Bệnh việN Đa khoa khu vực ngọc hồItải về 63.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2018
Kích63.35 Kb.

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

KHU VỰC NGỌC HỒI

Số: 603/KH-BVKVNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngọc Hồi, ngày 04 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Sáng tác Slogan Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi”

Thực hiện chương trình cải tiến chất lượng Bệnh viện theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Slogan năm 2016 như sau:I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện, khuyến khích phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Lựa chọn được khẩu hiệu, biểu trưng phù hợp nhất thể hiện được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện.

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, công bằng, có hiệu quả và tiết kiệm.

- Làm tốt công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn các khoa phòng tham gia, hưởng ứng đầy đủ, đảm bảo tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt.

- Huy động được sự tham gia tích cực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện.II. Nội dung

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Thành lập Ban Tổ chức: 04 người

Thành phần gồm Ban Giám đốc, trưởng, phó, phụ trách các phòng (có quyết định riêng).

1.2. Thành lập Ban giám khảo: 03 người

Thành phần gồm Ban Giám đốc, phó phòng (có quyết định riêng).

1.3. Thành lập tổ thư ký: 03 người

Thành phần do ban tổ chức quyết định (có quyết định riêng)

2. Thời gian:

- Bắt đầu từ ngày 04/12/2016 đến hết ngày 20/12/2016.

- Các khoa, phòng nộp phần dự thi về phòng Quản lý chất lượng trước ngày 20/12/2016.

- Ban giám khảo tổ chức chấm sơ khảo từ 20/12/2016 đến 22/12/2016

- Chung khảo và lấy ý kiến từ 22/12/2016 đến 23/12/2016.

3. Thể lệ cuộc thi (có văn bản kèm theo).

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức

- Tham mưu cho Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác Slogan” và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả cuộc thi.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch cuộc thi đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thời gian đã đề ra.

- Ban hành thể lệ cuộc thi, phiếu đăng ký dự thi; phát động, hướng dẫn CCVC, người lao động trong Bệnh viện tham gia cuộc thi.

- Tổ chức chấm giải và tổng kết trao giải.

2. Ban giám khảo

- Tổ chức chấm các bài dự thi của các thí sinh tham gia theo đúng yêu cầu và thể lệ cuộc thi.3. Tổ thư ký

- Mở, tổng hợp, bảo mật mail sau khi kết thúc thời gian nộp bài dự thi của thí sinh.

- Tổng hợp kết quả chấm điểm của Ban giám khảo.

4. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Tham mưu cho Giám đốc ra các quyết định có liên quan.

- Chuẩn bị hội trường, hậu cần phục vụ công tác chấm thi, tổng kết trao giải cuộc thi.

5. Phòng Quản lý chất lượng

- Tham mưu Giám đốc xây dựng Kế hoạch, thể lệ và phiếu đăng ký dự thi.

- Phối hợp phòng Tổ Chức - Hành chính trong việc tham mưu thành phần tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký.

6. Phòng Tài chính - Kế toán

- Tham mưu lập dự trù kinh phí cho cuộc thi, đảm bảo nguồn kinh phí theo kế hoạch phục vụ.

- Thực hiện công tác thanh quyết toán tài chính liên quan cuộc thi.

7. Các khoa, phòng trong Bệnh viện

- Tuyên truyền và vận động đông đảo công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao.IV. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác slogan của Bệnh viện được lấy từ các nguồn thu của Bệnh viện.- Dự trù kinh phí

STT

Nội dung chi

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

01 Câu Slogan cho Bệnh viện

Giải

01

1.500.000

1.500.000
2

01 Câu Slogan cho mỗi khoa phòng

Giải

12

500.000

6.000.000
3

Giấy khen (Giấy và Khung)

Cái

13

50.000

650.000
4

Nước uống

Chai

20

10.000

200.000
5

Giấy in

Ram

4

80.000

320.0008.670.000
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Slogan Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, yêu cầu các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (Báo cáo);


- Ban Giám đốc Bệnh viện;

- Đảng ủy, BCH CĐCS, Đoàn TN;

- Lưu: VT, TC-HC.


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thâm


SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngọc Hồi, ngày 04 tháng 12 năm 2016

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI

1. Mục đích, ý nghĩa

- Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo truyền tải thông điệp về uy tín và chất lượng dịch vụ hàng đầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Nội dung slogan phải dễ nhớ, giàu ý nghĩa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vị thế, thương hiệu cũng như uy tín của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trong sự nghiệp khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Ngọc Hồi, các huyện Tu mơ Rông, Đắk Glei, Đắk tô và 2 Nước Bạn Lào, Campuchia.

- Ban lãnh đạo Bệnh viện sẽ tổng kết, chọn ra 01 slogan có ý nghĩa, đúng mục đích, yêu cầu của cuộc thi làm Slogan duy nhất cho Bệnh viện và 01 câu Slogan cho mỗi khoa/ phòng.

2. Yêu cầu

Bao gồm 02 câu Slogan :

* Xây dựng khẩu hiệu Slogan mang ý nghĩa và đặc trưng cho Bệnh viện.

*Xây dựng khẩu hiệu Slogan mang ý nghĩa và đặc trưng cho từng khoa/ phòng.(Các khoa, phòng bắt buộc sáng tạo khẩu hiệu riêng cho từng khoa phòng đáp ứng với việc thực hiện xây dựng tiêu chí chất lượng Bệnh viện)

-  Slogan có độ dài không quá 12 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ nóng. Có diễn giải thuyết minh ý tưởng không quá 300 từ.

- Nội dung Slogan phải dễ nhớ, giàu ý nghĩa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vị thế, thương hiệu cũng như uy tín và vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trong sự nghiệp khám và chữa bệnh.

- Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; phải đảm bảo tính độc đáo, ấn tượng, không giống, không lẫn, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, tương tự, trùng lặp, gây nhầm lẫn với Slogan của các tổ chức, cá nhân khác trong hoặc ngoài nước.

- Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, có nội dung xấu hay xuyên tạc, sử dụng/thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, bài hát...

- Trong trường hợp bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến Ban tổ chức trước (căn cứ vào ngày gửi mail hoặc ngày nhận bài dự thi) sẽ là bài được lựa chọn.

- Mỗi người tham gia được gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng không được giống nhau về nội dung.

3. Đối tượng dự thi

Tất cả các khoa/ phòng; viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện.4. Quy định về hình thức thi

- Số lượng tác phẩm dự thi: không giới hạn câu Slogan dự thi.

- Mỗi thí sinh khi tham gia cuộc thi, cần điền sản phẩm dự thi và những thông tin cá nhân theo mẫu đính kèm gửi về Ban tổ chức theo 2 cách:

+ Cách 1: Toàn bộ hồ sơ dự thi được để trong phong bì, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi” gửi trực tiếp về Phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện.

+ Cách 2: Gửi vào hòm thư điện tử: nguyennhung170791@gmail.com với tiêu đề “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi”.

- Ban tổ chức có toàn quyền quyết định về tính hợp pháp của bài dự thi và về bài dự thi được trao giải thưởng.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban tổ chức.

5. Thời gian dự thi

- Thời gian tham gia từ ngày: 04/12/2016  đến hết ngày 20/12/2016(Tính theo ngày, tháng gửi trong mail hoặc ngày tháng gửi trực tiếp tại Phòng QLCL).

6. Quy định về bảo mật và bản quyền

6.1. Bảo mật

- Cuộc thi được tổ chức trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và khoa học.

- Mỗi bài dự thi của thí sinh được cấp 01 mã số và thực hiện việc dọc phách để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác chấm giải.

- Ban tổ chức chọn 01 Email để thí sinh gửi bài và đảm bảo tất cả các bài dự thi của thí sinh được bảo mật cho đến ngày Ban giám khảo bắt đầu chấm giải.6.2. Bản quyền

- Thí sinh cam kết ý tưởng tác phẩm dự thi là của riêng mình, không lấy từ bất kỳ nguồn nào khác hoặc đã tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, chưa được sử dụng hay xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc ở bất cứ bệnh viện nào trong và ngoài nước và phải là sáng tạo thực sự của tác giả.

- Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả đối với bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp sản phẩm dự thi xảy ra tranh chấp về quyền tác giả sau khi đoạt giải, người dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định sản phẩm dự thi đoạt giải của Ban giám khảo sẽ là quyết định cuối cùng.

- Sau khi kết thúc cuộc thi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi sẽ đăng ký quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các câu Slogan dự thi và đoạt giải, đưa vào ứng dụng trong thực tế và trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu.

7. Ban giám khảo

Thành phần Ban giám khảo do Giám đốc Bệnh viện thành lập, làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên mục đích, yêu cầu của Bệnh viện, tất cả vì chất lượng của Bệnh viện.8. Phương thức chấm giải

Toàn bộ cuộc thi được chia làm 02 vòng.

Vòng 1: Chấm sơ khảo, Ban giám khảo sẽ chọn ra 03 tác phẩm dự thi cho slogan Bệnh viện và chọn ra 01 slogan cho các khoa, phòng.

Vòng 2: Tổ chức cho 03 tác giả của 03 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng 2 để thuyết minh ý tưởng của mình về tác phẩm và chọn ra 01 tác phẩm xuất sắc được giải trong cuộc thi sáng tác Slogan Bệnh viện và của khoa/ phòng.9. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải câu Slogan cho bệnh viện: 1.500.000 đồng

- 01 giải câu Slogan cho mỗi khoa/ phòng: 500.000 đồng

10. Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng

Bất kỳ một người nào phát hiện ra sản phẩm đoạt giải có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban tổ chức. Thông báo này phải lập bằng văn bản có chữ ký và thông tin đầy đủ của người khiếu nại, gửi đến địa chỉ của ban tổ chức. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng (01) tuần kể từ ngày công bố trao thưởng.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban tổ chức. Thể lệ được đăng tải trên Website chính thức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

T/M BAN TỔ CHỨC

Thành Minh Hùng

Mã số:

……………….PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TÁC SLOGAN”

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác Slogan” Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Tên tôi là:……………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Số CMND:……………………Cấp ngày:………………….Tại:………………...

Điện thoại:…………………………….

Khoa, phòng công tác:…………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của Ban tổ chức về thể lệ tham dự cuộc thi sáng tác slogan cho Bệnh viện, tôi đã hiểu rõ và đồng ý tham gia cuộc thi này như sau:(Kéo cắt theo đường này)…………………………………………………………………...

Mã số:

……………….1. Câu slogan cho Bệnh viện:

…………………………………………………………………………………………

*Thuyết minh/diễn giải ý tưởng (không quá 300 từ):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Câu slogan cho Khoa/phòng……………………………..:

……………………………………………………………………………………….

*Thuyết minh/diễn giải ý tưởng (không quá 300 từ):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết:

1. Câu slogan nêu trên là do tôi tự sáng tác và chưa được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Câu slogan của tôi không trùng lặp, sao chép với các slogan của các thương hiệu/bệnh viện khác đã được đăng ký bản quyền.

2. Nếu được nhận giải thưởng, tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Ban tổ chức và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan sau khi đã nhận giải.

3. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của bản đăng ký dự thi.* Lưu ý: Phiếu đăng ký dự thi chỉ được in một mặt.

Ngọc Hồi, ngày…..tháng…..năm 2016.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương