Bộ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 119.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích119.11 Kb.


BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2014/TT-BYT Hà Nội, ngày tháng năm 2014

Dự thảo ngày 31.7.2014”
THÔNG TƯ

Quy định về tổ chức hoạt động

và xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

___________________________________

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 85/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tổ chức hoạt động và xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về tổ chức hoạt động và xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị, bộ phận khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh với chất lượng dịch vụ và chăm sóc cao của các tầng lớp nhân dân (sau đây gọi tắt là đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) gồm:

a) Cơ sở hạch toán độc lập: là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, là đơn vị dự toán cấp dưới của đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập để thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu;

b) Bộ phận khám, chữa bệnh theo yêu cầu: là các khoa, trung tâm, hoặc các buồng bệnh theo yêu cầu, do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thành lập để thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng không đủ điều kiện là cơ sở hạch toán độc lập quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khuôn viên hiện có là diện tích đất của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao cho đơn vị quản lý sử dụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu là việc đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh tự đăng ký, lựa chọn sử dụng.Chương II

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Điều 3. Điều kiện thành lập đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập chỉ được thành lập đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu trong các trường hợp sau:

1. Cơ sở khám, chữa bệnh công lập huy động vốn, vay vốn, liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị để tổ chức đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu. Việc xây dựng mới cơ sở hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế.

2. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cải tạo, mở rộng một phần cơ sở hạ tầng hiện có để tổ chức dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã được cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý sử dụng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

b) Đã đáp ứng đủ số chỗ khám bệnh và diện tích quy định cho các phòng khám và đáp ứng diện tích cho số giường kế hoạch được giao theo diện tích trung bình/01 giường của từng khoa, phòng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành (TCXDVN 4470-2012).

Trường hợp Khoa khám bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập chưa bảo đảm số chỗ khám bệnh theo quy định tại Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành thì không được bố trí phòng khám theo yêu cầu.

Trường hợp số giường bệnh kế hoạch không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, mặc dù đơn vị đã kê thêm giường bệnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ Bảo hiểm y tế, vẫn luôn có trên 10% số giường bệnh trở lên phải nằm ghép 2 người/giường thì đơn vị không được tổ chức các buồng bệnh theo yêu cầu.

c) Chỉ được sử dụng các trang thiết bị do nhà nước đầu tư cho các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu khi không sử dụng hết công suất của các trang thiết bị cho công tác khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Có biên bản thống nhất của Cấp ủy, Ban Giám đốc và tổ chức công đoàn đơn vị và Thủ trưởng đơn vị phải cam kết bảo đảm hoàn thành và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao cho đơn vị.

đ) Tổ chức hạch toán và theo dõi riêng nguồn thu, các khoản chi và tổng hợp vào báo cáo quyết toán của đơn vị theo quy định.

3. Tiêu chuẩn để thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu

a) Đối với dịch vụ khám bệnh:

- Đảm bảo diện tích trung bình cho 01 chỗ khám theo quy định tại Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành;

- Có đầy đủ các trang thiết bị để thực hiện dịch vụ khám bệnh theo quy định;

- Số lượt khám trung bình tối đa không quá 35 người/chỗ khám/ngày làm việc 8 giờ.

b) Đối với dịch vụ ngày giường điều trị:

- Đảm bảo diện tích sàn xây dựng/giường theo quy định tại Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành;

- Ngoài các trang thiết bị y tế phù hợp với từng loại giường bệnh, các buồng bệnh phải có các thiết bị tối thiểu theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này;

- Đảm bảo nhân lực để phục vụ chăm sóc toàn diện người bệnh.

c) Đối với các dịch vụ kỹ thuật y tế: Phải có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phù hợp để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định.
Chương III

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH

Điều 4. Quy định về quản lý tài chính

1. Đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu phải tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động.

2. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quyết định trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ các chi phí và có tích luỹ hợp lý (tối đa không quá 10% chi phí). Đơn vị phải thực hiện kê khai giá theo quy định tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập có trách nhiệm niêm yết công khai danh mục và mức thu của các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu để người bệnh biết, lựa chọn. Việc sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu phải trên cơ sở tự nguyện lựa chọn của người bệnh. Nghiêm cấm các đơn vị gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu dưới mọi hình thức.

4. Đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về BHYT. Phần chênh lệch do người bệnh tự chi trả cho cơ sở khám, chữa bệnh.Điều 5. Quy định về quản lý nhân sự và tiền lương

1. Số lượng người làm việc tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu được xây dựng theo quy định hiện hành về vị trí việc làm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập có thể cử công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là người lao động) của đơn vị sang quản lý, điều hành hoặc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo các hình thức sau:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cử người lao động sang làm việc 100% thời gian tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của người lao động do đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu chi trả. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập không được sử dụng ngân sách được giao để chi trả tiền lương, tiền công cho số người lao động được cử sang làm 100% thời gian tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

b) Cơ sở khám, chữa bệnh công lập cử người lao động sang làm việc theo một thời gian nhất định (bao gồm làm việc kiêm nhiệm, theo vụ việc hoặc theo một số giờ, một số ngày trong tháng) tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu thì được chi trả tiền lương theo hợp đồng thỏa thuận;

c) Đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu phải sử dụng nguồn thu để chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ, tiền công, thù lao của các hợp đồng lao động theo thỏa thuận cho người lao động quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập có trách nhiệm bố trí, sắp xếp nhân lực để bảo đảm hoạt động bình thường của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nghiêm cấm trường hợp chưa bảo đảm số lượng người làm việc để thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với số giường bệnh kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng vẫn cử người lao động sang làm việc tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

4. Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập cho người lao động tại đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được xác định theo nguyên tắc: Đối với những dịch vụ có đơn giá tiền lương trong đơn giá của dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được tính theo đơn giá tiền lương đã được phê duyệt. Đối với những dịch vụ chưa được quy định đơn giá tiền lương trong đơn giá của dịch vụ thì chi phí về tiền lương được tính trên cơ sở hao phí lao động và mức tiền lương bình quân để thực hiện dịch vụ nhưng tổng nguồn kinh phí để chi trả thu nhập cho người lao động tối đa không được vượt quá 40% tổng chi phí của đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Điều 6. Quy định về xây dựng giá dịch vụ

1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu được tính trên cơ sở các chi phí sau đây:

a) Chi phí về thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo định mức được cơ quan có thẩm quyền quy định);

b) Chi trả thu nhập cho người lao động, gồm tiền lương, tiền công, các khoản đóng góp theo chế độ quy định như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nghề nghiệp (nếu có), chi trả thù lao theo các hợp đồng thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế;

c) Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, thông tin, xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường, chi phí quản lý và các chi phí hậu cần khác;

d) Chi phí chi trả lãi tiền vay của các tổ chức tín dụng theo lãi suất thực tế căn cứ vào các hợp đồng vay vốn; chi phí trả lãi tiền huy động của cán bộ, viên chức (huy động vốn theo hình thức vay vốn trả lãi suất cố định của cán bộ, viên chức) theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá mức lãi suất để tính chi phí hợp lý quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

đ) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ kỹ thuật;

e) Khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành, trường hợp đặc biệt được thực hiện khấu hao nhanh tài sản cố định để đổi mới trang thiết bị, công nghệ và trả nợ vốn vay, vốn huy động nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức khấu hao hiện hành. Trình tự, thủ tục, điều kiện khấu hao nhanh tài sản cố định thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

g) Tích lũy để mở rộng đầu tư, phát triển kỹ thuật tối đa không quá 10% tổng các chi phí của dịch vụ. Khoản kinh phí này được đưa vào quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.

h) Chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; chi phí nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ các kỹ thuật mới;

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào tình hình và hoạt động thực tế của đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu để:

a) Xây dựng danh mục các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu;

b) Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật để thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu: Định mức này do đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, khảo sát chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật để ban hành làm cơ sở xây dựng cơ cấu giá.

c) Xây dựng cơ cấu giá của từng dịch vụ, kỹ thuật y tế trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và kết quả đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất theo quy định, các chi phí về tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp mà đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu phải chi trả cho người lao động.Điều 7. Mối quan hệ trong hoạt động, tài chính giữa cơ sở khám, chữa bệnh công lập và đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu

1. Cơ sở khám, chữa bệnh công lập có trách nhiệm bảo đảm nhân lực cho đơn vị, bộ phận khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

2. Cơ sở khám, chữa bệnh công lập được xây dựng quy định về chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động tại đơn vị, bộ phận khám, chữa bệnh theo yêu cầu trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo nguyên tắc như đối với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ hoặc chi trả theo chế độ tiền lương khu vực doanh nghiệp theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 18 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Trường hợp đơn vị, bộ phận khám, chữa bệnh theo yêu cầu được sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của cơ sở khám, chữa bệnh công lập thì phải trích khấu hao theo chế độ khấu hao hiện hành và hoàn trả cho cơ sở khám, chữa bệnh công lập để bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

4. Chênh lệch thu lớn hơn chi của đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu sau khi hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, trả gốc và lãi vốn vay, vốn huy động theo các hợp đồng tín dụng được sử dụng như sau:

a) Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu;

b) Trích tối thiểu 30% để chuyển về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Cơ sở khám, chữa bệnh công lập được sử dụng nguồn thu này theo quy định hiện hành về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Phần còn lại để chi nhập tăng thêm, trích lập các Quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh của đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu.Điều 8. Quy định về việc giao tài sản

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thì được tiếp tục thực hiện các hoạt động này nhưng phải khẩn trương báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xác định giá trị tài sản và giao tài sản cho đơn vị theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2012. Thời gian chậm nhất đến 01 tháng 01 năm 2016 phải hoàn thành.

2. Đối với đơn vị chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thì chỉ được thành lập đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu quy định tại Thông tư này trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị và giao tài sản cho đơn vị theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BTC nêu trên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập đang có các đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện của các đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo đúng quy định tại Điều 3 Thông tư này trước ngày 30 tháng 6 năm 2015. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 mà đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư này thì phải chấm dứt hoạt động, chuyển toàn bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu sang để phục vụ cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét giải quyết ./.Nơi nhận : BỘ TRƯỞNG

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Tiến

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,

- Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Lưu Văn thư.

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhụ lục

Tiêu chuẩn tối thiểu của 01 phòng điều trị theo yêu cầu

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TTLT-BYT

ngày tháng năm 2014 của Bộ Y tế)


Loại: số giường/ phòng/trang thiết bị, nhân lực

Loại đặc biệt 01gb/phòng

Loại I: 2 gb/phòng

Loại II : 3 gb/phòng

Loại III : 4 gb/phòng

I. Diện tích phòng bệnh:

Tối thiểu theo bảng 4 của TCVN 4470-2012: 16m2/GB.

Có công trình phụ khép kín, tường ốp gạch men cao tối thiểu 1,5 m, sàn bằng vật liệu chống trơn, có đủ bàn cầu, chậu rửa, gương soi, hệ thống nước nóng, vòi tắm hoa sen, móc treo, thông gió, thùng rác…,,


- Diện tích phòng : tối thiểu 12m2.

- Phòng vệ sinh, tối thiểu 3 m2- Diện tích phòng: tối thiểu 18m2.

- Phòng vệ sinh : tối thiểu 3 m2- Diện tích phòng tối thiểu 20m2

- Phòng vệ sinh tối thiểu 5m2- Diện tích tối thiểu 28m2

- Phòng vệ sinh tối thiểu 5m2II. Trang thiết bị y tế

1. Giường bệnh: loại giường cấp cứu

01 chiếc

02 chiếc

03 chiếc

04 chiếc

2. Tủ đầu giường

01 chiếc

02 chiếc

03 chiếc

04 chiếc

3. Bàn đỡ trên giường bệnh

01 chiếc

02 chiếc

03 chiếc

04 chiếc

4. Máy thở

01 máy

01 máy

01 máy

01 máy

5. Monitor

01 máy

02 máy

03 máy

04 máy

6. O xy đầu giường

7. Bơm tiêm điện,,,

01 chiếc

02 chiếc

03 chiếc

04 chiếc

8. Máy truyền dịch

01 chiếc

02 chiếc

03 chiếc

04 chiếc

9. Hệ thống báo gọi y tá

01 nút gọi

02 nút gọi

03 nút gọi

04 nút gọi

10. Cân …..

11.
III. Trang thiết bị sinh hoạt

1. Ti vi :

1 chiếc

1 chiếc

1 chiếc

1 chiếc

2. Tủ lạnh

1 chiếc

1 chiếc

1 chiếc

1 chiếc

3. Điều hòa 2 chiều

1 chiếc

1 chiếc

1 chiếc

1 chiếc

4. Bình nước uống, ấm đun nước, bộ ấm chén, …

01 bộ

02 bộ

03 bộ

04 bộ

5. Bàn, ghế ngồi cho người nhà

01 bộ

01 bộ

01 bộ

01 bộ

6. Điện thoại, internet…

7. Tủ quần áo…..

01 chiếc

01 chiếc

01 chiếc

01 chiếc

8. Chăn, ga, đệm

01 bộ

02 bộ

02 bộ

04 bộ

9. Đèn chiếu sáng

Có đầy đủ đèn, ánh sáng theo tiêu chuẩn

Có đầy đủ đèn, ánh sáng theo tiêu chuẩn

Có đầy đủ đèn, ánh sáng theo tiêu chuẩn

Có đầy đủ đèn, ánh sáng theo tiêu chuẩn

10. Quạt trần hoặc quạt cây

01 chiếc

01 chiếc

01 chiếc

01 chiếc

IV. Nhân lực phục vụ

1. Bác sỹ điều trị

1 bác sỹ 4 giường bệnh

2. Điều dưỡng chăm sóc

01 điều dưỡng 24/24h

01 điều dưỡng 24/24h

01 điều dưỡng 24/24h

01 điều dưỡng 24/24h

3. Bảo vệ

Chung cho cả khu vực


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương