hãi→scary (n)

 • Opportunity= chance: cơ hội

 • Proportion(n) tỉ lệ

 • Sociology(n) xã hội học

 • Psycology(n) tâm lí học

 • Philosophy(n) triết học

GRAMMAR: CONDITIONAL SENTENCES

1. Conditional Sentence Type 1:

Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Form: IF S + TOBE/V(simple present),S +WILL +V

- If I have enough money, I will buy that LCD monitor ; - I will be sad if you leave.

2. Conditional Sentence Type 2:

Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai - ước muốn ở hiện tại. (Nhưng thực tế không thể xảy ra được).Form: IF S + TOBE/V(simple past),S +would/could +V(nguyên mẫu không to)

Lưu ý:+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

- If I were you, I would get a divorce. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị).

3. Conditional Sentence Type 3:

Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ - mang tính ước muốn trong quá khứ.Form: IF S+ HAD +P.P, S +WOULD +HAVE +P.P

- If we had found him earlier, we might/could have saved his life.

4. Inversion in conditionals :( đảo ngữ trong câu điều kiện)

Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, loại 2 và loại 3 thường được dùng ở dạng đảo.Ví dụ: If I were the president, I would build more hospitals. - Were I the president, I would build more hospitals.

If I had taken his advice, I would be rich now. - Had I taken his advice, I would be rich now.

If He had learned hard, he would have passed the final exam.

-Had he learned hard, he would have passed the final exam.

6. If not = Unless

Ví dụ: Unless we start at once, we will be late. - If we don't start at once, we will be late.

Unless you study hard, you won't pass the exams. - If you don't study hard, you won't pass the exams.

B. PRACTISE

TEST FOR UNIT 5

I. Pronunciation and stress:

1. A. dreamed B. canned C. begged D. washed

2. A. looks B. drops C. needs D. lifts

3. A. bridges B. raises C. wishes D. matches

4. A. industrial B. accidental C, conclusion D. musician

5. A. accommodation B. sociology C. economics D. scientific

6. A. application B. applicant C. maximum D. confidence

II. Choose the correct answer.

7. Either you or I ……going to meet Professor Pike at the air port.

A. am B. were C. are D. has been

8. If you ……….to my advice, you ………in trouble now. A. listened/ were not

B. listen/ are not C. had listened/ wouldn’t have been D. had listened/ wouldn’t be

9. I think it is the high time you applied ………….a job. A. at B. for C. in D. with

10. Many people have objected to the use of animals in …………..experiments.

A. scientific B. science C. scientist D. scientifically

11. If the traffic …..bad, I may get home late. A. is B. were C. was D. had been

12. If I ……a little taller, I would be able to water the flower on the top of the shelf.

A. was B. am C. were D. had been

13. I live far away from my family, so I have to ….use of my friends.

A, get B. made C. take D. make

14. I would sent you a fax if I …her phone number.A. know B. knewC. known D. had known

15. He was the only …….that was offered the job.

A. apply B. application C. applicant D. applying

16. Many parents don’t let their children make a decision ………their future career.

A. on B. in C. about D. out

17. Despite many recent …….advances, there are parts where schools are not equipped with computer.

A. technology B. technological C. technologically D. technologist

18. If she ……..the train last night, she ………here now.

A. took/ were B. were taking/ is C. had taken/ would have been D. had taken/ would be

19. We’ll need more staff ……..we start the new project.

A. unless B. whether C. in case D. or

20. …I had learnt English when I was at high school. A. Unless B. If C. Even if D. If only

21. ………more carefully, he would not have had the accident yesterday.

A. If Peter driven B. If had Peter driven C. Had Peter driven D. Unless Peter had driven

22. ………if a war happened?

A. What you would do B. What will you do C. What do you do D. What would you do

23. If it ……….warm yesterday. We would have gone to the beach.

A. was B. were C. had been D. could be

24. If it ……an hour ago, the streets ……wet now. A. were running/ will be

B. rained/ would be C. had rained/ would be D. had rained/ would have been

25. A ………is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.

A. vacation B. subject C. certificate D. training

26. I would like to invite you to participate in the ……ceremony.

A. graduation B. graduate C. graduated D. graduated

III. Read the passage and fill each numbered blank with one suitable word.Here’s some advice for trying to find the university that works for you.

1. You need to examine (27) ……..and your reasons for going to university before you start your search. Why are you going? What are your abilities and your strengths? What are your weakness? What do you want out of life? Are you socially self-sufficient (28) ……do you need warm, familial (29) …….? Talk with your friends, your family and high-school counselors as you ask the questions. The people (30) …….know you best can help you(31)……..these important issues.

2. Very few high-school students have enough information or (32 ) ………to choose a major. You need to be well (33 ) ….determine your interest and attitude. Many students (34) ……their minds two or three times before they settle to a major.

3. If you do not go to university right away it is never too late. There is no such thing as the perfect time to start university. Some students benefit from a year off to work, study or travel, and these experiences (35)…… them to better , more engaged students. Some students choose to apply to university and gain admission and then defer their entrance, while others wait to apply until after they have had (36)……..alternative experience.

27. A. you B. your C. yours D. yourself

28. A. or B. but C. nor D. either

29. A. support B. bringing C. feeding D. growth

30. A. which B. whom C. who D. whose

31. A. to B. about C. with D. of

32. A. expenditure B. experience C. experiment D. expert

33. A. prepare B. prepared C. preparation D. preparative

34. A. transform B. translate C. change D. convert

35. A. allow B. make C. let D. advise

36. A. a B. an C, the D. no article

IV: find mistake:

37. There are a lot of work to do here.

A B C D

38. I’m sure he is incapable in running a mile in four minutes.A B C D

39. Good friendship should be basing on mutual understanding.A B C D

40. I’m delighted hearing that you have made much progress in your study.A B C D


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương