Bài 9: Ảnh hưỞng của các nhân tố ngoại cảnh đẾn quang hợPtải về 34.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2019
Kích34.82 Kb.


Bài 9: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

I.Mục tiêu:1)Kiến thức:

-Minh hoạ bằng đồ thị các mối quan hệ giữa quang hợp với nồng độ CO2, với cường độ và thành phần quang phổ ánh sáng, với nhiệt độ.

-Phân tích mối quan hệ chặt chẽ giữa quang hợp với nước, với dinh dưỡng khoáng.

-Xác định được điểm bù, điểm bão hoà CO2 và ánh sáng cùng với vai trò và ý nghĩa của nó trong các nhóm thực vật.2)Kỹ năng: Quan sát, phân tích, tổng hợp.

3)Thái độ: Nhận thức rõ chỉ có quang hợp ở một cơ thể toàn vẹn mới có quan hệ chặt chẽ với điều kiện môi trường, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống của cây xanh và tạo điều kiện để cây xanh hoạt động quang hợp tốt nhất.

II.Kiến thức trọng tâm:

Mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhân tố môi trường như ánh sáng, nồng độ CO2, nhiệt độ, nước, dinh dưỡng khoáng với QH ở cơ thể thực vật.III.Phương pháp: Thảo luận nhóm, quan sát, vấn đáp

IV. Chuẩn bị của GV và HS:

* GV: + Tranh phóng to hình 9.1, 9.2, 9.3 SGK11( nâng cao), hình 10.1 SGK11(chuẩn)

+ Phiếu học tập

+ Bảng phụ 1:Đáp án PHT

+ Bảng phụ 2 ghi câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra bài cũ và các câu hỏi trắc nghiệm củng cố cuối bài.

* HS: + Tìm hiểu trước bài mớiV.Các hoạt động dạy học:

1)Ổn định tổ chức lớp:2)Kiểm tra bài cũ: Giáo viên treo bảng phụ 2, gọi 1 HS lên chọn đáp án đúng

Bảng phụ 2 :Câu 1: Ô xi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

A . H2O

B . CO2

C . Chu trình Canvin

D . H2O và CO2

Câu 2 :Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A . CO2 và ATP B . Năng lượng ánh sáng

C . H2O và O2 D . ATP và NADPH

Câu 3: Ti thể và lục lạp đều:

A . Tổng hợp ATP B . Lấy electron từ H2O

C . Khử NAD­­­+ thành NADP D . Giải phóng O2.

Câu 4: Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO2 cuối cùng có mặt ở đâu?

A . O2 thải ra

B . Glucozơ

C . O2 và glucozo

D . Glucozơ và nước


3)Bài mới:


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Tiểu kết

+ GV: - Cho 1HS nhắc lại một số điều kiện cần để quá trình QH thực hiện được

- Thông báo: Có rất nhiều các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến QH. Nội dung bài học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố sau : CO2 , ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất khoáng đến quá trình quang hợp

+ Chia lớp thành 4 nhóm, phân công và phát phiếu học tập cho từng nhóm :

- Nhóm I : Tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ khí CO2

- Nhóm II : Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng

- Nhóm III : Tìm hiểu ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ

- Nhóm IV : Tìm hiểu ảnh hưởng của 2 nhân tố nước và chất khoáng

+ GV: Treo 3 tranh
H 9.1, 9.2, 9.3 SGK11( nâng cao), giới thiệu tên mỗi tranh, yêu cầu mỗi nhóm dựa theo tranh vẽ và nghiên cứu SGK, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập (nội dung đã phân công) của nhóm mình trong thời gian 7 phút.

-GV lần lượt gọi từng nhóm lên trình bày từng phần-Sau phần trình bày của mỗi nhóm,GV gọi nhóm khác bổ sung

-GV hoàn chỉnh kiến thức từng phần bằng cách mở bảng phụ(che các nội dung chưa trình bày)-Sau phần II (ảnh hưởng của cường độ AS, GV treo tranh H 10.1/Trang 44 SGK 11 chuẩn, phân tích sơ đồ và cho HS nhận xét để thấy các nhân tố ngoại cảnh tác động bằng mối liên hệ tổng hợp lên quang hợp ở cây xanh

- GV: Để tạo điều kiện cho cây xanh quang hợp tốt, đối với các yếu tố ngoại cảnh, ta cần phải có các biện pháp kỹ thuật nào?


+ Trả lời: Ánh sáng, nước, CO2 ....
+ Ngồi theo nhóm và nhận PHT của nhóm

+ Mỗi nhóm quan sát tranh, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập theo nhóm đã phân công

+ Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung nhóm đã chuẩn bị

+ Đại diện các nhóm khác góp ý kiến

+ HS : Gieo trồng đúng thời vụ, mật độ, xen canh, bón phân, tưới nước hợp lý...

I.Nồng độ CO2:II.Ánh sáng:

III.Nhiệt độ:

IV.Nước:

V.Dinh dưỡng khoáng:
(Nội dung các phần ở PHT)

4. Củng cố: GV treo bảng phụ 2 các câu hỏi trắc nghiệm củng cố:


Câu 1: Điểm bão hoà CO2 là nồng độ CO2 làm cho:

a . IQH = IHH b . IQH > IHH. c . IQH < IHH. d . IQH đạt cực đạiCâu 2 : Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng để:

a . IQH = IHH. b . IQH > IHH. c . IQH < IHH. d . IQH đạt cực đạiCâu 3 : Khoảng nhiệt độ thích hợp nhất cho quang hợp là:

a . 150C - 250C b . 250C - 350C c . 300C - 450C d . 450C - 500C.Câu 4 : Các nhân tố ngoại cảnh tác động đến quang hợp theo mối quan hệ như thế nào?

a . Từng nhân tố tác động riêng lẽ. b . Là phép công đơn giàn của các nhân tố

c . Tác động tổng hợp của các nhân tố. d . Chỉ là tác động tổng hợp của 3 nhân tố chính là CO2 , ánh sáng, nhiệt độ.
5. Dặn dò:

- Trả lời và làm bài tập trong SGK cuối bài học số 9

- Đọc trước bài mới

PHIẾU HỌC TẬP


Các yếu tố

Ảnh hưởng đến QH

Nồng độ CO2

- Điểm bù CO2: Trị số ..................... làm cho ...................................................

- ...............................................: Trị số nồng độ CO2 làm cho IQH đạt cực đại

- Tăng ................, lúc đầu .......... tăng ............., sau đó ............... cho tới khi đạt ......................... . ....................................................., IQH giảm


Ánh sáng

+ Cường độ ánh sáng:

- ............... ánh sáng: Cường độ ánh sáng làm cho IQH = IHH

- Điểm bão hoà ánh sáng: .............................. làm cho ....................................

- .......... cường độ ánh sáng cao hơn ........................... thì IQH tăng ................. cho đến khi đạt tới ..........................................., sau đó IQH .............................+ Thành phần quang phổ:

- QH chỉ xảy ra ở miền ánh sáng ........... và ....................................................

- Tia ......... có hiệu quả QH lớn hơn tia .......... khi ở cùng 1 .......... chiếu sáng


Nhiệt độ

- Khi nhiệt độ tăng thì IQH ................. và đạt cực đại ở ............ rồi sau đó ............................................................................ đến 0.

- Nhóm thực vật ..... và thực vật ....... thích ứng với nhiệt độ cao trong quang hợp hơn so với thực vật .....Nước

- Là nguyên liệu cung cấp .......... và ............ cho .....................

- Ảnh hưởng đến ........................ của chất nguyên sinh và hoạt động của ...........

- ....................... cho lá, ảnh hưởng đến tốc độ ............................. qua lỗ khí

- Ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển ..............................., tốc độ sinh trưởng và kích thước lá .Dinh dưỡng khoáng

- Các chất khoáng với .................và ........... thích hợp thúc đẩy quá trình tổng hợp ................, hoạt động của ..............., diện tích bề mặt lá và khả năng quang hợp do đó liên quan chặt chẽ với .............. và ................. quang hợp, quyết định đến ............... cây trồng


Đáp án PHT


Yếu tố

ngoại cảnh

Ảnh hưởng đến QH


Nồng độ CO2


- Điểm bù CO2: Trị số nồng độ CO2 làm cho IQH = IHH

- Điểm bão hoà CO2: Trị số nồng độ CO2 làm cho IQH đạt cực đại

- Tăng nồng độ CO2, lúc đầu IQH tăng tỉ lệ thuận, sau đó tăng chậm cho tới khi đạt trị số bão hoà CO2 . Vượt qua trị số đó, IQH giảmÁnh sáng


+ Cường độ ánh sáng:

- Điểm bù ánh sáng: Cường độ ánh sáng làm cho IQH = IHH

- Điểm bão hoà ánh sáng: Cường độ ánh sáng làm cho IQH đạt cực đại

- Tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng thì IQH tăng tỉ lệ thuận cho đến khi đạt tới điểm bão hoà ánh sáng, sau đó IQH giảm+ Thành phần quang phổ:

- QH chỉ xảy ra ở miền ánh sáng đỏ và xanh tím

- Tia đỏ có hiệu quả QH lớn hơn tia xanh tím khi ở cùng 1 cường độ chiếu sáng
Nhiệt độ


- Khi nhiệt độ tăng thì IQH tăng rất nhanh và đạt cực đại ở 25-35ºC rồi sau đó giảm mạnh đến 0.

- Nhóm thực vật C4 và thực vật CAM thích ứng với nhiệt độ cao trong quang hợp hơn so với thực vật C3Nước


- Là nguyên liệu cung cấp H+ và e- cho pha sáng

- Ảnh hưởng đến độ ngậm nước của chất nguyên sinh và hoạt động của enzim

- Điều hoà cho lá, ảnh hưởng đến tốc độ hập thụ khí CO2 qua lỗ khí

- Ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp, tốc độ sinh trưởng và kích thước lá
Dinh dưỡng khoáng

- Các chất khoáng với liều lượng và tỉ lệ thích hợp thúc đẩy quá trình tổng hợp các hệ sắc tố, bộ máy en zim, diện tích bề mặt lá và khả năng quang hợp do đó liên quan chặt chẽ với cường độ và hiệu suất quang hợp, quyết định đến năng suất cây trồng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương