Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 3127-tb/TĐtn-vp đOÀn tncs hồ chí minhtải về 44.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích44.25 Kb.

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 3127-TB/TĐTN-VPĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp giao ban Thường trực - Văn phòng

ngày 10/7/2017

---------
Ngày 10/7/2017, tại phiên họp giao ban Thường trực - Văn phòng, Thường trực Thành Đoàn đã kết luận một số nội dung sau:
1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung lịch tuần:

- Bổ sung lịch dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào lúc 13g30 ngày 14/7/2017 (Thứ bảy). Thành phần: đồng chí Vương Thanh Liễu - Phó Bí thư Thành Đoàn.

- Điều chỉnh thời gian Tổng duyệt Liên hoan “Búp sen hồng” lần thứ XXIII - năm 2017 từ 18g00 sang 14g00 ngày 15/7/2017 (Thứ sáu).
2. Nội dung Ban Tổ chức Thành Đoàn xin ý kiến:

Thường trực Thành Đoàn đã cho ý kiến về việc cán bộ Báo Tuổi trẻ đi công tác nước ngoài; trường hợp lãnh đạo Ban biên tập Báo Khăn quàng Đỏ đi nước ngoài quá thời gian quy định; công tác cán bộ tại Ban Công nhân lao động Thành Đoàn; kiện toàn nhân sự Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 11; rút tên Phó Bí thư Quận Đoàn Tân Bình và kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Bình nhiệm kỳ IX (2012-2017); rút tên Phó Bí thư Quận Đoàn Bình Thạnh nhiệm kỳ X (2012-2017); kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty Thương mại Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2012-2017); Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (2017-2019). Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến của Thường trực Thành Đoàn và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy trình.


3. Tờ trình tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn khu vực trường học năm học 2016 - 2017; Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn khu vực Quận - Huyện, lực lượng vũ trang và Công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2017.

Thường trực Thành Đoàn đã cho ý kiến. Ban sắp xếp lại chương trình hội nghị cho phù hợp; bổ sung phần thảo luận, góp ý cho mảng công tác kiểm tra, giám sát trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4. Nội dung Ban Thiếu nhi Thành Đoàn xin ý kiến:

4.1. Tờ trình Kết quả thi đua Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017:

Thường trực Thành Đoàn đã cho ý kiến. Ban tiếp thu và điều chỉnh, lưu ý về tương quan điểm giữa các cụm cũng như trong tổng thể công tác Đội và phong trào thiếu nhi của 24 quận, huyện.
4.2. Tờ trình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2016 – 2017:

Thường trực Thành Đoàn thống nhất với nội dung Tờ trình, đề nghị Ban tham mưu lại địa điểm tổ chức Hội nghị cho phù hợp; đồng thời nghiên cứu tổ chức thêm Hội nghị chuyên đề góp ý cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2016 – 2017 để có thêm chất liệu tham mưu hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.
5. Tờ trình khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 03/CT-ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn về tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị ngoài nhà nước giai đoạn 2013 – 2017:

Thường trực Thành Đoàn thống nhất nội dung Tờ trình, Ban Công nhân lao động hoàn chỉnh hồ sơ theo quy trình.
6. Ban Thanh niên trường học xin ý kiến:

6.1. Tờ trình Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối THPT, TT GDTX:

Thường trực Thành Đoàn thống nhất nội dung Tờ trình. Ban phẩn bổ lại thời lượng các nội dung tập huấn cho phù hợp; quan tâm tập huấn thêm nội dung về công tác phát triển đoàn viên mới, đầu tư cho chuyên đề về Công tác tổ chức Đại hội chi đoàn, Đại hội Đoàn trường; lồng ghép tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại Khu di tích căn cứ Núi Dinh.
6.2. Tờ trình về phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè của sinh viên Thành phố mang tên Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh:

Thường trực Thành Đoàn đã cho ý kiến, Ban lưu ý tiếp thu, điều chỉnh.
7. Văn phòng Thành Đoàn xin ý kiến:

7.1. Tờ trình khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2017; khen thưởng nhân kỷ niệm 20 năm chiến tình nguyện của sinh viên Thành phố mang tên Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh:

Thường trực Thành Đoàn đã cho ý kiến. Văn phòng Thành Đoàn phối hợp với các Ban Chỉ huy chiến dịch tham mưu lại tỷ lệ khen thưởng cho phù hợp.

7.2. Tờ trình điều chỉnh phân công Ban Tổ chức, thành viên các tiểu ban Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Thường trực Thành Đoàn đã cho ý kiến. Văn Phòng Thành Đoàn lưu ý tiếp thu, điều chỉnh.
8. Một số nội dung nhắc các Ban – Văn phòng, đơn vị sự nghiệp thực hiện theo phân công của Thường trực Thành Đoàn (đính kèm văn bản).
Văn phòng Thành Đoàn thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành Đoàn để các đồng chí biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành Đoàn;

- Trưởng các Ban;

- VP: CVP, PVP, Tổ TH, Tổ TC, Tổ KTDA;

- Lưu (VT-LT).
TL. THƯỜNG TRỰC THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Trần Thu Hà


BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017


MỘT SỐ NỘI DUNG

nhắc các Ban – Văn phòng, đơn vị sự nghiệp

thực hiện theo phân công của Thường trực Thành Đoàn

(Đính kèm Thông báo 3127
-TB/TĐTN-VP

Ngày 13 /7/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn)

---------
1. Ban Tuyên giáo Thành Đoàn:

- Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 22/3/2017 của Thành ủy về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và thông tri số 15-TT/TU ngày 04/7/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. (Hạn gửi báo cáo: 14/6/2017). (Nội dung nhắc lần 4)

- Công văn số 3546/SVHTT-KH ngày 26/6/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc góp ý Đề cương Quy hoạch phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. (Hạn gửi: 28/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)
2. Ban Mặt trận-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn:

- Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 13/6/2017 của Thành ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. (Hạn gửi báo cáo: 29/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)

- Công văn số 8441/VP-NCPC ngày 30/6/2017 của Văn phòng UBND Thành phố về góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố. (Hạn gửi: 05/7/2017)
3. Ban Kiểm tra Thành Đoàn:

- Công văn số 5025-CV/VPTU ngày 09/6/2017 của Văn phòng Thành ủy về báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ thành phố giai đoạn 2017 – 2018. (Hạn gửi báo cáo: 20/6/2017). (Nội dung nhắc lần 3)
4. Ban Tổ chức Thành Đoàn:

- Công văn số 2712-CV/BTCTU ngày 26/6/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy về góp ý dự thảo Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng. (Hạn gửi: 28/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)


5. Ban Quốc tế Thành Đoàn:

- Công văn số 307/LH-PCPNN ngày 02/6/2017 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM về báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2017. (Hạn gửi: 29/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)

- Công văn số 453/MTTQ-BTT ngày 13/6/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM về việc thông tin kết quả công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. (Hạn gửi: 29/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)

- Công văn số 8114/VP-KT ngày 23/6/2017 của Văn phòng UBND Thành phố về góp ý chương trình quảng bá du lịch thông qua danh hiệu Đại sứ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Hạn gửi: 02/7/2017). (Nội dung nhắc lần 2)

- Công văn số 2572/SNV-VHTT ngày 20/6/2017 của Sở Ngoại vụ về kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. (Hạn gửi Kế hoạch: 29/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)6. Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên:

- Công văn số 13936/SLĐTBXH-XH ngày 12/6/2017 của Sở Lao động thương binh và xã hội về góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của thủ tướng Chính phủ. (Hạn gửi: 19/6/2017). (Nội dung nhắc lần 3)

- Công văn số 10976/SLĐTBXH-VP ngày 12/5/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. (Hạn gửi đối với báo cáo theo Công văn số 2387/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân Thành phố: 30/6/2017). (Nội dung nhắc lần 2)

- Công văn số 9665-CV/TWĐTN-BTG ngày 08/6/2017 của Trung ương Đoàn về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017. (Hạn gửi báo cáo: 06/7/2017)
7. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp:

- Công văn số 5350/SKHĐT-KT ngày 05/6/2017 của UBND Thành Phố về về báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định 3907/QĐ-UBND ngày 01/8/2016. (Hạn gửi báo cáo: 08/6/2017). (Nội dung nhắc lần 5)


----------
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương