Bch đOÀn tỉnh thái bìNHtải về 81.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2020
Kích81.86 Kb.

TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH

BCH ĐOÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ

***


Số: -CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Quỳnh Phụ, ngày tháng 8 năm 2016CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học

Năm học 2016 - 2017

------------


Năm học 2016 – 2017 năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm học diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016). Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh phụ lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong đoàn viên, thanh niên trường học.

 2. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 3. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường từ đầu năm học, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Phụ lần thứ XV, Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

 4. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả phong tràoHọc sinh 3 rèn luyện”Khi tôi 18” trong thanh niên trường học.

 5. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 1. 100% Đoàn các trường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh phụ lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

 2. 100% Đoàn cấp trường có hoạt động cụ thể cho đoàn viên, thanh niên trường học thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

 3. 100% Đoàn cấp trường thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Phụ, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 4. 100% Đoàn cấp trường triển khai hiệu quả phong trào “Khi tôi 18” và tham gia Hội thi “Khi tôi 18” cấp huyện.

 5. Đoàn trường THNN Thái bình triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” , tổ chức hoặc tham gia ít nhất 01 hoạt động khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, 01 hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp.

 6. 100% Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức ít nhất 01 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

 7. 100% Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức Lễ phát động và tổ chức hoạt động “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè(tập trung chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2017).

8. Phấn đấu xã hội hóa các nguồn lực, vận động ít nhất 20 triệu đồng học bổng, quà tặng hỗ trợ học sinh.

9. Phấn đấu kết nạp 1.500 đoàn viên, giới thiệu ít nhất 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 1. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

 1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

  1. Tổ chức sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh phụ lần thứ XV và hành động của tuổi trẻ” để học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh phụ lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảm bảo thanh niên khối trường học nắm bắt được những thông tin cơ bản, quan trọng của Nghị quyết. Đổi mới hình thức học tập, triển khai Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, từng đối tượng thanh niên. Có hình thức, biện pháp để đánh giá mức độ tiếp nhận thông tin của đoàn viên, thanh niên trường học. Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội có liên quan đến đoàn thanh niên, học sinh sinh viên khối trường học.

- Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình hành động số 33-CTHĐ/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gắn với việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Vận động giáo viên trẻ, học sinh đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn.

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quỳnh Phụ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tăng cường những hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh điển hình; cựu học sinh thành đạt; những nhân chứng lịch sử, những tấm gương vượt khó, vươn lên của trường, địa phương.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” trong cán bộ Đoàn khối trường học.- Tuyên truyền trong học sinh về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của trường, địa phương, đất nước, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

- Tiếp tục vận động thanh niên trường học tích cực hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc. Đoàn các trường chủ động tham mưu với cấp ủy, Ban giám hiệu trường tổ chức chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca hàng tuần. Tham gia tích cực các chương trình liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, vận động, khuyến khích học sinh thuộc, hát các ca khúc cách mạng.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Tổ quốc. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, biển đảo. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo: triển khai và hoàn thành các công trình xây dựng cột cờ Tổ quốc, tặng cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu; tổ chức các chuyến hành trình “Tuổi trẻ Quỳnh Phụ vì biển đảo quê hương; hỗ trợ con em ngư dân, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho học sinh, giáo viên như: ứng xử văn minh, thân thiện; chủ động học tập, nghiên cứu khoa học; thường xuyên đọc sách. Vận động thanh niên trường học sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên, học sinh. Đoàn các trường chủ động, kịp thời tổ chức các hình thức thông tin, trao đổi học sinh nhận thức đúng trước những biểu hiện chưa tốt về đạo đức, lối sống của thanh niên trong nhà trường, xã hội.  1. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trường học tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

  2. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đoàn, chú trọng vào quản lý đoàn viên và đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của học sinh; kịp thời chủ động định hướng dư luận cho học sinh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên trường học.

 1. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

  1. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  2. Triển khai các giải pháp thực hiện phong trào Sáng tạo trẻ:

- Thành lập mới các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp; vận động nguồn lực đầu tư cho các ý tưởng, đề tài, đề án có tính ứng dụng thực tiễn cao, cấp thiết.

- Phát huy vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

  1. Tổ chức các hoạt động, chiến dịch tình nguyện cao điểm cho từng đối tượng thanh niên trường học: chương trình Xuân tình nguyện”, chiến dịch Tình nguyện mùa đông”; chương trình Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” trong khối Trung cấp chuyên nghiệp; chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ” trong khối Trung học phổ thông; chương trình Tiếp sức đến trường”... Chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của học sinh, giáo viên trong những công trình, phần việc thanh niên phục vụ cộng đồng, xã hội.

2.4. Chú trọng việc kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát trong học sinh. Phối hợp với các tổ chức tình nguyện tổ chức các hoạt động giao lưu tình nguyện dành cho học sinh tại Quỳnh Phụ.

 1. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

  1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” khối TCCN, phong trào “Khi tôi 18” khối THPT. Xét chọn, công nhận, tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” đảm bảo các quy định chung. Tổ chức Lễ trưởng thành Công dân tuổi 18 dành cho học sinh các trường THPT.

  2. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Chú trọng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế.

  3. Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, tăng cường chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa giáo viên; tổ chức các hoạt động quan tâm, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

  4. Tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; chi đoàn giáo viên phối hợp với các cơ quan chức năng, các chuyên gia về lĩnh vực nghề nghiệp, kết nối với Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cựu học sinh để tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh. Chú trọng tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, cung cấp thông tin nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu xã hội đối với các nhóm nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

  5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, cách tự bảo vệ và giúp bạn bè bảo vệ trước những vấn đề tâm lý, xã hội; tuyên truyền cho học sinh về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS. Tuyên truyền, vận động 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế.

  6. Nghiên cứu, xác định và triển khai các nhóm kỹ năng cần thiết phù hợp với điều kiện đặc thù của đối tượng thanh niên. Phối hợp nhà trường đưa nội dung trang bị kỹ năng thực hành xã hội vào các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giới thiệu trong các tiết giáo dục công dân.

  7. Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho thanh niên trường học, vận động mỗi học sinh tập luyện thường xuyên 01 môn thể thao. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích của học sinh. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo trường có những hình thức hỗ trợ về kinh phí hoặc cơ sở vật chất để tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh.

  8. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong học sinh. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh sử dụng ngoại ngữ. Tổ chức các lớp học ngoại ngữ dành cho học sinh vào dịp nghỉ hè, phát triển các Câu lạc bộ ngoại ngữ...

 2. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

  1. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Trong đó chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu công tác tổ chức Đoàn khối trường học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, quản lý đoàn viên, hội viên, sinh hoạt Đoàn, Hội. Thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi giai đoạn 2015 - 2017 gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị với hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị. Triển khai hiệu quả sinh hoạt Đoàn nơi cư trú của đoàn viên khối trường học. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đoàn viên là giáo viên trong hoạt động Đoàn.

  2. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Tiếp tục hướng dẫn các Chi đoàn sử dụng hiệu quả 02 tiết học/tháng dành cho sinh hoạt Đoàn và giáo dục kỹ năng trong các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

  3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ đoàn các cấp khối trường học. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn giỏi. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học, chú trọng phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách và bố trí văn phòng làm việc cho tổ chức Đoàn tại các cơ sở giáo dục.

  4. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

  5. Tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng tổ chức Đoàn trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

  6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực. Nâng cao chất lượng của các đợt kiểm tra chuyên đề tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các vấn đề mới; chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.

 1. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CẤP HUYỆN

1. Tổ chức hội thi “Khi tôi 18” (khối THPT) năm học 2016-2017 (Dự kiến tháng 10/2016)

2. Ra quân Tháng Thanh niên (Tháng 3/2017)

3. Kiểm tra công tác Đoàn trường học năm học 2016 -2017

4. Tổ chức Lễ trưởng thành Tôi 18 tuổi và tôn vinh những hành động đẹp” cho học sinh khối 12. (Tháng 5/2017)

5. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa Phượng đỏ” (Từ tháng 6 – 8/2017)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện

- Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2016 - 2017; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tại cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất và định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đẩy mạnh tổ chức giao ban định kỳ khối Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các chi đoàn.

- Hướng dẫn các Chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.

-Tổng kết và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2016 -2017.

2. Cấp cơ sở

- Cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 phù hợp với đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động do đoàn cấp trên triển khai.

- Thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ.

3. Công tác thông tin báo cáo

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2016 - 2017: Gửi trước ngày 15/9/2016.

- Biểu mẫu phụ lục số liệu đầu năm học; danh sách đăng ký tổ chức các hoạt động lớn trong năm: Gửi trước ngày 15/9/2016.

- Báo cáo tháng: Gửi vào ngày 10 hàng tháng.

- Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 – 2017, phụ lục số liệu: Gửi trước ngày 10/01/2017.

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2015 – 2016; phụ lục số liệu cuối năm học và báo cáo mô hình hay, cách làm sáng tạo: Gửi trước ngày 25/5/2017.*Lưu ý: Các đơn vị không đảm bảo đúng tiến độ thời gian trên sẽ không được bình xét thi đua.

Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, TCCN trong huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017./.

Nơi nhận:

- BTV tỉnh đoàn;

- Ban TTN Trường học tỉnh đoàn;

- Ban TG, DV, VP huyện ủy;

- BTV các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

- BTV Trường THNN Thái Bình;

- Lưu VP.


TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ


Khổng Minh Toại

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương