Bộ VĂn hóA, thể thao và du lịCHtải về 5.44 Mb.
trang1/68
Chuyển đổi dữ liệu08.04.2018
Kích5.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________________________
Số: 4349/QĐ-BVHTTDL


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________________________________________'>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

__________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 5095/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Quyết định số 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Quyết định số 1765/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Quyết định số 2257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Quyết định số 4390/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Quyết định số 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Quyết định số 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Quyết định số 2854/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Quyết định số 3722/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử);

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, PC (01), H.80.BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn AnhПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương