Cố ps pháp Trí Folder 1-10 38 Pháp Hạnh Phúc: Bấm Số: 001 Thiện Và Ác, Bấm Số: 003tải về 44.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.02.2018
Kích44.41 Kb.

Bài Giảng của Thầy Pháp Trí, Thầy Trí Siêu, Ni Sư Trí Hải, HT Chơn Thiện
Cố PS Pháp Trí Folder 1-10
38 Pháp Hạnh Phúc: Bấm Số: 001 Thiện Và Ác, Bấm Số: 003 Cúng Dường Bậc Đáng Cúng Dường, Bấm Số: 005 Ở Trong Xứ Nên Ở, Làm Việc Thiện Kiếp Trước, Bấm Số: 007 Giữ Mình Theo Lẽ Chánh, Học Nhiều Hiểu Rộng,Bấm Số: 009 Nói Lời Ngay Thật, Bấm Số: 011 Nết Hạnh Phụng Dưỡng Cha Mẹ,Bấm Số: 013 Nết Hạnh Tiếp Độ Vợ Con, Bấm Số: 015 Nết Hạnh Bố Thí, Hành Theo Pháp,Bấm Số: 017 Giúp Đỡ Quyến Thuộc, Bâm Số: 019 Không Dể Duôi Trong Các Pháp, Bấm Số: 021 Sự Tôn Kính Các Bậc Đáng Tôn Kính, Bấm Số: 023 Nết Hạnh Biết Ơn Người, Bấm Số: 025 Nết Hạnh Nhẫn Nại, Bấm Số: 027 Nết Hạnh Dể Dạy, Bấm Số: 029 Đoạn Tuyệt Điều Ác, Bấm Số: 031 Hành Phạm Hạnh, Bấm Số: 033 Thấy Các Pháp Diệu Đế, Bấm Số: 035 Nết Hạnh Làm Cho Thấy Niết Bàn, Bấm Số: 037 Pháp Thế Gian, Bấm Số: 039 Không Có Sự Uất Ức, Bấm Số: 041 Lòng Tự Tại, Bấm Số: 043 Bát Nhã Tâm Kinh, Bấm Số: 059 Bồ Đề Đạo Phẩm, Thập Đại Đệ Tử

Bấm Số: 067 Tôn Giả Xá Lợi Phất & Mục Kiền Liên, Bấm Số: 071 Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp, Bấm Số: 075 Tôn Giả A Nan

Bấm Số: 079 Tôn Giả Tu Bồ Đề, Bấm Số: 083 Tôn Giả Phú Lâu Na & Ca Chiên Diên, Bấm Số: 087 Tôn Giả A Na Luật & Ưu Ba Ly, Bấm Số: 091 Tôn Giả Ra Hầu La, Bấm Số: 095 Thập Ba La Mật, Pháp Thoại 1: Bấm Số: 099 Tứ Thánh Đế, Bấm Số: 101 Vô Ngã Tướng, Bấm Số: 103 Giới Định Huệ, Bấm Số: 105 Tứ Vô Lượng Tâm, Bấm Số: 107 Đức Phật Niết Bàn, Bấm Số: 109 Tam Qui Ngũ Giới, Bấm Số: 111 Kinh Pháp Cú-Nghiệp Quả, Bấm Số:113 Chọn Đường Tu Học, Bấm Số: 115 Thế Gian và Xuất Thế Gian Pháp, Bấm Số: 117 Tòng Lâm Phước Sơn Luận Đạo, Pháp Thoại 2:Bấm Số: 119 Ngã Kiến Chấp Ta, Bấm Số: 123 Tam Pháp Ấn, Bấm Số: 127 15 Pháp Hộ Thân, Bấm Số: 130 Con Đường Giải Thoát, Bấm Số: 134 Phật Ngôn, Pháp Thoại 3: Bấm Số: 138 Chơn Không Diệu Hữu, Bấm Số: 142 Biết Sống Trong Hạnh Phúc, Bấm Số:146 Hạnh Bồ Tát Tu , Bấm Số: 150 Tam Nghiệp Tam Độc, Bấm Số: 154 Khổ Và Không Khổ, Pháp Thoại 4: Bấm Số: 158 Lộ Trình Phạm Hạnh , Bấm Số: 164 Pháp Thoại Chùa Đạo Quang, Bấm Số: 166 Năng Lực Của Nghiệp, Bấm Số: 167 Vài Ý Nghĩa Về Đạo Phật, Bấm Số: 169 Lục Ba La Mật, Bấm Số: 170 Túc Sanh Truyện Bố Thí Ba La Mật, Thiền Học: Bấm Số: 172 Tìm Hiểu Thiền Học, Bấm Số: 176 Chánh Pháp Nhãn Tiền, Bấm Số: 177 Thực Hành Thiền Học
Thầy Trí Siêu Folder 11-47
2010 Bấm Số: 178 Ăn Chay, Bấm Số: 180 Bố Thí, Bấm Số: 182 Đại Cương Mật Tông, Bấm Số: 186 Đèn Soi Nẽo Giác

Bấm Số: 190 Đối Trị Tham Sân Si, Bấm Số: 196 Mười Hai Nhân Duyên, Bấm Số: 200 Oan Gia, Bấm Số: 208 Pháp Bảo Đàn

Bấm Số: 226 Phật Pháp Vấn Đáp(Freemont), Bấm Số: 230 Quan Âm 4 Tay, Bấm Số: 234 Tệ Túc, Bấm Số: 238 Tinh Thần Tu Tịnh Độ, Bấm Số: 246 Vô Ngã, Bấm Số: 248 Ý Nghĩa Vu Lan, Bấm Số: 249 Ý Tình Thân Okl

2011 Bấm Số: 257 Đại Thừa Tiểu Thừa, Bấm Số: 261 Oan Gia, Bấm Số: 265 Tiến Trình Luân Hồi, Bấm Số: 270 Vô Ngã

Bấm Số: 278 Bạch Pháp Môn MinhLuận, Bấm Số: 286 Bồ Đề Tâm, Bấm Số: 292 Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm, Bấm Số: 338 Bồ Tát Hạnh, Bấm Số: 347 Cầu An Cầu Siêu, Bấm Số: 349 Đại Thủ Ấn, Bấm Số: 358 Duy Thức Tam Thập Tụng, Bấm Số: 365 Duy Thức Học, Bấm Số: 375 Duy Thức Lược giảng, Bấm Số: 381 Kim Cang, Bấm Số: 389 Kinh: (A Di Đà, AnTrú Tâm, GiáoGiớiCấpCôĐộc, Nghiệp Phân Biệt, Người Chăn Bò, Nguồn Gốc Loài Người, Nhân Quả Tóm Tắc, Niệm Xứ, Phước Đức, Thánh Cầu, Thiên Sư, Trạm Xe, Từ Bi, Ví Dụ Mũi Tên, Ví Dụ Cái Cưa, Ví Dụ Con Rắn, Ví Dụ Lõi Cây, Vi Tằng Hữu), Bấm Số: 420 Kinh Bách Dụ, Bấm Số: 426 Kinh Duy Ma Cật, Bấm Số: 438 Kinh Hiền Nhân, Bấm Số: 442 Kinh Pháp Hoa, Bấm Số: 450 Pháp Môn Tu, Bấm Số: 457 Phát Bồ Đề Tâm Văn, Bấm Số: 463 Quan Âm 4 Tay, Bấm Số: 471 Quán Tưởng Và Trì Chú, Bấm Số: 488 Sáu Pháp Du Già, Bấm Số: 497 Tham Vấn, Bấm Số: 507 Thân Trung Ấm, Bấm Số: 520 Thập Balamật, Bấm Số: 524Tịnh Độ Vấn Nghi, Bấm Số: 528 Tổng Quan Kim Cang Thừa, Bấm Số: 550 Trung A Hàm, Bấm Số: 593 Tu Chuyển Hóa, Bấm Số: 603Tuyển Tập 1, Bấm Số: 633 Tuyển Tập 2, Bấm Số: 663 Tuyển Tập 3, Bấm Số: 693Tuyển Tập 4, Bấm Số: 723 Tuyển Tập 5, Bấm Số: 753 Tuyển Tập 6, Bấm Số: 783 Tuyển Tập 7, Bấm Số: 806 Vấn Đáp Phật Thất


Cố Ni Sư Trí Hải Folder 48-85
Bấm Số: 810 Bát Chánh Đạo, Bấm Số: 814 Câu Chuyện Giòng Sông, Bấm Số: 822 Chứng Đạo Ca, Bấm Số: 832 Đặc Điểm Pháp Hoa, Bấm Số: 835 Đàm Hoa Lạc Khứ, Bấm Số: 837 Đưa Tâm Về Nhà, Bấm Số: 839 Đường Tu Không Khó Lòng Sao Lạnh, Bấm Số: 841 Giải Thoát Trong Lòng Tay(Bộ2), Bấm Số: 861 Giải Thoát Trong Lòng Tay,

Kinh: (Bấm Số: 873 Đại Kinh Khổ Ẩn, 875 An Trú Tâm, 877 Ghatikara, 879 Kitagiri, 881 Pháp Cú Kệ, 883 Pháp Hoa,

885 Phổ Môn, 887 Phước Đức, 889Thánh Cầu, 891Thọ và Xã Báo),

Bấm Số: 893 Kinh Phước Đức, Bấm Số: 897 Kinh Pháp Hành, Bấm Số: 899 Kinh Kim Cang, Bấm Số: 917 Kinh Niệm Xứ,

Bấm Số: 919 Kinh Pháp Cú, Bấm Số: 927 Lục Tổ Huệ Năng, Bấm Số: 931 Lược Giảng Pháp Hoa, Bấm Số: 933 Mười Danh Hiệu Phật, Bấm Số: 935 Ngũ Uẩn, Bấm Số: 939 Nhập Bồ Tát Hạnh(Giảng), Bấm Số: 953 Nhập Bồ Tát Hạnh(VănVần),

Bấm Số: 961 Nhập Bồ Tát Hạnh(VănXuôi), Bấm Số: 966 PG Theo Truyền Thống Tây Tạng, Bấm Số: 971 PG Và Cách Chửa Trị Bịnh Tim, Bấm Số: 973 Pháp Qui Y Theo Truyền Thống Đại Thừa, Bấm Số: 977 Phật Pháp Vấn Đáp, Bấm Số: 983 Phương Pháp Chuyển Hoá, Bấm Số: 985 Sống Chết Bình An, Bấm Số: 987 Tâm Bất Sinh, Bấm Số: 995 Tám Điều Giác Ngộ,

Bấm Số: 1001 Thanh Tịnh Đạo,Bấm Số: 1015 Thân Trung Ấm, Bấm Số: 1021 Thiền Hội,


HT Thông Bửu

Bấm Số: 1037 Kinh Pháp Hoa 88

Micro SD Bài Giảng của Thầy Pháp Trí, Thầy Trí Siêu, Ni Sư Trí Hải, HT Chơn Thiện
Quí Phật Tử muốn làm Pháp Thí để hồi hướng cho Thân Nhân hiện tiền hay quá vãng, Chúng Tôi có thể giúp Quí vị làm những MicroSD này và đề tên của quí vị cũng như những lời hồi hướng của Quí vị ( hiện nay theo kỷ thuật tân tiến nhiều người không còn nghe bằng máy CDMP3 player nữa mà xử dụng MicroSD này).

Liên Lạc: suoitu312@gmail.comwww.trangsuoitu.org Kính Biếu


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương