Bộ giáo dục và ĐÀo tạO ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 65.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.01.2018
Kích65.81 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯DỰ THẢO

Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

trình độ đại học, cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2012/TT-BGDĐT

ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

______________________________


MÔN HỌC I

ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG
1. Tên môn học: Đường lối quân sự của Đảng

2. Thời lượng: 2 tín chỉ

3. Trình độ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) trình độ đại học, cao đẳng.


4. Mục tiêu môn học:

Môn học Đường lối quân sự của Đảng, giúp cho sinh viên:

- Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn gốc, bản chất chiến tranh, các quy luật quyết định tiến trình và kết cục của chiến tranh; các quan điểm của Đảng về vấn đề chiến tranh và quân đội; nghệ thuật quân sự Việt Nam.

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các môn học GDQP-AN, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

5. Điều kiện tiên quyết:

Là môn học đầu tiên của chương trình GDQP-AN; bố trí học trong năm thứ nhất, sau môn học Đường lối cách mạng của Đảng CSVN.6. Kiến thức cốt lõi môn học:

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu chương trình GDQP-AN

1.1. Sự hình thành các môn học GDQP-AN trong nhà trường;

1.2. Đối tượng nghiên cứu;

1.3. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứuChương 2: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh;

2.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội;

2.3. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa;

2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Chương 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

3.1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;

3.2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

3.3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.Chương 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc;

4.2. Quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc;

4.3. Một số nội dung chủ yếu về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.Chương 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

5.1. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;

5.1. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;

5.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới;

5.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương 6: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh

6.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp;

6.2. Nội dung kết hợp;

6.3. Một số giải pháp chủ yếu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh hiện nay.Chương 7: Nghệ thuật quân sự Việt Nam

7.1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta;

7.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo;

7.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất sau khi nghe giảng;

- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên;

- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp, thảo luận theo quy định.8. Tài liệu học tập, tham khảo:

8.1. Tài liệu học tập:

- Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.

8.2. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, NXB Chính trị quốc gia xuất bản;

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, NXB Chính trị quốc gia xuất bản;

- Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.9. Phương pháp đánh giá môn học: Theo Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập GDQP-AN.

MÔN HỌC II

CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ, AN NINH
1. Tên môn học: Công tác quốc phòng quân sự, an ninh

2. Thời lượng: 2 tín chỉ

3. Trình độ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng.


4. Mục tiêu môn học:

Môn học Công tác quốc phòng quân sự, an ninh, giúp cho sinh viên:

- Nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN;

- Trang bị kiến thức về chiến tranh công nghệ cao, nắm vững các biện pháp cơ bản phòng chống chiến tranh công nghệ cao của địch; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo Việt Nam;

- Xây dựng niềm tin chiến thắng; vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

5. Điều kiện tiên quyết:

Bố trí học sau môn Đường lối quân sự của Đảng.6. Kiến thức cốt lõi môn học:

Chương 1: Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

1.1. Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội;

1.2. Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam;

1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta;

1.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay.
Chương 2: Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

2.1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh;

2.2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

Chương 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

3.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ;

3.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên;

3.3. Động viên công nghiệp quốc phòng.


Chương 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

4.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia;

4.2 Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia;

4.3 Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

4.4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Chương 5: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

5.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc;

5.2. Một số vấn đề về tôn giáo;

5.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.Chương 6: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

6.1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

6.2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội;

6.3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới;

6.4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

6.5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội;

6.6. Vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chương 7: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

7.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm;

7.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Chương 8: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

8.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

8.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

8.3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nghiên cứu trước trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất sau khi nghe giảng;

- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên;

- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp, thảo luận theo quy định.8. Tài liệu học tập, tham khảo:

8.1. Tài liệu học tập:

- Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Giáo trình GDQP-AN, đại học, cao đẳng tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam;

8.1. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Lý luận về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 2009;

- Giáo trình Một số nội dung về lãnh thổ, biên giới quốc gia, NXB Quân đội nhân dân, 2007;

- Tài liệu Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác động viên quân đội và động viên công nghiệp, Cục Quân lực, Hà Nội 2008;

- Luật Dân quân tự vệ (2009);

- Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
MÔN HỌC III

QUÂN SỰ CHUNG VÀ KỸ, CHIẾN THUẬT BỘ BINH
1. Tên học phần: Quân sự chung và kỹ, chiến thuật bộ binh

2. Thời lượng: 3 tín chỉ

3. Trình độ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng.


4. Mục tiêu môn học:

Học phần Quân sự chung và kỹ, chiến thuật bộ binh, giúp cho sinh viên:

- Hiểu biết một số loại vũ khí thông thường và vũ khí hủy diệt lớn. Nắm vững các kỹ năng về sử dụng một số loại vũ khí thông thường.

- Biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và trong hoạt động thể thao quốc phòng.

- Hiểu được những kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong chiến đấu tiến công và phòng ngự;

- Nắm vững và sử dụng thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK;5. Điều kiện tiên quyết:

6. Kiến thức cốt lõi môn học:

Học phần Quân sự chung và kỹ, chiến thuật bộ binh được bố trí thời lượng 3 tín chỉ, với các nội dung cơ bản sau đây:Chương 1: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

2.1. Khái niệm, ý nghĩa và cơ sở toán học bản đồ địa hình;

2.2. Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình;

2.3. Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ;

2.4. Nội dung bản đồ và cách ghép, dán, gấp, bảo quản;

2.5. Đo cự ly, diện tích, xác định tọa độ, mục tiêu;

2.6. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa.

Chương 2: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh và thuốc nổ

3.1. Súng tiểu liên AK, súng trường CKC;

3.2. Súng trung liên RPĐ;

3.3. Súng diệt tăng B40, B41;

3.4. Thuốc nổ.

Chương 3: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

4.1. Vũ khí hạt nhân;

4.2. Vũ khí hóa học;

4.3. Vũ khí sinh học;

4.4. Vũ khí lửa.

Chương 4: Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

5.1. Hệ thống những kiến thức cơ bản về băng bó, chuyển thương;

5.2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh.

Chương 5: Đội ngũ đơn vị và ba môn quân sự phối hợp

6.1. Đội ngũ đơn vị;

6.2. Điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

6.3 Quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp.Chương 6: Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự

7.1. Từng người trong chiến đấu tiến công;

7.2. Từng người trong chiến đấu phòng ngự.

Chương 7: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

8.1. Luyện tập bắn súng tiểu liên AK;

8.2. Thực hành bắn súng tiểu liên AK.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất sau khi nghe giảng;

- Đọc tài liệu, nghiên cứu trước những nội dung liên quan; chuẩn bị vật chất, thiết bị học tập theo hướng dẫn của giảng viên;

- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp, thực hành theo quy định.8. Tài liệu học tập, tham khảo:

8.1. Tài liệu học tập:

- Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Giáo trình GDQP-AN, đại học, cao đẳng tập 1, 2 NXB Giáo dục Việt Nam.

8.1. Tài liệu tham khảo:

- Địa hình quân sự tập 1 Cục Bản đồ - BTTM – 2009;

- Kỹ thuật chiến đấu bộ binh Cục Quân huấn - Bộ Tổng tham mưu;

- Giáo trình thuốc nổ Trường Sĩ quan Lục quân 1;

- Điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn thể thao quốc phòng;

- Trò chơi Giáo dục quốc phòng.9. Phương pháp đánh giá học phần: Theo Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập GDQP-AN.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
4.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng để thực hiện thống nhất trong các trường đại học, cao đẳng có đủ điều kiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các trường xây dựng chương trình chi tiết môn học trên cơ sở bảo đảm đủ khối lượng kiến thức, thời gian giảng bài lý thuyết và giảng bài thực hành đúng quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

4.2. Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng được chuyển đổi từ chương trình GDQP-AN đại học với khối lượng kiến thức 165 tiết hiện hành; các trường chưa đủ điều kiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các trung tâm GDQP-AN sinh viên tiếp tục sử dụng Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Ngoài hình thức nghe giảng phải bảo đảm đủ thời lượng cần thiết cho các hình thức học tập khác theo quy định, như: luyện tập, thực hành môn học, bài học, thảo luận, viết thu hoạch, tự nghiên cứu … nhằm tăng khả năng chủ động, sáng tạo của người học. Với các trường có ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù như: hàng hải, y dược ... có thể bố trí thêm một môn học hoặc lồng ghép trong chương trình đào tạo khác những kiến thức cơ bản đặc trưng của hải quân, y học quân sự...

4.4. Trong quá trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tế, giữa học tập với rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống tập thể; gắn nội dung môn học, bài học với các hoạt động của lực lượng vũ trang, của các quân, binh chủng. Khi thực hành các nội dung về kỹ năng quân sự, với các trường không có điều kiện bảo đảm phải đưa sinh viên vào học tại trung tâm GDQP-AN sinh viên hoặc liên kết với các học viện, nhà trường quân đội.

4.5. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP-AN trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

Ngoài giáo trình dùng chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường được sử dụng tài liệu của các học viện, nhà trường quân đội, công an để biên soạn tài liệu, giáo trình nghiên cứu, tham khảo.4.6. Giảng viên GDQP-AN trước khi thực hiện kế hoạch giảng dạy phải được tập huấn về nội dung chương trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương