California’s protection & advocacy systemtải về 310.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích310.75 Kb.

California’s protection & advocacy systemCác Thay Đổi Gần Đây về Miễn Trừ Giờ Làm Việc Trong Tuần cho Người Cung Cấp Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS)

Tháng 3 năm 2019, Ấn Phẩm Số 5603.05 - Vietnamese


Ấn phẩm này dành cho người nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) cùng những người thực hiện việc chăm sóc.1 Ấn phẩm này cung cấp thông tin hướng dẫn cách yêu cầu miễn trừ cho số giờ tối đa mà một số người cung cấp có thể làm việc mỗi tháng trong chương trình IHSS và WPCS. Khi có miễn trừ, người cung cấp có thể làm việc tối đa 360 giờ một tháng.THÔNG TIN CƠ BẢN

Quy Định Về Làm Thêm Giờ Của Liên Bang và Giới Hạn Giờ Làm Việc Trong Tuần Của Tiểu Bang


Để phù hợp với sự thay đổi trong quy định của Bộ Lao Động liên bang, tiểu bang California đồng ý trả lương làm thêm giờ cho người lao động làm việc tại nhà trong chương trình IHSS và WPCS. Hiện nay tiểu bang đang trả lương làm thêm giờ khi số giờ làm việc vượt quá 40 giờ mỗi tuần. Để xem thêm thông tin về quy định làm thêm giờ nói chung, hãy xem ấn phẩm, see publication #5586.01 Quy Định Mới về IHSS số 5586.01: Thù Lao Làm Thêm Giờ và Các Khoản Phí Liên Quan trên trang https://www.disabilityrightsca.org/publications/new-rules-for-ihss-overtime-and-related-changes.

Cùng thời điểm đó, tiểu bang cũng giới hạn số giờ làm việc tối đa hàng tuần của người cung cấp IHSS hoặc WPCS trong một tuần làm việc. Thông thường: • Người cung cấp làm việc cho chỉ một người nhận dịch vụ không được làm việc nhiều hơn 70 giờ 45 phút mỗi tuần trong chương trình IHSS và/hoặc WPCS kết hợp.

 • Người cung cấp làm việc cho chỉ một người nhận dịch vụ không được làm việc nhiều hơn 70 giờ 45 phút mỗi tuần trong chương trình IHSS và/hoặc WPCS kết hợp.2

Miễn Trừ Hành Chính Của California (2016)


Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) có hai danh mục miễn trừ có thể cho phép một số người cung cấp IHSS làm việc nhiều hơn số giờ giới hạn đã nêu ở trên: miễn trừ “Gia Đình” và miễn trừ “Hoàn Cảnh Đặc Biệt”. Khác với các giới hạn về giờ làm việc trong tuần, những trường hợp miễn trừ này không được đưa vào luật hoặc quy định mà được thông báo qua Thư Gửi Toàn Quận được gửi tới các giám đốc phúc lợi quận và người quản lý chương trình IHSS.3 Người cung cấp có một trong hai miễn trừ vẫn bị giới hạn ở mức tối đa 90 giờ một tuần làm việc, không được vượt quá 360 giờ một tháng.4 Sở Dịch Vụ Y Tế (“DHCS”) California đã ban hành hướng dẫn tương tự về số giờ tối đa hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng mà người cung cấp có thể làm việc cho khách hàng nhận được riêng WPCS hoặc WPCS kết hợp với IHSS.5

Miễn Trừ Giờ Làm Việc Trong Tuần Cho Người Cung Cấp IHSS và WPCS Trở Thành Luật vào năm 2017


Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, hiện có hai miễn trừ IHSS được đưa vào luật tiểu bang California.6 Người cung cấp được phê duyệt miễn trừ có thể làm việc hơn 66 giờ một tuần và tổng số giờ phục vụ tất cả người nhận IHSS không được vượt quá 360 giờ một tháng.

Người cung cấp WPCS cũng có hai miễn trừ cho phép tổng số giờ làm việc một ngày tối đa là 12 giờ và một tháng tối đa là 360 giờ cho cả IHSS và WPCS kết hợp đối với người cung cấp đã được phê duyệt.7


MIỄN TRỪ IHSS

 1. Thông Tin Chung

  1. Làm Thế Nào Tôi Biết Liệu Mình Có Hội Đ Điều Kiện Được Áp Dụng Miễn Trừ IHSS Không?


Trong thời gian đánh giá hoặc đánh giá lại, chương trình IHSS của quận sẽ đánh giá quý vị để xác định trường hợp của quý vị có cho thấy người cung cấp của quý vị có thể hội đủ điều kiện được áp dụng Miễn Trừ 1 hoặc 2 hay không (được trình bày ở dưới đây). Quận sẽ thông báo cho những người nhận dịch vụ có khả năng hội đủ điều kiện về (các) miễn trừ này và quy trình để quý vị hoặc người cung cấp của quý vị có thể đăng ký.8
  1. Nếu Người Cung Cấp Của Tôi Được Áp Dụng Miễn Trừ, Cô/Anh Ấy Có Thể Làm Việc Hết Số Giờ Được Cho Phép Của Người Nhận Dịch Vụ Mà Cô Ấy/Anh Ấy Cung Cấp IHSS Không?


Không. Kể cả khi có miễn trừ, người cung cấp không được làm việc quá 360 giờ một tháng. Vì tiểu bang sẽ không trả lương quá 360 giờ một tháng cho người cung cấp, DRC không thể giúp quý vị được miễn trừ trên mức giới hạn tối đa. Nếu tổng số giờ nhận dịch vụ vượt quá 360 giờ, quý vị sẽ phải thuê thêm một người cung cấp IHSS khác để làm việc cho số giờ vượt quá đó.
 1. Miễn Trừ 1 của IHSS (trưc đây gọi là Miễn Trừ Gia Đình):

  1. Những Ai Hội Đ Điều Kiện Được Áp Dụng Miễn Trừ 1?


Miễn Trừ 1 áp dụng cho những người cung cấp đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện sau vào hoặc trước ngày 31 tháng 1 năm 2016:

 1. Cung cấp dịch vụ cho từ hai người nhận IHSS trở lên; và

 2. Sống cùng nhà với tất cả người nhận dịch vụ mà họ cung cấp; và

 3. Có liên quan về mặt sinh học, nhận làm con nuôi; hoặc là người chăm sóc nuôi nấng, người giám hộ hợp pháp hoặc người bảo hộ cho tất cả người nhận dịch vụ của người cung cấp đó; và người cung cấp này là cha/mẹ, cha/mẹ kế, người nuôi dưỡng, hoặc cha/mẹ nuôi, ông/bà, người giám hộ hợp pháp hoặc người bảo hộ cho người nhận dịch vụ.9
  1. Làm Cách Nào Đ Đăng Ký Miễn Trừ 1?


Trước khi Miễn Trừ 1 (trước đây được gọi là Miễn Trừ Gia Đình) được đưa vào luật, CDSS đã gửi thư và biểu mẫu cho những người cung cấp được xác định là đáp ứng các tiêu chí. Nếu người cung cấp của quý vị đáp ứng các tiêu chí nhưng chưa được gửi thư thông báo, CDSS khuyên các quận và người nhận dịch vụ nên điền vào đơn đăng ký Miễn Trừ 1 và gửi trực tiếp cho CDSS qua đường bưu điện. Đơn đăng ký có 3 trang được gửi kèm với Thư Toàn Quận Số 16-07 và có thể tải xuống từ trang web http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf. Quý vị có thể gửi đơn đăng ký đã điền qua đường bưu điện đến:

CDSS – Adult Programs Division


744 P Street, Mail Stop 9-7-96
Sacramento, CA 95814

Nếu quý vị muốn đăng ký nhưng không truy cập được Internet, quý vị có thể gọi đến CDSS theo số (916) 651-5350 và yêu cầu họ gửi một bản in mẫu đơn đăng ký cho quý vị. Hãy nhớ để lại lời nhắn ngắn gọn có ghi tên và số điện thoại của quý vị để họ có thể gọi lại cho quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhân viên xã hội của quận cấp cho quý vị mẫu đăng ký này.


 1. Miễn Trừ 2 của IHSS (trưc đây gọi là Miễn Trừ Hoàn Cảnh Đặc Biệt):

  1. Những Ai Đ Điều Kiện Được Áp Dụng Miễn Trừ 2?


Người cung cấp phục vụ cho hai hoặc nhiều người nhận IHSS sẽ đủ điều kiện để được áp dụng Miễn Trừ 2 nếu mỗi người nhận rơi vào ít nhất MỘT trong các hoàn cảnh sau khiến họ ở vào tình trạng có nguy cơ cao phải đưa đi chăm sóc ở nơi khác không phải ở nhà nếu người cung cấp đó không thể cung cấp dịch vụ:

Tiêu Chí A: Có nhu cầu y tế và/hoặc hành vi phức tạp phải được người cung cấp sống cùng nhà đáp ứng; HOẶC

Tiêu Chí B: Sống ở khu vực nông thôn hoặc vùng hẻo lánh nơi có số lượng người cung cấp hạn chế khiến người nhận dịch vụ không thể thuê một người cung cấp khác; HOẶC

Tiêu Chí C: Không thể thuê người cung cấp khác nói cùng ngôn ngữ với người nhận khiến họ không thể hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc cho chính họ.10


  1. Làm Cách Nào Để Hội Đ Điều Kiện Được Áp Dụng Miễn Trừ 2?


Trước khi Miễn Trừ 2 được đưa vào luật, hướng dẫn của tiểu bang 11 đã yêu cầu cả quận và người nhận dịch vụ phải tìm hiểu và tận dụng mọi phương án khả thi để tìm một người cung cấp khác có thể làm việc trong số giờ được cho phép trong tuần hoặc trong tháng. Luật không đưa ra yêu cầu này và quý vị không còn cần phải tận dụng mọi phương án về người cung cấp, tuy nhiên, một số quận vẫn tiếp tục yêu cầu điều này do nhầm lẫn. Theo Thư Toàn Quận mới đây do tiểu bang gửi, “Ngoài việc đáp ứng một trong các tiêu chí miễn trừ [tiêu chí A-C ở trên], người nhận dịch vụ, nếu cần quận giúp đỡ, phải tìm hiểu tất cả các phương án có thể áp dụng để thuê thêm một hoặc nhiều người cung cấp. Các văn bản ghi chép về việc tìm/sử dụng người cung cấp khác từ trưc đây có th được xét tới đ xem có đáp ứng yêu cầu này không.” (đã thêm phần nhấn mạnh).12
  1. Làm Cách Nào Đ Đăng Ký Miễn Trừ 2?


Mỗi lần quận đánh giá hoặc đánh giá lại, nhân viên xã hội của quận phải đánh giá xem hoàn cảnh của người nhận dịch vụ có cho thấy người cung cấp cho người nhận đó có thể hội đủ điều kiện được áp dụng miễn trừ hay không. Sau đó, quận sẽ thông báo cho những người nhận dịch vụ đó về các miễn trừ có thể được áp dụng và quy trình để người cung cấp đăng ký miễn trừ đó.13 Người cung cấp nên yêu cầu quận cung cấp một biểu mẫu yêu cầu miễn trừ (SOC 2305), sau đó điền vào và gửi cho quận.
  1. Mọi Việc Sẽ Diễn Ra Như Thế Nào Sau Khi Tôi Gửi Đơn Đăng Ký?


Quận sẽ xem xét yêu cầu Miễn Trừ 2 và cân nhắc xem nếu từ chối thì quý vị có rơi vào nguy cơ phải điều trị ở nơi khác không phải tại nhà hay không do quý vị ở trong hoàn cảnh 1, 2 hoặc 3 nêu trên. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn đăng ký Miễn Trừ 2, chương trình IHSS của quận sẽ gửi văn bản thông báo qua thư tín cho người cung cấp và người nhận dịch vụ của người cung cấp đó rằng đơn đăng ký được phê duyệt hay bị từ chối.14
  1. Quận Sẽ Phải Cân Nhắc Điều Gì Nếu Xét Thấy Đơn Đăng Ký Miễn Trừ Của Tôi Phù Hợp Với Tiêu Chí A?


Đối với Tiêu Chí A, tình trạng y tế và/hoặc hành vi phức tạp phù hợp với mục đích của Miễn Trừ 2 nghĩa là một người nhận IHSS có các dịch vụ chăm sóc cá nhân “cần phải được chú ý và chăm sóc đặc biệt, và không ai khác ngoài người cung cấp IHSS sống cùng nhà mới có thể thực hiện được để không ảnh hưởng tới sức chịu đựng về mặt thể chất và/hoặc không ảnh hưởng tới tính tình hành vi của người nhận vì tình trạng của người nhận dịch vụ vì có liên quan đến các bệnh về sức khỏe tâm thần (ví dụ: chứng rối loạn phổ tự kỷ, bệnh mất trí, bệnh Alzheimer,...). Nếu người cung cấp không phải là người hiện tại thì có thể dẫn đến làm hại người nhận IHSS do căng thẳng về thể chất và/hoặc cảm xúc khiến họ phải được chăm sóc ở nơi khác không phải ở nhà.”15 Các quận được hướng dẫn cân nhắc xem người nhận có được trợ giúp y tế hoặc nhận được các dịch vụ cần chăm sóc đặc biệt hay không (như chăm sóc ruột và bàng quang hoặc định vị lại bộ phận cơ thể bị di chuyển), liệu họ có được chẩn đoán cho thấy có nhu cầu về hành vi, và họ có được chăm sóc từ các dịch vụ khác hay không, chẳng hạn như trong chương trình chăm sóc ban ngày hoặc từ những người cung cấp IHSS khác.16
  1. Quận Sẽ Phải Cân Nhắc Điều Gì Nếu Xét Thấy Đơn Đăng Ký Miễn Trừ Của Tôi Phù Hợp Với Tiêu Chí B?


Đối với Tiêu Chí B, vùng nông thôn hoặc xa xôi hẻo lánh là nơi “không ở trong khu vực đô thị và các cụm đô thị”. Quận sẽ đánh giá khả năng tiếp cận của người nhận với người cung cấp trong khu vực và cũng xem xét về số lượng người cung cấp hiện có (bao gồm đăng ký của người cung cấp, thành viên gia đình, hàng xóm, v.v.) là những người sẵn lòng di chuyển quãng đường dài để cung cấp dịch vụ. Quận sẽ ghi vào hồ sơ những rào cản được xác định là hạn chế người nhận có thể thuê được thêm người cung cấp.17 Người cung cấp không nhất thiết phải sống chung nhà với người nhận dịch vụ.
  1. Quận Sẽ Phải Cân Nhắc Điều Gì Nếu Xét Thấy Đơn Đăng Ký Miễn Trừ Của Tôi Phù Hợp Với Tiêu Chí C?


Đối với Tiêu Chí C, quận phải xác định việc người nhận dịch vụ không có khả năng thuê được người cung cấp sử dụng cùng ngôn ngữ sẽ cản trở ở mức độ nào đến việc cung cấp dịch vụ được cho phép cho người nhận. Quận phải đánh giá xem người cung cấp không nói cùng ngôn ngữ với người nhận dịch vụ có thể thực hiện được những việc cụ thể, ví dụ: công việc nội trợ và các dịch vụ liên quan hay không sau khi được hỗ trợ phiên dịch lúc ban đầu. Quận phải đánh giá xem người cung cấp không nói cùng ngôn ngữ với người nhận dịch vụ có thể thực hiện được những việc cụ thể, ví dụ: công việc nội trợ và các dịch vụ liên quan hay không sau khi được hỗ trợ phiên dịch lúc ban đầu.18
  1. Đ Được Miễn Trừ, Trước Tiên Tôi Có Cần Tìm Được Một Số Người Cung Cấp Khác Không?


Trước khi chấp nhận yêu cầu Miễn Trừ 2, quận phải xem xét những người cung cấp hiện có. Nếu được yêu cầu, quận phải giúp tìm kiếm những người cung cấp khác. Điều quan trọng quý vị cần lưu ý là theo tiểu bang, “[v]iệc xem xét này có thể bao gồm cả những lần xác định ở hiện tại hoặc trưc đây để tìm/sử dụng những người cung cấp khác”. Quận có thể xem xét, và phải ghi vào hồ sơ, mọi ảnh hưởng bất lợi xảy ra trước đây đối với người nhận do được người cung cấp khác phục vụ, ngay cả khi việc này xảy ra trước khi có yêu cầu miễn trừ. Sự việc đã từng xảy ra này có thể thỏa mãn yêu cầu về tìm kiếm người cung cấp khác.19
  1. Phê Duyệt Miễn Trừ 2 Sẽ Có Hiệu Lực Trong Bao Lâu?


Phê duyệt Miễn Trừ 2 sẽ có hiệu lực một năm và có thể được gia hạn nếu hoàn cảnh không có gì thay đổi.20 Nếu hoàn cảnh có thay đổi nhưng vẫn cần được miễn trừ do một lý do khác, quận sẽ xử lý như một trường hợp đăng ký mới.
  1. Tôi Cần Làm Gì Nếu Đơn Đăng Ký Của Tôi Bị Từ Chối?


Nếu từ chối miễn trừ, quận cũng sẽ phải gửi thư thông báo để giải thích về lý do từ chối và cung cấp thông tin về quy trình yêu cầu CDSS đánh giá, việc đánh giá này độc lập với quyết định của quận. Quy trình này được gọi là ESAR (Đánh Giá Hành Chính Tiểu Bang Về Miễn Trừ 2). Người cung cấp hoặc người nhận có thể yêu cầu CDSS đánh giá.21 Trong quá trình này, những vi phạm về việc làm thêm giờ sẽ bị xóa bỏ, bất kể tiểu bang quyết định như thế nào.22

Để yêu cầu đánh giá ESAR, trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được Thông Báo Về Việc Không Đủ Điều Kiện của quận, quý vị phải gửi mẫu đơn SOC 2313 qua đường bưu điện tới:

California Department of Social Services
Appeals, Administrative Review and Reimbursement Bureau
Attention: Exemption 2 State Administrative Review Unit
744 P Street, MS 9-12-04
Sacramento, CA 95814

ESAR sẽ gửi cho quý vị một thông báo về việc sắp xếp một cuộc họp qua điện thoại trong vòng 10 ngày kể từ ngày ESAR nhận được yêu cầu. Trong cuộc họp qua điện thoại, quý vị có thể cung cấp thêm thông tin, đó có thể là “những ghi chép trước đây về các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến người nhận do được người cung cấp khác phục vụ. Các ví dụ có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với những giấy tờ như thư của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người khác dựa trên những quan sát của họ hoặc những gì họ được biết về tình trạng sức khỏe và/hoặc sự an toàn của người nhận bị ảnh hưởng xấu do sử dụng người cung cấp mới”.23 Quý vị cũng có thể yêu cầu gửi thêm văn bản cung cấp thông tin và phải thực hiện bằng cách gửi fax hoặc gửi thư có đóng dấu bưu điện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tham gia cuộc họp qua điện thoại.


  1. Mọi Việc Sẽ Diễn Ra Như Thế Nào Sau Khi Trường Hợp Của Tôi Đưc Đánh Giá?


CDSS sẽ gửi thư qua đường bưu điện cho quý vị trong vòng 20 ngày kể từ khi quý vị được lên lịch trao đổi với nhân viên thực hiện việc đánh giá của cơ quan này trừ khi quý vị đã được gia hạn thêm thời gian để gửi thông tin. Văn bản quyết định sẽ thông báo cho người cung cấp và người nhận của họ rằng việc miễn trừ được chấp thuận hay từ chối. Nếu CDSS từ chối việc miễn trừ, họ cũng phải giải thích về lý do từ chối trong văn bản quyết định.24 Nếu miễn trừ bị từ chối, người cung cấp không được làm việc quá 66 giờ một tuần (hay 264 giờ một tháng) và người nhận sẽ phải tìm thêm người cung cấp khác để phục vụ cho thời gian còn lại.
 1. Miễn Trừ Giờ Làm Việc Trong Tuần Đối Với IHSS và Quy Định Về Người Cung Cấp Là Cha/Mẹ


DRC đã nhận được nhiều câu hỏi về giới hạn giờ làm việc trong tuần đối với IHSS khi cha/mẹ là người cung cấp cho con họ và miễn trừ không bao gồm hết được tất cả số giờ mà người nhận được cho phép. Quy định cho những trường hợp này được giải thích dưới đây qua các ví dụ.25

Ví dụ 1: Tôi là mẹ và là người cung cấp với tư cách phụ huynh cho ba đứa con ở tuổi vị thành niên của tôi, các con tôi nhận tổng thời gian IHSS là 460 mỗi tháng. Yêu cầu của tôi về miễn trừ giờ làm việc trong tuần đối với IHSS vừa mới được chấp thuận nhưng tôi cần thêm một người cung cấp để phục vụ 100 giờ còn lại.
  1. Tôi có bị mất khả năng hi đ điều kiện là người cung cấp với tư cách phụ huynh của các con ở tuổi vị thành niên không nếu tôi tìm được một người cung cấp làm việc trong số giờợt quá 360 giờ một tháng?


Không. Miễn Trừ IHSS cho phép phụ huynh được chấp thuận miễn trừ thuê thêm một người cung cấp để đáp ứng nhu cầu của các con nếu các con có số giờ được cho phép hàng tháng lớn hơn 360 (hoặc 264 giờ một tháng khi không có Miễn Trừ), mà không ảnh hưởng tới khả năng đủ điều kiện được miễn trừ của nhà cung cấp dịch vụ với tư cách phụ huynh. Thành viên không phải là người trong gia đình có thể phục vụ trong số giờ vượt quá này.
  1. Cha của các con tôi có thể phục vụ trong số giờợt quá 360 giờ một tháng này không?


Trong một số trường hợp là có. Quy định quản lý các nhà cung cấp dịch vụ IHSS với tư cách phụ huynh cho phép cả cha và mẹ là người cung cấp được trả lương để chăm sóc hai hoặc nhiều con ở tuổi vị thành niên, nhưng cả hai người PHẢI đáp ứng được các yêu cầu về người cung cấp với tư cách phụ huynh trong MPP § 30-763.451. Quy định này yêu cầu phụ huynh đã từ bỏ công việc toàn thời gian hoặc bị cản trở không thể đi làm toàn thời gian (được định nghĩa là từ 40 giờ làm việc trở lên mỗi tuần) do cần phải chăm sóc con cái, không có người cung cấp nào khác thích hợp và việc cha/mẹ không thực hiện được các dịch vụ này có thể dẫn đến phải đưa đứa trẻ vào nơi không thích hợp hoặc không được chăm sóc thỏa đáng. Trong trường hợp này, phụ huynh thứ hai (người cha) có thể phục vụ trong con số tối đa là 360 giờ của người cung cấp với tư cách phụ huynh thứ nhất, với điều kiện là người cha thỏa mãn được các yêu cầu còn lại trong MPP § 30-763.451.

Ví dụ 2: Tôi là người mẹ có hai con trai 10 tuổi bị bệnh tự kỷ. Cả hai đều được nhận IHSS và được giám sát bảo vệ: Mỗi tháng, Michael nhận 212 giờ và Joey nhận 218 giờ, tổng cộng là 430 giờ. Tôi được hưởng Miễn Trừ 1. Tôi làm công việc trợ lý hành chính 25 giờ mỗi tuần và vì cung cấp IHSS cho các con nên tôi không thể làm công việc toàn thời gian. Chồng tôi làm công việc bán thời gian và muốn phục vụ trong số giờ IHSS còn lại khi đã vượt quá con số 360 giờ một tháng. Tôi lo rằng tôi sẽ mất khả năng đủ điều kiện làm người cung cấp với tư cách phụ huynh nếu chồng tôi yêu cầu là người cung cấp bổ sung.

Khi một người cung cấp với tư cách phụ huynh đã đạt đến số giờ giới hạn tối đa (264 hoặc 360 giờ một tháng và có Miễn Trừ), phụ huynh còn lại có thể phục vụ trong số giờ còn lại nếu phụ huynh đó đáp ứng các yêu cầu của MPP § 30-763.451. Do đó khi người mẹ đã đạt đến mức tối đa 360 giờ mỗi tháng thì người mẹ đó được coi là “không thể phục vụ thêm” nữa. Lúc đó, người cha có thể phục vụ trong 70 giờ còn lại vì người cha đáp ứng được yêu cầu về người cung cấp với tư cách phụ huynh trong MPP § 30-763.451 (tức là người cha làm việc dưới 40 giờ một tuần để cung cấp IHSS cho con cái, không có người cung cấp nào khác thích hợp và nếu người cha không thể cung cấp IHSS có thể dẫn tới việc phải đưa đứa trẻ vào nơi không thích hợp hoặc không được chăm sóc sức khỏe thỏa đáng).Lưu ý rằng trạng thái không thể phục vụ thêm của người mẹ chỉ dựa trên thực tế là người mẹ đã đạt đến số giờ tối đa cho phép. Tình trạng không thể phục vụ được thêm nữa KHÔNG phải là do một phụ huynh phục vụ một đứa con và không thể phục vụ được thêm một đứa con nữa.

CÁC MIỄN TRỪ CHO DỊCH VỤ CHĂM SÓC CÁ NHÂN THUỘC DIỆN MIỄN TRỪ (WPCS)


Người cung cấp trong chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Thay Thế Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBA) (trước đây được gọi là chương trình Miễn Trừ Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính) hay những người tham gia hoặc người nộp đơn trong chương trình Miễn Trừ Của Ban Hoạt Động Tại Nhà (IHO) đã đăng ký một trong hai loại miễn trừ này vào hoặc trước ngày 31 tháng 1 năm 2016, có nhu cầu y tế hoặc hành vi cần các dịch vụ được cung cấp bởi người cung cấp theo yêu cầu, sẽ hội đủ điều kiện nhận miễn trừ WPCS nếu xảy ra BẤT KỲ trường hợp nào sau đây:

 1. Người cung cấp sống cùng nhà với người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ, ngay cả khi người cung cấp không phải là thành viên gia đình; HOẶC

 2. Người cung cấp hiện đang chăm sóc người nhận miễn trừ và đã làm việc này liên tục hai năm trở lên; HOẶC

 3. Người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ không thể tìm được người chăm sóc tại địa phương nói cùng ngôn ngữ với họ khiến họ không thể hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc cho chính họ.26

1. Tôi đã đăng ký miễn trừ HCBA (NF/AH) hoặc IHO sau ngày 31 tháng 1 năm 2016. Tôi có đ điều kiện đ được miễn trừ WPCS hay không?


Nếu một người nhận miễn trừ đăng ký một trong hai miễn trừ là IHO hoặc HCBA sau ngày 31 tháng 1 năm 2016, DHCS sẽ chấp thuận miễn trừ từ giới hạn 66 giờ làm việc trong tuần trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.27

2. Tôi được chấp thuận miễn trừ WPCS. Có phải điu đó nghĩa là tôi có thể làm việc bao nhiêu giờ tùy ý không?


Không. Xin lưu ý rằng người cung cấp IHSS hoặc WPCS (hoặc cả hai) được nhận miễn trừ có thể làm việc lên tới tổng số 12 giờ một ngày và tối đa 360 giờ một tháng tính kết hợp cho IHSS và WPCS mà họ cung cấp, nhưng không vượt quá số giờ được phép hàng tháng của người nhận miễn trừ.28

3. Làm Thế Nào Đ Đăng Ký Miễn Trừ WPCS?


Vào lúc đăng ký ban đầu và ít nhất một năm một lần, DHCS sẽ thông báo cho tất cả người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ mà có người cung cấp có thể hội đủ điều kiện được miễn trừ, và thông báo cho người cung cấp của họ về việc miễn trừ cũng như quy trình đăng ký.29 Trên cơ sở một lần, DHCS sẽ gửi thư qua đường bưu điện thông báo và mẫu đơn đăng ký yêu cầu miễn trừ cho tất cả người cung cấp có thể hội đủ điều kiện được miễn trừ và cho những người nhận miễn trừ nhận dịch vụ từ những người cung cấp đó.30

4. Mọi Việc Sẽ Diễn Ra Như Thế Nào Sau Khi Tôi Gửi Đơn Đăng Ký?


DHCS sẽ đánh giá yêu cầu miễn trừ theo quy trình căn cứ vào nguồn thông tin cung cấp từ các bên liên quan. Trong quá trình đưa ra quyết định, DHCS sẽ cân nhắc xem người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ có đáp ứng được một trong các tiêu chí đã trình bày ở trang 7 hay không.31

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu miễn trừ của người cung cấp và của người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ thay mặt cho người cung cấp đã đăng ký một trong hai miễn trừ sau ngày 31 tháng 1 năm 2016, DHCS sẽ gửi thư qua đường bưu điện thông báo cho cả người cung cấp và người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ về việc phê duyệt hoặc từ chối miễn trừ. DHCS sẽ soạn thư thông báo theo tiêu chuẩn dựa trên thông tin được cung cấp từ các bên liên quan.32


5. Tôi Cần Làm Gì Nếu Đơn Đăng Ký Của Tôi Bị Từ Chối?


Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, DHCS phải giải thích lý do từ chối trong thư gửi cho quý vị.33 Hiện nay, không có cách nào kháng cáo lại một quyết định bất lợi cho quý vị. Nếu quý vị yêu cầu một cuộc đánh giá độc lập và vẫn bị từ chối miễn trừ, quý vị sẽ phải thuê một người cung cấp khác để phục vụ trong số giờ còn lại và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của quý vị.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC QUY TRÌNH MỚI CÓ HIỆU QUẢ HAY KHÔNG?


Về các miễn trừ IHSS, quận phải ghi lại số lượng yêu cầu miễn trừ họ đã nhận được cũng như số yêu cầu được phê duyệt hoặc bị từ chối, và gửi những số liệu này lên CDSS. Tương tự, CDSS sẽ ghi lại số lượng yêu cầu đánh giá họ đã nhận được cũng như số yêu cầu được phê duyệt hoặc bị từ chối qua quá trình đánh giá. Những con số này sẽ được đăng tải ba tháng một lần trên trang web của CDSS.34 Quý vị có thể xem thông tin tại đây: http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS-New-Program-Requirements.

Về các miễn trừ WPCS, DHCS sẽ ghi lại số lượng yêu cầu miễn trừ nhận được và số lượng yêu cầu được phê duyệt hoặc từ chối. Những số liệu này sẽ được đăng tải ít nhất ba tháng một lần trên trang web DHCS.


LÀM CÁCH NÀO Đ TÔI ĐƯỢC TRỢ GIÚP NẾU TÔI BỊ TỪ CHỐI MIỄN TRỪ?


Nếu quý vị cho rằng yêu cầu miễn trừ của mình bị từ chối do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với DRC tại 1-800-776-5746. Vui lòng lưu ý rằng, vì tiểu bang sẽ không trả lương quá 360 giờ một tháng cho người cung cấp nên chúng tôi không thể giúp quý vị được miễn trừ trên mức giới hạn tối đa. Quý vị sẽ cần tìm thêm người cung cấp để phục vụ trong số giờ vượt quá mà người cung cấp của quý vị được phép làm việc.


1WPCS là dịch vụ được cung cấp qua chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Thay Thế Tại Nhà và Cộng Đồng (trước đây được gọi là chương trình Miễn Trừ Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính hay còn được gọi là NF/AH). WPCS là chương trình mà nhân viên chăm sóc không có giấy phép trợ giúp người nhận Miễn Trừ về các vấn đề chăm sóc cá nhân và những nhu cầu khác để họ có thể tiếp tục sống tại nhà. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

2Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế §§ 12300.4, 12301.1. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

3 AThư Toàn Quận Số 16-07, (“ACL 16-07”) được đăng tải trên trang http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

4 Thư Toàn Quận Số 16-22, (“ACL 16-22”) được đăng tải trên trang http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-22.pdf. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

5 Thư Của DHCS Số 16-001 được đăng tải trên trang http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/WPCSOvertimeBulletin.pdf. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

6 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(A)-(B). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

7 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(2). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

8 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(C). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

9 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(A). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

10 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(B); Thư Toàn Quận Số 18-31 (“ACL 18-31”) ở phần 2, được đăng tải trên trang: http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2018/18-31.pdf?ver=2018-03-23-130932-073. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

11 ACL 16-22 ở phần 3. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

12 ACL 18-31 ở phần 2. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

13 ACL 18-31 ở phần 2. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

14 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(E)(ii); ACL 18-31 ở phần 3. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

15 ACL 18-31 ở phần 3-4. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

16 ACL 18-31 ở phần 4-5. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

17 ACL 18-31 ở phần 5. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

18 ACL 18-31 ở phần 5. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

19 ACL 18-31 ở phần 6. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

20 ACL 18-31 ở phần 9. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

21 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(E)(iii)(I); Thư Toàn Quận 18-58 (“ACL 18-58”). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

22 ACL 18-58 ở phần 4. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

23 ACL 18-58 ở phần 4. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

24 ACL 18-58 ở phần 5. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

25 Xem ACL 18-31 ở phần 6-7 giải thích về các quy định này. “Quay Lại Tài Liệu Chính”

26Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(A)(i)-(iii). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

27Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

28Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(2). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

29Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế §14132.99(d)(1)(B)(4). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

30Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(3). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

31 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(5)(A). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

32 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(5)(B). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

33 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(5)(B). “Quay Lại Tài Liệu Chính”

34 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4(d)(3)(E)(iv). “Quay Lại Tài Liệu Chính”


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương